The need to update reference values for organ weights in the adult population: a review and future directions


Potreba aktualizácie referenčných hodnôt hmotností orgánov u dospelej populácie: prehľadový článok a smerovania do budúcnosti

Tento prehľadový článok zdôrazňuje kľúčovú úlohu hmotnosti a rozmerov orgánov ako základných ukazovateľov pri diagnostike v súdnom lekárstve a pato- lógii. Zmeny hmotnosti orgánov slúžia ako základné markery patologických stavov a pomáhajú súdnym lekárom a patológom pri interpretácii nálezov z pitvy. Prehľad zdôrazňuje dôležitosť presnosti pri stanovovaní referenčných hodnôt orgánov, berúc do úvahy faktory, ako sú špecifické referenčné hodnoty pre po- puláciu a rovnako tak korelácie s telesnými parametrami. Okrem toho skúma vplyv obezity na hmotnosti orgánov, pričom zdôrazňuje potrebu aktualizovania databáz, ktoré presne odrážajú rôzne populácie. Článok podčiarkuje nedostatočnosť spoliehania sa na zastarané zdroje a obhajuje vytvorenie komplexnej a aktualizovanej databázy hmotností a rozmerov orgánov pre lokálnu populáciu, ktorá je nevyhnutná pre presnú forenznú interpretáciu výsledkov pitvy.

Klíčová slova:

obezita – hmotnosti orgánov – rozmery orgánov – referenčné databázy


Authors: Filip Babiak;  Katarína Hanzelyová;  Ján Bajaj;  Martin Janík;  Ubomír Straka
Authors place of work: Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Published in the journal: Soud Lék., 69, 2024, No. 1, p. 2-5
Category: Přehledový článek

Summary

This review article highlights the crucial role of organ weights and dimensions as key indicators in forensic diagnosis. Organ weight changes serve as valuable markers for pathological conditions, aiding forensic doctors in interpreting autopsy findings. The review emphasizes the importance of precision in establish- ing organ reference values, considering factors like population-specific norms and correlations with body parameters. Furthermore, it explores the impact of obesity on organ weights, emphasizing the need for updated databases that accurately reflect diverse populations. The article underscores the inadequacy of relying on outdated sources and advocates for creating a comprehensive and updated database of organ weights and dimensions for the local population, essential for accurate forensic interpretations.

Keywords:

obesity – organ weights – organ dimensions – reference databases


Zdroje
 1. Kumar V, Abbas A, Fausto N. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (7th ed). Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saun-ders; 2005: 1525
 2. Spritz WU. Spitz and Fisher’s Medicolegal Investigation of Death: Guidelines for the Application of Pathology to Crime Investigation (4th ed). Springfield, IL, USA: Thomas Publish- ers; 1993: 1358.
 3. Vaibhav V, Meshram R, Shukla PK, Kalonia T, Bhute AR. A Preliminary Study of Organ Weight After Histological Exclusion of Abnor- mality During Autopsy in the Adult Popula- tion of Uttarakhand, India. Cureus 2022; 14(7): e27044.
 4. Thiedemann KU. Left ventricular hyper- trophy In: Jones TC, Mohr U, Hunt RD, eds. Cardiovascular and Musculoskeletal Systems. Springer, Berlin, Heidelberg; 1991: 41–50.
 5. Greaves P. Histopathology of Preclinical Tox- icity Studies: Interpretation And Relevance in Drug Safety Evaluation (2nd ed). Elsevier Sci- ence Amsterdam; 2000.
 6. Zhao L, Sebkhi A, Nunez DJR, et al. Right ventricular hypertrophy secondary to pul- monary hypertension is linked to rat chro- mosome 17: Evaluation of cardiac ryanodine Ryr2 receptor as a candidate. Circulation 2001; 103(3): 442-447.
 7. Kováč M, Ťažký B, Krnáč Š, Šidlo J. Náh- le úmrtie športovca po súťaži v horskej cyklistike. Fol Soc Med Leg Slov 2022; 12: 16-22.
 8. Mathuramon P, Chirachariyavej T, Peonim AV, Rochanawutanon M. Correlation of in- ternal organ weight with body weight and length in normal Thai adults. J Med Assoc Thai 2009; 92(2): 250-258.
 9. Mubbunu L, Bowa K, Petrenko V, Siliton- go M. Correlation of Internal Organ Weights with Body Weight and Body Height in Normal Adult Zambians: A Case Study of Ndola Teach- ing Hospital. Anat Res Int 2018; 2018: 1-5.
 10. Kim YS, Kim DI, Cho SY, et al. Statistical anal- ysis for organ weights in Korean adult autop- sies. Korean J Anat 2009; 42: 219-224.
 11. World Health Organisation. Obesity and overweight. 2016; Online, Available at: https:// www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ obesity-and-overweight. 13.11.2023.
 12. Must A. Morbidity and mortality associated with elevated body weight in children and adolescents. Am J Clin Nutr 1996; 63: 445-447.
 13. Pi-Sunyer FX. Medical hazards of obesity. Ann Intern Med 1993; 119: 655-660.
 14. Byard RW, Bellis M. Significant increases in body mass indexes (BMI) in an adult autopsy population from 1986 to 2006 – implications for modern forensic practice. J Forensic Leg Med 2008; 15: 356-358.
 15. de la Grandmaison GL, Clairand I, Durigon M. Organ weight in 684 adult autopsies: new tables for a Caucasoid population. Forensic Sci Int 2001; 119(2): 149-154.
 16. Mandal R, Loeffler AG, Salamat S, Fritsch MK. Organ weight changes associated with body mass index determined from a medical autopsy population. Am J Forensic Med Pathol 2012; 33(4): 382-389.
 17. Molina DK, DiMaio VJ. Normal organ weights in men: part I-the heart. Am J Forensic Med Pathol 2012; 33(4): 362-367.
 18. Kitzman DW., Scholz DG, Hagen PT, Ilstrup DM, Edwards WD. Age-related changes in normal human hearts during the first 10 de- cades of life. Part II (Maturity): A quantitative anatomic study of 765 specimens from sub- jects 20 to 99 years old. Mayo Clin Proc 1988; 63(2): 137-146.
 19. Smith HL. The relation of the weight of the heart to the weight of the body and the weight of the heart to age. Am Heart J 1928; 4: 79-93.
 20. Garby L, Lammert O, Kock KF, Tho- bo-Carlsen B. Weights of brain, heart, liver, kidneys, and spleen in healthy and apparent- ly healthy adult Danish subjects. Am J Hum Biol 1993; 5(3): 291-296.
 21. Aschoff L. Lectures on Pathology. New York, NY: Paul B Hoeber; 1924.
 22. Zeek PM. Heart weight I: the weight of the normal human heart. Arch Pathol 1942; 34: 820-832.
 23. Tanaka GI, Kawamura H, Nakahara Y. Ref- erence Japanese man - I. Mass of organs and other characteristics of normal Japanese. Health Phys 1979; 36(3): 333-346.
 24. Molina DK, DiMaio VJ. Normal Organ Weights in Women: Part I-The Heart. Am J Fo- rensic Med Pathol 2015; 36(3): 176-181.
 25. Molina DK, DiMaio VJ. Normal organ weights in men: part II-the brain, lungs, liver, spleen, and kidneys. Am J Forensic Med Pathol 2012; 33(4): 368-372.
 26. Molina DK, DiMaio VJ. Normal Organ Weights in Women: Part II-The Brain, Lungs, Liver, Spleen, and Kidneys. Am J Forensic Med Pathol 2015; 36(3): 182-187.
 27. Vanhaebost J, Faouzi M, Mangin P, Mi- chaud K. New reference tables and us- er-friendly Internet application for predicted heart weights. Int J Legal Med 2014; 128(4): 615-620.
 28. Šikl H. Pathologicko-anatomická pitevní technika a základy diagnostiky. Praha, SZdN; 1953.
 29. Čihák R. Anatomie 1 (3rd ed). Czech Repub- lik, Praha, Grada Publishing; 2011.
 30. Mráz P. Anatómia ľudského tela (4th ed). Slo- vakia, Slovak Academic Press; 2021.
 31. Borovanský L, Hromada J, Kos J, Zrzavý J, Žlábek K. Soustavná anatomie člověka díl 2 (3rd ed). Praha, Státní zdravotnické naklada- telství; 1967.
 32. Zrzavý J. Anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum; 1978.
 33. Šidlo J, Očko P, Zummerová A, Šidlová H, Šikuta J, Luha J. Mass of a heart in cases of natural deaths. Fol Soc Med Leg Slov 2013; 3(2): 126-129.
Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa