Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(5-6): 542
Kategorie: Z odborné literatury

Pavel Horažďovský, Markéta Černovská. Neuroendokrinní nádory plic a mediastina.

Maxdorf: Praha 2014. 208 stran. ISBN 978-80-7345-389-3.

Nová kniha Neuroendokrinní nádory plic a mediastina je dílem kolektivu autorů většinově pracujících v Thomayerově nemocnici v Praze. Cílem autorů bylo předložit multioborový přehled problematiky plicních a mediastinálních neuroendokrinních nádorů (NET). Najdeme zde kapitoly zaměřené na historický přehled problematiky, patologii, diagnostiku a nechirurgickou léčbu, ale většina knihy je věnovaná chirurgické léčbě tohoto typu plicních nádorů.

Neuroendokrinním nádorů se v poslední době věnuje poměrně velká pozornost, nicméně důraz se obvykle klade na diagnostiku a léčbu gastrointestinálních NET, u nichž je nově dostupná cílená léčba. Přitom až 60 % NET vzniká v plicích a mediastinu a souhrnná publikace věnovaná této skupině nádorů dosud na trhu chyběla. Nejčastějším a nejznámějším typem plicních NET je malobuněčný plicní karcinom, ovšem spektrum plicních NET je velmi široké, od pomalu proliferujících ohraničených lézí, které lze označit za reaktivní až po vysoce agresivní malignity typu právě malobuněčného bronchogenního karcinomu. Tomu odpovídá i složitost diagnostických a léčebných algoritmů uplatňovaných u pacientů s těmito nádory.

Zvláště chirurgická část monografie je mimořádně hezky graficky zpracovaná a edukačně hodnotná pro chirurgy i lékaře nechirurgických oborů. Některé kapitoly knihy, zejména o bronchologických metodách a technice plicních resekcí, jsou aplikovatelné na diagnostiku a léčbu plicních novotvarů obecně. Součástí zajímavých statí o histopatologické a cytologické diagnostice NET je poměrně rozsáhlá mikrofotografická dokumentace častých i méně častých typů NET.

V knize však chybí obsáhlejší pojednání o radioterapii NET – v této oblasti je přitom mnoho nejasností a kontroverzí, týkajících se např. rozsahu a techniky radioterapie, indikace profylaktického ozáření mozku a další. Třeba bude toto téma doplněno do příštích vydání knížky.

Celkově se jedná o zdařilou monografii, kterou mohu doporučit lékařům v přípravě k atestaci z hrudní a obecní chirurgie, pneumologie a onkologie, jakož i všem, kdo se v rámci multidisciplinárních týmů věnují pacientům s těmito relativně častými nádory.

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

tomas.buchler@ftn.cz

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

www.ftn.cz

Doručeno do redakce: 27. 5. 2014

Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kol. Pneumologie.

2. vydání. Maxdorf: Praha 2014. 607 stran. ISBN 978-80-7345-387-9.

Za necelé tři roky od 1. vydání vychází rozšířené a aktualizované vydání knihy Pneumologie. Krátký časový úsek, během kterého bylo přistoupeno k přípravě 2. vydání, svědčí o oblibě, kterou si tato kniha získala mezi čtenáři, a o správném odhadu zájmu o souhrnně pojatou monografii zabývající se komplexně celou problematikou onemocnění dýchacího ústrojí.

Na knize je znát, že aktualizaci všech kapitol byla věnována veliká péče. Základní členění zůstává v podstatě zachováno, k původním 16 oddílům s 53 jednotlivými kapitolami přibyla pouze kapitola věnovaná poškození plic vlivy zevního prostředí. Všechny dosavadní kapitoly však prošly důkladnou revizí zaměřenou na aktualizaci doporučených diagnostických a léčebných postupů, nomenklatury i epidemiologických ukazatelů. Doplněna a rozšířena byla i obrazová příloha, v textu použité grafy a obrázky, takže celkově se kniha rozrostla o téměř 60 stran. Velkým kladem publikace je přehledné a logické členění jednotlivých kapitol.

Zájemcům o pneumologickou problematiku z řad nejen pneumologů, ale i dalších oborů setkávajících se s pacienty trpícími chorobami dýchacího ústrojí, se nyní dostává do rukou na našem trhu jedinečná monografie poskytující souhrnný, vysoce fundovaný a přitom velmi přístupnou formou podávaný přehled o celé šíři respiračních chorob, jejich příznacích, diagnostice a léčení. Vysoko položená laťka kvality, nastavená prvním vydáním této knihy, byla provedenými úpravami a aktualizacemi ještě zvýšena.

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

františek.salajka@fnhk.cz

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce: 9. 6. 2014


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5-6

2014 Číslo 5-6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa