Milé čtenářky a milí čtenáři, milí a vážení přispěvatelé


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 19, 2016, č. 1, s. 3-4
Kategorie: Úvodník

Proč tak obřadně? Vysvětlení bude věnován celý úvodník k novému ročníku našeho časopisu.

Milí čtenáři proto, že bez Vašeho zájmu a ochoty časopis číst by jeho existence neměla smysl. Vážení přispěvatelé, každý Vámi projevený zájem o náš časopis je milý a vážíme si vaší odvahy i snahy do časopisu přispět.

Od roku 2003 vydávají časopis společně Společnost revizního lékařství a Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP. Díky tomu se náš časopis „dožil“ dneška a bude vycházet i v novém ročníku. Již při desátém výročí našeho společného časopisu jsme v úvodníku „naříkali“, že bohužel nemáme tolik příspěvků, kolik bychom potřebovali, aby na stránkách našeho časopisu vznikl odborný dialog. Každé sdělení je solitérem, který výjimečně vyvolá další sdělení na stejné nebo obdobné téma. Je to škoda. Praxe našich oborů odráží realitu zdravotnictví, nemocenského a sociálního pojištění. Tato realita není vždy bezproblémová a liší se i regionálně. Je škoda, že nemáme příspěvky popisující tuto realitu a příspěvky snažící se o analýzu příčin problémů z pohledu a podle zkušeností každého autora.

Zkušenosti posledních let ukazují, že v posudkovém lékařství se najdou jedinci, kteří jsou ochotni diskutovat k probíhajícím nebo nově vznikajícím změnám, někteří popisují úskalí a problémy, které tyto změny v posudkové praxi přinášejí. V revizním lékařství to chybí. Když zvažujeme proč, tak lze pochopit, že si kolegové nechtějí komplikovat život tím, že budou upozorňovat na problémy, které tím upozorněním stejně nevyřeší. Je to škoda. Kdyby tento postoj převládl celospolečensky již dříve, tak žijeme v lepším případě ve feudalismu a jezdíme s trakařem a ti bohatší s bryčkou nebo s kočárem. Ale buďme shovívaví a uvědomme si, že máme VZP a 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Některé nemají rády, když se problémy uveřejňují. Česká správa sociálního zabezpečení je jen jedna a její lékaři to tím mají jednodušší. Vítá však problémové analýzy?

Oba naše obory působí v legislativních rámcích, které jsou podmíněny politickou vůlí. Svojí činností ovlivňují spokojenost nemocných i efektivní využívání vymezených finančních zdrojů. Svým odborným rozhodováním řeší problémové situace, často konfliktní, které se dotýkají u posudkových lékařů převážně pacientů a u revizních lékařů převážně poskytovatelů zdravotní péče a současně i pacientů. Toto vše ovlivňuje vnímání těchto oborů ostatními lékaři, pacienty i veřejností. Aby všichni správně chápali význam naší práce, tak bychom měli vystupovat veřejně i v odborném tisku a objasňovat naše poslání a povinnosti.

Chybí nám hrdost na svoji práci, na svůj obor. Neuvědomujeme si, že bez nás lékařů a dalších odborných pracovníků se naši zaměstnavatelé nemohou obejít. Oni nás potřebují. Bez nás by nemohli uskutečňovat zdravotní a sociální politiku. Při současném nedostatku lékařů v ČR je v našich oborech situace ještě dramatičtější. Proto sebevědomě analyzujme problémy, které na nás dopadají a navrhujme jejich řešení, případně je řešme, je-li to v našich možnostech. Rozhodujeme o nemocných a hendikepovaných lidech. Ti jsou hlavním cílem našich pracovních aktivit. Nezapomínejme na to!

Ubývá přispěvatelů, takže někdy musíme reagovat vydáním dvojčísla, ubývající počet článků se týká zejména revizního lékařství. V důsledku toho se nám nedařilo dodržovat harmonogram přípravy jednotlivých čísel do tisku. To vše současně ohrozilo excerpování našeho časopisu v databázích SCOPUS a EBSCO. Tím se nám ještě zúžil okruh přispěvatelů. Pro vysokoškolské učitele je publikační činnost podmínkou zaměstnání, ale hodnotí se hlavně publikace v těch časopisech, které jsou excerpovány v renomovaných databázích.

Společnost revizního lékařství řešila specifický problém. Vznikla v ní skupina propagující neúčast na participaci při vydávání časopisu. Sami již řadu let ve zdravotních pojišťovnách nepracovali, žádné příspěvky léta nenapsali a argumentovali ekonomickými ztrátami pro odbornou společnost. K čemu využívat ušetřené peníze z příspěvků a konferencí nevysvětlili. Naštěstí se jim nepodařilo tento záměr prosadit.

Jsme přesvědčeni, že je stále mnoho důvodů, proč udělat vše, co je v našich silách, abychom náš časopis udrželi a aby prosperoval.

Obor, který nemá svůj časopis je mrtvý obor. Ztrácí perspektivu.

Stále platí „verba movent, exempla trahunt“. Pokud bychom ztratili možnost psát, vysvětlovat a objasňovat, tak potom očekávání „táhnoucích příkladů“ je iluzorní.

To jsou vnitřní problémy a důvody, s kterými jsme se museli vypořádávat. Uplynulé čtyři roky však přinesly i změnu ve vydavatelské strategii ČLS JEP. Předala tisk svých časopisů vydavatelství MF, a. s., která slibovala, že zajistí inzerci a tím ekonomickou stabilitu vydávání lékařských ča­sopisů. Bohužel se tak nestalo, MF, a. s., se ­dostala sama do potíží, došlo ke změnám ředitelů a dalších odpovědných pracovníků, ekonomická situace časopisů se nezlepšila. To jsou sice vnější problémy, jakoby „vyšší moc“. Nové vedení MF však naši kritiku na neplnění slibu zajištění inzerce otočilo proti nám, že nedodržujeme harmo­nogram, nenaplníme všechna čísla a že každé číslo našeho časopisu nemá „nosné téma“, se kterým by se mohli obracet na potenciální sponzory se žádostí o inzerát. Informoval nás o tom předseda ČLS JEP.

Redakční rada vzniklou situaci vyhodnotila a dohodla s výbory obou Společností, že vyvinou úsilí, abychom naše interní nedostatky odstranili. Předpokládáme, že tím bude vytvořen tlak na MF, a. s., ke splnění smluvního závazku obstarávání inzerce, což by stabilizovalo finanční situaci našeho časopisu.

Základním naším opatřením je, že každá odborná společnost bude zodpovídat za dvě čísla z ročníku. Bude zodpovědná za obsah a za „tematické zaměření“ svých čísel a za dodržení termínů daných harmonogramem. Společnost revizního lékařství zodpovídá za čísla 1 a 3. Číslo 1 bude mít hlavní téma Zdravotnické prostředky a číslo 3 Problematiku úhrad zdravotnické péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Společnost posudkového lékařství zodpovídá za čísla 2 a 4. Číslo 2 bude mít jako hlavní téma Posuzování invalidity, číslo 4 Poskytování sociálních služeb.

Kromě toho bylo dohodnuto, že nebude-li MF plnit své závazky a my ano, tak zvážíme zajištění výroby časopisu jinde.

Informujeme vás všechny o situaci, která nastala, a o příčinách, které se na ní podílí. Jsme přesvědčeni, že jsme přijali čestné řešení, které nám po vyhodnocení umožní zodpovědně naplánovat další kroky. Při všech těchto úvahách a opatřeních si stále uvědomujme, že

obor, který nemá svůj časopis je mrtvý obor. Ztrácí perspektivu.

Jan Boháč, Jaroslav Gebhart


Štítky
Posudkové lekárstvo Pracovné lekárstvo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa