Screening malignit u pacientů s dermatomyozitidou

30. 5. 2019

Studie provedená na datech rozsáhlé skupiny pacientů s dermatomyozitidou v USA zkoumala výtěžnost screeningových metod pro vyhledávání malignit u těchto pacientů. Autoři dospěli k závěru, že „testování naslepo“ přináší benefity v podobě časnější diagnostiky asymptomatické malignity.

Úvod

Dermatomyozitida (DM) je systémové autoimunitní onemocnění charakterizované proximální svalovou slabostí a typickou kožní vyrážkou. Souvislost mezi dermatomyozitidou a interními malignitami je dobře známá, ačkoliv frekvence základních malignit se mezi jednotlivými studiemi značně liší (3–40 %).

Mechanismus vztahu mezi dermatomyozitidou a malignitami není znám, může však zahrnovat zvýšené riziko vzniku onkologického onemocnění při podávání imunosupresivní terapie, zvýšené odhalování malignit díky vyšší míře sledování a/nebo vznik dermatomyozitidy jako odpovědi na již existující neodhalenou malignitu. Nicméně stále chybí širší konsenzus ohledně metod screeningu kanceróz, které by měly být využívány.

Metodika analýzy a sledovaná populace

Autoři studie analyzovali prevalenci kanceróz a výtěžnost vybraných způsobů jejich screeningu u pacientů s dermatomyozitidou. Byla provedena retrospektivní analýza dvou velkých skupin pacientů ve Spojených státech amerických, zahrnujících dohromady 400 osob. Hodnotila se frekvence používání vybraných screeningových testů užívaných k vyhledávání malignit. Byli identifikováni nemocní s malignitou potvrzenou biopsií. Předem definované klinické a laboratorní faktory byly testovány na možnou asociaci s malignitou.

Výsledná zjištění

U každé malignity byly identifikovány screeningové testy, které vedly k diagnóze a klasifikovaly tyto testy buď jako „slepé“ (nenavedené podezřelým příznakem), nebo „cílené“ (na základě podezřelých symptomů). Celkem bylo zjištěno 48 případů nádorových onemocnění spojených s dermatomyozitidou (12,0 % z celkové kohorty) s celkem 53 konkrétními malignitami. 21 z těchto 53 malignit (40 %) bylo diagnostikováno do 1 roku od výskytu příznaků dermatomyozitidy.

V multivariační analýze byl jediným významným rizikovým faktorem pro vnitřní malignitu vyšší věk (p = 0,0005). Mezi pacienty s klasickou a amyopatickou dermatomyozitidou nebyl zjištěn žádný významný rozdíl ve výskytu onkologických onemocnění.

27 nemocných (6,8 % z celkové kohorty) mělo v době stanovení diagnózy dermatomyozitidy nediagnostikovanou malignitu. Většina (59 %) těchto onemocnění byla asymptomatická a nejběžnějším prostředkem pro odhalení onkologického onemocnění byla počítačová tomografie (CT) a PET/CT.

Jedná se o největší kohortu v USA, u které se zkoumala prevalence malignit a screeningové postupy u pacientů s dermatomyozitidou.

Závěr

Získané údaje mohou pomoci při formulaci budoucích doporučení pro screening malignit v této populaci. I když jsou nediagnostikovaná maligní onemocnění přítomna u < 10 % pacientů v době stanovení diagnózy dermatomyozitidy, často nejsou spojena s podezřelými symptomy. Data dále naznačují, že efektivní vyšetření malignity u pacientů s dermatomyozitidou často vyžaduje diagnostický postup nad rámec anamnézy, fyzikálních vyšetření a onkologického screeningu vhodného pro daný věk. Jako vhodné se v tomto případě jeví PET/CT vyšetření.

(norg)

Zdroj: Leatham H., Schadt C., Chisolm S. et. al. Evidence supports blind screening for internal malignancy in dermatomyositis: data from 2 large US dermatology cohorts. Medicine 2018 Jan; 97: 2: e9639, doi: 10.1097/MD.0000000000009639.Štítky
Alergológia a imunológia Dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa