Životní jubileum profesora MUDr. Vladimíra Vašků, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 4, p. 208-209
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 5. 9. 2014 oslavil v plné síle a pracovním elánu přednosta I. dermatovenerologické kliniky u svaté Anny v Brně a Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně, profesor MUDr. Vladimír Vašků, CSc., významné životní jubileum – 60 let.

V dnešní době je pro akademického pracovníka šedesátka obdobím vrcholu tvůrčích sil, již s dostatkem zkušeností ve svém oboru a také již s dostatečným nadhledem a schopností posoudit priority. Takto se nám, spolupracovníkům, jeví kolega profesor Vašků. Celé obci dermatovenerologické a dalšímu širokému okruhu akademických pracovníků a nejen zdravotnických profesí, je znám svým zápalem pro obor v jeho souvislostech biologických, fyziologických a imunologických s dalšími vědeckými disciplinami. Detailně se věnuje, jak všichni víme, celý profesní život především psoriáze a kožním formám lymfomů. Své bohaté znalosti teoretické i praktické využívá cíleně k diagnostice i terapii každého jednotlivého pacienta, tj. varuje se schematických postupů. K nemocným přistupuje velmi zodpovědně a specificky.

Pro mladší generaci připomenu nejdůležitější data v jeho životě.

Narodil se v Brně v lékařské rodině, což jistě v dalším životě mohlo ovlivnit jeho rozhodování o profesní dráze. Ze strany otce má kořeny v Prostějově, otec je známý profesor patofyziologie Lékařské fakulty v Brně. Ze strany matky, která pracovala jako stomatoložka ve FN u svaté Anny v Brně jako zaměstnanec LF, má kořeny na Letovicku. Někdy si říkám, že s Hanou souvisí jeho vyrovnanost, ale i neústupnost ve věcech, o kterých přemýšlel a o kterých je již přesvědčený. S přírodou kolem Letovic a Kunštátu plnou lesů, skal a jeskyní může souviset i jeho povaha poetická, s láskou k umění.

Po maturitě v Brně v roce 1973 studoval na Lékařské fakultě UJEP (dnes MU) v Brně všeobecné lékařství, promoval v roce 1979. Rád vzpomíná na vojenskou prezenční službu, kterou absolvoval v roce 1980, při vyprávění různých historek míváme pocit, že přibyly další kapitoly Haškova Švejka, kterého mimochodem detailně zná a mnohé pasáže věrně cituje. Humor mu rozhodně nechybí.

V prvním roce po promoci pracoval na ARO v Brně v Bohunicích, od roku 1981 již na I. dermatovenerologické klinice LF MU a FN u svaté Anny v Brně u profesora Horáčka a profesora Záhejského jako odborný asistent, v rámci výuky studentů pediatrického směru pobýval i na kožním oddělení dětské nemocnice, které vedl docent Rovenský. K jeho zájmu o fototerapii jistě přispěl profesor Horáček, profesor Záhejský a docent Rovenský vzbudili zájem o fyziologii kůže. Od roku 1996 se stal zástupcem přednostky kliniky pro školství v době, kdy kliniku vedla profesorka Semrádová.

Složil první i druhou atestaci z oboru dermatovenerologie, v roce 1996 obhájil kandidátskou disertační práci “Vliv fototerapie a fotochemoterapie na některé složky humorální imunity a funkční vlastnosti trombocytů“. V roce 2003 obhájil habilitační práci na téma “Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy“ a byl jmenován docentem. V roce 2011 se stal profesorem dermatovenerologie. Od roku 2005 je přednostou I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u svaté Anny v Brně, od roku 2011 také přednostou Dermatovenerologické kliniky LF MU a FN v Brně.


Pod jeho vedením se stala I. dermatovenerologická klinika centrem pro biologickou léčbu psoriázy. Vynikající výsledky má ambulance fototerapie a fotochemoterapie, kterou profesor Vašků vede již od roku 1990, dále řídí centrum pro léčbu kožních T-buněčných lymfomů, využívá všech možností mezioborové spolupráce, výsledky jsou mimořádné, délka přežití pacientů přesahuje často světové statistiky. Zavedl fotodynamickou terapii u kožních karcinomů, rovněž s vynikajícími výsledky. Systematicky a na velkých souborech se věnuje genetické variabilitě komplexních kožních chorob, řada výsledků dosažených ve spolupráci s jeho paní, profesorkou Vašků, je světově prioritních.

Každoročně organizuje v Brně odborný dermatologický seminář Den Antonína Trýba, účastní se významně na organizaci akcí pořádaných Českou akademií dermatovenerologie s důrazem na mezioborovou spolupráci. Bývá bohatá návštěvnost a velmi příznivý ohlas u odborné veřejnosti.

Velmi významná je jeho činnost pedagogická, ať již jde o pregraduální či postgraduální výuku mediků a lékařů před atestací z oboru. Velmi se stará o vzdělání mladých lékařů kliniky, umožňuje jim kongresy, studijní pobyty i kurzy v tuzemsku i v zahraničí.

Je předsedou České akademie dermatovenerologie, členem „Expertního panelu vlády ČR pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – 11 – lékařské vědy“, což lze pokládat za ocenění jeho dlouhodobé a rozsáhlé vědecké činnosti. Je členem akreditační komise MZ pro obor Dermatovenerologie, dále je členem řady odborných společností jak českých, tak zahraničních, jmenujme alespoň: Českou dermatovenerologickou společnost, Českou onkologickou společnost, dále je členem European Academy of Dermatology and Venereology a členem americké American Academy of Dermatology. Jak v evropské tak v americké společnosti je aktivní, v EADV je členem Honors and Awards Committee. Je členem redakčních rad řady prestižních odborných časopisů tuzemských i zahraničních.

Má bohatou publikační činnost, více než 120 publikací včetně kapitol v monografiích, má za sebou 250 přednášek v ČR i v zahraničí. Je recenzentem řady odborných časopisů, mezi zahraničními např. British Journal of Dermatology, Archives of Dermatological Research,

Journal of Investigative Dermatology, Experimental Dermatology, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Acta Dermatovenerologica Alpina Pannonica et Adriatica a Dermacologic Therapy.

Jaký je profesor Vašků, jak ho známe?

Je-li přesvědčen o smysluplnosti počínání, důkladně si vše rozmyslí, potom však za svým názorem pevně stojí, bojuje za něj a nevzdává se. Kompromisu je však po seriózní argumentaci schopen. Obě dermatovenerologické kliniky si udržely díky tomuto postoji nadále důstojné postavení.

Vše vážné, co říká, myslí opravdově, tj. nemá rád prázdná slova. Snaží se vidět problémy, pokud možno, z optimistické stránky, řešit je, tj. být aktivní a překážkám se postavit.

Miluje historii, má v tomto ohledu hluboké znalosti, poutavě o nich dovede vyprávět, dá se říci od pravěku po dnešek a „křížem krážem světem“. Zajímají ho velmi dějiny 2. světové války, zná vše podrobně. Je také milovníkem umění – obrazy, sochy, hudba, literatura, divadlo. Jeho umělecké sklony zdědily obě dcery, na které je právem pyšný. Starší Julie je docentka experimentální fyziologie, mladší Katka je novinářka a režisérka.

Velkou oporu má pan profesor v rodině. S manželkou Aničkou, profesorkou patologické fyziologie, se raduje z každého odborného úspěchu, vzájemně se dobře doplňují a podporují. Je na nich vidět, že práce je baví a naplňuje jejich život.

Hodně zdraví, energie, optimismu, ať se daří v dalších letech, přeje za všechny spolupracovníky I. dermatovenerologické kliniky FN u svaté Anny v Brně a LF MU v Brně a spolupracovníky Dermatovenerologické kliniky FN Brno a LF MU

Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

primářka I. dermatovenerologické kliniky

FN u svaté Anny v Brně


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa