PRVNÍ POZNATKY O EHRLICHIÓZE, PROKÁZANÉ SÉROLOGICKY A POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ U PACIENTŮ S BORRELIÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE


PRVNÍ POZNATKY O EHRLICHIÓZE, PROKÁZANÉ SÉROLOGICKY A POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ U PACIENTŮ S BORRELIÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE

Infekční komplikace bakteriemi rodu Ehrlichia byla hodnocena jednak ze vzorků pacientů zaslaných pro vyšetření Lymeské borreliózy s necharakteristickým průběhem, jednak na přímé vyžádání ošetřujícího lékaře. Laboratorní diagnostika ehrlichiózy spočívala na hematologickém vyšetření krve, anamnestických a epidemiologických datech, sérologii pomocí nepřímé imunofluorescence, ověřené Western blotem se specifickým antigenem a zjištění DNA agens pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Z 37 cílených vyšetření v letech 1998-2000 byla zjištěna bakterie Ehrlichia chaffeensis jako původce lidské monocytární ehrlichiózy (HME) u dvou pacientů s pobytem v Bulharsku, v USA a v Thajsku. DNA E. chaffeensis byla potvrzena metodou PCR s následnou sekvenací produktu (stanovení pořadí párů bází oligonukleotidů). U obou pacientů byla zjištěna monocytóza a pozitivní protilátky v nepřímé imunofluorescneci. Agens lidské granulocytární ehrlichiózy (HGE) způsobené skupinou Ehrlichia phagocytophila bylo prokázáno PCR u tří sérologicky pozitivních pacientů ve Western blotu se specifickým antigenem P44. Kokobacily byly prokázány elektronmikroskopicky v intracytoplazmatických vakuolách izolovaných leukocytů. Koincidence Borrelia afzelii a Ehrlichia sp. byla zjištěna v krvi pacientky s erythema migrans vytvořeném za týden v místě odstraněné nymfy klíštěte. Kožní projev byl provázen subfebriliemi, myalgií a gastroenteritidou. Pacientka byla pozitivní ve Western blotu a v PCR pro obě agens. DNA Borrelia a Ehrlichia byla izolována z krve a z moče pacientky v prvním týdnu nemoci. Další studie a zvýšení senzitivity kultivace rodu Borrelia a rodu Ehrlichia jsou nutné k objasnění klinické úlohy ehrlichií působících onemocnění v našich podmínkách.

Klíčová slova:
borelióza, ehrlióza, polymerázová řetězová reakce, Western blot, leukocyty, ultrastruktura, kokobacily


First Lessons from Ehrlichiosis, Confirmed Serologically and by Polymerase Chain Reaction Analysis in Patients with Borreliosis in Czech Republic

Infectious complications caused by genus Ehrlichia were confirmed when samples taken from patients with Lyme borreliosis with non-characteristic development and those sent directly by physician who treated the patient were examined. Laboratory diagnostics of ehrlichiosis was based on hematological examination of blood, on anamnestic and epidemiological data, on indirect immunofluorescence serology verified using Western blot test with specific antigen and by determination of DNA agents using polymerase chain reaction analysis (PCR). From 37 goal-directed examinations done in years 1998-2000, bacteria Ehrlichia chaffeensis was found to be the cause of human monocytic ehrlichiosis (HME) in two patients who had stayed in Bulgaria, USA and Thailand. DNA of E. chaffeensis was confirmed by PCR with subsequent product sequientiation (determination of the order of pairs of the oligonucleotide bases). In both patients monocytosis and positive antibodies in indirect immunofluorescence were found. The agent of human granulocytic ehrlichiosis (HGE) caused by group Ehrlichia phagocytophila was determined in three serologically positive patients using PCR and Western blot test with specific antigen P44. Cocobacils were identified electronmicroscopically in intracytoplasmatic vacuoles of isolated leukocytes. Coincidence of Borrelia afzelii and Ehrlichia sp. was found in the blood of a woman patient with erythema migrans formed in the place where from the tick’s nymph was removed one week earlier. Cutaneous manifestations were accompanied by subfebrilia, myalgia and gastroenteritis. The patient was positive for both agents in Western blood and PCR. DNA of Borrelia and Ehrlichia was isolated from the patient’s blood and urine in the first week of illness. Further study and an increase of sensitivity of the g. Borrelia and Ehrlichia cultivation become necessary to clarify the role of ehrlichias in the disease in our conditions.

Key words:
borreliosis, ehrlichiosis, polymerase chain reaction analysis, Western blot test, leukocytes, ultrastructure, cocobacils.


Autoři: D. Hulínská;  Z. Kurzová;  H. Dřevová;  J. Votýpka
Působiště autorů: Oddělení přírodních ohniskových nákaz Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu, Národní referenční laboratoř pro borreliózu, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 181-184
Kategorie: Články

Souhrn

Infekční komplikace bakteriemi rodu Ehrlichia byla hodnocena jednak ze vzorků pacientů zaslaných pro vyšetření Lymeské borreliózy s necharakteristickým průběhem, jednak na přímé vyžádání ošetřujícího lékaře. Laboratorní diagnostika ehrlichiózy spočívala na hematologickém vyšetření krve, anamnestických a epidemiologických datech, sérologii pomocí nepřímé imunofluorescence, ověřené Western blotem se specifickým antigenem a zjištění DNA agens pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Z 37 cílených vyšetření v letech 1998-2000 byla zjištěna bakterie Ehrlichia chaffeensis jako původce lidské monocytární ehrlichiózy (HME) u dvou pacientů s pobytem v Bulharsku, v USA a v Thajsku. DNA E. chaffeensis byla potvrzena metodou PCR s následnou sekvenací produktu (stanovení pořadí párů bází oligonukleotidů). U obou pacientů byla zjištěna monocytóza a pozitivní protilátky v nepřímé imunofluorescneci. Agens lidské granulocytární ehrlichiózy (HGE) způsobené skupinou Ehrlichia phagocytophila bylo prokázáno PCR u tří sérologicky pozitivních pacientů ve Western blotu se specifickým antigenem P44. Kokobacily byly prokázány elektronmikroskopicky v intracytoplazmatických vakuolách izolovaných leukocytů. Koincidence Borrelia afzelii a Ehrlichia sp. byla zjištěna v krvi pacientky s erythema migrans vytvořeném za týden v místě odstraněné nymfy klíštěte. Kožní projev byl provázen subfebriliemi, myalgií a gastroenteritidou. Pacientka byla pozitivní ve Western blotu a v PCR pro obě agens. DNA Borrelia a Ehrlichia byla izolována z krve a z moče pacientky v prvním týdnu nemoci. Další studie a zvýšení senzitivity kultivace rodu Borrelia a rodu Ehrlichia jsou nutné k objasnění klinické úlohy ehrlichií působících onemocnění v našich podmínkách.

Klíčová slova:
borelióza, ehrlióza, polymerázová řetězová reakce, Western blot, leukocyty, ultrastruktura, kokobacily

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa