Kam směřuje evropská geriatrie


Where is European geriatrics headed?

The article informs about the meeting of the full board of the EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) and about strategic goals presented at the meeting: better communication within the society and with other scientific societies and public. Also teams from member countries should collaborate more closely, especially in different Special Interest Groups and Task Groups.

Keywords:
geriatry - geriatric medicine - EUGMS


Autoři: DOC. MUDR. Iva Holmerová, PH.D.
Působiště autorů: Gerontologické centrum Praha
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 2: 100-102
Kategorie: Zprávy

Souhrn

Článek shrnuje výsledky pracovního jednání zástupců členských zemí EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) a strategické směry, které byly na setkání prezentovány. Jde zejména o zlepšení komunikace v rámci společnostii s ostatními odbornými společnostmi a veřejností. To by se mělo projevit i v intenzivnější spolupráci jednotlivých týmů z členských zemí, a to zejména prostřednictvím zájmových a pracovních skupin.

Klíčová slova:
geriatrie – geriatrická medicína – EUGMS


Setkání zástupců jednotlivých členských zemí EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) se konalo 25. března ve Vídni, kde také od prosince minulého roku působí sekretariát této společnosti. Probíhalo v prostorách Vídeňské univerzity, v zasedací síni Matematické fakulty, ve věžovité přístavbě univerzitní budovy s prakticky kruhovým výhledem na Vídeň. Většina členů setkání dorazila jen na toto jednání a bezprostředně po jednání Vídeň opouštěla. Patřičně jsme si tedy užívali výhledu na sluncem ozářenou Vídeň, počínaje chrámem svatého Štěpána v centru metropole, přes barokní obrysy Servitenkirche, pseudogotické věže Votivkirche až ke zlaté Hundertwasserově bambuli na sloupu Müllverbrennungsanlage v městské části Spittelau, která odrážela na pozadí kopečků Vídeňského lesa zpět k nám paprsky ostrého jarního slunce.

Priority na další období

Profesor Timo Strandberg, tentokrát již v roli nového předsedy společnosti na další dvouleté volební období, představil své priority. Zdůraznil zejména potřebu větší efektivnosti činnosti sekretariátu, což umožní i jeho přemístění do Vídně. Sekretariát vede paní Andrea Hovenier, která má zkušenosti s administrativou evropské spolupráce a mezinárodních projektů. Dalším důležitým cílem je podle něj zlepšení vědecké úrovně kongresů EUGMS. V současné době spolupracuje EUGMS s JAMA. Na příštím kongresu v Rotterdamu bude přítomen zástupce šéfredaktora, který se velmi zajímá, co se v této oblasti v Evropě děje. Kromě vědecké úrovně kongresů je důležitá také jejich ekonomická stránka, protože výroční kongresy EUGMS jsou důležitým zdrojem financování společnosti. Tento aspekt by měl být garantován úspěšným výběrem profesionálního pořadatele kongresů. Nový prezident se problematikou kongresů zabýval podrobněji, a to včetně mechanismů, jakými jsou vybírána jednotlivá města a pořadatelské organizace. Další kongresy budou (po Rotterdamu v září tohoto roku): v roce 2015 se již připravuje konference v norském Oslo, v roce 2016 v Lisabonu, 2017 ve Francii a v roce 2018 pravděpodobně v Berlíně. Vedení EUGMS považuje za důležité mít určitou rovnováhu – jižní a východní Evropa zatím představuje bílá místa v pořádání evropských kongresů, to by se mělo v budoucích letech také změnit. Profesor Timo Strandberg se domnívá, že důležitá je zejména odborná kvalita kongresu. Místo konání není zdánlivě tak klíčové, ale je samozřejmě také důležité, protože může znamenat významnou podporu rozvoje geriatrie v dané zemi. Prezident Timo Strandberg zdůrazňuje, že kongresy jsou velmi důležité nejen z vědeckého, ale i ekonomického pohledu. V současné době se pracuje na upřesnění pravidel pořádání kongresů. První kongresy EUGMS nebyly příliš šťastné, ale situace se výrazně změnila, a to zejména vědeckým i ekonomickým úspěchem posledního kongresu EUGMS v Benátkách.

Komunikace s členskými organizacemi

Významnou roli hraje také komunikace s členskými organizacemi, veřejností, ale i v rámci jednotlivých složek a výborů organizace. To by měla umožnit moderní a nově koncipovaná webová stránka společnosti, která přinese daleko více aktuálních informací a bude uživatelsky příjemnější. Je to jakési „okno do světa“ celé společnosti, zdůraznil Timo Strandberg. EUGMS je v současné době přijímána jako konzultant různými složkami a organizacemi v rámci Evropské unie a tuto pozici je dobré zachovat a dále rozvíjet. Roli jednotlivých pracovních skupin a zájmových skupin považuje Timo Strandberg za klíčovou pro odbornou činnost a rozvoj společnosti, stejně jako spolupráci s dalšími organizacemi, jak z oblasti průmyslu, tak zejména s dalšími odbornými organizacemi a iniciativami participujícími na výuce a vzdělávání v oblasti geriatrické medicíny. Dobrá komunikace s jednotlivými členskými společnostmi je proto základním východiskem. Není ani tak důležitá otázka, co by členové měli dělat pro společnost, ale i naopak čím by EUGMS a její výbory mohly přispět k vývoji geriatrie v Evropě. Měli by být také obeznámeni se závěry ostatních výborů (akademického a výkonného). Důležitým nástrojem v tomto úsilí bude internet. Timo Strandberg shrnul svůj úvodní příspěvek slovy: „Pionýrská léta byla nesmírně důležitá, ale už jsou za námi, už jsme etablovanou organizací a je nyní zapotřebí se tak i prezentovat.“

Zvolená předsedkyně na další volební období, profesorka Stefania Maggi (organizátorka nedávného úspěšného kongresu EUGMS ve Vídni), informovala o setkání pracovní skupiny pro budoucí strategii společnosti, která sice nemá rozhodovací pravomoci, ale zabývá se budoucím směřováním společnosti. Konstatovala, že je zapotřebí více rozpracovávat jednotlivá odborná i organizační témata a zaujmout pro ně více členů. To jsem velmi ráda potvrdila i ze zkušenosti naší České gerontologické a geriatrické společnosti (ČGGS). Také čeští geriatři mají zájem se podílet na řešení zajímavých témat, na společných projektech a prezentovat své výsledky.

Kongres EUGMS

O činnosti akademického výboru informoval jeho předseda. Akademický výbor EUGMS představují v současné době: Kaisu Pitkala (Finsko – výzkum v oblasti dlouhodobé péče, psychologie), Cornel Sieber (Německo), Mirko Petrovic (Belgie – geriatr, orientující se zejména na farmakoterapii), Alfonso Cruz Jentoft (Španělsko – sarkopenie a křehkost), Antonio Cherubini (Itálie – výzkum, kohorty), Avan Sayer (Velká Británie – metabolismus), Thomas Grudzinski (Polsko – geriatrická kardiologie), K. Kinugawa (Francie – neurogeriatrie).

Akademický výbor na pracovním zasedání, které bezprostředně předcházelo zasedání výboru, také finalizoval program rotterdamské konference – bylo přihlášeno 33 sympozií, z toho jich bylo vybráno 11. Jednalo se o sympozia na téma paliativní péče, edukace a farmakoterapie. Události se bude nejspíš možné účastnit za redukované vstupné. Za problematickou označil výbor skutečnost, že většina přihlášených sympozií byla z Nizozemska, zatímco ostatní země s výjimkou Velké Británie nepodaly návrh žádného sympozia. Nizozemští kolegové se rozhodli uspořádat navíc zvláštní sympozia z témat, která nebyla vybrána pro kongres EUGMS.

Profesor Jean Pierre Michel, bývalý předseda EUGMS a šéfredaktor European Geriatric Medicine, informoval, že jedno ze sympozií se bude věnovat tématu „jak napsat scientific paper“ a prezentovat akademickou práci. Tento workshop bude koordinovat on společně s editorem JAMA.

Zájmové a pracovní skupiny EUGMS

V současné době pracují v rámci EUGMS zájmové skupiny (SIG – Special Interest Groups), zabývající se následující problematikou: akutní geriatrická medicína (kontaktní osoba S. Conroy), farmakologie (kontaktní osoba A. Cherubini), paliativní péče (kontaktní osoba S. Pautex) a dlouhodobá péče (kontaktní osoba Desmond O´Neil). Problematiku funkčního hodnocení v geriatrii koordinuje A. Pilotto. Formují se také pracovní skupiny zaměřené na problematiku anemie a konstipace.

Velmi aktivní je skupina zaměřená na vzdělávání (kontaktní osoby J. Petermans a Regina Roller-Wirnsberger). Regina Roller-Wirnsberger referovala o výsledcích posledního setkání, které se uskutečnilo v Benátkách, a o dalších iniciativách této skupiny. Pregraduální curriculum, schválené Delphi metodou, bylo publikováno v Age and Ageing. Pravděpodobně bude důležité (tak jako v německy mluvících zemích) toto curriculum přeložit do národních jazyků a přizpůsobit místním podmínkám. Referující zdůraznila, že se nejedná pouze o obsah vzdělávání, ale také o zařazení do výuky, o způsob, jakým se geriatrie vyučuje. Dále se skupina zabývala postgraduálním (specializačním) vzděláváním v oblasti geriatrie. Zde jsou obrovské rozdíly. V současné době se připravuje „template“, pomocí něhož bude možné srovnat jednotlivá curricula. Mezi další oblasti, na které je třeba se zaměřit, patří akademické vzdělání, celoživotní lékařské vzdělávání včetně velmi důležitých standardů a výuka geriatrie pro ostatní specialisty. Regina Roller-Wirnsberger zdůraznila, že bude velmi ráda, pokud tyto informace rozšíříme mezi ostatní specialisty – nejedná se o uzavřenou společnost.

V EUGMS existují také pracovní skupiny (Task and Finish Groups). Ty fungují na základě dohody mezi členy společnosti a průmyslem. Jedná se o přesně definovanou spolupráci, například v rámci nějakého většího projektu, který EUGMS realizuje. V současné době se pracovní skupiny orientují na problematiku sarkopenie a dysfagie, zvažuje se činnost dalších.

Spolupráce s farmaceutickým průmyslem

Za ČGGS jsem výše uvedené informace uvítala a přislíbila, že je budu dále šířit, aby se i členové naší společnosti mohli více zapojit do činnosti EUGMS. Předseda EUGMS T. Stranberg nato zdůraznil, že jedním z cílů společnosti je poskytovat členům servis, zejména v oblasti výzkumu, abychom se vzájemně efektivně informovali o možnostech výzkumné spolupráce. Pro dané účely vznikne seznam zájemců o tuto spolupráci.

J. P. Michel upřesnil, že pokud někdo uvažuje o vytvoření pracovní skupiny, je třeba respektovat stanovená pravidla a definovat cíl (publikace, studie, guidelines, workshop apod.). Jako citlivý příklad uvedl guidelines. Jde o relativně komplikovanou situaci, v níž nelze podléhat diktátu průmyslu. Tomas Fruehauf poznamenal, že pokud spolupracujeme s průmyslem, je třeba vycházet z kodexu EUGMS. Odpověď předsednictva byla pozitivní: ano, spolupráce s průmyslem je možná, ale je nezbytné upřesnit podmínky spolupráce.

J. P. Bayenes zdůraznil důležitost hlásit nežádoucí účinky léků, zejména u starších pacientů. Dobrým příkladem jsou nová antikoagulancia, kde vidíme již nyní mnoho problémů, ale protože nejsou hlášeny, agentury se domnívají, že tyto problémy neexistují. Dále je důležité vznést požadavek, aby nové léky byly testovány i u starších pacientů. Další poznámka se týkala společné iniciativy EUGMS a ESPEN – malnutrice u starších lidí. Je zapotřebí varovat před domněnkou, že úbytek váhy je normální součástí stáří, a věnovat dostatečnou pozornost malnutrici.

Další setkání výboru EUGMS se uskuteční v rámci výročního kongresu v Rotterdamu, který proběhne ve dnech 17.–19. září 2014.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologické centrum PrahaŠtítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých Protetika

Článok vyšiel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa