Za docentom MUDr. Tomášom Hildebrandom, CSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(2): 158-159
Kategorie: Osobní zprávy

*Praha, 5. marca 1937, ?Košice, 13. decembra 2008

Pred niekoľkými týždňami, dňa 13. de­cembra 2008, nás navždy opustil doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., vo veku 71 rokov, bývalý prednosta I. internej kliniky FNsP a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Napriek tomu, že sme vedeli o tom, že bol dlhodobe chorý, správa o jeho smrti nás všetkých prekvapila a zarmútila.

Menovaný absolvoval základnú školu v Liptovskom Hrádku a gymnáziálne štúdium v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1955–1961 študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Od roku 1962, t.j. od tej doby, čo doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., prišiel pracovať na I. internú kliniku FN KÚNZ z Vysokých Tatier, som mal možnosť pozorovať jeho odborný a vedecký rast. Po rýchlom zvládnutí klinických základov vnútorného lekárstva sa doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., venoval veľmi intenzívne gastroenterológii, a to pod vedením jedného z našich spoločných učiteľov prim. MUDr. J. Cígera, CSc. V roce 1967 s úspechom vykonal atestáciu I. stupňa a roku 1976 atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. V roce 1974 sa stal kandidátom lekárskych vied a od roku 1988 bol docentom vnútorného lekárstva. V rokoch 1989–1991 bol prodekanom pre vedecký výskum na LF UPJŠ [1]. Doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., bol ženatý a mal tri deti, Igora, Andreu a Tomáša.

Doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., bol jedným z najvýznamnejších internistov a gastroenterológov nielen na Slovensku, v Čechách, ale aj v zahraničí. V roce 1995 sa stal čestným členom Českej gastroenterologickej spoločnosti a roku 2002 aj Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Menovaný bol po celý svoj život veľmi aktívny, usilovný, pracovitý, zavádzal nové diagnostické a terapeutické metódy na klinike a bol veľmi obľúbený u poslucháčov Lekárskej fakulty. Prednášal na rôznych kongresoch v bývalom Československu, na Slovensku, ako aj na mnohých miestach v Európe. Okrem toho jeho mnohé práce boli uverejnené v rôznych domácich a zahraničných časopisoch. Doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., bol veľmi aktívny v Spolku lekárov v Košiciach, kde v rokoch 1968–1990 pôsobil ako vedecký sekretár. Táto jeho činnosť sa prejavovala na vedeckých pracovných schôdzach Spolku lekárov v Košiciach a pri organizácii Východoslovenských lekárskych dní (celkove 22krát) v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách, ktoré založil náš učiteľ prof. MUDr. František Pór a ktoré sa v jeho intenciách organizujú do súčasnej doby.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že zosnulý získal dva razy zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti, a to v roce 1999 a roce 2002. V roce 1994 bola doc. MUDr. T. Hildebrandovi, CSc., udelená Dérerova cena za jeho zásluhy vo vnútornom lekárstve a v roce 2007 medaila „Společnosti Lekařsko-Slowanskej“, organizacie založenej roku 1833 v Budapešti.

Dňa 7. 1. 1966 sa doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., zúčastnil so mnou na uskutočnení prvej hemodialýzy s použitím doskového hemodialyzátora Niechai, na vtedajšej I. internej klinike FN KÚNZ, ako aj pri ďalších hemodialýzach a peritoneálnych dialýzach [2]. Naša spoločná práca sa prejavila aj pri niektorých prednáškach a publikáciach [3,4]. Na jednej z nich, ktorá bola uverejnená v nemčine, sa zosnulý podieľal aj ako prekladateľ, vďaka jeho výborným znalostiam nemeckého jazyka [4].

Mimoriadne veľkú pozornosť venoval doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., ako gastroenterológ, chorobám ezofagu, o čom svedčila aj jeho prednáška „Význam porúch motility pri vzniku chorôb ezofagu“, ktorá odznela v rámci Spolku lekárov na VI. memoriáli prof. MUDr. F. Póra roku 1998 v Košiciach. Choroby ezofagu boli predmetom aj jeho mnohých publikácií, nie­ktoré z nich uverejnil spolu s MUDr. M. Dudom v monografii prof. MUDr. Z. Mařatku, DrSc., Gastroenterológie, ktorá bola vydaná nakladateľstvom Karolinum roku 1999 v Prahe [5].

Všetky iné aktivity a rôzne podujatia, ktoré organizačne zabezpečovaldoc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., boli atraktívne, vždy organizačne veľmi dobre pripravené a s obľubou navštevované členmi aj nečlenmi Slovenskej lekárskej spoločnosti. Doc. MUDr. T. Hil­debrand, CSc., bol vždy dôsledný a precízny v práci a čo je najdôležitejšie, bol optimistický a priateľský pri všetkých príležitostiach v priebehu mnohých rokov, aj keď nie vždy mu priali rôzne okolnosti a udalosti.

Slovenská lekárska spoločnosť a klinická interná medicína smrťou doc. MUDr. T. Hildebranda, CSc., stratila jedného zo svojich najväčších osobností a najlepších reprezentantov, ktorí pôsobili na prelome 20. a 21. storočia. Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., zostane dlhodobe v pamäti svojich spolupracovníkov a priateľov v Slovenskej a Českej republike.

Česť jeho pamiatke!

Doručeno do redakce: 10. 1. 2009

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

www.fnlp.sk

e‑mail: k.derzsiova@fnlp.sk  


Zdroje

1. Mydlík M. Docent MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc. – sedemdesiatročný. Med Monitor 2007; 4: 33.

2. Mydlík M, Derzsiová K. História nefrológie a mimotelovej eliminačnej liečby vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Vnitř Lék 2003; 49: 329–333.

3. Hildebrand T, Mydlík M, Bilčík P et al. Vplyv obličkovej nedostatočnosti na funkčné a morfologické zmeny gastrointestinálneho traktu. In: Mydlík M, Erben J, Opatrný K (ed). Zborník prác z III. celoštátnej nefrologickej konferencie. II. zv. Martin: Osveta 1974: 57–65.

4. Mydlík M, Derzsiová K, Ahlers I et al. A-Vitamin und Lipide im Serum während des Dauerdialyseprogramme. Z Urol 1977; 70: 339–344.

5. Duda M, Hildebrand T. Jícen a kardie. Neuromuskulární poruchy jícnu. Refluxní nemoc jícnu. Nádory jícnu. Jiné nemoci jícnu. In: Mařatka Z et al. Gastroenterológie. 1. vyd. Praha: Karolinum 1999: 49–104.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2009 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa