Síť komplexních onkologických center České republiky


A network of comprehensive cancer care centres in the Czech Republic

The exponential growth in medical knowledge is closely followed by expanding range of therapeutic options as well as increasing expenses associated with the use of new diagnostic techniques and treatments. This development requires organizational steps that would ensure that the expenditure is associated with the maximum benefit. The following text discusses foundation and development of a network of cancer care centres in the Czech Republic.

Key words:
comprehensive oncology centre – oncology – organizational background


Autoři: J. Vorlíček 1;  J. Fínek 2;  L. Dušek 3
Působiště autorů: Masarykův onkologický ústav Brno, ředitel prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 1;  Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D. 2;  Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU Brno, ředitel doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2011; 57(3): 317-319
Kategorie: 60. narozeniny prof. MUDr. Jiřího Vítovce, CSc., FESC

Souhrn

Zvyšování nových poznatků současné medicíny se pohybuje po exponenciální křivce a tento nárůst kopíruje rozvoj léčebných postupů, ale také nákladů na vyšetřovací postupy a léčbu. Daný vývoj vyžaduje takové organizační kroky, které by přinášely maximální užitek vzhledem k vynaložených prostředkům. Následující text informuje o vzniku a rozvoji sítě onkologických pracovišť v ČR.

Klíčová slova:
komplexní onkologické centrum – onkologie – organizační zajištění

Vznik a rozvoj sítě onkologických pracovišť v ČR

Ke vzniku samostatných radiotera­peutických oddělení v České republice se datuje i rozvoj systémové protinádorové léčby. Ta se počala prosazovat koncem 70. let minulého století a postupně se stávala součástí komplexní onkologické péče. Zprvu byla zajišťována odborníky z řad radioterapeutů, chirurgů a internistů, později vznikly na pracovištích ordinariáty pro klinickou onkologii, jak byl nový obor medicíny nazván. Kliničtí onkologové začali fungovat jako tmelicí jednotka zatím atomizované onkologické péče. Základem onkologické sítě se stala krajská pracoviště a pracoviště univerzitních nemocnic, po roce 1989 vzniklo navíc několik soukromých subjektů a řada soukromých praxí.

Ve snaze zajistit hierarchii péče a rea­govat na zhoršenou demografickou situaci deklaroval výbor České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně podmínky zařazení pracovišť do vznikající páteřní sítě a stanovil kritéria pro pracoviště nejvyššího stupně, která nazval Komplexní onkologická centra (KOC). Jednotlivá pracoviště se mohla přihlásit do této skupiny při splnění doporučených ukazatelů. Ty vycházely z deklarace zajištění nepřetržité onkologické péče po dobu 24 hod, zajištění inter­disciplinární spolupráce a adekvátního přístrojového a personálního vybavení.

Současný stav sítě

Koncept centralizace specializované a nákladné onkologické péče přijalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Byla vybrána pracoviště, kterým byl přidělen status Komplexního onkologického centra, Dětského onkologického centra a Hematoonkologického centra. Po auditech MZ ČR, odborných společností a plátců zdravotní péče v roce 2008 byl status Komplexního onkologického centra přiznán vyhláškou MZ ČR 13 pracovištím (obr. 1). Síť KOC pokrývá celé území České republiky, spádové oblasti jednotlivých center jsou demograficky a epidemiologicky kvantifikovány v tab. 1.

Obr. 1. Síť komplexních onkologických center (KOC) pokrývá celé území ČR. 1 – KOC FN Motol Praha, 2 – KOC FN Na Bulovce ve spolupráci s VFN a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou Praha, 3 – KOC Nemocnice České Budějovice, 4 – KOC FN Plzeň, 5 – KOC Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, 6 – KOC Krajská nemocnice Liberec, 7 – KOC FN Hradec Králové ve spolupráci s Radiologickým centrem Multiscan, s. r. o., 8 – KOC Nemocnice Jihlava, 9 – KOC Masarykův onkologický ústav Brno ve spolupráci s FN Brno a FN u sv. Anny, 10 – KOC FN Olomouc, 11 – KOC Nemocnice Zlín, 12 – KOC Nový Jičín, 13 – KOC FN Ostrava.
Síť komplexních onkologických center (KOC) pokrývá celé území ČR.
1 – KOC FN Motol Praha, 2 – KOC FN Na Bulovce ve spolupráci s VFN a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou Praha, 3 – KOC Nemocnice České Budějovice, 4 – KOC FN Plzeň, 5 – KOC Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, 6 – KOC Krajská nemocnice Liberec, 7 – KOC FN Hradec Králové ve spolupráci s Radiologickým centrem Multiscan, s. r. o., 8 – KOC Nemocnice Jihlava, 9 – KOC Masarykův onkologický ústav Brno ve spolupráci s FN Brno a FN u sv. Anny, 10 – KOC FN Olomouc, 11 – KOC Nemocnice Zlín, 12 – KOC Nový Jičín, 13 – KOC FN Ostrava.

Tab. 1. Epidemiologické charakteristiky krajů České republiky jako spádových oblastí KOC.
Epidemiologické charakteristiky krajů České republiky jako spádových oblastí KOC.

Síť Komplexních onkologických center je nadále otevřená a o tento status se v následujících letech mohou ucházet další pracoviště. Komplexní onkologická centra spoluvytvářejí síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s dalšími odděleními nebo ambulancemi podílejícími se na onkologické péči. Ministerstvo současně stanovilo postup, kterým bude postupovat, nebude-li centrum splňovat požadavky Komplexního onkologického centra v oblasti personální, materiálně technické a organizační.

Onkologickou péči chápe MZ jako dvoustupňovou, přičemž je základní stupeň realizován na onkologických pracovištích, vysoce specializovaná péče pak v Komplexním onkologickém centru. Každý lékař, či pracoviště, je povinen zajistit zdravotní péči na příslušném stupni. Touto péčí se rozumí poskytnutí systémové léčby, péče chirurgické, diagnostické, radiační, dispenzarizace a rehabilitace.

Dostupné informační zdroje o síti KOC

Kromě definice ve Věstníku MZ ČR je síť KOC zviditelněna a popsána na portálu České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (www.linkos.cz) a na portálu „Národní onkologický program On-line“ (www.onconet.cz; obr. 2). Portál www.onconet.cz slouží jako informační portál, který kromě detailních informací o onkologické péči poskytované v České republice obsahuje informace o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence i onkologického výzkumu (obr. 3).

Obr. 2. Portál <a href="http://www.onconet.cz">www.onconet.cz</a> je ofi ciální informačním zázemím Národního onkologického programu ČR.
Portál &lt;a href=&quot;http://www.onconet.cz&quot;&gt;www.onconet.cz&lt;/a&gt; je ofi ciální informačním zázemím Národního onkologického programu ČR.

Obr. 3. Schematicky znázorněná struktura a obsah portálu <a href="http://www.onconet.cz">www.onconet.cz</a>.
Schematicky znázorněná struktura a obsah portálu &lt;a href=&quot;http://www.onconet.cz&quot;&gt;www.onconet.cz&lt;/a&gt;.

Na portálu www.onconet.cz bylo pro znázornění sítě KOC zvoleno přehledné grafické zpracování. V záložce „Komplexní onkologická péče“ najde návštěvník přehlednou mapu ČR, kde zjistí aktuální situaci popisující onkologickou péči ve zvoleném kraji. Kromě detailních informací o jednotlivých komplexních onkologických centrech (KOC) je zde uveden i oficiální přehled dětských onkologických center (DOC), hematoonkologických center (HOC), zdravotnických zařízení spolupracujících s KOC, akreditovaných mamocenter a kolonoskopických center, léčeben dlouhodobě nemocných (LDN) a hospiců. U každého kraje je k dispozici i přehledné grafické schéma onkologické péče v příslušné oblasti (na obr. 4 je uveden příklad Jihomoravského kraje).

Obr. 4. Interaktivní mapa sítě KOC (<a href="http://www.onconet.cz">www.onconet.cz</a>). Ve vybraném kraji návštěvník vybere typ zdravotnického zařízení a portál zpřístupní konkrétní pracoviště s podrobnějšími informacemi.
Interaktivní mapa sítě KOC (&lt;a href=&quot;http://www.onconet.cz&quot;&gt;www.onconet.cz&lt;/a&gt;). Ve vybraném kraji návštěvník vybere typ zdravotnického zařízení a portál zpřístupní konkrétní pracoviště s podrobnějšími informacemi.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
www.mou.cz
e-mail: vorlicek@mou.cz

Doručeno do redakce: 29. 12. 2010


Zdroje

1. www.linkos.cz

2. www.onconet.cz

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa