Revizní a posudkové lékařství - Informácie o časopise

Časopis publikuje původní odborné práce obecně zaměřené a koncepční články, souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace z daných oborů.

Časopis se orientuje na systémy zdravotního a nemocenského pojištění, financování a ekonomiku zdravotní péče, metodiku revizně lékařských činností, na revizní lékařství ve vztahu k ostatním lékařským oborům, analyticko-statistické rozbory, problematiku informačních systémů zdravotních pojišťoven, mezinárodní srovnávání a hledání optimálních možností pro českou praxi.

Součástí časopisu je periodikum dosud vydávané IPVZ, tj. Listy revizního lékařství.

Tato příloha bude i nadále orientována na postgraduální vzdělávání a podávání informací o obecně platných metodikách revizních činností.

ISSN 1214-3170 (Print)
ISSN 1805-4560 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Jan Boháč

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.

REDAKČNÍ RADA

PhDr. Anna Arnoldová

MUDr. Jan Calta

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

MUDr. Vladimír Koreň

MUDr. Marie Košuličová 

MUDr. Vladislav Kotaška

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

MUDr. Julie Wernerová

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

MUDr. Jan Boháč

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.

Odpovědná redaktorka

Ing. Lenka Šplíchalová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Jana Schrammová - produkční
email: schrammova@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183 
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 8078.

Rukopisy zasílejte na adresu

MUDr. Jan Boháč IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10
(tel.: +420 271 019 250)
e-mail: posudkove@ipvz.cz

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 520,- Kč

Jednotlivé číslo 130,- Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2 
Mgr. Silvie Hájková
tel.: +420 296 181 805
       +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Revizní a posudkové lékařství otiskuje původní, nikde dosud neuveřejněné vědecké práce a sdělení z praxe z oborů organizace, řízení, ekonomika a informatika ve zdravotním pojištění, práce z oborů revizní lékařství a posudkové lékařství, články z historie oborů, souborné referáty, zprávy o vědeckých sjezdech, zprávy o nových knihách, o významných pracech z cizích časopisů a bibliografie časopisů ze sledovaných oborů.

Redakce přijímá pouze práce, které vyhovují po odborné stránce a mají profesionální úroveň metodologického a statistického zpracování, odpovídající pravidlům progresivního pravopisu a jsou napsány podle těchto pokynů.

Práce zasílané k publikaci musí být imprimovány vedoucím organizace prvního autora a doplněny prohlášením, že nebyly a nebudou současně zadány jinému časopisu.

Práce zasílejte na adresu:

Redakce časopisu Revizní a posudkové lékařství

Ruská 85

100 05 Praha 10

Rukopis:

 • Rukopis musí být napsán v řádkování 2, velikost fontů 12, volné okraje textu: nahoře 30 mm, zleva 35 mm, na formátu A4.
 • V textu se používá obyčejný typ písma beze změn velikosti a grafické úpravy.
 • Upřednostňujeme zpracování publikace na počítači. Pro text použijte pouze Word 7 (a vyšší), nejlépe písmem Times New Roman, velikosti 12, tabulky a grafy zpracujte v Excel 7 (a vyšší). Vždy musí být zvlášť text a zvlášť jako samostatné soubory grafy, tabulky a obrázky.

 • Práce dodávané v elektronické formě musí být naprosto dokonalé v editoru WORLD (W7/WIN98) nebo v novější verzi.
 • Sazba musí být hladká, bez zarážek, odrážek, tvrdých enterů na konci řádky, bez podtrhávání, změn velikosti písma, formátování a automatického číslování odstavců.
 • V číslování literatury je třeba číslice vypisovat, přednastavení zrušit.
 • Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300.
 • Zkracování slov s výjimkou obvyklých zkratek se nedoporučuje. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu. Zkratky však zásadně nepoužívejte v nadpisu nebo souhrnu.

Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě v jednom vyhotovení. Papírový a elektronický text musejí být identické.

U všech prací nutno zachovávat přesnost a stručnost ve vyjadřování, u dokumentace zařazovat pouze přílohy nezbytné pro pochopení obsahu práce. Jednotky a veličiny uváděné v pracích musí být podle uznávaných jednotek SI.

Seznam literatury nutno zpracovat podle státní normy ČSN ISO 690, 010197, buď s číslováním podle abecedy – příjmení hlavního autora citované práce, nebo podle pořadí uvedení citované práce v textu rukopisu, čísla citací v hranatých závorkách. Autoři jsou nabádáni, aby nezapomínali citovat práce publikované v časopisu Revizní a posudkové lékařství, nikoli však své autocitace.

Při větším počtu autorů se jméno čtvrtého a dalších nahrazuje zkratkou et al. V citacích monografií lze při více než dvou autorech zkratkou et al. nahradit již jméno druhého a dalšího autora.

Rozsah rukopisu nemá přesahovat dvanáct stránek, rozsáhlejší práce mohou být otištěny jen výjimečně.

Rukopis původní odbornépráce se skládá z těchto částí:

 1. Titulní strana.
 2. Souhrn v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Jeden další pro překlad do angličtiny.
 4. Vlastní text.
 5. Přehled literatury, za ním jméno a příjmení prvního autora s tituly, přesnou adresou a e-mail, na které lze zaslat veškerou korespondenci, korektury a autorské výtisky.
 6. Přílohy

Jednotlivé části rukopisu začínají vždy na nové straně.

Ad 1) Na titulní straně uvádějte v tomto pořadí:

 • výstižný název práce,
 • osobní jméno a příjmení autora(ů) bez titulu,
 • název a sídlo ústavu(ů), z něhož práce vychází,
 • jméno, příjmení vedoucího(ch) pracoviště s plným titulem,
 • pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky
 • pod čarou prohlášení autora, že jeho práce nebyla ovlivněna firemními zájmy

Ad 2) a 3) Na každém souhrnu

musí být uvedeno příjmení a zkratka osobního jména a název práce autora(ů). Souhrn pište ve třetí osobě. Souhrn práce by měl být maximálně do 30 řádků, bez použití zkratek. Musí přehledně popisovat cíl práce, postup a dosažené výsledky. Překlad souhrnu obstará redakce. Pro zvýšení kvality souhrnu však doporučujeme, aby autoři, kterým jsou známy anglické speciální odborné výrazy, uvedli údaje k souhrnu určenému pro překlad.

Na konci souhrnu pište výstižná klíčová slova v počtu tří až šesti, pokud možno podle hesel v Index Medicus nebo Bibliographia medica čechoslovaca.

Ad 4) Vlastní text je u původních prací rozdělen obvykle na úvod, metodiku, výsledky, diskusi a závěr.

Obecně zaměřené a koncepční práce mají stejné členění jako původní odborné práce. Vlastní text je členěn přiměřeně záměru sdělení.

Sdělení z praxe, souborné referáty, diskuse, aktuality, zprávy z konferencí apod. mohou být podle uvážení bez souhrnu a jejich členění je dáno charakterem sdělení.

Úvod:

Uvádí se stručně účel článku a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.

Metodika:

Charakterizuje se zdroj dat a způsob jejich výběru, výběr pacientů nebo pokusných zvířat včetně kontrol. Použité metody, přístroje a postupy se popisují do takových detailů, aby jiná pracoviště mohla výsledky reprodukovat. Na zavedené metody včetně statistických se pouze odkazuje. U metod, které byly publikovány, ale nejsou dostatečně rozšířeny, se uvádějí odkazy a stručný popis. U nových nebo podstatně modifikovaných metod se kromě popisu uvádějí důvody jejich použití a hodnotí se jejich spolehlivost. Zprávy o nových diagnostických a léčebných postupech a studie na dobrovolnících je nutno doplnit prohlášením, že postup byl v souladu se zásadami Helsinské a Tokijské deklarace z let 1964–1975 a bylo pro něj získáno příslušné povolení ministerstva zdravotnictví.

Přesně se charakterizuje použití léčiva a chemikálie včetně mezinárodních zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání.

K označení pacientů se neužívají jména, iniciá-
ly, ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a použité statistické hodnocení. U kazui­stických sdělení lze k označení pacientů použít iniciály, nebo pořadové číslo.

Výsledky:

Uvádějí se v logickém sledu textu, v tabulkách a obrázcích. V textu se neopakují všechny údaje z tabulek a obrázků, zdůrazňují se a shrnují pouze nejdůležitější pozorování. Všechny číselné údaje je třeba doložit statistickým hodnocením, nebo srovnáním s jiným výsledkem uvedeným v literatuře.

Diskuse:

Zdůrazňují se nové, důležité aspekty práce a závěry, které z nich vyplývají. Neopakují se podrobné údaje uvedené v předchozím oddíle. Výsledky pozorování a závěry se srovnávají s jinými odbornými studiemi a plánovanými záměry práce.

Neuvádějí se tvrzení, která nejsou spolehlivě podložena údaji, ani se neuvádějí nároky na prio­ritu.

V opodstatněných případech se formulují nové hypotézy, vždy však musí být jasně vyjádřeno, že jde o hypotézu.

Poděkování:

Děkuje se pouze osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie. Autoři musí mít souhlas všech osob uvedených v poděkování.

Ad 5) Přehled použité literatury

obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty nebo s nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií). Do seznamu se nezařazují publikace, které autoři nepoužili: v případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj sekundární informace. Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod. V případě nutnosti stačí příslušná zmínka v textu. Mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a poznámkou „v tisku“), nezařazují se práce zaslané k publikaci, ale dosud nepřijaté, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu.

Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci. Orientačně se doporučuje uvádět v původních sděleních asi 10–20 citací, z nichž by asi polovina neměla být starší pěti let a 20 % starší dvou let. Podíl autocitací autorů by neměl v průměru překročit 20 % všech citací. U souborných referátů je počet citací omezen na 50.

Formální úprava citací se řídí ČSN ISO 690 (01 0197) názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 0196, popř. se uvádí oficiální zkratka z obálky časopisu.

Příklady citací:

 • monografie

Hamanová, J. Dospívající v péči praktického lékaře. Praha: Triton, 1994, 132 s., ISBN 20-25254-46-9.

 • příspěvek v monografické publikaci

Tesařová, A., Goetzová, J. Poznámky ke kardiovaskulární problematice v dospívání. In Hamanová J. Dospívající v péči praktického lékaře. Praha: Triton, 1994, s. 122–130.

 • článek v seriálových publikacích

Ranc, V.: Některé poznatky z kontrolní a revizní činnosti pracovišť Centrové péče soustřeďujících léčbu nemocných s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní. Reviz. posud. Lék., 2012, č. 3–4, s. 117–119.

Pokud používáte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

Uvádějí se základní formy citací, zkrácené citace jsou přípustné pouze u souborných referátů. Přesnosti údajů v citacích je třeba věnovat náležitou pozornost. Citace jsou v seznamu uvedeny buď abecedně podle jména prvního autora (anonymní publikace se uvádějí na začátku seznamu) a jsou pořadově očíslovány nebo dle pořadí uvedené citace v textu. Čísla citací uvádějte v závorkách u odkazů textu.

Jednotlivé citace se píší na nový řádek.

Ad 6) Přílohy – grafy, obrázky, schémata, fotografie a tabulky jsou součástí textu a jako takové jsou v elektronické podobě vloženy „jako obrázek“ (samostatný soubor) na vhodné místo.

Všechny grafy i obrázky se označují názvem „obrázek“, a to v textu celým slovem a v závorce zkratkou „Obr.“. Musí být číslovány a mít doprovodnou legendu. K vyjádření stejného výsledku nelze používat současně tabulky i obrázky.

Obrázky a grafy lze tisknout i barevně. Elektronickou obrazovou dokumentaci (tj. grafy, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) přijímá redakce časopisu pro přímé tiskařské zpracování, a to ve formátech tiff a eps. Grafy musí být zpracovány například ve formátu Excel, kde je připojena zdrojová tabulka. Tabulky mohou být ve Wordu nebo Excelu, tabulky naskenované nelze použít. Veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít minimálně rozlišení (300 dpi) z důvodů kvality. Pozor: obrázky vložené do Wordu nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto je vhodné dodávat je samostatně.

Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce.

Obecně zaměřené a koncepční práce, souborné referáty i sdělení z praxe se zpracovávají v obdobném členění jako původní práce, avšak modifikovaně podle závažnosti a rozsahu příspěvku.

Způsob polemiky musí být věcný, nikoliv osobní.

Při psaní referátů o článcích a knihách ze zahraničí uvádějte po jménu a iniciále křestního jména autorů původní cizojazyčný název práce (u jazyků nepoužívajících latinky převedený do latinky) a za ním v závorce český nebo slovenským překlad a pramen s citací podle ČSN.

O přijetí práce rozhoduje redakční rada na základě posudku většinou dvou recenzentů, jimž se každá práce předkládá (s výjimkou prací vyžádaných). O přijetí nebo zamítnutí práce je autor vyrozuměn. Rukopisy redakce nevrací. Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravu rukopisu, zejména souhrnu a provést jazykové úpravy. Zásadní změny, navržené recenzentem, provede autor podle posudků a po dohodě s redakcí nebo s recenzentem. Po úpravě textu vrací autor příspěvek s původním textem a recenzními posudky v době co nejkratší.

Přijaté práce se autorům zasílají ke korektuře většinou elektronicky v pdf souboru. Opravují se chyby zaviněné tiskárnou a drobné gramatické nedostatky. Nelze měnit nebo doplňovat text. Jazykovou úpravu, kterou provádí redakce časopisu podle nových pravidel pravopisu, lze měnit jedině tehdy, jestliže jí byl narušen smysl věty. Korektury provádějte buď do textu, který si sami vytisknete podle korektorských značek (ČSN 88 0410), nebo elektronicky formou opraveného pdf, např. v Adobe Acrobat Pro. Nedodržení těchto podmínek korektury může mít za následek nezařazení práce do časopisu.

Korektury vracejte do tří dnů na adresu, kterou určí redakce.

Redakce

Aktualizováno 13.2.2017

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa