Praktická urogynekologie XIV – Mělník 2005


Autoři: J. Zmrhal
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Mělník
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(1): 28-33

Čtrnácté setkání na již tradiční pracovní konferenci gynekologů a urologů v Mělníce proběhlo opět za standardních podmínek dne 1. prosince 2005. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 120 odborníků z Čech, Slovenska a Spolkové republiky Německo.

Konferenci slavnostně zahájili MUDr. Jan Zmrhal, CSc., předseda Urogynekologické společnosti, Mgr. Miroslav Neumann, starosta Mělníka, a Ing. Helena Bílková, zástupkyně firmy Pfizer, hlavního sponzora celé akce. Všichni ocenili význam těchto interdisciplinárních setkání, jejich přínos pro rozvoj oborů gynekologie a urologie a v neposlední řadě jejich společenský význam.

Po slavnostním úvodu a zhodnocení činnosti urogynekologů v roce 2005 předsedou společnosti následoval vlastní odborný program ve 4 blocích, obsahujících 31 sdělení, a ve 2 debatních klubech.

ODBORNÝ PROGRAM

I. DIAGNOSTIKA, ULTRAZVUK

Koordinátoři: MUDr. Jan Krhut, prim. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

URP

E. Kašíková, L. Krofta, J. Feyereisl, M. Otčenášek, M. Pán (Praha)

Jedná se o jednu z prvých studií o diskutabilní metodě měření retrográdního uretrálního odporu. Cílem studie bylo porovnat korelaci urodynamických parametrů maximálního uzávěrového tlaku a funkční délky proti hodnotám URP. Toto bylo sledováno jednak ve skupině symptomatických žen, jednak ve skupině operovaných obturatorní tahuprostou páskou. Závěrem studie je zjištění, že existuje statisticky významná korelace mezi výsledky URP a maximálním uzavíracím tlakem uretry.

URP - měření uretrálního tlaku

L. Horčička, Z. Adamík, R. Chmel, J. Krhat, L. Krofta, T. Rittstein, R. Zachoval, L. Zámečník (Praha-Zlín-Ostrava-Kladno)

Autoři vyšetřili celkem 54 žen převážně se stresovou inkontinencí. Hodnoty méně než 45 cm H20 jsou příznačné pro stresovou inkontinenci, hodnoty do 79 cm pravděpodobné, u hodnot nad 120 cm nejde o stresovou inkontinenci. Nebyla zjištěna významná závislost mezi URP a TF, ale byla zjištěna statisticky významná přímá lineární závislost mezi URP a maximálním uretrálním tlakem. Závěrem autoři sdělují, že profilometre a URP jsou nezaměnitelné, každá metoda jinak popisuje funkci uretry. URP může diagnostiku upřesnit či doplnit, nikoliv zcela nahradit.

Prediktivní hodnota MUCP a VLPP pro léčebný efekt TVT operace

A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, P. Drahorádová, M. Pavlíková (Praha)

V souboru 59 žen sledovali autoři cíl, zda hodnoty maximálního uzavíracího tlaku a Valsalva leak point pressure mají nějakou prediktivní hodnotu vůči výsledku TVT-operace. U 80 % operovaných bylo dosaženo plný efekt. Po velice podrobné analýze předoperačních výsledků a efektu operace dospěli autoři k závěru, že předoperační hodnoty MUCP (maximální uzavírací tlak/ maximal urethral closed pressure) a V-LPP (Valsalva leak point pressure) nemohou být směrodatné k předpovědi výsledků operace.

Korelace urodynamických symptomů hyperaktivního měchýře s ultrazvukovým obrazem

M. Krčmář, M. Halaška, R. Vrtal, F. Záťura, O. Šottner, J. Záhumenský, M. Otčenášek (Praha-Olomouc)

Autoři shrnují informace o OAB (hyperaktivní močový měchýř/overactive bladder) jeho definice a připomínají již dříve publikované fáze vývoje hyperaktivního měchýře. Kromě urodynamických hodnot a ultrazvukových nálezů jsou zajímavé výsledky biopsií z měchýře. Svalovina vykazovala různý stupeň hypertrofie, na sliznici byly popsány iritační změny, hyperplazie urotelu a zmnožení fibroblastů. Popsaná vyšetření zdokumentovala jednotlivé fáze vývoje hyperaktivního měchýře od symptomatického stavu až po urgentní inkontinenci. V závěru vyslovuje práce požadavek na provedení většího počtu relevantních biopsií a kromě UD, UZV a klinické diagnostiky také požadavek přímé spolupráce s histopatologem.

Obr. 1. MUDr. J. Zmrhal, CSc., předseda Urogynekologické společnosti, a Ing. H. Bílková, zástupkyně společnosti Pfizer, při zahájení konference.
MUDr. J. Zmrhal, CSc., předseda Urogynekologické společnosti, a Ing. H. Bílková, zástupkyně společnosti Pfizer, při zahájení konference.

Možnosti využití 3D/4D ultrazvuku pro zobrazení pánevního dna u žen

M. Otčenášek, L. Krofta, E. Kašíková, M. Pán, J. Feyereisl (Praha)

Ve svém sdělení autoři informují o přínosu nových technologií k možnostem zobrazení pánevního dna, konkrétně technologie GE Voluson F 30 Expert s využitím rotační sondy, snímající 360 stupňové pole. Srovnatelně s magnetickou rezonancí umožňují tyto metody přesně popsat defekty tzv. pubouretrální smyčky, což autoři oddemonstrovali.

Korelace výsledků video-VLPP-detekce a introitální USG

R. Vrtal, F. Záťura, R. Fiala (Olomouc)

Práce zdůrazňuje některé současné možnosti diagnostiky stresové inkontinence. Zaměřuje se na vyhodnocení validity a efektivity stanovení VLPP dvěma různými metodami (vizuální video detekce). Tyto výsledky byly porovnávány s introitální sonografií dle doporučení urogynekologů metodikou v pravoúhlých souřadnicích. Videodetekce umožňuje větší komfort pacientkám. Urodynamické nálezy nekorelují s nálezy ultrazvukovými, ale obě metody dohromady dávají obraz o funkčních a morfologických poměrech, což je přínosné a nutné před operací stresové inkontinence.

Nálezy závažných patologií urotelu u pacientek s OAB ve vlastním materiálu

Z. Tőmőlová, J. Zmrhal, J. Voženílek (Mělník)

Autoři připomínají nejčastější patologie urotelu, které tvoří v 90 % uroteliální karcinom. Z vlastního souboru 582 žen s OAB (hyperaktivní močový měchýř/overactive bladder) indikovali v 57 případech (9,8 %) biopsii měchýře. Z celkového počtu endoskopovaných byl v 42 případech (7,2 %) zjištěn zánět, u 2 žen (0,34 %) uroteliální dysplazie a u 13 (2,2 %) uroteliální karcinom. Je popsán terapeutický postup a další follow up, včetně sledování recidiv. Odlišení dysplazie od diferencovaného karcinom záleží na zkušenosti histopatologa, proto je do budoucna vhodné více využívat histochemických markerů (P 53, P 63, CK 20). Tato práce vyvolala snad nejživější diskusi, v níž gynekologové v žádném případě neubírají roli urologům v diagnostice malignit měchýře, pouze upozorňují na možnost výskytu karcinomu měchýře při symptomech OAB. V diskusi přítomní urologové upozornili na využívání urocytologie v podobných indikacích.

II. POROD A PÁNEVNÍ DNO

Koordinátoři: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prim. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Vliv porodu a opakovaného porodu na dolní urogenitální trakt

J. Mašata, A. Martan, K. Švabík, P. Drahorádová (Praha)

V rozsáhlém souboru 319 žen, z nichž 211 bylo inkontinentních, hodnotili autoři metodikou ultrasonografického sledování, kterou sami doporučují, vliv porodu a opakovaného porodu na dolní urogenitální trakt. Z vyšetření posunu uretry, vezikalizace a tloušťky stěny měchýře vyvozují následující závěry: U kontinentních žen je mobilita uretry ovlivněna porodem, parametry jsou stejné u žen s jedním i více porody, rozdíl je pouze v tom, zda žena rodila či nikoliv. U inkontinentních žen opakovaný porod nezvyšuje sestup a mobilitu uretry. Na rozdíl od kontinentních žen je rozdílný směr pohybu uretry a častější výskyt vezikalizace.

Močová inkontinence v těhotenství a po porodu ve skupině primipar

O. Šottner, J. Záhumenský, M. Krčmář, D. Kolařík, H. Brtnická, M. Dvorská, Z. Masopustová, M. Halaška (Praha)

Autoři navazují na sdělení z minulé konference studií provedenou na souboru 499 rodivších žen s využitím 2 standardních dotazníků. Zjistili, že únik moči a délka těhotenství na sobě statisticky významně závisí. Prevalence inkontinence se v jednotlivých trimestrech zvyšuje, stoupá od 15 až k 63 % před porodem, po porodu opět klesá. Významný je nárůst a následný pokles stresových i urgentních úniků moči, zvyšuje se podíl urgence. BMI, přírůstek hmotnosti v graviditě ani věk primipary nejsou rizikovými faktory pro inkontinenci v těhotenství. Císařský řez je protektivním faktorem. Ženy inkontinentní v těhotenství mají významně zvýšené riziko inkontinence i po porodu.

Možnosti 3D/4D-zobrazení pánevního dna v souvislosti s vaginálně vedeným porodem

L. Krofta, M. Otčenášek, J. Feyereisl, E. Kašíková, M. Pán (Praha)

Další práce autorů se znalostmi moderní sonografické diagnostiky, vycházejícími ze zkušeností Dietze s popisem puboviscerálního svalového komplexu s upřesněním trakčního a centrálního defektu, včetně hodnocení plochy levátoru v závislosti na paritě. Do prováděné perspektivní studie zařadili autoři 38 žen, rutinní využívání metody lze autorům pouze závidět.

Obr. 2. Prof. MUDr. A. Martan, DrSc. (vpravo), přebírá cenu společnosti za rok 2005.
Prof. MUDr. A. Martan, DrSc. (vpravo), přebírá cenu společnosti za rok 2005.

Délka hráze a porodní poranění

V. Kališ, P. Chaloupka, Z. Rokyta (Plzeň)

Autoři práce se zabývají dlouhodobě problematikou porodních poranění a jejich následků, v této práci sledují vztah délky perinea a rozsahu porodního poranění v prospektivní studii u 318 primipar. Mezi sledované parametry patřily délka perinea, délka epiziotomie, úhel epiziotomie od střední čáry, nejkratší vzdálenost od análního otvoru, dále základní porodnické ukazatele, také hmotnost novorozence a obvod hlavičky. V podrobné analýze všech dat dospívají autoři k závěru, že délka epiziotomie souvisí s délkou hráze. U krátké hráze není větší riziko ruptury análního sfinkteru, je však riziko ruptury okultní, epiziotomie by se zřejmě nemusela paušálně provádět. U dlouhé hráze je vyšší riziko ruptury hráze a riziko následné dyspareunie. Práce zasluhuje ocenění pečlivosti zpracování problému, který je každodenní rutinou našich pracovišť.

Incidence sexuálních dysfunkcí 6 měsíců po porodu

J. Záhumenský, O. Šottner, M. Krčmář, H. Brtnická, Z. Masopustová, M. Dvorská, D. Driák, M. Halaška (Praha)

Rozsáhlá studie na souboru 499 dotázaných primipar, která si kladla za cíl porovnat kvalitu sexuálního života v těhotenství a po porodu, zhodnotit účinek masáže hráze v těhotenství, vliv epiziotomie a zhodnotit průběh porodu u žen, kde došlo k zhoršení sexuálního života 6 měsíců po porodu. Pečlivou analýzou řady dat dospívají autoři k závěrům, že 43 % žen udává celkové zhoršení sexuálního života 6 měsíců po porodu, 19 % žen trpí signifikantní dyspareunií v souvislosti s poraněním pochvy. Masáž hráze v těhotenství v dané studii neměla pozitivní vliv na rozsah porodního poranění ani na kvalitu sexuálního života po porodu.

III. VARIA, KRÁTKÁ SDĚLENÍ

Koordinátoři: prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Příklady z urogynekologie

Inferenční vs deskriptivní statistika pro rozdíl a vztah

M. Mikulecký, T. Matuška (Nové Zámky, Slovenská republika)

V rámci krátkých sdělení jistě zajímavá práce z lékařské statistiky, která upozorňuje na základní rozdíl mezi popisnou statistikou, popisující daný výběr a má jen místní dosah, a mezi statistikou induktivní, úsudkovou, která umožňuje pravděpodobnostní prognózy platné pro příslušnou populaci, jako je interval spolehlivosti, tolerance pro rozdíl a vztah. Účelem vědecké práce by neměla být honba za statistickou významností, ale právě populační předpověď rozdílu nebo vztahu. Obecný názor auditoria, že lékaři nemají rádi matematiku, vede k doporučení spolupracovat s odborníky v lékařské statistice. Práce byla dokumentována příklady hodnocení urogynekologických parametrů.

Obr. 3. Účastníci konference.
Účastníci konference.

První zkušenosti s léčbou SUI preparátem URODEX®

L. Zámečník (Praha)

Autoři sdělují poznatky z léčby 8 pacientek se stresovou inkontinencí různého věku v roce 2005. Jedná se o submukózní aplikaci sterilního gelu, který obsahuje suspenzi dextranomerových mikročástic a příčně zesíťovanou kyselinu hyaluronovou neživočišného původu, je biologicky kompatibilní a odbouratelný, vhodný k submukózní aplikaci. Je popsána aplikační technika a výsledky – u všech 8 žen velmi dobré co do úpravy kontinence, minimální mikční rezidua. Autoři sami konstatují, že je třeba získat více zkušeností a dlouhodobější sledování.

Defekt pánevního dna u mladé pacientky – kazuistika

L. Zámečník, J. Mašata (Praha)

Kazuistické sdělení o 32leté pacientce, anorektičce s mikčními obtížemi trpící současně descenzem přední poševní stěny, paravaginálním defektem, rektokélou a dysfunkcí mikce. Medikace je bez většího efektu, a pacientka odmítá další vyšetření a chirurgické řešení.

Plastinace kadaverů. Přínos pro studium pánevního dna

M. Otčenášek, V. Báča, R. Grill, A. Roth, L. Krofta, J. Feyereisl (Praha)

Autoři ze školícího pracoviště IPVZ seznamují s Thielovou metodou preparace kadaverů speciálním roztokem solí a alkoholu, který nefixuje, ale umožňuje zachovat stav blížící se podmínkám za živa, včetně zbarvení tkání a hybnosti. Toto je dokumentováno videozáznamy. Dané podmínky dávají ideální možnosti pro výcvik operačních technik, včetně laparoskopických.

Testování implantátů metodou EAV

P. Prokeš, J. Zmrhal (Mělník)

Práce se vztahuje k narůstající intoleranci implantátů. Metodou elektroakupunktury s využitím rezonančního testu bylo vyšetřeno celkem 113 žen, z nichž 23 (20 %) neslo anamnestická rizika možné intolerance (tumory, systémová onemocnění, alergie) vůči materiálu pásky (výrobce neuveden). Celkem 48 vyšetřených (42 %) bylo v testu inkompatibilních, a jen asi polovina pacientek z rizikové skupiny byla také inkompatibilní vůči pásce. Podle zkušeností z jiných oborů (zubní implantáty, šicí materiály), v nichž při rejekci byla vždy 100% inkompatibilita v rezonančním testu, autoři dedukují, že i rejekce pásky zřejmě vykazuje inkompatibilitu, k čemuž zatím chybí průkaz ve větším souboru neúspěšně operovaných (metoda testuje především elektrochemické vlastnosti látky – pozn.).

První zkušenosti s užitím TOT SIS acelulární matrix

R. Vrtal, R. Fiala (Stratasis) (Olomouc)

Jsou prezentovány operační výsledky dosažené pří použití originální pásky ve skupině 18 pacientek se stresovou či smíšenou inkontinencí; u 2 byl implantát aplikován suprapubicky, u ostatních metodou TOT-outside-in. V 1 případě došlo k poranění měchýře a v 1 případě k abscedujícímu zánětu. Plné kontinence bylo dosaženo u 14 operovaných, ve 3 případech se objevila urgence de novo. Výhodou popsané metody je nealergizující materiál, za nevýhody považují autoři horší manipulaci s páskou a chybějící TOT-zavaděč.

Léčba refrakterního hyperaktivního měchýře botulotoxinem - 2 roky zkušeností

J. Krhut, K. Mainer, J. Kopecký (Ostrava)

Práce navazuje na sdělení na předchozích konferencích z pracoviště, které se jako jedno z mála zabývá aplikací botulotoxinu. Sdělení shrnuje zkušenosti s 21 léčenými pacientkami s OAB (hyperaktivní močový měchýř/overactive bladder), z nichž 4 byly po miniinvazivní uretropexi. Zatímco zpočátku měla snaha o zachování spontánní mikce menší terapeutický efekt, v pozdějším období bylo 16 pacientek léčeno aplikací 1 000 UI botulotoxinu a úplným útlumem detruzoru s intermitentní katetrizací měchýře. Při hodnocení spokojenosti s léčbou preferoval větší počet pacientek druhý postup, zřejmě pro lepší zvládnutí urgentní symptomatologie.

Abdominální hysterektomie versus LAVH – vliv na vznik močové inkontinence

V. Kališ, J. Štěpán, Z. Novotný, M. Havíř, P. Chaloupka, Z. Rokyta (Plzeň)

Ve 2 skupinách, 111 pacientek po abdominální intrafasciální hysterektomii a 77 pacientek po laparoskopicky asistované hysterektomii, je dotazníkovou metodou sledován vývoj či zhoršení příznaků inkontinence. LAVH ve vztahu k abdominální hysterektomii nevykazovala horší stav kontinence po operaci. U pacientek s již přítomnou inkontinencí nedošlo ani u jednoho z typů operace ke zhoršení, spíše ženy uváděly mírné zlepšení. Tato studie nezaznamenala vliv věk, BMI ani počtu porodů na stav inkontinence po operaci. Autoři upozorňují na vliv operační techniky, předoperačního stavu kontinence a na typ sledované poruchy.

DEBATNÍ KLUB I

HYPERAKTIVNÍ MĚCHÝŘ – diskusní panel, interaktivní workshop

prim. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Účastníci panelu: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Pavel Krahulec, CSc., MUDr. Jan Krhut, auditorium

Diskusní fórum, oživené hlasovacím zařízením, které demonstrovalo názory auditoria, se věnovalo problematice OAB (hyperaktivní močový měchýř/overactive bladder) v plné šíři. Ukázalo, že pojem je vžitý, vhodný a široce využívaný. Fórum předvedlo hluboké znalosti v otázkách prevalence, vlivu na kvalitu života, diagnostiky a terapeutických možností. Zvláštní pozornost byla věnována moderní farmakoterapii, zejména selektivním antimuskarinikům. Živá diskuse se rozpoutala kolem otázky, jaká úroveň diagnostiky je nutná k zahájení léčby. Bylo konstatováno, že péče je u nás nastavena poněkud jinak než v západních zemích, v nichž k indikaci terapie postačuje klinické zhodnocení, jednoduché testy či dotazníky.

IV. OPERAČNÍ LÉČBA A JEJÍ KOMPLIKACE

Koordinátoři: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Operační léčba descenzu – klasické operační techniky versus nové operační metody

J. Feyereisl (Praha)

Přednáška předního odborníka v chirurgii pánevního dna zahrnující přehled anatomie a patofyziologie vzniku genitálního prolapsu a diagnostický a operační přístup založený na dokonalé znalosti pánevní anatomie. Relativně časté recidivy vedou k používání implantátů, které je z tohoto hlediska plně indikováno. Závěry formuloval autor následovně: Klasické řešení descenzu je stále aktuální. Používání sítěk a pásek by mělo být indikováno uvážlivě a je otázka, zda mají být indikovány u primární operace. Je nutná pečlivá teoretická příprava operační techniky, zásadně má být operováno standardním postupem. V neposlední řadě je nutný dobře vypracovaný informovaný souhlas.

Minimálně invazivní přístup při TVM

Z. Adamík, F. Zábranský (Zlín)

Autoři jsou známi vynikající vaginální operační technikou, v práci referují o 8 pacientkách operovaných technikou transvaginální mesh – TVM miniinvazivním postupem.

Snahou je maximálně redukovat kolpotomii, čímž se krátí operační čas a snižuje riziko pro pacientku. Principem zůstává 6 bodová fixace- 4krát fossa obturatoria, 2krát ligamenta sacrospinalia. U 1 z operovaných došlo k protruzi síťky, 1krát k vytvoření hematomu. Autoři jsou toho názoru, že minimálně invazivní přístup je předpokladem k nižšímu výskytu pooperačních komplikací.

Experience with operative and conservative treatment of stress incontinence

R. Voigt, M. Halaška, A. Martan, J. Mašata, W. Michels, APOLDA(D) – (Praha)

Jsou porovnány operační výsledky zhruba od roku 2002 s metodami kolposuspenze dle Burche, 165 operacemi TVT, IVS, kterou autor později opustil, Serasis v počtu 101 výkonů a 11 Serasis-TO. Metody považuje autor za srovnatelné ve výsledku a všechny za velmi dobré, nyní dává pro větší bezpečnost přednost TO-přístupu. Doporučuje přehodnotit výsledky a kvalitu života po dalších 5 letech. Na okraj zmiňuje autor možnost konzervativní léčby stresové inkontinence duloxetinem.

Operace zadního kompartementu – anatomický pohled

M. Pán, M. Otčenášek, J. Feyereisl, L. Krofta, E. Kašíková, K. Benková (Praha)

V práci jsou předvedeny anatomické předpoklady správné preparace v jednotlivých anatomických vrstvách, dále je práce ukázkou velmi dobré operační techniky a exaktní preparace vrstev zadního kompartementu vycházející z anatomických znalostí, včetně porovnání na kadaveru.

Ureterální komplikace rekonstrukční vaginální operace

K. Švabík, A. Martan, J. Mašata, P. Drahorádová (Praha)

Autoři předkládají literární rešerši uretrálních komplikací při urogynekologických výkonech, na základě kterých mnozí doporučují peroperační cystoskopii k časnému odhalení poruch. Dále referují kazuistiku 72leté pacientky, u níž byla prováděna přední rekonstrukce a mesh. Po 4 dnech se stupňovaly kolikovité bolesti a vyšetřením byl zjištěn intramurální uzávěr pravého ureteru. Komplikace byla řešena nefrostomií, po 4 týdnech po normalizaci nefrostomogramu byla nefrostomie odstraněna a pacientka je nadále bez obtíží. Závěrem je zdůrazněno, že řešit obstrukci je nutno co nejdříve, ideálně do 12 hodin.

Gynemesh v rekonstrukcích pánevního dna

I. Huvar, M. Novák (Brno)

Autoři prezentují operační techniku pomocí Gynemesh PS k řešení rekonstrukce předního kompartementu, prolapsu vaginálního pahýlu a korekce rektokély s velmi dobrým celkovým efektem, autoři operaci plně doporučují. V závěru srovnávají náklady s metodou Prolift, z níž Gynemesh PS vychází jednoznačně jako ekonomicky výhodnější.

Obr. 4. Prof. MUDr. M. Halaška, DrSc., a doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., koordinují sekci urogynekologické operativy.
Prof. MUDr. M. Halaška, DrSc., a doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., koordinují sekci urogynekologické operativy.

Komplikace rekonstrukčních metod s použitím implantátů

Z. Adamík, M. Mlčoch (Zlín)

Autoři, hojně využívající implantátů, podávají obecný přehled o peroperačních, pooperačních anatomických a pooperačních funkčních komplikacích, včetně návrhů na jejich terapii. Za peroperační komplikace považují krvácení, perforaci měchýře a poranění střeva.

Anatomické pooperační komplikace jsou hematom, lokální zánět a absces, protruze implantátu a píštěle. Nejčastějšími funkčními pooperačními komplikacemi jsou bolesti, sexuální dysfunkce a defekační potíže. Řešení peroperačních komplikací je jasně záležitostí chirurgie. Anatomické funkční komplikace řeší podle příčiny - hematomy konzervativně, tamponádou, absces evakuací a drenáží, protruze a píštěle pak chirurgicky. Funkční komplikace se pokoušejí zvládat konzervativně, v krajním případě chirurgicky, exstirpací implantátu.

Protruze pásky po miniinvazivní operaci stresové inkontinence – řešení případu

J. Krhut, J. Kopecký, K. Mainer (Ostrava)

Autoři z urologického pracoviště řešili celkem 7 případů protruze pásky, referují 3 kasuistiky. Problémy řešili v souboru následovně: ve 2 případech excizi části pásky a rekonstrukci vaginální sliznice, 3krát totální exstirpaci pásky a naložení pásky nové (jiný typ), ve 2 případech po odstranění pásky provedení pubovaginálního slingu klasickou technikou. Doporučují perioperační aplikaci estrogenů k zlepšení epitelizace.

Hadera pouch – heterotopní neovezika

K. Mainer, J. Krhut, J. Kopecký, Z. Haring, D. Němec, R. Král, O. Havránek, P. Fojtík (Ostrava)

Ač je v poslední době dávána přednost ortotopní neovezice, je neovezika heterotopní pro některé pacientky ideální formou močové derivace. Uváděná metoda je heterotopní náhradou z intestinálního segmentu, který se umísťuje většinou do pravé jámy kyčelní, součástí je urostomie, kterou je prováděna katetrizace. Urostomie je konstruována z apendixu nebo ileálního segmentu, který je protažen svalovými snopci a jejich napětím udržován kontinentní. Je referováno 9 nemocných, průměrná funkční kapacita neoveziky byla 440 ml, frekvence autokatetrizace 4-6krát za 24 hodin, všechny pacientky byly plně kontinentní.

Retence moči po antiinkontinenčních operacích – vyřešený problém?

J. Zmrhal (Mělník)

Pooperační retence je problémem spíše klasických operačních postupů. Autoři porovnávají u celkem 182 operovaných obnovu spontánní mikce s reziduem pod 50 ml po operaci dle Burche a TVT. Zatímco u kolposuspenze trvala obnova mikce při epicystotomické derivaci v průměru 5 dní, u TVT je obnova mikce do 2 dnů, bez závislosti na typu anestezie nebo řešení konkomitantních patologií. Kromě standardních opatření je doporučováno polohování, relaxační cvičení, rehabilitace a nácvik mikce jakož i lehká sedace. Chirurgická intervence nebyla v žádném z operovaných případů nutná. Přes příznivý pooperační průběh doporučují autoři sledování evakuace měchýře po miniinvazivních výkonech alespoň po 48 hodin.

Konkomitantní léčba GSI v rámci rekonstrukce urogenitálního prolapsu

D. Strupl, P. Bartoš (Praha)

Vzhledem k zaměření pracoviště na endoskopické metody referují autoři výhody tzv. komplexní globální rekonstrukce laparoskopicky, k níž standardně připojují transobturatorní TVT-operaci. V prospektivní studii je hodnoceno celkem 108 operovaných. Zatímco u pacientek operovaných pouze pro prolaps se vyskytuje pooperačně GSI v 15,6 %, u pacientek s připojenou TOT pouze v 1 případě, což činilo 2,84 %. Přes velmi dobré výsledky byly v diskusi vzneseny vážné námitky proti paušální „preventivní“ aplikaci tahuprosté pásky. Je však nutno ocenit precizní laparoskopickou techniku autorů při rekonstrukcích malé pánve a obecně přijatelné operační časy.

DEBATNÍ KLUB II

NĚKTERÉ NOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY – diskusní panel, interaktivní workshop

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Účastníci panelu: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., doc. MUDr. Roman Zachoval, auditorium

V tomto panelu byla v úvodu diskutována úroveň diagnostiky s důrazem na sonografii. Při řešení poruch předního kompartmentu je USG-vyšetření hlavním indikačním vodítkem. V auditoriu byly pak diskutovány různé varianty poruch, např. inkontinence s hypermobilitou a děložní descenzus, nebo inkontinence, hypermobilita, descenzus a cystokéla. S příchodem nových technik a implantátů není vždy nutná hysterektomie. Dalším diskutovaným okruhem byl problém prolapsu pahýlu pochvy a porucha zadního kompartmentu – implantáty rovněž umožňují netradiční postupy.

Předmětem debaty bylo rovněž řešení pooperačních komplikací jednak v souvislosti s aplikací TVT, jednak po kolposuspenzi dle Burche.

Oba diskusní panely, Hyperaktivní měchýř i Nové operační postupy, byly přijaty jako netradičně pojatá, interaktivní forma zapojení zúčastněných a v mnohém řešily zcela aktuální současné praktické problémy. Rozhodně udržely stav bdělosti auditoria až do konce konference.


V rámci slavnostního zakončení konference byly předány dotované ceny Urogynekologické společnosti pro rok 2005. Cenu za nejzajímavější práci této konference získali autoři Tömölová, Zmrhal, Voženílek za přednášku Nálezy závažných patologií urotelu u pacientek s OAB ve vlastním materiálu. K zisku ceny přispěla zřejmě aktuálnost tematiky OAB a upozornění na možné velmi závažné souvislosti, patřící svým řešením urologům. Cena je sponzorována firmou Medetron Zlín a předal ji osobně Bc. Jan Korec, ředitel firmy.

Cenu společnosti za nejlepší práci ve farmakoterapii inkontinence, tradičně dotovanou společností Pfizer, hlavním sponzorem konference, získal prof. A. Martan za publikaci Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba. Byla přitom oceněna nejen kniha samotná, ale také související soubor dalších publikovaných prací. Cenu předala Ing. Helena Bílková, zástupkyně hlavního sponzora.

O slovo požádal dr. Milen Ganev, zástupce společnosti Astellas Pharma Czech Republic, který vyhlásil cenu za práci v oblasti sociálně ekonomických dopadů a kvality života při OAB v roce 2006. Tím rozšířil počet finančně dotovaných cen Urogynekologické společnosti na 3.

Praktická urogynekologie XIV. 2005 měla tradiční průběh i úroveň. V oblasti diagnostiky je kladen stále větší důraz na ultrazvuk a jeho 3D a 4D možnosti. Velká pozornost, snad větší než v minulých letech, byla věnována patologiím pánevního dna v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Současná urogynekologická operativa je zaměřena na používání implantátů a vedle nových operačních technik také na řešení komplikací, které tyto výkony přinášejí. V oblasti farmakoterapie se rozšiřuje paleta moderních selektivních antiM-preparátů. Oživením konference byly 2 interaktivní workshopy s aktivním zapojením auditoria.

Závěrem dovolte, vážení kolegové, poděkovat všem a zejména aktivním účastníkům, že přispěli k hodnotné náplni konference. Velice si ceníme účasti urologů a jejich aktivního podílu na našich setkáních, který každým rokem narůstá. Nezbývá, než na závěr popřát všem hodně zdraví a pohody do nového roku 2006 a těšit se na setkání na jubilejní Praktické urogynekologii XV. Mělník 2006!

prim. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

gynekologicko-porodnické oddělení NsP Mělník


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa