Právní předpisy při uznávání a odškodňování kožních nemocí z povolání v České republice


Autoři: E. Dastychová 1;  Z. Fenclová 2
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika ve FN u sv. Anny v Brně přednosta prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 1;  Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Praha přednostka prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 91, 2016, No. 3, p. 139-144
Kategorie: Dermatologické subspecializace

Diagnostika profesionálních dermatóz a následující administrativní postupy jsou v souladu s platnou legislativou.

Dnem 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 168/2014 Sb., ze dne 6. 8. 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Dnem 1. dubna 2012 vešla v platnost vyhláška č. 104/2012 Sb. ze dne 22. března 2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

V současné době vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které nahradilo zrušenou vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.

Dermatovenerolog plní funkci konziliáře pro tzv. „střediska nemocí z povolání“, kterým udělilo MZ ČR povolení k poskytování pracovnělékařských služeb pro určitý územní celek v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání, včetně kožních.

V mnohých případech nebývá vztah k výkonu profese potvrzen nebo pracovní vlivy pouze vedou ke zhoršování či provokaci stávajícího onemocnění (nemoci v povolání), např. exacerbace atopického ekzému v místech iritace, exacerbace kontaktního ekzému je-li alergen na pracovišti, ale původní senzibilizace se vyvinula v předchozím období bez souvislosti s výkonem povolání.

Z řečeného vyplývá i označení specializovaného ambulantního pracoviště – ambulance dermatoalergologická a pro profesionální dermatózy.

Organizace činnosti ambulancí dermatoalergologických a pro profesionální dermatózy v ČR

Ambulance jsou obvykle zřizovány na dermatovenerologických klinikách a dermatovenerologických odděleních krajských nemocnic. K vyšetření na tyto ambulance odesílá pacienta zpravidla dermatovenerolog, případně praktický lékař.

Postup při vyšetřování profesionálních dermatóz

Základní dermatoalergologické vyšetření – anamnéza, zhodnocení klinického obrazu a průběhu onemocnění a epikutánní testy evropské standardní sady, eventuálně některé testy speciální (kosmetické přípravky, dermatologická externa apod.), vyjma speciálních testů s látkami z pracoviště, provádí každý dermatovenerolog pracující v běžné dermatovenerologické ambulanci. Jde převážně o privátní lékaře s atestací z oboru dermatovenerologie.

Při podezření na možnou profesionalitu onemocnění vypíše dermatovenerolog podrobnou zprávu, zahrnující anamnézu rodinnou, osobní, podrobně dermatologická onemocnění od dětského věku a popíše nynější onemocnění (klinický obraz, lokalizaci onemocnění, průběh, pracovní neschopnost, výsledky provedených vyšetření, dosavadní terapii). Podrobně uvede pracovní anamnézu. Zprávu s žádostí o vyšetření odesílá na ambulanci dermatoalergologickou a pro profesionální dermatózy na příslušné pracoviště, tj. dermatovenerologickou kliniku FN nebo dermatovenerologické oddělení krajské nemocnice podle místa pracoviště pacienta.

V případě podezření na možnou souvislost s výkonem povolání odesílá dermatovenerolog pracující v běžné ambulanci do ambulance dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy také pacienty s některými infekčními kožními onemocněními (trichofycií, infekčními hrboly dojičů, eryzipeloidem, některé případy scabies, eventuálně další) a onemocnění acne oleosa, picea, chronické radiodermatitidy, eventuálně některé pacienty s kožními tumory.

Do ambulance dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy je pacient písemně pozván na určitý termín k vyšetření. Od 1. 1. 2016 bude muset příslušné středisko nemocí z povolání po dohodě s dermatovenerologem žádat přímo Krajskou hygienickou stanici o odběr vzorků z pracoviště elektronickou cestou.

Po vyšetření na ambulanci dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy, při zjištění vztahu k výkonu profese, odesílá dermatovenerolog této ambulance pacienta na středisko nemocí z povolání k dalšímu řízení. Toto pracoviště si vyžádá od příslušné KHS provedení hygienického šetření na pracovišti pacienta příslušným oddělením hygieny práce. Pokud je výsledek hygienického šetření v souladu s údaji dermatovenerologa, tj. je-li na pracovišti odhalena noxa vedoucí ke vzniku profesionální dermatózy, vydá příslušné středisko lékařský posudek o uznání nemoci z povolání. Tento posudek zašle pacientovi a zaměstnavateli, u něhož onemocnění vzniklo. Oba tyto subjekty se mohou do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení posudku odvolat. Nestane-li se tak, pak posudek nabude právní účinek a odešle se také praktickému lékaři, u něhož je pacient registrován, lékaři poskytujícímu pracovnělékařské služby, KHS (v případě nemoci způsobené ionizujícím zářením SÚJB), které provedlo ověřování podmínek práce na pracovišti a zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn. Od 1. 1. 2016 bude muset příslušné středisko nemocí z povolání po dohodě s dermatovenerologem, pracujícím v ambulanci dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy, žádat přímo krajskou hygienickou stanici o odběr vzorků z pracoviště elektronickou cestou.

Následuje odškodnění pacienta podle příslušného zákona a nařízení vlády – viz výše. Finanční nároky postiženého: zaměstnavatel, u kterého onemocnění vzniklo, je povinen poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku po dobu a po ukončení pracovní neschopnosti, náhradu za bolest, eventuálně ztížení společenského uplatnění, dále náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčbou a za věcnou škodu. To znamená, že postižený dostává plné nemocenské od prvního dne nemoci. Je-li pacient v důsledku nemoci z povolání přeřazen na práci méně placenou, je mu rozdíl mzdy nahrazen formou doplatků do výše průměrného platu, který se počítá z posledních tří měsíců před vznikem nemoci z povolání (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). U kožních nemocí z povolání určuje výši bolestného středisko nemocí z povolání za spolupráce lékaře ambulance pro profesionální dermatózy (výše bodového hodnocení viz níže). O odškodnění za ztížení společenského uplatnění se u dermatóz uvažuje až po uplynutí jednoho roku od uznání nemoci z povolání v případě, že onemocnění trvá.

Dispenzarizace

Dispenzarizace pacientů s profesionálními dermatózami se provádí na příslušných dermatovenerologických ambulancích podle místa bydliště pacienta a také na klinikách či odděleních pracovního lékařství, na kterých bylo onemocnění uznáno jako nemoc z povolání. Pacient může být odeslán na konzultaci do ambulance dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy na dermatovenerologickou kliniku nebo dermatovenerologické oddělení krajské nemocnice podle uvážení příslušného dermatovenerologa. Ke konzultaci je odesílán vždy, přejde-li onemocnění, zpravidla kontaktní ekzém, eventuálně iritační dermatitida do chronického stavu, tj. trvá-li déle než 1 rok, kdy je možno po vyšetření na příslušné ambulanci navrhnout klinice či oddělení pracovního lékařství odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Jednou za rok jsou odesláni ke kontrolnímu vyšetření také pacienti s chronickou radiodermatitidou.

Frekvence kontrol na příslušných dermatovenerologických ambulancích:

  • profesionální infekční onemocnění – v individuálně stanovených intervalech po dobu 6 měsíců;
  • dermatitis irritativa – kontroly v individuálních intervalech, minimálně 1krát za 3 měsíce;
  • eczema contactum, dermatitis proteinica a urticaria contacta – kontroly v individuálně stanovených intervalech, minimálně 1krát za 2 měsíce;
  • acne oleosa (et picea) – kontrola dermatologická v individuálně stanovených termínech, minimálně 1krát za 3 měsíce;
  • radiodermatitidy, karcinomy – kontroly 1. rok po 3 měsících, v dalších letech po půl roce (při zhoršení klinického obrazu ihned).

Datum dalšího kontrolního vyšetření je sděleno pacientovi při vyšetření.

Činnost týkající se ambulancí dermatoalergologických a pro profesionální dermatózy na dermatovenerologických klinikách FN a dermatovenerologických oddělení krajských nemocnic

Trvání kožní choroby z povolání

O trvání nemoci z povolání informuje příloha vyhlášky č. 104/2012 Sb. ze dne 22. března 2012.

Nemoci z povolání kožní – Kapitola IV přílohy nařízení vlády

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory:

  • a) dermatitis irritativa, acne oleosa, acne picea – nejsou-li po dobu alespoň 1 roku prokazatelně přítomny klinické známky manifestace nemoci – onemocnění skončilo;
  • b) eczema contactum, dermatitis proteinica, urticaria contacta – nejsou-li po dobu 2 let prokazatelně přítomny klinické známky manifestace nemoci – onemocnění skončilo.

Nemoci z povolání přenosné a parazitární Kapitola V přílohy nařízení vlády

Onemocnění, která nepřecházejí do chronické fáze po ukončeném léčení, nejsou-li přítomny klinické známky nemoci a současně výsledky objektivních vyšetřovacích metod potvrzují její vyléčení – onemocnění skončilo.

Zhodnocení možností skončení trvání kožních nemocí z povolání provádí dermatovenerolog pracující na ambulanci dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy na dermatovenerologických klinikách FN nebo odděleních krajských nemocnic ve spolupráci s klinikami či odděleními pracovního lékařství.

Infekční kožní choroby (trichofycia, kandidózy, infekční hrboly dojičů, scabies, pediculosis, eventuálně další) – možnost vyřazení při negativním klinickém obraze po půl roce. Vzácnější infekční choroby s kožní symptomatologií (např. tularémie), eventuálně tropická onemocnění s kožní symptomatologií (leischmanióza apod.) je nutno řešit individuálně, ve většině případů ve spolupráci s odborníkem pro nemoci infekční.

Dermatitis irritativa – možnost vyřazení, je-li pacient 1 rok bez příznaků onemocnění. Pacient je poučen oproti podpisu, že i nadále je povinen vyhýbat se v pracovní i mimopracovní činnosti iritující látce, která u něj vedla k vyvolání iritační dermatitidy a že je na tuto skutečnost povinen upozornit lékaře při vstupních prohlídkách do zaměstnání.

Eczema contactum, dermatitis proteinica, urticaria contacta – možnost vyřazení, je-li pacient 2 roky bez příznaků onemocnění. Případy pacientů senzibilizovaných na závažné alergeny jako je nikl, chrom, IPPD (N-fenyl-N-izopropylparafenylendiamin) je vhodné před návrhem vyřazení konzultovat na pracovním zasedání Sekce dermatologické alergologie a profesionálních dermatóz při České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, která zasedá pravidelně ve dvouměsíčních intervalech. Pacient je poučen oproti podpisu, že i nadále se musí důsledně vyhýbat v pracovní a mimopracovní činnosti kontaktu s alergenem, který vyvolal jeho profesionální kontaktní ekzém (proteinovou dermatitidu, kontaktní kopřivku) a že je na tuto skutečnost povinen upozornit lékaře při vstupní prohlídce do zaměstnání.

Acne oleosa (et picea) – možno vyřadit, je-li pacient 1 rok bez příznaků onemocnění.

RTG dermatitidy, karcinomy – pacienta z evidence vyřadit nelze. Konečné rozhodnutí o skončení trvání kožní nemoci z povolání provádí klinika či oddělení pracovního lékařství FN nebo krajských nemocnic. Na tato pracoviště odesílá pacienta s návrhem o ukončení kožního onemocnění z povolání dermatovenerolog pracující v ambulanci dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy. Klinika či oddělení pracovního lékařství zpětně informuje toto pracoviště, zda kožní onemocnění z povolání bylo ukončeno (s uvedením data ukončení).

Činnost týkající se dermatovenerologických ambulancí, kde je prováděna dispenzarizace pacientů s kožními chorobami z povolání

Nejsou-li přítomny příznaky profesionálního kožního onemocnění (u onemocnění, které lze z evidence profesionálních dermatóz vyřadit) po dobu půl roku u kožních infekčních onemocnění, 1 rok u iritačních dermatitid, 2 roky u kontaktních ekzémů, proteinových dermatitid, kontaktních kopřivek, eventuálně dalších alergických kožních onemocnění odesílá pacienta příslušný dermatovenerolog, který jej má ve své dispenzární péči, s veškerou dokumentací na ambulanci dermatoalergologickou a pro profesionální dermatózy FN nebo krajské nemocnice. V této ambulanci je přehodnocen klinický průběh onemocnění, a pokud bylo shledáno, že vymizely u pacienta klinické příznaky onemocnění (kritéria pro vyřazování viz výše) navrhuje klinice či oddělení pracovního lékařství FN nebo krajské nemocnice ukončit trvání onemocnění z povolání. Zprávu o ukončení onemocnění z povolání odesílá písemně příslušnému dermatovenerologovi lékař ambulance dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy.

Výše odškodnění nemocí z povolání udávána v bodech je stanovena nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč.

Sazby bodového hodnocení za bolest a ztížení společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání jsou rozpracovány podle rozsahu, intenzity, trvání choroby, lokalizace a případných komplikací. U jednotlivých skupin chorob jsou při stanovení výše bolestného zohledňována patřičná kritéria podle charakteru onemocnění (např. u kontaktního profesionálního ekzému závažnost alergenu, superalergizace mikrobiální, léková), která podmiňují závažnost onemocnění.

Rozpracování návrhu bodového hodnocení pro profesionální dermatózy, který navazuje na pravidla vypracovaná Jiráskem a Kalenským, je akceptováno odbornou Společností nemocí z povolání ČLS JEP.

Znalost výše odškodnění profesionálních dermatóz je pro dermatologickou veřejnost užitečná, proto je uváděna v plném znění (návrhy odškodnění pro nemoci z povolání včetně dermatóz je z právního hlediska oprávněn podávat pouze odborník pro nemoci z povolání pracující na pracovištích oprávněných k uznávání nemoci z povolání) – tabulky 1, 2.

Tab. 1. Výše bodového hodnocení za bolest u kožních nemocí z povolání
Výše bodového hodnocení za bolest u kožních nemocí z povolání

Tab. 2. Výše bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání
Výše bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u kožních nemocí z povolání

Iritační dermatitida se sekundární superalergizací mikrobiální, lékovou a jinou, tedy s ekzematizací, se hodnotí již jako kontaktní ekzém – tabulka 3.

Tab. 3. Kontaktní ekzém
Kontaktní ekzém

Další bodová ohodnocení uvádí tabulka 4.

Tab. 4. Dermatitidy a nádory
Dermatitidy a nádory

Při vyšetřování a posuzování kožních nemocí z povolání a jejich odškodňování je významná úzká spolupráce především s lékaři klinik pracovního lékařství, s hygieniky práce a s lékaři závodní léčebně preventivní péče.

Do redakce došlo dne 11. 12. 2015.

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

I. dermatovenerologická klinika LF MU

a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53

656 91 Brno

e-mail: eliska.dastychova@fnusa.cz


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2016 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa