Zemřel profesor Zdeněk Matějovský


Autoři: P. Dungl
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 6, s. 331-332.
Kategorie: Nekrolog

Dne 12. 4. 2014 zemřel v kruhu rodiny prof. MUDr.  Zdeněk Matějovský, DrSc. po dlouhotrvající těžké nemoci. Ortopedické společnosti i lékařské veřejnosti byl znám především jako vynikající odborník v problematice onkologické ortopedie a díky jeho soustavné práci se tato vědní disciplína v našem státě dostala na vysokou úroveň, přinejmenším srovnatelnou s okolním ostatním vyspělým světem.

Narodil se 30. 4. 1930 v Praze. Středoškolské studium absolvoval na klasickém Akademickém gymnáziu v Praze, kde maturoval v roce 1949. Studium na fakultě všeobecného lékařství v Praze zakončil promocí v roce 1955. Svou lékařskou kariéru zahájil v tuberkulózní léčebně Bukov v Ústí nad Labem, kde měl možnost seznámit se i se základy hrudní chirurgie. V letech 1956–1960 pracoval na chirurgickém oddělení OÚNZ Děčín, kde získal též atestaci I. stupně z chirurgie. Od roku 1961 nastoupil na místo sekundáře na I. ortopedické klinice v Praze. Zde pracoval v různých funkcích, od sekundárního lékaře, staršího sekundárního lékaře po odborného asistenta až do roku 1978.

V nelehké politické situaci 70. let přešel na Ortopedickou kliniku v Praze Na Bulovce s výhledem habilitace. Nová ortopedická klinika dávala dosti prostoru pro rozvoj jednotlivců i jednotlivých ortopedických specializací a MUDr. Matějovský se zakrátko stal školským zástupcem přednosty a vědeckou oporou ústavu. Po revoluci byl jmenován profesorem pro obor ortopedie. Od roku 1991 se stal přednostou ortopedické kliniky a v této funkci působil až do odchodu do důchodu v roce 1995.

I při náročné organizační činnosti neustala jeho odborná a vědecká činnost. Počet jeho přednášek na domácích i na zahraničních kongresech přesáhl hranici pěti set. Jako autor nebo spoluautor publikoval 114 sdělení v českých a 110 v zahraničních časopisech. Vrchol jeho publikační činnosti, monografie Kostní nádory z roku 1988, je stále aktuální.

Odrazem jeho bohaté činnosti je i členství v lékařských společnostech.

Od roku 1990 se aktivně podílel i na činnosti České společnosti pro ortopedii a traumatologii, v roce 1990 byl zvolen jejím předsedou a po uplynutí funkčního období zůstal aktivním členem. Byl posledním předsedou Československé ortopedické společnosti a po rozdělení republiky v r. 1993 i prvním předsedou České ortopedické společnosti ČLS JEP. Inicioval řadu pravidelných mezinárodních kongresů v rámci zemí bývalé monarchie, ze kterých se následně vyvinuly středoevropské kongresy. Patřil k zakládajícím členům EFORT a dlouhá léta byl i národním delegátem. Pracoval v dalších mezinárodních odborných společnostech. Patřil mezi zakládající členy německy mluvící společnosti Arbeitsgemeinschaft für Knochentumoren, kde byl 6 let členem výboru společnosti a v letech 1992 až 1993 jejím předsedou. Dvakrát, naposledy v roce 1996, uspořádal zasedání této Společnosti v Praze. Spoluzakládal European Musculoskeletal Oncology Society (EMSOS), kde byl členem výboru od jejího založení do roku 1996. V roce 1993 uspořádal zasedání této společnosti v Praze. Mimoto byl členem International Skeletal Society (1SS), lnternational Society for Limb Salvage (ISOLS), Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie (OGU), European Society of Surgical Oncology (ESSO), S1COT a SIROT. Samozřejmé bylo i členství v České chirurgické a České onkologické společnosti ČLS JEP. Mezinárodním uznáním jeho odborné a vědecké činnosti bylo udělení čestného členství Maďarské a Slovenské ortopedické společnosti a dopisujícího členství v Rakouské společnosti pro ortopedii a ortopedickou chirurgii a v Německé společnosti pro ortopedii a traumatologii (DGOT).

Profesor Matějovský byl dlouhá léta zástupcem hlavního redaktora našeho časopisu Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologie čechoslovaca a členem redakčních rad dvou mezinárodních časopisů, a to rakouského Acta Chirurgica Austriaca a italského La Chirurgia Degli Organi Di Movimento. V uznání jeho vědecké činnosti a uplatnění české lékařské vědy v zahraničí mu byla při příležitosti 650. výročí Univerzity Karlovy udělena velká medaile I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Profesor Matějovský byl celý život sportovcem tělem i duší, vynikajícím kajakářem na divoké vodě, excelentním tenistou a perfektním lyžařem. Prakticky až do konce zůstala zachována jeho naprosto brilantní výkonnost duševní i s jeho vybraným smyslem pro humor.

V letech 1990–95 zastával funkci náměstka ředitele IPVZ pro vědu a výzkum, až do 75 let zůstal členem ortopedické katedry IPVZ a dlouho byl na částečný úvazek i zaměstnancem nemocnice Na Bulovce. Profesor Matějovský se vždy aktivně podílel na vědeckém i společenském životě kliniky.

Já osobně jsem prožil s profesorem Matějovským celou svou ortopedickou kariéru od prvních začátků na „staré“ ortopedické klinice až po současnost a vždy jsem si cenil korektního, seriózního a nezištně přátelského vztahu. Zažili jsme spolu celou řadu veselých příhod a díky velmi podobnému názoru na život i takových, které nejsou plně publikovatelné.

Profesor Matějovský patří právem k velikánům naší ortopedie a jeho role na poli ortopedické onkologie byla jedinečná, vysoce záslužná a mezinárodně vysoce ceněná. Jeho odchodem ztrácí náš obor významného člena, my všichni jsme ztratili skvělého kolegu a vynikajícího odborníka.

Čest jeho památce.

Prof. MUDr. P. Dungl, DrSc.

přednosta ortopedické kliniky

Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2

180 81 Praha 8 – Libeň

pavel.dungl@bulovka.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2014 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa