Soudní lékařství - Informácie o časopise

Časopis je převážně orientován na onkopatologické otázky důležité v bioptické praxi a na jejich řešení cestou histopatologie, cytopatologie, imunohistochemie a elektronové mikroskopie.

Druhá největší skupina příspěvků se týká nejrůznějších aktuálních problémů speciální patologie zkoumaných - často za klinické spolupráce - komplexním morfologickým přístupem.

Malá část sdělení je zaměřena na patologii experimentální, veterinární a na otázky metodické.

Publikují se původní práce většího rozsahu, kazuistiky, krátká sdělení i práce souhrnné.

Samostatná část Soudní lékařství přináší původní práce z celé oblasti soudní medicíny a zprávy ze života odborné společnosti.

ISSN 1210-7875 (Print)
ISSN 1805-4498 (Online)

Redakční rada

ŠÉFREDAKTOR / Editor-in-chief

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA / Deputy editor

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA / Executive Editorial Board

Doc. MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA                                                                                                                                                                                                 
Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. M. Sokol, Ph.D.                                                                                                                                                                      
Vojenský ústav soudního lékařství, Praha

Doc. MUDr. Ľ. Straka, Ph.D.                                                                                                                                                                  
Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin

Doc. MUDr. J. Šidlo, CSc.                                                                                                                                                                     
Ústav súdneho lekárstva, LF UK Bratislava

MUDr. Bc. T. Vojtíšek, Ph. D.                                                                                                                                                                                                          
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

REDAKČNÍ RADA / Editorial board

Doc. Ing. M. Balíková, CSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie,
1. LF UK a VFN, Praha 

Doc. MUDr. J. Bauerová, CSc.
ÚDZS – Súdnolekárske pracovisko
Bratislava

MUDr. M. Beran, Ph.D.
Ústav soudního lékařství
2. LF UK, Praha

Prof. MUDr. I. Bouška, CSc.
Ústav soudního lékařství
2. LF UK, Praha

MUDr. I. Dvořáček, Ph.D.
Ústav soudního lékařství
FNsP, Ostrava

MUDr. et MUDr. M. Dvořák
Ústav soudního lékařství
LF UK Plzeň

Prof. MUDr. J. Dufková
Frankfurt am Main, SRN

Doc. MUDr. Bulent Eren Bursa,                                                                                                                                                                                                    
Turkey

Prof. MUDr. O. Fryc
Institut Universitaire de Médecine
Légale, Geneve, Schweiz

Doc. RNDr. I. Mazura, CSc.
Oddělení medicínské informatiky
Ústav informatiky AVČR

Prof. MUDr. F. Novomeský, Ph.D.
Ústav súdného lekárstva
a medicínskych expertíz JLF UK
Martin

Doc. RNDr. P. Ondra, CSc.
Ústav soudního lékařství a
med. práva LF UP, Olomouc

RNDr. M. Staňková, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. M. Vitovják
Ústav soudního lékařství a
med. práva LF UP, Olomouc

Květa Blatná - Administrativní práce

Aktualizováno: 25.5.2016

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.

Odpovědná redaktorka

Anna Podrázská

Tisk

Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
  tel.: +421 2 444 588 21
  +421 2 444 427 73
  +421 2 444 588 16
  fax: +421 2 444 588 19
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

LD s.r.o. – Tiskárna Prager
Kováků 9, 150 00 Praha 5
www.prager-print. cz
telefon: +420 602 377 675
+420 251 566 585

Registrační značka MK ČR E4905.

Rukopisy pro Soudní lékařství zasílejte na adresu

doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
Subkatedra soudního lékařství IPVZ
Budínova 2
180 81 Praha 8
 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Časopis vychází společně s Čes.-slov. patologií pod názvem
Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství

Vychází 4krát ročně.

 • Předplatné na rok 544,– Kč (€ 20,80)
 • Jednotlivé číslo 136,– Kč (€ 5,20)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny autorům ke stažení zde [PDF].

Časopis Soudní lékařství založený v r. 1956 je oficiální tiskovina České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP. Po devíti letech samostatné existence, v r.1965 byl sloučen s tehdy vzniklým časopisem Československá patologie do dvou nezávislých částí. Uveřejňuje původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení a další vzdělávací materiály, zprávy činnosti odborné společnosti, recenze knih, kapitoly z dějin oboru, dopisy redakci, osobní zprávy apod. Články jsou tištěny jak v českém/slovenském jazyce, tak v angličtině. Původní vědecké práce a kazuistiky jsou kromě tištěné formy publikovány také elektronicky na www stránkách (www.CSpatologie.cz) ve formě Open Access (volně přístupné články). Redakce přijímá pouze práce a říspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu. Všechny rukopisy jsou posuzovány recenzenty, a to minimálně dvěma. Pokud recenzenti doporučí práci k publikování pouze po úpravách, je autor s jejich připomínkami seznámen a text je mu vrácen k úpravě. Pokud byť i jen jeden z recenzentů práci nedoporučí, práce je vrácena autorovi s vysvětlením recenzenta, proč práci odmítnul. Všechny recenze zůstávají v redakčním archivu.

OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Textováčást rukopisu Text. rukopisu musí být ve standardní klasické formě (dříve jedna strana 30 řádků na 60 úhozů psacího stroje), v současné době řádkování 2, písmem Times New Roman velikost 12b, všechny okraje 2,5 cm. Je třeba používat zásadně textový editor MS Word 2010 (.docx). Obrázky ve formátu JPG musí být větší než 0,5 MB, ale neměly by přesáhnout 5 MB. Tabulky a grafy je třeba předkládat redakci pouze jako text, tedy ve formátu docx.. Textový soubor i všechny přílohy musejí být pojmenovány jednotně, aby nemohlo dojít k záměně. Tedy: Příjmení prvního autora – podtržítko dole – první tři slova názvu práce – pomlčka – o jakou část rukopisu se jedná (text, obrázek, tabulka, apod.).

Příklady:

Text: Autor_tři první slova – TEXT.docx,

Tabulka: Autor_ tři první slova – TAB-1.docx

Obrázek: Autor_ tři první slova – FIG-1.jpg

Obrázek na panelu: Autor_ tři první slova – FIG-1-A.jpg

Žádnou z příloh nevkládejte do textu! Strany číslujte od titulního listu. Číslo strany uvádějte do záhlaví vpravo nahoře. Je nepřípustné používat zkratek v nadpisu a souhrnu. Ve vlastním textu plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky, která je za názvem bezprostředně v závorce. Výjimku tvoří standardní zkratky měrných jednotek. Na konec rukopisu je možné zařadit seznam zkratek (abecedně řazených).

V dokumentu rukopisu zachovejte toto pořadí:

 • titulní strana,
 • malý ( český/slovenský) souhrn a klíčová slova
 • velký (anglický) souhrn a klíčová slova
 • vlastní text, 
 • literatura,
 • tabulky a grafy
 • fotografie
 • popisky k obrázkům, tabulkám, grafům a fotografiím (v angličtině)

Každý z těchto oddílů začínejte na nové stránce (pomocí vložení zalomení konce stránky, nikoli pomocí prázdných řádků). 

Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, tabulátorů, automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit.

Pečlivě si ověřte, zda je každý obrázek, tabulka či graf citován v textu a je k němu na konci textu uvedena legenda. Legendy musí být v anglickém jazyce, event. dvojjazyčně. Náčrty, schémata, grafy apod. označujte jako obrázky (Fig.). Číslujte obrázky i ostatní podle pořadí, v jakém budou zařazeny v textu (Fig. 1, Tab. 1). Pokud chcete některé z dodaných obrázky otisknout hromadně jako panel, přiložte svoji vlastní představu, jak by měl panel vypadat, včetně popisek, šipek apod., a recenzent jej posoudí spolu s textem. Všechny součásti panelu pro redakční potřeby samozřejmě zašlete i v „čisté formě“ bez popisek, šipek apod. Definitivní obrázkový panel bude vytvořen grafikem podle vaší předlohy a zaslán vám ke schválení.

PŘÍPRAVA RUKOPISU

Titulní strana

 • stručný a výstižný název článku; jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu.
 • celé jméno autora či autorů ve formátu křestní jméno a příjmení: Jan Novák, Hana Nováková
 • v případě rozdílné afiliace se příslušnost k pracovišti u autorů značí číslovkou (horní index): Jan Novák1,Hana Nováková2
 • název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (ke každému autorovi)
 • korespondující autor: tituly a celé jméno s adresou autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (včetně telefonního a faxového čísla a e-mailové adresy)

Souhrny. K práci se vždy přikládají dva souhrny. Je to tzv. malý souhrn o rozsahu max. 500 znaků včetně mezer a tzv. velký souhrn o rozsahu 1400-1600 znaků včetně mezer. K práci v češtině/slovenštině se přikládá v tzv. malý souhrn český nebo slovenský a tzv. velký souhrn anglický. Autor je povinen dodat vždy velký i malý souhrn, jak je uvedeno výše. Redakce si vyhrazuje právo provést u každého dodaného anglického souhrnu jazykovou korekturu (proofreading) rodilým mluvčím na náklady autorů v ceně požadované externí společností (cca 100,- Kč za textovou normostranu. Souhrn v jazyce článku je na str. 2 včetně 3 – 6 klíčových slov. Souhrn je bez názvu. Souhrn v druhém jazyce je na str. 3 včetně názvu na začátku a 3 – 6 klíčových slov na konci. Souhrn nemusí být strukturovaný a neuvádějí se v něm citace. Klíčová slova oddělujte pomlčkami.

Vlastní text

Text práce se rozděluje do oddílů: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUZE a případně PODĚKOVÁNÍ. Tyto sekce netřeba začínat na nových stránkách. Jiné typy článků, jako např. přehledný článek, kazuistiky a jiné mohou vyžadovat jiné členění, viz níže.

Původní vědecké práce:

Úvod. Stránka začíná bez nadpisu. Shrňte východiska studie nebo pozorování a uveďte cíl článku. Sem patří vše, co je k danému problému dostupné v odborné literatuřde a týká se historie problému. Je nezbytné, aby byl autor orientován v problematice, o které píše. Proto je nutné, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tématikou o to víc, když autor se závěry těchto prací nesouhlasí, polemizuje s nimi, staví se k nim kriticky nebo je svou prací dokonce vyvrací. Přehled publikací nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny nebo databáze Medline. To platí zejména pro články uveřejněné v časopise Česko-slovenská patologie (citujte jako Cesk Patol) a Soudní lékařství (Soud Lek). K tomuto požadavku bude velmi přísně přihlíženo v recenzním řízení. 

Materiál a metodika. Charakteristika studované skupiny, použité metody. Postupy známé z literatury se zde nepopisují, stačí příslušný odkaz, nebo tato fakta uvést v úvodu. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody - např. standardně barveno hematoxylinem a eozinem.

Výsledky. Stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků. Uvádějte výsledky v logické návaznosti v textu odkazující na tabulky, grafy, schémata, obrázky apod. Informace v tabulkách a grafech může být duplikována v textu pouze ve výjimečných případech, kdy čtenář potřebuje znát jak přesná čísla, tak je vhodný přehledný graf pro lepší představivost. Závěrečné slovo má samozřejmě recenzent.

Diskuze. Kritické hodnocení a interpretace dosažených výsledků a jejich konfrontace s údaji v literatuře. Vyžaduje-li to typ práce, je možné na samý konec textu zařadit ješt ě samostatný oddíl „Závěr“ se stručným shrnutím nejdůležitějších poznatků.

U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuse). Nadpisy a podnadpisy v běžných případech nečíslujte. Hierarchii úrovně nadpisů v textu odlište jejich formátem: hlavní nadpis (verzálky, čtuně: VÝSLEDKY ), podnadpis 1 (tučně: Výsledek A ), podnadpis 2 (tučně, kurzíva: Výsledek A1 ), podnadpis 3 (kurzíva: Výsledek A1a ). 

Poděkování. Není povinnou částí. Můžete uvést poděkování osobám, které se naříspěvku podílely, avšak nesplňují kritéria pro spoluautorství. Zmíněna může být i finanční podpora. Pokud uvádíte dedikaci grantu, je třeba uvést celý název grantové agentury čsíslem grantu.

V případě kazuistiky je doporučené členění textu: Úvod - Klinický nález – Pitevní nález - Výsledky - Diskuze, případně: Úvod - Popis případu - Diskuze. 

Přehledný článek, kapitoly z historie – členění textu je volné a záleží na autorovi. Na konci by měl být formulován Závěr, což ale není vždy nutné. Pravidla používání podnadpisů viz výše. Přehledné články jsou většinou vyzvané; autoři však mohou po domluvě s redakcí podat přehledný článek i samostatně. Přehledné články jsou recenzovány stejně jako původní práce a kazuistiky.

Krátké sdělení (Short communication) jsou rozsahem menší, ale naprosto plnohodnotné a zcela srovnatelné s pracemi „in extenso“. Výhoda Krátkého sdělení je, že může být obvykle za řazeno do tisku dřív, než rozsáhlý článek. Pod názvem Krátké sdělení se rozumí text pohybující se v rozsahu 2000-5000 znaků vč. mezer. U krátkého sdělení jsou přípustné max. 3 citace. Sdělení je recenzováno a po uveřejnění indexováno naprosto stejně jako článek „in extenso“. Text může být v češtině/slovenštině i angličtině. K textu musí být připojeny dva abstrakty, stejného rozsahu, jako učlánku „in extenso“.

Předběžné sdělení (Preliminary Note) je jistou variantou Short communication a slouží k co nejrychlejšímu zveřejnění ukončenéčásti průběžných výsledk ů vědeckých zkoumání. Je publikováno za řpedpokladu, že výsledky budou uve řejněny v plné rozsahu „in extenso“ bezprost ředně po ukončení výzkumu. Z toho důvodu také není předběžné sdělení indexováno. Rozsah je cca 3000 znaků, ve výjime čných p řípadech je možné připojit menší tabulku zjednodušující srozumitelnost prozatím dosažených výsledk ů. Citace ani obrázky se neuvádějí. K textu musí být p řipojeny dva abstrakty stejně, jako u článku „in extenso“.

Dopis redakci (Letter to Editor).

Jako „Dopis redakci“ se rozumí písemné reakce čtenářů na články uveřejněné v časopise, a to jak souhlasné, závěry článku podporující, tak i kritické se závěry polemizující. Z toho důvodu redakce nepřijme „Letter to Editor“ později než 1 měsíc po expedici čísla. Dopisy reakci vyjadřují pouze názory pisatele a redakcí nejsou recenzovány, upravovány, kráceny ani doplňovány. Od autora článku, s jehož závěry „dopis redakci“ polemizuje, se očekává odpovídající reakce. Rozsah „dopisu redakci“ nesmí přesáhnout 2000 znaků. Letters to Editor nejsou indexovány. Počet autorů nesmí přesáhnout 3.

Zpráva za sjezdu: autorem musí být samoz řejmě někdo z přímých účastníků. U všech akcí, tedy nejenom větších sjezdů či kongresů pořádaných naší odbornou společností by měla být zpráva samozřejmostí. Vítány jsou ale i zprávy z jiných akcí, kterých se členové, nebo příznivci naší společnosti zúčastnili a která se, byť i jen vzdáleně, týká činnosti, souvisejí s odborností soudní lékařství a forenzní toxikologie. Rozsah obvykle méně než 1000 znaků a vhodný je doprovázející obrázek (titulní strana programu apod.).

Osobní sdělení: se týkají jubileí význa čných členů naší spole čnosti. Rozsah do 2000 znaků a vhodné je foto jubilanta. Je předpoklad, že text i foto autor s jubilantem p ředem konzultuje.

Recenze knih: Autorem musí být někdo, kdo nejenom knihu pečlivě prostudoval, ale je v dané problematice i dostatečně orientován. Rozsah do 2000 znaků. Vhodná je titulní strana knihy.

Literatura 

Citace musejí být číslovány vzestupně v pořadí, v němž jsou uvedeny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v kulaté závorce (1), více zdrojů oddělujte čárkou bez mezer - viz (2,33). Čísla v seznamu literatury za textem se uvádějí bez závorek. 

Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. 

Názvy časopisů musí být zkracovány tak, jak je uvedeno v Index Medicus.

Pokud citujete práci českých autorů, je nezbytné uvádět u jmen autorů diakritiku. Pokud citujete český článek, uveďte jeho název česky (nikoli anglický překlad z databází).

Odkazy na abstrakta nepoužívejte. Odkazy na práce již přijaté k tisku, tzn. recenzentem doporučené, ale prozatím neotištěné musejí být označeny „in press“.

Je-li méně než 7 autorů citované práce, uveďte všechny. Je-li 7 a více autorů citované práce, uveďte jen první 3 autory, za čárku napište et al.

Jména autorů psát tučně; zkratku časopisů kurzívou bez teček; jména a iniciály autorů bez teček; po střednících a dvojtečkách mezera; čísla stránek uvádějte v nezkrácené formě (tj. nikoli 123-9 ale 123-129). Na konci tečka. 

Příklady:

Originální a přehledové práce:

Eren B, Akan O, Turkmen N, et al. An unusual case of firearm injury. Soud. Lek 2013; 58(2): 31-32.

Kapitola z editované knihy

Levine B, Moore KA. Postmortem Drug Measurements. In: Payne-James J, Byard PW, Corey TS, Henderson C, eds. Encyclopaedia of Forensic and Legal Medicine Amsterdam, Elsevier; 2005. 

Část knihy

Sellier KG, Kneubuchl BP. Wound Balistic. Amsterdam - London: Elsevier; 2000: 192-197. 

Článek v tisku:

Baselga J, Rothenberg ML, Tabernero J, Loretelli C, Bianchi F. TGF-ß1, pSMAD and TGFß-related markers in patients with advanced metastatic cancer. Proc Natl Acad Sci USA. In press 2011. 

Tabulky. Každou tabulku uveďte na samostatné stránce souboru s textem říspěvku (nikoliv tedy v samostatném souboru) na konci rukopisu, tabulky číslujte po sobě podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu, do záhlaví každé tabulky uveďte její stručný název anglicky popř. dvojjazyčně. 

Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky, nikoliv k záhlaví. V zápatí takévysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce použity. Ověřte, zda je každá tabulka citována v textu. Formát citace tabulky (tab. 1).

Legendy k obrázkům. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Legenda k obrázku či grafu je v jazyce anglickém, popř. dvojjazyčná a měla by být dostatečně vysvětlující k pochopení obsahu, bez nutného dlouhého hledání v rukopise. Používejte pouze standardní zkratky. U mikrofotografií je vždy třeba uvést typ barvení a hodnotu konečného zvětšení. Formát citace obrázku v českém/slovenském textu: (obr. 1).

Rukopisy zasílejte s průvodním dopisem v elektronické formě na e-mailovou adresu vedoucího redaktora, viz níže. Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis i v několika emailových zprávách. Autor by měl zvolit takové zvětšení obrázku, aby bylo to, co chce dokumentovat, dobře zřetelné i při velikosti obrázku v tisku (tj. maximálně šíře jednoho sloupce u samostatných obrázků a menší u panelů obrázků). 

Kromě elektronického podání zašlou autoři práce poštou (nebo elektronicky ve formě naskenovaného barevného PDF dokumentu) na adresu vedoucího redaktora korespondujícím autorem podepsané prohlášení, které obsahuje tyto informace:

 • prohlášení, že článek ještě nebyl publikován, případně není jinde zadán k tisku 
 • u kolektivních prací prohlášení korespondujícího autora, že všichni uvedení spoluautoři byli seznámeni s rukopisem a že s publikací souhlasí
 • že souhlasí s publikací článku na www stránkách našeho časopisu v režimu Open Access (týká se jen původních vědeckých prací a kazuistik, nikoli přehledných článků a jiných prací s doškolovací tématikou). Převod autorských práv (copyright) proběhne v rámci revize rukopisu před konečným přijetím k publikaci.
 • při popisování experimentů uveďte, zda byly použité postupy v souladu s etickými standardy odpovědné etické komise (v rámci instituce nebo regionu) a s Helsinskou deklarací z roku 1975, ve znění revize z roku 1983.

Bez tohoto podepsaného prohlášení nebudečlánek přijat k publikaci.

Pokud připravujete rukopis v anglickém jazyce, držte se anglických „ Instructions for authors“.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ RUKOPISŮ:

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.,

Ústav soudního lékařství, LF MU, Tvrdého 2a, 662 99 Brno.

E-mail: hirt@fnusa.cz

Aktualizováno 30.9.2015

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa