Možnosti zajištění následné péče u pacientů s dekubity po propuštění z nemocnice


The possibilities for providing follow-up care for patients with pressure ulcers after being released from hospital

The paper deals with the possibilities of assistance to those who require follow up help and social care after acute hospitalization. Procedures are mentioned that are meant to ensure proper care and how to provide the patients with pressure ulcers with the necessary help, so that in the long run their quality of life increases.

Keywords:
long term care – social care – patient – pressure sores


Autoři: Mgr. Iva Smékalová
Působiště autorů: Sociální oddělení FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 3: 128-129
Kategorie: Hojení ran

Souhrn

Příspěvek se zabývá problematikou možností pomoci osobám, které po akutní hospitalizaci vyžadují navazující zdravotní či sociální péči. Zmiňuje postupy, jak péči zajistit a které postupy využít tak, aby v dlouhodobém horizontu byla ovlivněna kvalita života pacientů s dekubity.

Klíčová slova:
dlouhodobá následná péče – sociální péče – pacient – dekubity


Z dostupných informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (2012) vyplývá, že ročně bývá v našem státě hospitalizováno kolem 2 milionů obyvatel. Statistické údaje Ministerstva zdravotnictví uvádějí, že přibližně 3,5 až 5,5 % nemocných trpí dekubity různého stupně.

Plánování doléčovací péče

Léčba dekubitů není snadná a většinou bývá dlouhodobá. Již v průběhu hospitalizace je nutné pamatovat na plánované ukončení akutní péče a přechod do rekonvalescence nebo péče paliativní. Doporučuji proto provést sociální šetření zdravotně sociálním pracovníkem a po dohodě s lékařským i ošetřovatelským týmem a rodinou zajistit další péči.

Pokud se zdravotní stav nemocného stabilizuje a nepotřebuje již akutní zdravotní péči poskytovanou v nemocnici, může pokračovat v doléčení a případné rehabilitaci na lůžku následné péče v léčebně dlouhodobě nemocných. Nemocnému je zde zajištěna kompletní ošetřovatelská péče, včetně odborného ošetření defektů, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných není neomezený, délka hospitalizace se odvíjí od zdravotního stavu nemocného. Tam, kde zdravotní důvod k hospitalizaci zanikne a není možný návrat domů, může být nemocný se svým souhlasem přemístěn na sociální lůžko. Pobyt zde není časově limitován, uživatel může na tomto lůžku setrvat až do doby, než bude mít zajištěno umístění v domově pro seniory nebo jiném zařízení sociální péče. Pobyt na sociálním lůžku si hradí uživatel sám, ceny jsou individuální, zahrnují částku za stravu, bydlení a poskytnutou sociální péči.

V případě, že má nemocný vhodné bytové podmínky a dobré rodinné zázemí, může být propuštěn do domácí péče. Potřebná péče může být zajištěna samotnými rodinnými příslušníky nebo s pomocí domácí zdravotní péče (home care) či pečovatelské služby.

Organizace domácí péče

Domácí zdravotní péči poskytují agentury domácí péče prostřednictvím kvalifikovaného zdravotnického personálu. Pokud ošetřující lékař indikuje domácí péči, musí vypsat formulář Poukaz na vyšetření/ošetření DP, který má omezenou platnost. Při propuštění z hospitalizace platí vystavený poukaz prvních 14 dní, pokud je domácí péče indikována i nadále, musí praktický lékař potvrdit poukaz nový. Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze odborné a specializované výkony, které mají charakter zdravotní péče. Jejich výčet je uveden v Seznamu diagnostických a terapeutických výkonů s bodovými hodnotami. Agentura může s klientem uzavřít i smlouvu o nadstandardních službách, ty se ovšem poskytují za úhradu. Řada agentur nabízí také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. polohovací lůžko, chodítko, vozík, WC židle aj.), které mohou do značné míry přispět ke zlepšení sebeobsluhy nemocného a pomoci pečujícímu. Kompenzační pomůcky jsou půjčovány za poplatek, po vzájemné domluvě může být pomůcka dopravena pracovníkem agentury do domácnosti klienta.

Domácí zdravotní péče není péče o domácnost, jako například úklid, nákupy, dovoz stravy, pomoc při osobní hygieně, doprovod k lékaři apod. Pokud si není člověk schopen z důvodu zhoršení soběstačnosti základní úkony péče o vlastní osobu zajistit sám nebo s pomocí rodiny, může požádat o pomoc pečovatelskou službu. Pečovatelská služba je poskytována za úplatu v domácím, přirozeném prostředí všem klientům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, bez rozdílu věku. Její poskytování se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba zajišťuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Klient si sám s ohledem na své potřeby určí, které úkony požaduje.

Hrazení terénních služeb

Jmenované terénní služby řada nemocných nevyužívá, ačkoli by je vzhledem ke svému stavu potřebovali a tyto služby by mohly zlepšit nejen jejich zdravotní stav, ale i kvalitu jejich života. Důvodů, proč tomu tak je, může být hned několik. Častokrát sami nemocní nebo jejich rodinní příslušníci uvádějí, že o těchto službách vůbec nevěděli nebo v případě pečovatelských služeb si z důvodu nízkého příjmu potřebnou péči neměli z čeho zaplatit.

Všechny terénní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, si může klient zaplatit z příspěvku na péči, je-li mu dávka přiznána. Příspěvek na péči je určen osobám závislým na pomoci jiné osoby. Nárok na něj má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních, podle přiznaného stupně závislosti. O příspěvek si může každý zažádat sám nebo prostřednictvím svého zástupce na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce podle místa svého trvalého bydliště.

Mgr. Iva Smékalová

Sociální oddělení FN Olomouc

e-mail: Iva.Smekalova@fnol.cz


Zdroje

1. Zdravotnická statistika. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2012.

2. Infoservis VZP ČR. Jak předepisovat a dokumentovat domácí péči. Praha: Ambit Media 15/2011.

3. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých Protetika

Článok vyšiel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa