Komplexita interakcií nádorového procesu


The complexity of interactions of the tumour growth process

It was believed for rather a long time that the only components of tumour tissue are transformed cells characterised by hyper‑proliferation, invasivity and immortalisation. Therapeutic strategies thus focused on autonomous proliferation and tumour cell survival. These result from oncogene activation and inactivation of tumour‑suppressor genes. Research studies showed that tumour growth itself is a complex process. In addition, studies confirmed involvement of heterotypical multicellular interactions in tumour tissue. Complexity as a characteristic is one of the processes that do not demonstrate attributes of linear systems. The process of tumour growth involves certain patterns that cannot be classified according to duration and sequence. Consequently, tumour growth can be viewed as a process with features typical for complexity. From this perspective, tumour environment consists of a range of cells, such as endothelial cells and their progenitor cells, pericytes, fibroblasts, tumour‑associated fibroblasts, myofibroblasts, smooth muscle cells, mast cells, T‑ and B‑lymphocytes, neutrophils, eosinophils, basophils, NK‑cells and several different forms of macrophages. At present, well‑founded assumptions exist that in‑depth study of intra‑tumour environment might lead to formulation of new principles in tumour bio­­logy as well as introduction of new therapeutic strategies. Research into details of tumour microenvironment is needed to expand scientific knowledge as well as to, subsequently, define tumour bio­­markers. Monitoring of these bio­­markers will facilitate molecular diagnostics. Biomarkers will be widely used to monitor tumour growth as well as to monitor the process of treatment. Monitoring of combinations of bio­­markers will enable more detailed characterisation of tumour microenvironment. These might include, apart from receptors, signal molecules, growth factors and molecules accelerating apoptosis, specific molecules as well as their combinations or neoangiogenesis or tumour innervation parameters. Tumour complexity involves not just intracellular environment but also intracellular relationships and associations between cells and extracellular tumour components. Detection of circulating tumour cells represents another parameter to be monitored. Low‑molecular weight fluorescent dyes will very likely be used for their detection. It can be assumed that circulating tumour cells will be used as markers of prognosis as well as indicators of malignity progression and treatment. Scientific advances in this area will facilitate individua­lised therapy of patients suffering from cancers. The aim of the present review study was to analyze scientific knowledge from the perspective of acceptance of complexity and heterogeneity of each tumour. We perceived processing of the vast amounts of literature as meaningful with respect to recognition of new knowledge and theoretical preparation for expected changes in diagnostics and treatment of tumours. We believe that the presented findings are a useful step towards achievement of comprehensive insight into tumour microenvironment.

Key words:
angiogenesis –  tumour innervation –  tumour microenvironment –  vagus nerve –  anti‑inflammatory effects of nervous system


Autoři: Z. Valášková 1;  S. Kiňová 2;  Ľ. Danihel 3;  I. Ďuriš 2;  D. Markovičová 1;  B. Mravec 1,4;  I. Hulín 1
Působiště autorů: Oddelenie klinickej patofyziológie Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK Bratislava, Slovenská republika, prednosta doc. MU Dr. Marián Bernadič, CSc., mim. prof. 1;  I. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FN Bratislava, Slovenská republika, prednostka doc. MU Dr. Soňa Kiňová, PhD. 2;  Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK Bratislava, Slovenská republika, prednosta prof. MU Dr. Ľudovít Danihel, CSc. 3;  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava, Slovenská republika, riaditeľ prof. MU Dr. Iwar Klimeš, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(12): 1145-1158
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Pomerne dlho pretrvávali predstavy, že nádor je tvorený iba transformovanými bunkami, pre ktoré je typická hyperproliferácia, invazívnosť a imortalizácia buniek. Terapeutické stratégie boli preto zamerané na autonómnu proliferáciu a prežívanie nádorových buniek. Ide o vlastnosti podmienené aktiváciou onkogénov a inaktiváciou tumor‑supresorových génov. Vedecké sledovania priniesli poznanie, že samotný rast nádoru je komplexným dejom. Okrem toho potvrdili účasť heterotypických multicelulárnych interakcií v nádorovom tkanive. Komplexita ako charakteristika sa priraďuje k tým dejom, ktoré nevykazujú vlastnosti lineárnych systémov. V priebehu nádorového rastu sú určité zákonitosti, ktoré nie je možné presne usporiadať z hľadiska trvania a následnosti. Preto ho môžeme považovať za dej so znakmi komplexity. Pri takomto pohľade nádorové prostredie tvoria viaceré druhy buniek, ako sú endotelové bunky a ich progenitorové bunky, pericyty, fibroblasty, fibroblasty asociované s nádorom, myofibroblasty, hladkosvalové bunky, žírne bunky, T‑ a B‑lymfocyty, neutrofily, eozinofily, bazofily, NK‑bunky a niekoľko foriem makrofágov. V súčasnosti sa opodstatnene predpokladá, že hlboké štúdium vnútorného prostredia nádorov môže viesť k formovaniu nových základov nádorovej bio­­lógie ako aj terapeutických postupov. Štúdium detailov mikroprostredia nádorov je potrebné z hľadiska vedeckého poznania a následne aj pre definovanie bio­­markerov charakterizujúcich nádory. Ich sledovanie prehĺbi molekulovú diagnostiku. Biomarkery sa budú využívať v širokom meradle pre monitorovanie priebehu rastu nádorov a aj priebehu liečby. Sledovanie kombinácie bio­­markerov umožní bližšie charakterizovať mikroprostredie nádorov. Okrem receptorov, signálnych molekúl, rastových faktorov, molekúl akcelerujúcich apoptózu to môžu byť nielen molekuly samotné, ale aj ich kombinácie, alebo charakteristiky neoangiogenézy, alebo inervácie nádorov. Komplexita nádorov zahrňuje nielen intracelulárne prostredie, ale aj intercelulárne vzťahy a vzťahy buniek s extracelulárnymi súčasťami nádorov. K doteraz známym skutočnostiam pribudne sledovanie cirkulujúcich nádorových buniek. Pre ich detekciu sa s veľkou pravdepodobnosťou budú využívať nízkomolekulové fluoreskujúce farbivá. Možno očakávať, že cirkulujúce nádorové bunky budú markerom prognózy i ukazovateľom progresie malignity a liečby. Vedecké bádanie prehĺbi individuálnu terapiu pacientov s nádorovými chorobami. V prehľadovej štúdii sme sa pokúsili analyzovať vedecké poznatky z pozície akceptácie zložitostí a heterogénnosti každého nádoru. Spracovanie obrovského množstva literatúry sme považovali za zmysluplné z hľadiska akceptácie nových poznatkov a teoretickej prípravy na očakávané zmeny diagnostiky a liečby nádorov. Predpokladáme, že prezentované poznatky sú užitočným krokom pre ucelený pohľad do mikroprostredia nádorov.

Kľúčové slová:
angiogenéza –  inervácia nádorov –  mikroprostredie nádoru –  n. vagus –  protizápalové pôsobenie nervového systému

Mgr. Zuzana Valášková

www.fmed.uniba.sk

e mail: zuzana.valaskova@fmed.uniba.sk


Zdroje

1. Adam Z, Chlupová G, Tomášek J et al. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Vnitř Lék 2007; 53: 253– 285.

2. Polyak K, Haviv I, Campbell IG. Co‑evolution of tumor cells and their microenvironment. Trends Genet 2009; 25: 30– 38.

3. Olumi AF, Grossfeld GD, Hayward SW et al. Carcinoma‑associated fibroblasts direct tumor progression of initiated human prostatic epithelium. Cancer Res 1999; 59: 5002– 5011.

4. Hlávková D, Kopecký O, Lukešová Š. Zánětlivá reakce a její význam v průběhu nádorového procesu. Vnitř Lék 2008; 54: 821– 826.

5. Tlsty TD, Coussens LM. Tumor stroma and regulation of cancer development. Annu Rev Pathol 2006; 1: 119– 150.

6. Egeblad M, Werb Z. New functions for the matrix metalloproteinases in cancer progression. Nat Rev Cancer 2002; 2: 161– 174.

7. Folgueras AR, Pendás AM, Sánchez LM et al. Matrix metalloproteinases in cancer: from new functions to improved inhibition strategies. Int J Dev Biol 2004; 48: 411– 424.

8. Houghton J, Morozov A, Smirnova I et al. Stem cells and cancer. Semin Cancer Biol 2007; 17: 191– 203.

9. Ailles LE, Weissman IL. Cancer stem cells in solid tumors. Curr Opin Biotechnol 2007; 18: 460– 466.

10. Marotta LL, Polyak K. Cancer stem cells: a model in the making. Curr Opin Genet Dev 2009; 19: 44– 50.

11. Wicha MS. Cancer stem cell heterogeneity in hereditary breast cancer. Breast Cancer Res 2008; 10: 105.

12. Orimo A, Gupta PB, Sgroi DC et al. Stromal fibroblasts present in invasive human breast carcinomas promote tumor growth and angiogenesis through elevated SDF‑1/ CXCL12 secretion. Cell 2005; 121: 335– 348.

13. Pagès F, Berger A, Camus M et al. Effector memory T cells, early metastasis, and survival in colorectal cancer. N Engl J Med 2005; 353: 2654– 2666.

14. Galon J, Costes A, Sanchez‑Cabo F et al. Type, density, and location of immune cells within human colorectal tumors predict clinical outcome. Science 2006; 313: 1960– 1964.

15. Stewart TH, Heppner GH. Immunological enhancement of breast cancer. Parasitology 1997; 115: S141– S153.

16. Nonomura N, Takayama H, Nishimura K et al. Decreased number of mast cells infiltrating into needle bio­­psy specimens leads to a better prognosis of prostate cancer. Br J Cancer 2007; 97: 952– 956.

17. Taskinen M, Karjalainen‑Lindsberg ML, Leppä S. Prognostic influence of tumor‑infiltrating mast cells in patients with follicular lymphoma treated with rituximab and CHOP. Blood 2008; 111: 4664– 4667.

18. Ben‑Baruch A. Host microenvironment in breast cancer development: inflammatory cells, cytokines and chemokines in breast cancer progression: reciprocal tumor‑microenvironment interactions. Breast Cancer Res 2003; 5: 31– 36.

19. Whiteside TL. The tumor microenvironment and its role in promoting tumor growth. Oncogene 2008; 27: 5904– 5912.

20. Gassmann P, Haier J. The tumor cell‑host organ interface in the early onset of metastatic organ colonisation. Clin Exp Metastasis 2008; 25: 171– 181.

21. Coussens LM, Tinkle CL, Hanahan D et al. MMP‑9 supplied by bone marrow‑derived cells contributes to skin carcinogenesis. Cell 2000; 103: 481– 490.

22. Pekarek LA, Starr BA, Toledano AY et al. Inhibition of tumor growth by elimination of granulocytes. J Exp Med 1995; 181: 435– 440.

23. Wu QD, Wang JH, Condron C et al. Human neutrophils facilitate tumor cell transendothelial migration. Am J Physiol Cell Physiol 2001; 280: C814– C822.

24. Schruefer R, Lutze N, Schymeinsky J et al. Human neutrophils promote angiogenesis by a paracrine feedforward mechanism involving endothelial interleukin‑8. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005; 288: H1186– H1192.

25. Coussens LM, Werb Z. Inflammation and cancer. Nature 2002; 420: 860– 867.

26. Crowther M, Brown NJ, Bishop ET et al. Microenvironmental influence on macrophage regulation of angiogenesis in wounds and malignant tumors. J Leukoc Biol 2001; 70: 478– 490.

27. Sato E, Olson SH, Ahn J et al. Intraepithelial CD8+ tumor‑infiltrating lymphocytes and a high CD8+/ regulatory T cell ratio are associated with favorable prognosis in ovarian cancer. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102: 18538– 18543.

28. Leffers N, Lambeck AJ, de Graeff P et al. Survival of ovarian cancer patients overexpressing the tumour antigen p53 is diminished in case of MHC class I down‑regulation. Gynecol Oncol 2008; 110: 365– 373.

29. Yu P, Fu YX. Tumor‑infiltrating T lymphocytes: friends or foes? Lab Invest 2006; 86: 231– 245.

30. Mantovani A, Romero P, Palucka AK et al. Tumour immunity: effector response to tumour and role of the microenvironment. Lancet 2008; 371: 771– 783.

31. Lukešová Š, Vroblová V, Hlávková D et al. Sledování protinádorové buněčné imunitní odpovědi u nemocných s renálním karcinomem, porucha proliferace T‑lymfocytů. Vnitř Lék 2008; 54: 139– 145.

32. Wolf D, Wolf AM, Rumpold H et al. The expression of the regulatory T cell‑specific forkhead box transcription factor FoxP3 is associated with poor prognosis in ovarian cancer. Clin Cancer Res 2005; 11: 8326– 8331.

33. O’Neill DW, Adams S, Bhardwaj N. Manipulating dendritic cell bio­­logy for the active immunotherapy of cancer. Blood 2004; 104: 2235– 2246.

34. Zou W, Machelon V, Coulomb‑L’Hermin A et al. Stromal‑derived factor‑1 in human tumors recruits and alters the function of plasmacytoid precursor dendritic cells. Nat Med 2001; 7: 1339– 1346.

35. Iwamoto M, Shinohara H, Miyamoto A et al. Prognostic value of tumor‑infiltrating dendritic cells expressing CD83 in human breast carcinomas. Int J Cancer 2003; 104: 92– 97.

36. Freedman RS, Deavers M, Liu J et al. Peritoneal inflammation –  a microenvironment for Epithelial Ovarian Cancer (EOC). J Transl Med 2004; 2: 23.

37. Dhodapkar MV, Steinman RM, Krasovsky J et al. Antigen‑specific inhibition of effector T cell function in humans after injection of immature dendritic cells. J Exp Med 2001; 193: 233– 238.

38. Curiel TJ, Cheng P, Mottram P et al. Dendritic cell subsets differentially regulate angiogenesis in human ovarian cancer. Cancer Res 2004; 64: 5535– 5538.

39. Pavoni E, Monteriù G, Santapaola D et al. Tumor‑infiltrating B lymphocytes as an efficient source of highly specific immunoglobulins recognizing tumor cells. BMC Biotechnol 2007; 7: 70.

40. Dunn GP, Old LJ, Schreiber RD. The immunobio­­logy of cancer immunosurveillance and immunoediting. Immunity 2004; 21: 137– 148.

41. Beverley PC. The immunology of cancer. In: Knowles MA, Selby PJ (eds). Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer. New York: Oxford University Press 2005: 337– 353.

42. Girolomoni G, Ricciardi‑Castagnoli P. Dendritic cells hold promise for immunotherapy. Immunol Today 1997; 18: 102– 104.

43. Cholujová D. Protinádorová imunita a imunoterapia –  molekulárne ministerstvo obrany. 2007. Available from http:/ / www.nvr.sk/ buxus/ generate_page.php?page_id=547.

44. Gerhardt A, Usener D, Keese M et al. Tissue expression and sero‑reactivity of tumor‑specific antigens in colorectal cancer. Cancer Lett 2004; 208: 197– 206.

45. Eichmüller S, Usener D, Thiel D et al. Tumor‑specific antigens in cutaneous T‑cell lymphoma: expression and sero‑reactivity. Int J Cancer 2003; 104: 482– 487.

46. Mittelman A, Lucchese A, Sinha AA et al. Monoclonal and polyclonal humoral immune response to EC HER‑2/ NEU peptides with low similarity to the host‘s proteome. Int J Cancer 2002; 98: 741– 747.

47. Taylor DD, Gercel‑Taylor C. Tumor‑reactive immunoglobulins in ovarian cancer: diagnostic and therapeutic significance? Oncol Rep 1998; 5: 1519– 1524.

48. Ostrand‑Rosenberg S. Immune surveillance: a balance between protumor and antitumor immunity. Curr Opin Genet Dev 2008; 18: 11– 18.

49. DeNardo DG, Coussens LM. Inflammation and breast cancer. Balancing immune response: crosstalk between adaptive and innate immune cells during breast cancer progression. Breast Cancer Res 2007; 9: 212.

50. Drake CG, Jaffee E, Pardoll DM. Mechanisms of immune evasion by tumors. Adv Immunol 2006; 90: 51– 81.

51. Gilboa E. How tumors escape immune destruction and what we can do about it. Cancer Immunol Immunother 1999; 48: 382– 385.

52. Piancatelli D, Romano P, Sebastiani P et al. Local expression of cytokines in human colorectal carcinoma: evidence of specific interleukin‑6 gene expression. J Immunother 1999; 22: 25– 32.

53. Mocellin S, Marincola FM, Young HA. Interleukin‑10 and the immune response against cancer: a counterpoint. J Leukoc Biol 2005; 78: 1043– 1051.

54. Benelli R, Lorusso G, Albini A et al. Cytokines and chemokines as regulators of angiogenesis in health and disease. Curr Pharm Des 2006; 12: 3101– 3115.

55. Crivellato E, Ribatti D. Involvement of mast cells in angiogenesis and chronic inflammation. Curr Drug Targets Inflamm Allergy 2005; 4: 9– 11.

56. Burtin C, Ponvert C, Fray A et al. Inverse correlation between tumor incidence and tissue histamine levels in W/ WV, WV/ +, and +/ + mice. J Natl Cancer Inst 1985; 74: 671– 674.

57. Zhang W, Stoica G, Tasca SI et al. Modulation of tumor angiogenesis by stem cell factor. Cancer Res 2000; 60: 6757– 6762.

58. Crivellato E, Nico B, Ribatti D. Mast cells and tumour angiogenesis: new insight from experimental carcinogenesis. Cancer Lett 2008; 269: 1– 6.

59. Ribatti D, Marimpietri D, Pastorino F et al. Angiogenesis in neuroblastoma. Ann N Y Acad Sci 2004; 1028: 133– 142.

60. Di Girolamo N, Indoh I, Jackson N et al. Human mast cell‑derived gelatinase B (matrix metalloproteinase‑9) is regulated by inflammatory cytokines: role in cell migration. J Immunol 2006; 177: 2638– 2650.

61. Tuna B, Yorukoglu K, Unlu M et al. Association of mast cells with microvessel density in renal cell carcinomas. Eur Urol 2006; 50: 530– 534.

62. Nonomura N. Three successful cases of bilateral testicular tumors where the unilateral testis was preserved by three courses of BEP chemotherapy. Int J Urol 2007; 14: 882.

63. Yano H, Kinuta M, Tateishi H et al. Mast cell infiltration around gastric cancer cells correlates with tumor angiogenesis and metastasis. Gastric Cancer 1999; 2: 26– 32.

64. Lachter J, Stein M, Lichtig C et al. Mast cells in colorectal neoplasias and premalignant disorders. Dis Colon Rectum 1995; 38: 290– 293.

65. Takanami I, Takeuchi K, Naruke M. Expression and prognostic value of the standard CD44 protein in pulmonary adenocarcinoma. Oncol Rep 2000; 7: 1065– 1067.

66. Gounaris E, Erdman SE, Restaino C et al. Mast cells are an essential hematopoietic component for polyp development. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 19977– 19982.

67. Procházka V, Chlup R. Kolorektální karcinom a diabetes mellitus. Vnitř Lék 2008; 54: 979– 984.

68. Folkman J. Angiogenesis in cancer, vascular, rheumatoid and other disease. Nat Med 1995; 1: 27– 31.

69. McDonald DM, Choyke PL. Imaging of angiogenesis: from microscope to clinic. Nat Med 2003; 9: 713– 725.

70. Jain RK. Normalization of tumor vasculature: an emerging concept in antiangiogenic therapy. Science 2005; 307: 58– 62.

71. Fukumura D, Jain RK. Imaging angiogenesis and the microenvironment. APMIS 2008; 116: 695– 715.

72. Hanahan D, Christofori G, Naik P et al. Transgenic mouse models of tumour angiogenesis: the angiogenic switch, its molecular controls, and prospects for preclinical therapeutic models. Eur J Cancer 1996; 32A: 2386– 2393.

73. Kerbel RS. Tumor angiogenesis. N Engl J Med 2008; 358: 2039– 2049.

74. Neufeld G, Kessler O. The semaphorins: versatile regulators of tumour progression and tumour angiogenesis. Nat Rev Cancer 2008; 8: 632– 645.

75. Hanahan D, Folkman J. Patterns and emerging mechanisms of the angiogenic switch during tumorigenesis. Cell 1996; 86: 353– 364.

76. Ferrara N. VEGF as a therapeutic target in cancer. Oncology 2005; 69 (Suppl 3): 11– 16.

77. Shibuya M. Structure and dual function of vascular endothelial growth factor receptor‑1 (Flt‑1). Int J Biochem Cell Biol 2001; 33: 409– 420.

78. Semenza G. Signal transduction to hypoxia‑inducible factor 1. Biochem Pharmacol 2002; 64: 993– 998.

79. Pouysségur J, Mechta‑Grigoriou F. Redox regulation of the hypoxia‑inducible factor. Biol Chem 2006; 387: 1337– 1346.

80. Keith B, Simon MC. Hypoxia‑inducible factors, stem cells, and cancer. Cell 2007; 129: 465– 472.

81. Rüegg C. Leukocytes, inflammation, and angiogenesis in cancer: fatal attractions. J Leukoc Biol 2006; 80: 682– 684.

82. Noonan DM, De Lerma Barbaro A, Vannini N et al. Inflammation, inflammatory cells and angiogenesis: decisions and indecisions. Cancer Metastasis Rev 2008; 27: 31– 40.

83. Tsirlis TD, Papastratis G, Masselou K et al. Circulating lymphangiogenic growth factors in gastrointestinal solid tumors, could they be of any clinical significance? World J Gastroenterol 2008; 14: 2691– 2701.

84. Ji RC. Lymphatic endothelial cells, tumor lymphangiogenesis and metastasis: New insights into intratumoral and peritumoral lymphatics. Cancer Metastasis Rev 2006; 25: 677– 694.

85. Kerjaschki D, Huttary N, Raab I et al. Lymphatic endothelial progenitor cells contribute to de novo lymphangiogenesis in human renal transplants. Nat Med 2006; 12: 230– 234.

86. Garmy‑Susini B, Makale M, Fuster M et al. Methods to study lymphatic vessel integrins. Methods Enzymol 2007; 426: 415– 438.

87. Huang XZ, Wu JF, Ferrando R et al. Fatal bilateral chylothorax in mice lacking the integrin alpha9beta1. Mol Cell Biol 2000; 20: 5208– 5215.

88. Ji RC. Lymphatic endothelial cells, inflammatory lymphangiogenesis, and prospective players. Curr Med Chem 2007; 14: 2359– 2368.

89. Das S, Skobe M. Lymphatic vessel activation in cancer. Ann NY Acad Sci 2008; 1131: 235– 241.

90. Cao Y. Why and how do tumors stimulate lymphangiogenesis? Lymphat Res Biol 2008; 6: 145– 148.

91. Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature 2002; 420: 853– 859.

92. Mravec B. Neurobio­­lógia chorôb periférnych tkanív. Bratislava: SAP 2008.

93. Godbout JP, Johnson RW. Age and neuroinflammation: a lifetime of psychoneuroimmune consequences. Neurol Clin 2006; 24: 521– 538.

94. Pavlov VA, Wang H, Czura CJ et al. The cholinergic anti‑inflammatory pathway: a missing link in neuroimmunomodulation. Mol Med 2003; 9: 125– 134.

95. Blatteis CM. The afferent signalling of fever. J Physiol 2000; 526: 470.

96. Silverman MN, Pearce BD, Biron CA et al. Immune modulation of the hypothalamic‑pituitary‑adrenal (HPA) axis during viral infection. Viral Immunol 2005; 18: 41– 78.

97. Sternberg EM. Neural‑immune interactions in health and disease. J Clin Invest 1997; 100: 2641– 2647.

98. Goehler LE, Gaykema RP, Nguyen KT et al. Interleukin‑1beta in immune cells of the abdominal vagus nerve: a link between the immune and nervous systems? J Neurosci 1999; 19: 2799– 2806.

99. Czura CJ, Tracey KJ. Autonomic neural regulation of immunity. J Intern Med 2005; 257: 156– 166.

100. Pavlov VA, Tracey KJ. Neural regulators of innate immune responses and inflammation. Cell Mol Life Sci 2004; 61: 2322– 2331.

101. Quan N, Banks WA. Brain‑immune communication pathways. Brain Behav Immun 2007; 21: 727– 735.

102. Wang H, Yu M, Ochani M et al. Nicotinic acetylcholine receptor alpha7 subunit is an essential regulator of inflammation. Nature 2003; 421: 384– 388.

103. De Jonge WJ, van der Zanden EP, The FO et al. Stimulation of the vagus nerve attenuates macrophage activation by activating the Jak2– STAT3 signaling pathway. Nat Immunol 2005; 6: 844– 851.

104. Gallowitsch‑Puerta M, Pavlov VA. Neuro‑immune interactions via the cholinergic antiinflammatory pathway. Life Sci 2007; 80: 2325– 2329.

105. Oke SL, Tracey KJ. From CNI‑1493 to the immunological homunculus: phy­siology of the inflammatory reflex. J Leukoc Biol 2008; 83: 512– 517.

106. Bernik TR, Friedman SG, Ochani M et al. Pharmacological stimulation of the cholinergic antiinflammatory pathway. J Exp Med 2002; 195: 781– 788.

107. Bernik TR, Friedman SG, Ochani M et al. Cholinergic antiinflammatory pathway inhibition of tumor necrosis factor during ischemia reperfusion. J Vasc Surg 2002; 36: 1231– 1236.

108. Andersson J. The inflammatory reflex –  introduction. J Intern Med 2005; 257: 122– 125.

109. Mravec B, Hulin I. Does vagus nerve constitute a self‑organization complexity or a “hidden network”? Bratisl Lek Listy 2006; 107: 3– 8.

110. Mravec B, Gidron Y, Kukanova B et al. Neural‑endocrine‑immune complex in the central modulation of tumorigenesis: facts, assumptions, and hypotheses. J Neuroimmunol 2006; 180: 104– 116.

111. Paleari L, Grozio A, Cesario A et al. The cholinergic system and cancer. Semin Cancer Biol 2008; 18: 211– 217.

112. Nance DM, Sanders VM. Autonomic innervation and regulation of the immune system (1987– 2007). Brain Behav Immun 2007; 21: 736– 745.

113. Elenkov IJ, Wilder RL, Chrousos GP et al. The sympathetic nerve: an integrative interface between two supersystems: the brain and the immune system. Pharmacol Rev 2000; 52: 595– 638.

114. Pongratz G, McAlees JW, Conrad DH et al. The level of IgE produced by a B cell is regulated by norepinephrine in a p38 MAPK‑ and CD23- dependent manner. J Immunol 2006; 177: 2926– 2938.

115. Madden KS, Olschowka JA, Livnat S. Noradrenergic sympathetic innervation of lymphoid organs. Prog Allergy 1988; 43: 14– 36.

116. Madden KS, Sanders VM, Felten DL. Catecholamine influences and sympathetic neural modulation of immune responsiveness. Annu Rev Pharmacol Toxicol 1995; 35: 417– 448.

117. Shakhar G, Ben‑Eliyahu S. In vivo beta‑adrenergic stimulation suppresses natural killer activity and compromises resistance to tumor metastasis in rats. J Immunol 1998; 160: 3251– 3258.

118. Lang K, Drell TL, Niggemann B et al. Neurotransmitters regulate the migration and cytotoxicity in natural killer cells. Immunol Lett 2003; 90: 165– 172.

119. Sternberg EM. Neural regulation of innate immunity: a coordinated nonspecific host response to pathogens. Nat Rev Immunol 2006; 6: 318– 328.

120. Bellinger DL, Millar BA, Perez S et al. Sympathetic modulation of immunity: relevance to disease. Cell Immunol 2008; 252: 27– 56.

121. Haug SR, Heyeraas KJ. Modulation of dental inflammation by the sympathetic nervous system. J Dent Res 2006; 85: 488– 495.

122. Seifert P, Spitznas M. Tumours may be innervated. Virchows Arch 2001; 438: 228– 231.

123. Shapiro DM, Warren S. Cancer innervation. Cancer Res 1949; 9: 707– 711.

124. Li Q, Johansson H, Kjellman M et al. Neuroendocrine differentiation and nerves in human adrenal cortex and cortical lesions. APMIS 1998; 106: 807– 817.

125. Schwei MJ, Honore P, Rogers SD et al. Neurochemical and cellular reorganization of the spinal cord in a murine model of bone cancer pain. J Neurosci 1999; 19: 10886– 10897.

126. Seifert P, Spitznas M. Axons in human choroidal melanoma suggest the participation of nerves in the control of these tumors. Am J Ophthalmol 2002; 133: 711– 713.

127. Entschladen F, Palm D, Lang K et al. Neoneurogenesis: tumors may initiate their own innervation by the release of neurotrophic factors in analogy to lymphangiogenesis and neoangiogenesis. Med Hypotheses 2006; 67: 33– 35.

128. Entschladen F, Palm D, Niggemann B et al. The cancer’s nervous tooth: Considering the neuronal crosstalk within tumors. Semin Cancer Biol 2008; 18: 171– 175.

129. Nicol MR, Cobb VJ, Williams BC et al. Vasoactive intestinal peptide (VIP) stimulates cortisol secretion from the H295 human adrenocortical tumour cell line via VPAC1 receptors. J Mol Endocrinol 2004; 32: 869– 877.

130. Groneberg DA, Folkerts G, Peiser C et al. Neuropeptide Y (NPY). Pulm Pharmacol Ther 2004; 17: 173– 180.

131. Raju B, Haug SR, Ibrahim SO et al. Sympathectomy decreases size and invasiveness of tongue cancer in rats. Neuroscience 2007; 149: 715– 725.

132. Gidron Y, Perry H, Glennie M. Does the vagus nerve inform the brain about preclinical tumours and modulate them? Lancet Oncol 2005; 6: 245– 248.

133. Mravec B, Ondicova K, Valaskova Z et al. Neurobio­­logical principles in the etiopathogenesis of disease: when diseases have a head. Med Sci Monit 2009; 15: RA6– RA16.

134. Lang K, Bastian P. Neurotransmitter effects on tumor cells and leukocytes. Prog Exp Tumor Res 2007; 39: 99– 121.

135. Drell TL 4th, Joseph J, Lang K et al. Effects of neurotransmitters on the chemokinesis and chemotaxis of MDA‑MB‑468 human breast carcinoma cells. Breast Cancer Res Treat 2003; 80: 63– 70.

136. Entschladen F, Drell TL 4th, Lang K et al. Neurotransmitters and chemokines regulate tumor cell migration: potential for a new pharmacological approach to inhibit invasion and metastasis development. Curr Pharm Des 2005; 11: 403– 411.

137. Sanae F, Miyamoto K, Koshiura R. Altered adrenergic response and specificity of the receptors in rat ascites hepatoma AH130. Cancer Res 1989; 49: 6242– 6246.

138. Lang K, Drell TL 4th, Lindecke A et al. Induction of a metastatogenic tumor cell type by neurotransmitters and its pharmacological inhibition by established drugs. Int J Cancer 2004; 112: 231– 238.

139. Masur K, Niggemann B, Zanker KS et al. Norepinephrine‑induced migration of SW 480 colon carcinoma cells is inhibited by beta‑blockers. Cancer Res 2001; 61: 2866– 2869.

140. Palm D, Lang K, Niggemann B et al. The norepinephrine‑driven metastasis development of PC‑3 human prostate cancer cells in BALB/ c nude mice is inhibited by beta‑blockers. Int J Cancer 2006; 118: 2744– 2749.

141. Thaker PH, Sood AK. Neuroendocrine influences on cancer bio­­logy. Semin Cancer Biol 2008; 18: 164– 170.

142. Goldfarb Y, Ben‑Eliyahu S. Surgery as a risk factor for breast cancer recurrence and metastasis: mediating mechanisms and clinical prophylactic approaches. Breast Dis 2006– 2007; 26: 99– 114.

143. Kiecolt‑Glaser JK, Robles TF, Heffner KL et al. Psychooncology and cancer: psychoneuroimmunology and cancer. Ann Oncol 2002; 13: 165– 169.

144. Yang EV, Sood AK, Chen M et al. Norepinephrine up‑regulates the expression of vascular endothelial growth factor, matrix metalloproteinase (MMP)‑2, and MMP‑9 in nasopharyngeal carcinoma tumor cells. Cancer Res 2006; 66: 10357– 10364.

145. Yang EV, Kim SJ, Donovan EL et al. Norepinephrine upregulates VEGF, IL‑8, and IL‑6 expression in human melanoma tumor cell lines: implications for stress‑related enhancement of tumor progression. Brain Behav Immun 2009; 23: 267– 275.

146. Körner M, Reubi JC. NPY receptors in human cancer: a review of current knowledge. Peptides 2007; 28: 419– 425.

147. Williams CL. Muscarinic signaling in carcinoma cells. Life Sci 2003; 72: 2173– 2182.

148. Song P, Sekhon HS, Lu A et al. M3 muscarinic receptor antagonists inhibit small cell lung carcinoma growth and mitogen‑activated protein kinase phosphorylation induced by acetylcholine secretion. Cancer Res 2007; 67: 3936– 3944.

149. Schuller HM. Neurotransmitter receptor‑mediated signaling pathways as modulators of carcinogenesis. Prog Exp Tumor Res 2007; 39: 45– 63.

150. Plummer HK 3rd, Dhar MS, Cekanova M et al. Expression of G‑protein inwardly rectifying potassium channels (GIRKs) in lung cancer cell lines. BMC Cancer 2005; 5: 104.

151. Kinova S, Duris I, Kovacova E et al. Malignant carcinoid in two brothers. Bratisl Lek Listy 2001; 102: 231– 234.

152. Lang K, Entschladen F, Weidt C et al. Tumor immune escape mechanisms: impact of the neuroendocrine system. Cancer Immunol Immunother 2006; 55: 749– 760.

153. Entschladen F, Palm D, Drell TL 4th et al. Connecting a tumor to the environment. Curr Pharm Des 2007; 13: 3440– 3444.

154. Soltanghoraiee H, Zavarehii MJ, Broomand MA. Comparison between num­­ber of nerve fibers in normal breast tissue, benign lesions and malignant breast tumors. Acta Medica Iranica 2004; 42: 355– 358.

155. Mravec B, Lackovicova L, Pirnik Z et al. Brain response to induced peripheral cancer development in rats: dual fos‑tyrosine hydroxylase and fos‑oxytocin immunohistochemistry. Endocr Regul 2009; 43: 3– 11.

156. Pirnik Z, Bundzikova J, Bizik J et al. Activity of brainstem groups of catecholaminergic cells in tumor bearing rats: response to immobilization stress. Ann NY Acad Sci 2008; 1148: 141–147.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2009 Číslo 12
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa