DETERMINANTY ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKAČást 2. Kategorizace a účinnost determinant


DETERMINANTY ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKAČást 2. Kategorizace a účinnost determinant

Determinanty zdraví a nemocí můžeme hledat ve čtyřech základních oblastech:
humánní biologii, životnímprostředí, zdravotnickém systému a chování lidí. Pro praxi je důležitá nejen jejich identifikace, ale zejména účinnost.Tyto úkoly plní moderní epidemiologická gnozeologie, která používá metody na úrovni jednak individuální, jednakpopulační. Analytické studie poslední doby prokazují, že intervence s použitím znalostí o rizikových faktorech včetněchování konané na klinické úrovni, přinesly dosud jen málo uspokojivé výsledky. Na druhou stranu všechny ukazatelezdravotního stavu obyvatelstva reagují velmi citlivě na dva jevy sociální sféry: na rozdíly v ekonomickýchstandardech populace tříděné podle sociálního statusu nebo velikosti příjmu a na rozdíly v psychosociálních znacíchlidských skupin. Vztah mezi chudobou a nemocemi je dobře patrný, zatímco vztah mezi bohatstvím a zdravím jev moderních společnostech poněkud zastřen. Složité a poměrně rychlé sociopolitické a kulturně psychologickézměny způsobily, že chudoba a bohatství nejsou tak silně vnímány absolutně (i když diference mezi oběmadramaticky narůstají) jako relativně. Lidé si začínají více cenit kvality života, která je tvořena spíše psychosocio-kulturním „kapitálem" než čistě materiálními hodnotami.

Klíčová slova:
biologický redukcionizmus, neopozitivizmus, korelace, asociace, individuální a populační, epide-miologická transformace, sociální status.


Health Determinants and the Health Policy

Determinants of the health and disease are factors of the human biology, environment, system of health and thehuman behaviour. For the clinical practice not only their identification, but also their effectiveness becomesimportant. Modern epidemiological gnoseology serves to this purpose using methods both on the individual and thepopulation levels. At the same time, all indexes of the population’s health status respond sensitively to two factorsof the social sphere: Differences in the economical standard of the population, classified according the social statusor family income, and on the psychosocial markers of the population groups. Relation between poverty and diseasesis apparent, while relation between the wealth and health is in the modern societies less obvious. Complicated andcomparatively fast sociopolitical, cultural, and psychological changes brought about the feeling that poverty and wealth arenot taken absolutely (though differences among the two has risen) but more relatively. People appreciate more the quality oflife, which is based more on the psycho-socio-cultural „capital", then on purely materialistic values.

Key words:
biological reductionism, neopositivism, correlation, association, individual and population, epide-miological transformation, social status.


Autoři: A. Žáček
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 0
Kategorie: Články

Souhrn

Determinanty zdraví a nemocí můžeme hledat ve čtyřech základních oblastech:
humánní biologii, životnímprostředí, zdravotnickém systému a chování lidí. Pro praxi je důležitá nejen jejich identifikace, ale zejména účinnost.Tyto úkoly plní moderní epidemiologická gnozeologie, která používá metody na úrovni jednak individuální, jednakpopulační. Analytické studie poslední doby prokazují, že intervence s použitím znalostí o rizikových faktorech včetněchování konané na klinické úrovni, přinesly dosud jen málo uspokojivé výsledky. Na druhou stranu všechny ukazatelezdravotního stavu obyvatelstva reagují velmi citlivě na dva jevy sociální sféry: na rozdíly v ekonomickýchstandardech populace tříděné podle sociálního statusu nebo velikosti příjmu a na rozdíly v psychosociálních znacíchlidských skupin. Vztah mezi chudobou a nemocemi je dobře patrný, zatímco vztah mezi bohatstvím a zdravím jev moderních společnostech poněkud zastřen. Složité a poměrně rychlé sociopolitické a kulturně psychologickézměny způsobily, že chudoba a bohatství nejsou tak silně vnímány absolutně (i když diference mezi oběmadramaticky narůstají) jako relativně. Lidé si začínají více cenit kvality života, která je tvořena spíše psychosocio-kulturním „kapitálem" než čistě materiálními hodnotami.

Klíčová slova:
biologický redukcionizmus, neopozitivizmus, korelace, asociace, individuální a populační, epide-miologická transformace, sociální status.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa