Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS
Hotel Victoria, Martin 24. 2. 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 3, p. 115-116
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Nejdková

Ospravedlnení: prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD, MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: MUDr. Peter Osuský, PhD, MUDr. Katarína Poláková, PhD

Prizvaní: 0

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • O doplnenie nežiadal nikto.
 • Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Doc. Buchvald nedostal k minulej zápisnici žiadnu písomnú pripomienku, nikto z prítomných nemal ani ústnu pripomienku k textu zápisnice z ostatnej schôdze výboru SDVS.
 • Kontrola uznesení:
  • doc. Buchvald získal od držiteľa autorských práv Dr. A. Nasta z Charité Berlín súhlas s prekladom guidelinov liečby akné do slovenčiny, súčasne je zodpovedný za správnosť prekladu;
  • na výzvu ILDS prihlásiť potenciálnych prednášajúcich na svetový dermatologický kongres vo Vancouveri 2015 dostal doc. Buchvald od prednostov kliník len jeden návrh na mladého dermatológa – Dr. Kováčikovú-Curkovú z Kožnej kliniky UNB Bratislava;
  • zápisnica bola schválená.

3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Doc. Buchvald – „Oznámenie“ o kongrese s priloženými prihláškami na registráciu, ubytovanie a aktívnu účasť ide do tlače, v priebehu marca bude distribuované všetkým slovenským aj českým dermatovenerológom.
  Ubytovanie je rezervované okrem hotela Gate One**** aj v blízkom hoteli Chopin. V súvislosti s novým zákonom o lieku vznikli nové povinnosti organizátorom aj firmám sponzorujúcim kongres. JUDr. Mistríková zo SLS poskytne v prípade potreby metodické usmernenie. O prebratie záštity nad kongresom požiada doc. Buchvald dekana LFUK a rektora UK.
 • Dr. Kolátorová – prečítala zoznam jubilantov, výbor po tajnom hlasovaní navrhol oceniť nasledovných: doc. Jarčušková, prof. Jautová, dr. Martinásková, Dr. Lidaj, Dr. Velická, ocenenia budú odovzdané v Bratislave na kongrese SDVS-ČDS.
 • Dr. Lidaj požiadal o možnosť prevzatia ocenenia na konferencii v Smrdákoch, výbor súhlasí.
 • Doc. Buchvald – žiada návrhy na spôsob odovzdania ocenení z roku 2011, ktoré si dr. Chribiková a doc. Mináriková nemohli prevziať na konferencii v Smrdákoch v decembri 2011. Výbor navrhuje odovzdať ocenenia prostredníctvom vedúceho príslušného pracoviska alebo krajského odborníka.

4. Rôzne

 • V dňoch 13.–14. 4. 2012 bude Kurz rezidentov pre slovenských aj českých mladých dermatovenerológov v posluchárni DFNsP v Bratislave.
 • Bolo uhradené členské v ILDS v sume 771,- USD.
 • Bolo uhradené kolektívne členské v EADV pre 170 členov v sume 2195 €.
 • O štipendium M. Hornsteina na účasť na jarnom sympóziu EADV vo Verone prejavil záujem len jeden záujemca – Dr. Juraj Hegyi z Bratislavy, doc. Buchvald mu napísal odporúčací dopis.
 • O štipendium M. Hornsteina na účasť na 21. kongrese EADV v Prahe prejavili záujem dr. Černohorská z Banskej Bystrice a dr. Rakúsová z Bratislavy, doc. Buchvald im napísal odporúčacie dopisy.
 • Doc. Danilla – poukazuje na viaceré pretrvávajúce problémy nášho odboru – príprava nového bodovníka výkonov, zaraďovanie absolventov do odboru, hlásenie dermatóz, preplácanie výkonov zdravotnými poisťovňami, zriaďovanie centier pre liečbu niektorými liekmi.
 • Výbor navrhuje požiadať hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu prof. Péča o zistenie aktuálneho stavu okolo nového bodovníka výkonov.
 • Dr. Flimer – zaradenie do odboru robí riaditeľ zdravotného zariadenia.
 • Doc. Buchvald – v súčasnosti je zaradených do predatestačnej prípravy v odbore dermatovenerológia 72 lekárov. Doc. Danilla navrhuje sprísniť kritériá zaraďovania absolventov do odboru, výbor SDVS by mal na rozhodovaní participovať.
 • Dr. Kolátorová – overí situáciu okolo zaraďovania absolventov do odboru na Lekárskej komore.
 • Dr. Flimer – pripomína centrá biologickej liečby, pacienti sú tam evidovaní, z domácej evidencie sa stratia, ale do ambulancie rajónneho dermatológa prídu ak majú komplikácie.
 • Dr. Štovčík – inak to majú onkológovia, v centre liečbu len schvália, ale podáva sa ambulantne v rajóne.
 • Doc. Buchvald – v dermatológii centrá liečbu indikujú, ale nie je stanovené, že ju musia aj celú podávať, je možnosť podávania centrom indikovanej liečby aj mimo centra.
 • Doc. Danilla – o návrhu na zaradenie pacienta na biologickú liečbu by sa malo rozhodovať komisionálne, pripomína aj potrebu centrálneho registra.
 • Doc. Danilla – otázka hlásenia, evidencie a depistáže pohlavných chorôb, v ČR majú nový zákon o pohlavných chorobách, slovenský je nutné novelizovať, vhodné je preštudovať opatrenia z českého zákona.
 • Doc. Danilla – ohľadne preplácania výkonov zdravotnými poisťovňami treba mobilizovať pacientov, ktorí sa musia dožadovať svojho práva na ošetrenie, lôžko, a vyvíjať tým tlak na poisťovne.
 • Dr. Kolátorová – spracuje údaje o výkonoch v ambulantnej dermatovenerologickej praxi, dr. Flimer prisľúbil spoluprácu, je vhodné mať pripravené argumenty na rokovania.
 • Dr. Flimer – dermatológom poisťovňa neplatí za fototerapiu, lebo je zaradená do FBLR.
 • Doc. Danilla – dajú sa vkladať aj nové výkony, a pri fototerapii treba zohľadniť dĺžku podávania, s čím súvisí opotrebovanie trubice.
 • Doc. Buchvald – navrhuje pre tieto otázky postaviť komisiu z dvoch zástupcov ambulantnej a dvoch nemocničnej sféry.
 • Doc. Danilla – oponuje, že lôžkovú starostlivosť minister odsunie argumentom, že DOST je lepší.

Výbor berie na vedomie:

 • informáciu o zadaní „Oznámenia“ o VIII. kongrese slovenských a českých dermatovenerológov 2012 do tlače.

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru spoločnosti 9. 12. 2011;
 • pozvanie čestných hostí na kongres SDVS-ČDS 2012 – ocenení jubilujúci členovia SDVS;
 • odovzdanie neprevzatých ocenení z roku 2011 dr. Chribikovej a doc. Minárikovej cestou vedúceho pracoviska alebo krajského odborníka;
 • účasť prezidenta a viceprezidenta SDVS na kongrese ILDS v Berlíne s hradením cestovného a ceny ubytovania z prostriedkov spoločnosti.

Výbor ukladá:

 • dr. Lidaj pripraví na internetovej stránke www.sdvs.sk formulár na zasielanie prihlášok účasti, objednávky ubytovania a abstraktov prednášok na kongres SDVS-ČDS 2012;
 • doc. Buchvald požiada dekana LF UK a rektora UK o prevzatie záštity nad kongresom SDVS-ČDS 2012;
 • prof. Péč zistí stav príprav nového katalógu výkonov;
 • dr. Kolátorová overí situáciu so zaraďovaním lekárov do odboru DV na Lekárskej komore.

V Martine 24. 2. 2011

Zapísal dr. Lidaj


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa