XV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 25.– 28. mája 2010, Lausanne (Švajčiarsko)


Autoři: M. Mydlík;  K. Derzsiová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(9): 932-933
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

XV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek (ISRNM) sa konal v dňoch 25.–28. mája 2010 v Lausanne, vo Švajčiarsku. Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 700 účastníkov z celého sveta, ktorí sa zaoberali problematikou výživy a metabolizmu pri akútnych a chronických chorobách obličiek (CKD) [1–4]. Prezidentom kongresu bol prof. D. Teta, MD, ktorý aj slávnostne otvoril kongres; po ňom prehovoril Ikizler Alp, MD, súčasný prezident ISRNM. XV. medzinárodný kongres ISRNM sa konal pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru. Slávnostné otvorenie sa konalo 25. mája 2010 o 18.00 hod v Olympijskom múzeu, s možnosťou návštevy tohto múzea. Odborný program kongresu zahrňoval prednášky hlavných tém v 15 odborných zasadaniach, 8 sympózií, 6 zasadaní s rôznymi prednáškami v rámci programu ISRNM a 3 zasadania boli venované prednáškam na vývesných paneloch a jeden multidisciplinárny „workshop“. Hlavné témy ISRNM kongresu boli nasledujúce: šport a medicína, cvičenie pri chorobách obličiek, prevencia a včasná liečba hypoproteinémie, anorexia pri dialyzačnej liečbe, zápaly a inzulínová rezistencia u CKD chorých, liečba porúch metabolizmu kalcia a fosforu a dislipidémií u CKD chorých, vitamíny a stopové prvky pri chorobách obličiek, úloha chloridu sodného pri hypertenzii, niektoré metabolické poruchy počas dlhodobej eliminačnej liečby a po transplantácii obličky a nakoniec úloha adipokinínov pri chorobách obličiek.

Treviño-Becerra et al (Mexico City) uviedli vo svojej prednáške, že vyšetrenie glomerulovej filtrácie s použitím cystatínu C u chorých s CKD bolo najpresnejšie v porovnaní so 4 inými konvenčnými metódami. Depresia bola často spojená so zápalom, malnutríciou a kardiovaskulárnou mortalitou u hemodialyzovaných (HD) chorých. Simic-Ogrizovic et al (Belehrad) uvažovali v tejto súvislosti o tom, že depresia je možnou súčasťou MIA syndrómu (malnutrícia, inflamácia a ateroskleróza). Viscerálna obezita, dokázaná počítačovou tomografiou, bola predisponujúcim činiteľom pre kardiovaskulárne poškodenie u CKD chorých. V dôsledku toho autori odporúčali včasnú prevenciu a liečbu viscerálnej obezity u týchto chorých (Kamimura et al, Sao Paolo). Hypovitaminóza D bola veľmi častá u CKD chorých, 1.–4. štádium a nezávislé činitele, ktoré to spôsobili, boli diabetes mellitus a body mass index ≥ 30kg/m2 (Figuiredo-Dias et al, Sao Paolo). Podľa Guillermina et al (Madrid) boli ukazovatele primeranej výživy a zloženia organizmu lepšie pri dlhodobej liečbe dennou HD ako intermitentnou HD. Monitorovanie nutričného stavu HD chorých má byť zahrnuté do adekvátnosti HD liečby. Creputová et al (Paríž) poukázali na to, že opakované použitie on line hemodiafiltrácie, s miernou stratou albumínu, neviedlo u chorých k hypoalbuminémii, ani nemalo vplyv na nutričné ukazovatele. Použitie glutamátu železa viedlo ku zvýšeniu hemoglobínu a hematokritu a bolo veľmi dobre tolerované u chorých počas CAPD (Jovanovićová et al, Belehrad). Obstipácia bola veľmi častá u HD chorých a ešte častejšia u chorých počas CAPD. Príčiny a rozdiely vo výskyte obstipácie medzi týmito dvomi eliminačnými spôsobmi liečby nie sú dostatočne objasnené (Vogtová et al, Sao Paolo). Deficit 25(OH)-vitamínu D bol veľmi častý u chorých počas CAPD a bol upravený suplementáciou cholekalciferolom (50 000 IU/týždeň). Táto korekcia viedla ku zvýšeniu svalovej sily, ale nemala vplyv na bolesti vo svaloch a kostiach. Tieto ustúpili až po dlhodobej suplementácii vyššie uvedeným vitamínom (Dratwa et al, Brusel). Hemodialýza s použitím polysulfónovej membrány s veľkou permeabilitou viedla ku zníženiu leptínu a ku zvýšeniu ghrelínu v plazme u HD chorých, pričom nedošlo ku zmene obsahu bielkovín v diéte počas 12-mesačnej štúdie (Chaveau et al, Bordeaux). U HD chorých bez významnej hyperparatyreózy bola hodnota peptidu apelín v plazme v norme, kým u chorých s významnými prejavmi sekundárnej hyperparatyreózy bola hodnota apelínu zvýšená (Mafra et al, Niterdi). Vogt et al z Univerzitnej nemocnice v Lausanne uviedli, že u ich chorých s CKD 3.–5. štádium ani jeden z nich netrpel na podvýživu, ani na nedostatok vitamínu B6. Kolko a Pelle (Suresnes) zistili, že HD chorí, priemerného veku 76 rokov, s body mass indexom ≥ 23, mali úbytok svalových buniek, ktoré boli nahradené tukovým tkanivom. Vyšetrenie bolo uskutočnené pomocou bio­impedantnej spektroskopie, ktorá je pre svoju jednoduchosť vhodná u HD pacientov. Znížená koncentrácia 25(OH)-vitamínu D v plazme po transplantácii obličky bola spôsobená zníženou expozíciou slnečného žiarenia a zníženým prívodom tohto vitamínu v potrave (Vilarta et al, Sao Paolo). Zvýšená frekvencia počtu hemodialýz za týždeň, z 3 na 4, viedla ku zlepšeniu nutričného stavu HD chorých (Rashidi et al, Kashan). Czirová et al (Budapešť) vo svojej prednáške ukázali, že zvýšená hodnota adiponektínu v plazme bola nezávislým signifikantným činiteľom rizika mortality u chorých po transplantácii obličky. Ghrelin je peptidický hormón, ktorý ovplyvňuje stravovacie návyky a rovnováhu telesnej energie. Podľa Teplana et al (Praha) Leu72>Met, variant ghrelinu, mohol byť genetickým determinantom odpovede na zníženie váhy tela po diétnom obmedzení a cvičení u obéznych chorých po transplantácii obličky. Okrem toho tento ghrelinový variant bol v priamej závislosti od zvýšeného HDL cholesterolu v plazme. Mydlík et al (Košice) sa vo svojej prednáške zaoberali funkčným renálnym nálezom u bežcov po maratónskom behu a po 16-kilometrovom behu. Váha a krvný tlak sa po obidvoch behoch významne znížili. Močovina a kreatinín v sére sa po obidvoch behoch signifikantne zvýšili a kalkulovaná glomerulová filtrácia sa tranzitórne znížila. Proteinúria bola významnejšia po maratónskom behu. Neglomerulová erytrocytúria sa vyskytla u 9 bežcov po maratónskom behu, ale iba u 3 bežcov po 16-kilometrovom behu. Katalytická aktivita kreatínkinázy a jej izoenzým MB sa významne zvýšili po obidvoch behoch, ale katalytická aktivita MB izoenzýmu neprevyšovala 6% jej celkovej aktivity. Tieto zvýšenia boli spôsobené rabdomyolýzou a boli spojené s myoglobinúriou. FENa, FECa, FEP, FEOSM, FEH2O sa významne znížili po obidvoch behoch, okrem FEK, ktorá sa významne zvýšila po maratónskom behu a nevýznamne znížila po 16-kilometrovom behu. Vyššie uvedené funkčné renálne zmeny boli spôsobené dehydratáciou, bielkovinovým katabolizmom, zníženým vylučovaním osmoticky aktívnych látok, aktiváciou renín angiotenzín aldosterónového systému a inými príčinami. Tieto zmeny neboli prítomné 2–6 dní po maratónskom behu a 16-kilometrovom behu alebo sa významne nelíšili od východzích hodnôt.

XV. kongres ISRNM mal tradične veľmi dobrú úroveň po stránke organizačnej, odbornej, ale aj spoločenskej. V rámci spoločenského programu sa uskutočnila plavba po Ženevskom jazere, za veľmi dobrého počasia. Účastníci kongresu mali možnosť vidieť z vyhliadkovej lode mestá Vevey, Montreux a zámok Chillon. Niektorí z účastníkov sa zúčastnili prehliadky zámku, o ktorom Lord Byron, anglický básnik, v roku 1816 napísal svoju známu poému „Chillonsky väzeň“. Túto poému venoval väzňovi Francoisovi Bonivardovi, ktorý pre svoje slobodomyselné názory bol väznený v kobkách tohto zámku a roku 1536 bol oslobodený bernskými vojakmi.

Organizátori XV. kongresu ISRNM sa rozlúčili s účastníkmi 27. mája 2010 na gala večeri v Hoteli Beau Rivage Palace v Lausanne. Najbližší kongres ISRNM,v poradí XVI., sa uskutoční v rámci svetového týždňa venovaného výžive pri chorobách obličiek, v dňoch 21.–25. júna2012 v Honolulu, na ostrove Oahu, na Havajských ostrovoch (USA).

prof. MU Dr. Miroslav Mydlík, DrSc.
www.unlp.sk
e-mail: k.derzsiova@unlp.sk


Zdroje

1. Mydlík M, Derzsiová K. 11. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 29.– 31. marca 2002, Nagoja (Japonsko). Vnitř Lék 2002; 48: 1088– 1089.

2. Mydlík M, Derzsiová K. 12. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 18.– 22. júna 2004, Padova, Abano Terme, Benátky. Vnitř Lék 2004; 50: 798– 799.

3. Mydlík M, Derzsiová K. XIII. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. 28. februára až 4. marca 2006, Mérida, Yucatan (Mexiko). Vnitř Lék 2006; 52: 654– 655.

4. Mydlík M, Derzsiová K. XIV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. 11.– 15. júna 2008, Marseille (Francúzsko). Vnitř Lék 2008; 54: 1020– 1021.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2010 Číslo 9
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa