Složení esterifikovaných mastných kyselin a lipoperoxidace u metabolického syndromu


Složení esterifikovaných mastných kyselin a lipoperoxidace u metabolického syndromu

Východisko.
Složení esterifikovaných mastných kyselin v plazmě je u metabolického syndromu a dalších stavů inzulínové rezistence významně změněno. Profil mastných kyselin v plazmě je dán složením tuku přijímaného potravou a metabolickými pochody přeměny mastných kyselin, tedy de novo lipogenezí, β-oxidací i přeměnou v důsledku oxidačního stresu. Cílem této práce bylo zjistit složení mastných kyselin v hlavních lipidových třídách plazmy ve vztahu k inzulínové rezistenci, k některým polymorfizmům kandidátních genů, jejichž aktivita s inzulínovou rezistencí souvisí, a ke složení lipoproteinů i parametrům lipoperoxidace.

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 F) a 195 zdravých osob (99 M/96 F). Vyšetřili jsme základní klinická data, parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a konjugované dieny v LDL. Mastné kyseliny byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr) a γ-2 izoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů. Osoby s metabolickým syndromem měly vyšší koncentrace CRP a konjugovaných dienů v LDL. Ve všech lipidových třídách jsme prokázali pokles celkové koncentrace vícenenasycených mastných kyselin řady n-6 a vzestup koncentrace nasycených mastných kyselin. Z jednotlivých kyselin byl významný pokles koncentrace kyseliny linolové a vzestup obsahu kyseliny palmitové a palmitolejové. Z výsledků lze usuzovat na vzestup aktivit Δ9 desaturázy kyseliny palmitové, Δ6 desaturázy a elongázy kyseliny linolové. Koncentrace konjugovaných dienů v LDL negativně korelovaly s kyselinou linolovou. Nezjistili jsme vazbu klinických ani laboratorních parametrů na homozygocii vyšetřených polymorfizmů.

Závěry.
U metabolického syndromu jsou změny profilu mastných kyselin důsledkem zvýšené lipogeneze a akcentovaného oxidačního stresu.

Klíčová slova:
metabolický syndrom, složení mastných kyselin, aktivity desaturas a elongas, oxidační stres, genové polymorfizmy.


Composition of the Nonesterified Fatty Acids and Lipid Peroxidation in Metabolic Syndrome

Background.
Composition of the nonesterified fatty acids in plasma in metabolic syndrome patients and in other syndromes of insulin resistance is altered. Fatty acid profile in plasma is related to the composition of dietary fat and to the metabolic changes of fatty acids, e.g. to de novo lipogenesis, β-oxidation and conversion accompanying the oxidative stress. The aim of the work was to study the fatty acid composition in the major plasma lipid classes in relation to the insulin resistance, to some polymorphisms of candidate genes with activity related to insulin resistance, and to the lipoprotein composition and parameters of lipid peroxidation.

Methods and Results.
95 patients with metabolic syndrome (56 M/39 F) and 195 healthy persons (99 M/96 F) were included into the cohort. Basic clinical data, parameters of glucose homeostasis, lipid concentration in plasma and conjugated diens in LDL were determined. Fatty acids were detected by capillary gas chromatography. Polymorphisms of apolipoprotein E, intestinal isoforms of fatty acid binding protein (Ala54Thr) and γ-2 isoforms of peroxisomal activated receptor (Ala12Pro) were analyzed using combination of polymerase chain reaction methods and by the detection of polymorphisms of the restriction fragment length. Persons with metabolic syndrome had higher concentrations of CRP and conjugated diens in LDL. In all lipid classes we proved a decreased concentration of n-6 polyunsaturated fatty acids and an increase of unsaturated fatty acids. From all the acids, the only significant was the decrease of linolic acid concentration and the increase of palmitic and palmitoyl acids. Results showed an increase of Δ9 palmitic acid desaturase activity, Δ6 linolic acid desaturase and elongase activity. Concentration of conjugated diens in LDL inversely correlated with linolic acid. Clinical or laboratory parameters and homozygotic combination of polymorphism studied were not mutually related.

Conclusions.
Changes in the profile of fatty acids during the metabolic syndrome results from the elevated lipogenesis and from the higher level of oxidative stress.

Key words:
metabolic syndrome, fatty acid composition, desaturase and elongase activity, oxidative stress, gene polymorphisms.


Autoři: A. Žák 1;  M. Vecka 1;  E. Tvrzická 1,2;  M. Jáchymová 2;  M. Dušejovská 1;  L. Janíková 1;  B. Staňková 1;  L. Vávrová 1;  J. Kodydková 1;  M. Zeman 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 484-491
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Složení esterifikovaných mastných kyselin v plazmě je u metabolického syndromu a dalších stavů inzulínové rezistence významně změněno. Profil mastných kyselin v plazmě je dán složením tuku přijímaného potravou a metabolickými pochody přeměny mastných kyselin, tedy de novo lipogenezí, β-oxidací i přeměnou v důsledku oxidačního stresu. Cílem této práce bylo zjistit složení mastných kyselin v hlavních lipidových třídách plazmy ve vztahu k inzulínové rezistenci, k některým polymorfizmům kandidátních genů, jejichž aktivita s inzulínovou rezistencí souvisí, a ke složení lipoproteinů i parametrům lipoperoxidace.

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 F) a 195 zdravých osob (99 M/96 F). Vyšetřili jsme základní klinická data, parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a konjugované dieny v LDL. Mastné kyseliny byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr) a γ-2 izoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů. Osoby s metabolickým syndromem měly vyšší koncentrace CRP a konjugovaných dienů v LDL. Ve všech lipidových třídách jsme prokázali pokles celkové koncentrace vícenenasycených mastných kyselin řady n-6 a vzestup koncentrace nasycených mastných kyselin. Z jednotlivých kyselin byl významný pokles koncentrace kyseliny linolové a vzestup obsahu kyseliny palmitové a palmitolejové. Z výsledků lze usuzovat na vzestup aktivit Δ9 desaturázy kyseliny palmitové, Δ6 desaturázy a elongázy kyseliny linolové. Koncentrace konjugovaných dienů v LDL negativně korelovaly s kyselinou linolovou. Nezjistili jsme vazbu klinických ani laboratorních parametrů na homozygocii vyšetřených polymorfizmů.

Závěry.
U metabolického syndromu jsou změny profilu mastných kyselin důsledkem zvýšené lipogeneze a akcentovaného oxidačního stresu.

Klíčová slova:
metabolický syndrom, složení mastných kyselin, aktivity desaturas a elongas, oxidační stres, genové polymorfizmy.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa