SOUTĚŽ ČUS O NEJLEPŠÍ VĚDECKOU PUBLIKACI ZA ROK 2015


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(1): 82-83
Kategorie: Informace

Výbor České urologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2015.

Uzávěrka soutěže je 1. července 2016. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu sekretariátu ČUS sekr@cus.cz. Přihlášky došlé na sekretariát ČUS po datu uzávěrky nejsou akceptovány.

Přihlašovatel

První autor musí být členem ČUS a aktivním urologem působícím v ČR.

Přihlášené práce

Do soutěže lze přihlásit práce, které byly publikovány od 1. 1. do 31. 12. předchozího roku alespoň v elektronické podobě (e-pub ahead).

Soutěž je vyhlašována v následujících kategoriích:

  • A Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
  • B Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
  • C Monografie nebo postgraduální učební text (rozsah min. 50 stran, s ISBN)
  • D Video publikované v časopise Česká urologie, případně v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise

Přihlašovatel dodá publikaci v elektronické podobě spolu s přihláškou na sekretariát ČUS. V případě, že nelze dodat elektronickou verzi přihlášené publikace (platí zejm. pro monografie), je nutno přiložit k přihlášce jeden výtisk. Ten si přihlašovatel v případě zájmu může vyzvednout po ukončení soutěže na sekretariátu ČUS.

Hodnocení přihlášených prací

Přihlášené publikace hodnotí Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci (dále jen Komise), její členy jmenuje Výbor ČUS na období 4 let. Funkční období členů Komise zpravidla odpovídá funkčnímu období výboru ČUS.

Stanovení pořadí v kategorii A (Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF)

Na základě součtu obdržených bodů se stanoví dílčí pořadí jednotlivých prací (Pořadí A). První práce v pořadí obdrží nejvyšší počet bodů (např. v případě přihlášení sedmi prací obdrží nejlepší práce sedm bodů, následující šest bodů atd.)

Současně sestaví vybraný člen výboru ČUS v přítomnosti zástupce sekretariátu ČUS a pověřeného člena Revizní komise ČUS dílčí pořadí jednotlivých prací podle „Impact factoru“ (IF) časopisu, v němž byly publikovány (Pořadí B). Určující je IF časopisu v roce elektronické publikace práce (e-pub).

Podle umístění je práce ohodnocena bodově. První práce v pořadí obdrží nejvyšší počet bodů (např. v případě přihlášení sedmi prací obdrží nejlepší práce sedm bodů, následující šest bodů atd.).

Na základě součtu bodů za umístění v Pořadí A a počtu bodů za umístění v Pořadí B je stanoveno konečné pořadí (Pořadí C). V případě rovnosti bodů v Pořadí C se obě nebo více prací hodnotí stejnou cenou, přičemž následující cena se neudělí. Finanční odměna určená pro danou cenu a následující (neudělenou) cenu se rovnoměrně rozdělí mezi autory oceněných prací.

Stanovení pořadí v kategorii B (Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie), C (Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)) a D (Video publikované v časopise Česká urologie, případně v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise).

Na základě součtu obdržených bodů od členů Komise se stanoví konečné pořadí jednotlivých prací.

Ocenění autorů vítězných prací

Autoři prvních tří prací v každé kategorii obdrží diplom a budou finančně odměněni. Výši finančního ohodnocení stanovuje výbor ČUS ještě před uzávěrkou soutěže v závislosti na finančních možnostech v aktuální situaci.

Výsledky soutěže se zveřejňují na www.cus.cz a v časopise Česká urologie.

Obecné podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.cus.cz v záložce „VZDĚLÁVÁNÍ“ – „PUBLIKACE“.


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa