Warthinův tumor nosohltanu – kazuistika a přehled literatury


Warthin’s tumour of the nasopharynx – a case report and literature review

Papillary cystic adenolymphoma, usually called Warthin’s tumour (WT), is the second most common benign salivary gland tumour with a relative incidence of up to 25%. Typically, it is localized in the parotid gland or in its proximity where it arises from salivary inclusions entrapped in the intra- and paraparotic lymph nodes. In the upper aerodigestive tract, the WT occurs very rarely. In the postnasal space, only 11 cases have been published in the literature so far. In this case, we bring a case report of a 61-year-old woman, a smoker, in whom the tumour was located at the nasopharyngeal ostium of the left Eustachian tube. Based on our case and review of relevant literature, we discuss clinical aspects of this extraordinary rare neoplasia.

Keywords:

Nasopharynx – Warthin’s tumour – head and neck neoplasms


Autori: I. Stárek 1 ;  Z. Horáková 1 ;  D. Skanderová 2
Pôsobisko autorov: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc 1;  Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 72, 2023, No. 3, pp. 152-156.
Kategória: Kazuistika
doi:

Súhrn

Papilární cystický adenolymfom, obyčejně nazývaný Warthinův tumor (WT), je s až 25% relativním zastoupením druhým nejčastějším benigním nádorem slinných žláz. Bývá lokalizován ponejvíce v gl. parotis a jejím bezprostředním okolí, kde vychází ze salivárních inkluzí v intra- a paraparotických uzlinách. Jeho výskyt v horní části aerodigestivního traktu je mimořádně vzácný, v nosohltanu bylo dosud dokumentováno jen 11 případů. V práci uvádíme kazuistiku 61leté ženy, kuřačky, u které byl WT lokalizován při nazofaryngeálním ostiu levé Eustachovy trubice. Na základě vlastního pozorování a přehledu literatury se zabýváme klinickými aspekty této mimořádné vzácné neoplazie.  

Klíčová slova:

nádory hlavy a krku – Warthinův tumor – nosohltan

Úvod

Warthinův tumor (WT) je druhým nejčastějším benigním nádorem slinných žláz, který v gl. parotis představuje až 25 % všech neoplazií. Naprostá většina případů vychází z intra- a paraparotických uzlin. Jen asi 3–12 % těchto nádorů má origo extraparoticky [1], téměř vždy v supraomohyoidních krčních uzlinách [2]. V oblasti malých slinných žláz je WT při predilekčním výskytu na patře, tváři, rtu a jazyku, výjimečný [3, 4]. Zvlášť raritní je s dosud 11 publikovanými případy WT nosohltanu [4–14]. V práci uvádíme další případ WT této neobvyklé lokalizace. Na základě vlastního pozorování a revize literatury se zabýváme klinickými aspekty této mimořádné vzácné neoplazie.

Kazuistika

Jednašedesátiletá žena, kuřačka s diabetem II. typu, byla přijata na spádové ORL oddělení pro laryngeální polyp. Při jeho odstranění v celkové anestezii přímou laryngoskopií byla provedena i endoskopie nosohltanu. Na jeho levé straně byla v oblasti ústí Eustachovy trubice nalezena neobvykle zbytnělá tkáň, provedená biopsie prokázala struktury Warthinova tumoru. Následně byla pacientka předána na naši kliniku. ORL nález při přijetí byl s výjimkou hyperplazie vzhledu lymfoidní tkáně hladkého povrchu v uvedené lokalizaci negativní (obr. 1). CT vyšetření prokázalo kromě slizničních lemů v obou čelistních dutinách a částečného zastření čichových sklípků jen lehce kontrastní látkou se sytící hyperplazii měkkých tkání nosohltanu, větší vlevo, bez prokazatelných ložiskových změn (obr. 2). Tato tkáň byla odstraněna endoskopicky transnazální cestou. Histologické vyšetření (obr. 3a–c) potvrdilo původní diagnózu Warthinova tumoru, který se malým množstvím lymfoidního stromatu řadil do subtypu 2 podle Seiferta [15]. Při kontrole provedené za rok po operaci je pacientka bez subjektivních potíží, endoskopické vyšetření nosohltanu neprokazuje recidivu tumoru. 

WT v oblasti ústí Eustachovy trubice vlevo (hvězdička).  <br> 
Fig. 1. WT in the left Eustachian tube orifi ce (star).
Obr. 1. WT v oblasti ústí Eustachovy trubice vlevo (hvězdička).
Fig. 1. WT in the left Eustachian tube orifi ce (star).

CT kontrastní vyšetření, axiální projekce. Patrno lehké rozšíření
měkkých tkání v oblasti ústí Eustachovy trubice vlevo (šipka). <br> 
Fig. 2. CT with contrast in axial projection shows a mild soft tissue enlargement
in the left Eustachian tube orifi ce (arrow).
Obr. 2. CT kontrastní vyšetření, axiální projekce. Patrno lehké rozšíření měkkých tkání v oblasti ústí Eustachovy trubice vlevo (šipka).
Fig. 2. CT with contrast in axial projection shows a mild soft tissue enlargement in the left Eustachian tube orifi ce (arrow).

a) Neopouzdřený tumor organoidního uspořádání je cysticky konfi gurován, na povrchu se nachází cylindrický epitel
respiračního typu. Místy je patrná papilární proliferace dvouřadého epitelu, tvořeného poměrně uniformními eozinofi
lními buňkami. Malé množství denzního lymfoidního stromatu se nachází převážně na periferii nádoru (hvězdička), H.E. <br> 
Obr. 3b) Centra lymfoidních folikulů pozůstávají převážně z CD 20+ B lymfocytů (hvězdička). <br> 
Obr. 3c) interfolikulární zóny jsou tvořeny dominantně CD5+ T lymfocyty (hvězdička). <br> 
Fig. 3a) H.E. Unencapsulated tumour of organoid pattern reveals cystic confi guration, covered with respiratory epithelium.
Focally, papillary proliferation of double layered oncocytic epithelium is seen. Small amount of a dense lymphoid stroma is
located at the tumour periphery (star). <br> 
Fig. 3b) Centers of lymphoid follicles consist mainly of 20+ B lymphocytes (star). <br> 
Fig. 3c) In the interfollicular areas, CD5+ T lymphocytes are dominating elements (star).
Obr. 3. a) Neopouzdřený tumor organoidního uspořádání je cysticky konfi gurován, na povrchu se nachází cylindrický epitel respiračního typu. Místy je patrná papilární proliferace dvouřadého epitelu, tvořeného poměrně uniformními eozinofi lními buňkami. Malé množství denzního lymfoidního stromatu se nachází převážně na periferii nádoru (hvězdička), H.E.
Obr. 3b) Centra lymfoidních folikulů pozůstávají převážně z CD 20+ B lymfocytů (hvězdička).
Obr. 3c) interfolikulární zóny jsou tvořeny dominantně CD5+ T lymfocyty (hvězdička).
Fig. 3a) H.E. Unencapsulated tumour of organoid pattern reveals cystic confi guration, covered with respiratory epithelium. Focally, papillary proliferation of double layered oncocytic epithelium is seen. Small amount of a dense lymphoid stroma is located at the tumour periphery (star).
Fig. 3b) Centers of lymphoid follicles consist mainly of 20+ B lymphocytes (star).
Fig. 3c) In the interfollicular areas, CD5+ T lymphocytes are dominating elements (star).

Diskuze

WT vycházející z malých slinných žláz horního aerodigestivního traktu je velmi vzácný. Někteří autoři existenci tohoto tumoru v nosohltanu zpochybňují a považují jej za žlázovou onkocytární hyperplazii s reaktivní lymfoidní reakcí [16]. Při chybění jednoznačných morfologických diferenciálnědiagnostických kritérií je odlišení uvedených lézí velmi obtížné. Griffiths [7] považuje posledně zmíněnou afekci za iniciální stadium WT, kdy původní T lymfocyty, které jsou reakcí na onkocytární metaplazii žlázového epitelu, indukují následně infiltraci B lymfocytů. Z klinického pohledu je odlišení WT od onkocytární hyperplazie celkem irelevantní, nebo obě tato benigní onemocnění mohou být prosta jakýchkoliv příznaků či způsobovat tubární, resp. středoušní potíže [5, 17, 18].

Onkogeneze WT není v současnosti plně vysvětlena. Podle původních názorů vzniká tento nádor neoplastickou proliferací heterotopických salivárních duktálních buněk, které se dostaly do  intra-, paraparotických a horních krčních uzlin v rané fázi embryogeneze, kdy dochází k promísení parotických primordií s mezenchymálním základem budoucích lymfatických uzlin [19]. Pozdější teorie, podpořené imunohistochemickou analýzou, považují lymfoidní stroma tohoto nádoru za zánětlivě aktivovanou okolní, stávající lymfatickou tkáň, či za reaktivní infiltrát, který vzniká jako odpověď na proliferaci onkocytárního epitelu vývodů slinných žláz [20]. Tento infiltrát může mít povahu hypersenzitivity pozdního typu [1]. Takto je možno vysvětlit vznik WT i v těch malých žlázách aerodigestivního traktu, jejichž okolí je prosto nativní lymfatické tkáně (např. patro). Skutečnost, že většina pacientů s WT jsou kuřáci, opravňuje k domněnce, že příčinou onkocytární metaplazie buněk vývodů slinných žláz, následovaná jejich proliferací, je vedle dalších činitelů (nutriční a metabolické poruchy, vyšší věk, chronický zánět, duktální obstrukce, genetické faktory) zřejmě některá z četných složek tabákového kouře. Iniciace autoimunitní reakce je připisována infekci EBV [22].

WT nosohltanu nezpůsobuje svému nositeli větších potíží, růst je pomalý, často zůstává stacionární, vzácně byla popsána výraznější progrese [12]. Vedle zcela asymptomatického průběhu [10, 11, 14] může vést k pocitu diskomfortu této krajiny [13], při lokalizaci na jeho laterální stěně mohou být projevy dysfunkce Eustachovy trubice [4, 7, 12, 13]. Velikost nádoru nepřesahuje zpravidla 1 cm, jen v případě Kawakamiho et al. [8] se objemný WT šířil z nosohltanu do měkkého patra a parafaryngeálního prostoru. Lokální nález je nenápadný, při endoskopii nacházíme hladké vyklenutí intaktní sliznice nebo exofytické struktury vzhledu polypoidně konfigurované lymfoidní tkáně [13]. Nelze proto vyloučit, že některé WT nosohltanu (jakož i jiných extraparotických lokalit) zůstávají nediagnostikovány a jejich skutečný výskyt bude vyšší, než se udává v literatuře. Svědčí pro to případ Kristensena et al. [4], kdy nádor velikosti 4 mm byl zjištěn při histologickém vyšetření sliznice nosohltanu, získané u pacienta s nosní polypózou při kyretáží nosohltanu. WT tumory v této lokalizaci bývají velmi vzácně odhaleny náhodně při zobrazeních hlavy indikovaných z jiných důvodů. CT vyšetření však mohou zcela uniknout [5] nebo imponují jako malý dobře ohraničený útvar či neohraničená hyperplazie, splývající s okolní lymfatickou tkání nosohltanu [14, 18]. Dosud jediný MR obraz WT nosohltanu popsali Pelucchi et al. [10] jako oválný, dobře ohraničený homogenní útvar o lehce vyšší intenzitě signálu T2 váženého obrazu. Negativní až nenápadný nález tohoto vzácného nádoru při výše uvedených zobrazovacích metodách je dán jeho většinou malými rozměry a chyběním větších, proteinovými substancemi vyplněných prostor. Ty propůjčují objemnějším parotickým WT typické charakteristiky heterogenní léze s T2 hypersignálními cystami [23, 24].

Terapií WT je jeho úplné chirurgické odstranění, názory na rozsah výkonu u parotických lokalizací však nejsou jednotné, kolísají od prosté enukleace k povrchové až totální parotidektomii [25]. Volba spočívá většinou na lokalizaci nádoru, prokázané či předpokládané multiplicitě, event. přítomnosti zánětlivé fibrózy v okolních tkáních. WT nosohltanu jsou řešeny transnazálně endoskopicky, kompletní odstranění se daří tam, kde exofytický nádor má makroskopicky dobře definované hranice [5]. V opačném případě jsou resekovány nikoliv in toto, ale v několika fragmentech [6]. Zevní přístupy jsou používány vzácně [12], většinou jen při šíření nádoru mimo anatomické hranice nosohltanu [8]. Někteří autoři, vycházející ze skutečnosti, že maligní zvrat WT v karcinom či maligní lymfom je raritní událostí [26], se spokojují jen s histologizací tumoru [9, 11, 14], do jehož klinické diferenciální diagnózy patří především karcinom nosohltanu. Takovýto postup je namístě především tam, kde odstranění tumoru by v důsledku pooperačních jizevnatých změn vedlo k uzávěru faryngeálního ústí Eustachovy trubice.

Závěr

Warthinův tumor nosohltanu je velmi vzácnou afekcí, vycházející z malých slinných žláz této krajiny. Může způsobovat poruchy funkce Eustachovy trubice, často je však klinicky zcela němý a bývá odhalen náhodně při ORL vyšetření. Endoskopický, jakož i CT a MR nález jsou velmi chudé až negativní. Onkogeneze tohoto tumoru není zcela jasná. Terapií je chirurgické odstranění, které však při jeho zcela benigní povaze nemusí být úplné, v asymptomatických případech dostačuje bioptické ověření histopatologické diagnózy a sledování  pacienta.  

Grantová podpora

Práce byla podpořena institucionální podporou MZ ČR – RVO (FNOL 00098892) a interním grantem Univerzity Palackého v Olomouci IGA LF 2021-21.

 

Prohlášení o střetu zájmu

Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů.

ORCID autorů

I. Stárek ORCID 0000-0003-1207-6400,

Z. Horáková ORCID 0000-0002-3915-0968,

D. Skanderová ORCID 0000-0001-9106-8104.

Přijato k recenzi: 29. 11. 2022

Přijato k tisku: 3. 8. 2022

 

MU Dr. Zuzana Horáková, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

FN Olomouc

Zdravotníků 248/ 7

779 00 Olomouc

zuzana.horakova@fnol.cz

Otorinolaryngol Foniatr 2023; 72(3): 152– 156


Zdroje

1. Ellies M, Laskawi R, Arglebe C. Extraglandular Warthin‘s tumours: clinical evaluation and long-term follow-up. Br J Oral Maxillofac Surg 1998; 36(1): 52–53. Doi: 10.1016/ s02 66-4356(98)90 749-5.

2. Fantozzi RD, Bone RC, Fox R. Extraglandular Warthin‘s tumors. Laryngoscope 1985; 95(6): 6822688. Doi: 10.1288/ 00005537-1985060 00-00010.

3. Diaz-Segarra N, Young L, Le,vin K et al. Warthin tumor of the oropharyngeal minor salivary gland. SAGE Open Medical Case Reports 2018; 6: 1–4. Doi: 10.1177/ 2050313X18818712.

4. Kristensen S, Tveteras K, Friedmann I et al. Nasopharyngeal Warthin’s tumour. A metaplastic lesion. J Laryngol Otol 1989; 103: 616–619. Doi: 10.1017/ s0022215100109508.

5. Alsalem M, Al-Sawalmeh KM, Al-Khatib SM et al. Nasopharyngeal Warthin’s tumor presented as otitis media with effusion. J Otolaryngol ENT Res 2016; 4(3): 00099. Doi: 10.15406/ joentr.2016.04.00099.

6. Cellesi C. Adenolymfoma rinofaryngeo con fenomeni di parziale metaplasia oncocytaria. Arch De Vecchi Anat Patol 1969; 55: 665-668.

7. Griffiths AP, Dekker P. Oncocytic metaplasia of the nasopharynx or extra-parotid Warthin’s tumour? J Clin Pathol 1991; 44: 1030–1032. Doi: 10.1136/ jcp.44.12.1030.

8. Kawakami M, Ito K, Tanaka H et al. Warthin’s tumor of the nasopharynx: a case report. Auris Nasus Larynx 2004; 31(3): 293–298. Doi: 10.1016/ j.anl.2004.05.006.

9. Ory M, Eran A. Synchronous parotid and nasopharyngeal Warthin tumor. Head Neck 2016; 38(3): E71–2. Doi: 10.1002/ hed.24180.

10. Pelucchi S, Bianchini C, Ciorba A et al. Simultaneous nasopharyngeal and parotid gland Warthin’s tumour: a case report. Acta Otorhinolaryngol Ital 2015; 35(2): 129–131.

11. Low WK, Bian S. Synchronous parotid and nasopharyngeal Warthin’s tumors: first report of a case. Ear Nose Throat J 2002; 81: 839–841.

12. Rydzewski B. Warthin’s tumors with atypical location. Otolaryng Pol 1998; 52: 495–498.

13. Yeh YA, Baker LL, Wang WJ. Nasopharyngeal Warthin’s tumor. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120: 942–944. Doi: 10.1016/ S0194-59 98(99)70344-X.

14. Yanez-Barraza KL, Domınguez-Malagon HR, MosquedaTaylor A et al. Synchronic nasopharyngeal and intraparotid Warthin tumors: a case report and literature review. J Clin Exp Dent 2014; 6(4): e435. Doi: 10.4317/ jced.51 441.

15. Seifert G, Bull HG, Donath K. Histologic subclassification of the cystadenolymphoma of the parotid gland. Analysis of 275 cases. Virchows Arch A Pathol Anat Histol 1980; 388(1): 13–38. Doi: 10.1007/ BF00430674.

16. Batsakis JG. Tumour of the major salivary glands. In: Tumours of the head and neck. Baltimore: Williams and Williams Co 1979: 1–75.

17. Khanchel-Lakhoua F, Nsiri E, Labbene N et al. An unusual lesion of the nasopharynx: oncocytic metaplasia. Ann Pathol 2011; 31(5):  396–398. Doi: 10.1016/ j.annpat.2011.06.005.

18. Watson C.  Oncocytic metaplasia of the nasopharynx-unusual cause of secretory otitis media. J Laryngol Otol 1990; 104(1): 39–40. Doi: 10.1017/ s0022215100111740.

19. Azzopardi JG, Hou T. The genesis of adenolymphoma. J Pathol Bacteriol 1964; 88: 213–218. Doi: 10.1002/ path.1700880127.

20. Fantasia JE, Miller AS. Papillary cystadenoma lymphomatosum arising in minor salivary glands. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981; 52(4): 411–416. Doi: 10.1016/ 0030-4220(81)903 40-6.

21. Allegra SR. Warthin‘s tumor: a hypersensitivity disease? Ultrastructural, light, and immunofluorescent study. Hum Pathol 1971; 2(3):  403–420. Doi: 10.1016/ s0046-8177(71)80007-2.

22. Gallo O. New insights into the pathogenesis of Warthin‘s tumour. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995; 31B(4): 211–215. Doi: 10.1016/ 09 64-1955(95)00017-c.

23. Yao H, Lin H, Zhang P et al. CT and MRI findings of parotid Warthin’s tumors. Chin-German J Clin Oncol 2011; 10: 596–601. Doi: 10.1007/  s10330-011-0845-0.

24. Ikeda M, Motoor K, Hanazawa T et al. Warthin tumor of the parotid gland: diagnostic value of MR imaging with histopathologic correlation. AJNR Am J Neuroradiol 2004; 25(7): 1256–1262.

25. Peter Klussmann J, Wittekindt C, Florian Preuss S et al. High risk for bilateral Warthin tumor in heavy smokers – review of 185 cases. Acta Otolaryngol 2006; 126(11): 1213–1217. Doi: 10.1080/ 00016480600740605.

26. Therkildsen MH, Christensen N, Andersen LJ et al. Malignant Warthin‘s tumour: a case study. Histopathology 1992; 21(2): 167–171. Doi: 10.1111/ j.1365-2559.1992.tb00366.x.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2023 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa