8. kongres radiační onkologie
Nový Jičín, 16. až 17. září 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 638-639
Kategorie: Sjezdy

V Novém Jičíně se konal již 8. ročník kongresu věnovaného převážně radiační onkologii. Kongres se konal pod záštitou Společnosti pro radiační onkologii, biologii a fyziku (SROBF) ČL JEP.

Úvodní přednáška prof. MUDr. Jindřicha Macháčka, CSc. z FN Olomouc byla věnovaná Curriculu vitae české radiační onkologie. V současnosti je radiační onkologie v České republice samostatný medicínský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií zhoubných nádorů a je zaměřena na teorii a praktické léčebné aplikace především ionizujícího záření. Vychází při tom z vědeckých poznatků biologie nádorů, radiobiologie, radiofyziky a farmakologie. Hlavní náplní oboru je léčba zhoubných nádorů i některých nenádorových onemocnění ionizujícím zářením a rovněž systémová léčba, jakou je chemoterapie, biologická a hormonální terapie. Nedílnou součástí oboru je rovněž suportivní léčba, doléčování a následná péče – dispenzarizace. Současné úkoly a nejbližší perspektivy oboru spočívají předně v rychlém zapojení sofistikované techniky do široké praxe. Spolu se zdatným vzdělaným personálem, dobrou organizací a potřebným ekonomickým zázemím bude zcela jistě dosahováno stále lepších léčebných výsledků v celé oblasti onkologie. Mezi další zásadní sdělení patřila přednáška prof. MUDr. Karla Odrážky, PhD. o personální a technické vybavenosti pracovišť radiační onkologie. Určitě je povzbuzující stále se zvyšující technická vybavenost a úroveň v tomto oboru, nicméně stále je nutné mnohé udělat, a to i v indikacích a využívání metody léčby zářením.

jp_36588_f_1
jp_36588_f_1

V bloku věnovaném klinickým aplikacím radioterapie zazněly přednášky s vlastními výsledky. Zásadní léčebnou modalitou karcinomu anu je konkomitantní chemoradioterapie s následným dozářením tumoru. V přednášce prim. MUDr. Hany Stankušové z FN Motol bylo zdůrazněno nedostatečné pochopení důležitosti a absolutní nezbytnosti důkladného digitálního rektálního vyšetření před zahájením jakékoliv léčby. Nesprávné zhodnocení stenózy a rozsahu postižení obvodu análního kanálu může znesnadňovat individuální posuzování vhodnosti aplikace boost pomocí brachyterapie nebo teleterapie, případně naplánování včasného derivačního výkonu. Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně prezentovalo výsledky s intraoperační radioterapií u karcinomu rekta, kterou provádí jako jediné pracoviště v České republice. Intraoperační RT je zde součástí multimodální léčby lokálně pokročilého onemocnění. Klinika onkologie a radioterapie z FN Hradec Králové prezentovala vlastní protokol pro zařazení rutinního testování lidských papilomavirů u nádorů hlavy a krku. Zatím nejsou k dispozici dostatečná data ke změně strategie léčby u jednotlivých nádorů hlavy a krku. Informace o HPV-statusu je však významnou informací pro stanovení prognózy pacienta. Z těchto důvodů je shoda v zájmu o zavedení diagnostiky HPV u nádorů hlavy krku.

Celý jeden blok přednášek byl věnován použití radiochirurgických metod. MUDr. Gabriela Šimonová z oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce prezentovala význam PET vyšetření mozku pro plánování léčby zářením na Gama noži. Zobrazovací metody s využitím PET přinášející více informací o biologických vlastnostech představují „biologické zobrazení“. Stěžejní je v radioterapii určení nádorového objemu (GTV) a právě biologické zobrazení umožňuje definovat odlišné pod-objemy ve vlastním objemu nádorovém. Kromě výše zmíněné diagnostiky a stagingu se zatím nejčastěji užívá PET vyšetření k odlišení lokální recidivy od postradiačních změn. PET vyšetření je s výhodou využíváno i při plánování radioterapie u nemalobuněčného karcinomu plic, což potvrdila práce autorů ze Slovenského národného ústavu v Bratislavě. Karcinom prostaty má stále vzrůstající incidenci, a je proto výzvou pro onkology i urology. Zkoumají se hypofrakcionační režimy radioterapie (FN Na Bulovce) a u části pacientů kombinace s hormonální léčbou. Zde již existují data prokazující zlepšené přežití proti samostatné radioterapii. Update kombinace hormonální léčby a radioterapie prezentovala MUDr. Hana Perková z Nového Jičína. Radiochirurgii s použitím přístroje CyberKnife byly věnovaná další sdělení z oddělení radioterapie FN Ostrava. CyberKnife, je využíván mimo jiné i k léčbě pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika rekurence, kde je využívána hypofrakcionovaná léčba s vyšší jednotlivou dávkou a malým počtem frakcí. Jak obtížná může být správná definice cílových objemů v léčbě maligních gliomů popsal prim. MUDr. Luboš Slavíček z onkologického oddělení v Jihlavě. Důležitou součástí léčby maligních gliomů je radioterapie, především pooperační. Ta prodělala v posledních 20 letech výrazný posun, nicméně to nejdůležitější, totiž rozsah ozařované tkáně po operaci, stále není jasně definován.

Prezentace zaměřené na fyzikální aspekty léčby zářením byly převážně věnované zkušenostem jednotlivých pracovišť s ověřováním dávky záření. Část přednášek se zabývala brachyterapií, neboli vnitřním ozařováním, především karcinomu prostaty. Byly zde hlavně prodiskutovány možné problémy, se kterými se při aplikaci brachyterapie můžeme v praxi setkat.

doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA

lékařská ředitelka, vedoucí Komplexního onkologického centra Nový Jičín

Radioterapie, a.s.

Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

email: renata.soumarova@radioterapie.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa