Docent Radim Kočvara šedesátníkem


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(2): 135-139
Kategorie: Zpráva

Dne 28. února 2011 se v plné aktivitě dožil 60 let doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedoucí Subkatedry dětské urologie IPVZ v Praze a předseda Akreditační komise pro obor urologie MZ ČR.


Kromě poděkování a gratulace za jeho dosavadní přínos české – a v určitých oblastech i celosvětové urologii – bych nejen za sebe ale i za všechny spolupracovníky Urologické kliniky jubilantovi do dalších let upřímně popřál také pevné zdraví, mnoho osobní spokojenosti a dalších radostí především z vnuka, eventuálně dalších vnoučat.

Přejeme mu také, aby měl více času na své osobní zájmy, jako je horská turistika, lyžování, chalupaření včetně sadaření, koncerty, divadlo, výtvarné umění, filatelie aj.

Každé životní jubileum je vhodnou příležitosti připomenout dosavadní profesní životopis docenta R. Kočvary.

Narodil se v lékařské rodině, otec byl významný urolog, matka rentgenolog. Maturoval v roce 1969 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 2 na náměstí Míru. Promoval v roce 1975 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK) v Praze. Hned po promoci (1. 8. 1975) nastoupil na právě nově otevřenou Urologickou kliniku v Praze vedenou profesorem Hradcem. Po absolvování povinné roční vojenské služby se na kliniku hned vrátil a zůstal jí věrný bez jakéhokoliv přerušení až do dnešní doby. V roce 1980 a 1983 atestoval z urologie I. a II. stupně a v roce 1987 z oboru dětská urologie. Kandidátskou dizertační práci na téma Metafylaxe urolitiázy dospělých a dětí obhájil v roce 1989, v roce 1996 byl na 1. LF UK habilitován docentem pro obor urologie (habilitační práce – Mikrochirurgická úprava proximální varianty hypospadie použitím živených laloků z předkožky). Absolvoval sí pobyty v Moskvě 1985, Innsbrucku 1993, Philadelphii u prof. Ducketta a dvakrát v Seattle u prof. Mitchella. Od roku 1995 nastoupil po prof. J. Dvořáčkovi na funkci vedoucího lékaře dětského oddělení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Je členem pracovní skupiny pro přípravu Doporučených postupů v dětské urologii (Guidelines on Paediatric Urology) EAU a ESPU (European Society for Pediatric Urology), členem výboru Joint Committee for Paediatric Urology UÉMS, který reguluje evropské vzdělávání v dětské urologii. V roce 2005 byl prezidentem ESPU Educational Committee Course organizovaném v Praze. roce 2006 mu byl udělen titul Fellow of European Academy of Paediatric Urology (F.E.A.P.U.). Pod jeho vedením dětské oddělení Urologické kliniky 1. LF UK a VFN získalo v roce 2008 akreditaci evropského školícího programu dětské urologie v rámci JCPU UÉMS. Vycházelo z tradice oddělení, které získalo řadu národních priorit zejména v péči o děti s dysfunkcí močového měchýře, s rekonstrukcemi vrozených vad urogenitálního systému, zavedení originálních operačních technik – jako např. lymfatika šetřící operace varikokély, transmesokolická laparoskopická pyeloplastika, inlay-onlay uretroplastika a další.

Docent Kočvara také dále po svém předchůdci ve vedení dětského oddělení kliniky pokračuje a dále rozvíjí mezioborovou spolupráci v rámci pracovní skupiny složené z dětských urologů, nefrologů a porodníků za účelem komplexní diagnostiky a léčby fetálních uropatií.

Je dlouholetým lektorem Evropské školy urologie (ESU) Evropské urologické společnosti (EAU), kde přednáší od roku 1998. Byl hlavním supervisorem písemného testu European Board of Urology – 2003, 2004, 2005 a ESPU In Service testu – 2005, 2006 a ESPU kvalifikačního testu 2010. Oroku 2003 každý rok přednáší kurzech Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU), a poslední čtyři roky každoročně přednáší na evropském rezidenčním edukačním programu EUREP.

V letech 1996–2008 byl členem výboru a sekretářem České urologické společnosti ČLS JEP, nyní je členem její revizní komise. V letech 1999 a 2005 byl předsedou vědeckého výboru Výroční konference ČUS.

Samozřejmě, že je vyhledávaným šv rámci akreditace Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, dále Katedry urologie a dětské urologie IPVZ v oboru dětská urologie a urologie. Na klinice je zástupcem přednosty pro pedagogiku a pregraduální i specializační vzdělávání.

Předsedá atestačním komisím z dětské urologie a je členem komisí zkoušek pro získávání specializační způsobilosti z urologie. Prosazuje systematické vedení rezidentů, má významnou zásluhu na přípravě Vzdělávacího programu pro urologii a dětskou urologii.

Z vědecko-výzkumného hlediska patří mezi nejaktivnější české urology. Dosud uzavřel jako hí řešitel osm výzkumných úkolů, z toho šest bylo hodnoceno v kategorii „A“ a z toho dvakrát mu byla udělena Cena ministra zdravotnictví, přičemž mnohé granty zahrnovaly spolupráci více regionů. Za posledních 5 let úspěšně dokončil např. tyto granty:

1.Varikokéla u dětí a dospívajících – indikace včasné operační léčby a význam zachování lymfatických cév při operaci varikokély

Kočvara R., Doležal J., Dítě Z., Sedláček J., Novák K., Zvěřina J., Staněk Z., Šimák P.

Grant IGA MZ ČR ND 6983-4 – hodnoceno v kategorii A a oceněno Cenou ministra zdravotnictví za rok 2006.

2. Účinnost endoskopické léčby vezikoureterálního refluxu 3.-5. stupně kopolymerem dextranomer/hyaluronová kyselina ve srovnání s dlouhodobou antibiotickou chemoprofylaxí.

Dítě Z., Kočvara R., Dvořáček J., Langer J., Sedláček J.

Grant IGA MZ ČR NR 8021-3/2004–2006.

3. Andrologický účinek lymfatika šetřící mikrochirugické léčby varikokély u dětí a dospívajících – srovnání otevřené a laparoskopické techniky

Kočvara R., Sedláček J., Dítě Z., Dvořáček J., Zvěřina J.

Grant IGA MZ ČR NR 8817-4 (rezortní program výzkumu a vývoje), 2006–2009.

4. Hydronefróza u novorozence vysokého stupně – srovnání časné operační léčby a konzervativního postupu

Langer J., Doležal J, Kočvara R., Sedláček J., Dvořáček J., Jiskrová H., Flachsová E., Hanzl M., Smrčka V.

Grant IGA MZ ČR NR 8320-4, 2005–2008.

Za svoji publikační činnost získal několik ocenění, např. 1. cenu za klinický poster ESPU při kongresu v Regensburgu v roce 2004, v roce 2001 získal první cenu za nejlepší video publikované v European VideoJournal of Urology, v letech 1997a 2003 získal 1. cenu České urologické společnosti za klinický článek, v roce 2009 byl oceněn 2. cenou za přednášku na ESPU Kongresu v Amsterdamu.

Je členem užší redakční rady České urologie. Doc. R. Kočvara je autorem či spoluautorem více než 120 odborných prací v domácích a zahraničních časopisech, učebních textů, monografií a kapitol v monografiích, výukových videoprogramů a dalších materiálů.

Z mnoha prací bychom chtěli vyzvednout význam jeho prací na téma rekonstrukce hypospadie a striktury uretry, varikokéla a urolitiáza. V současné době je vytížen editorskou činností související s přípravou vydání „Dětské urologie“ (naposledy vyšla před 60 lety z pera akademika Bedrny).

Vědecký i pedagogický profil osobnosti Radima Kočvary nejlépe potvrzuje přehled jeho nejvýznamnějších publikací v domácím i světovém písemnictví.

Pan docent Radim Kočvara má v celé urologické obci vysoký morální kredit, přirozenou autoritu zakotvenou v jeho široké erudici, odborné kompetentnosti, nadstandardní píli, až skvělé operační technice, pro niž je zván k operacím i do zahraničí. Je vždy spolehlivým a výkonným partnerem ve vedení a řízení celé kliniky a zajišťování její léčebné, výzkumné i vědecké činnosti v nejvyšší kvalitě. Je přísným, důsledným ale trpělivým učitelem, vždy kolegiálním odborníkem a vstřícným lékařem dětí i dospělých pacientů.

Vážený pane docente, milý Radime, díky!

Ad multos annos!

Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky, se spolupracovníky

Bibliografie – R. Kočvara

Kočvara R., Dvořáček J., Moderová M., Hradec E. Urolitiáza u dětí a dospívajících- epidemiologie. Čas Lék čes 1981; 120(23): 699–704.

Kočvara R., Vránková J. Kyselina oxolinová v léčbě močové infekce. Prakt Lék 1981; 61(15–16): 618–621.

Kočvara R., Moderová M., Louženský G., Dvořáček J. Metabolické příčiny urolitiázy u dětí a dospívajících. Čas Lék čes 1983; 122: 1130–1134.

Kočvara R. Urolitiáza – studijní téma krajů, č. 71. Praha: ILF 1984; 30 s.

Kočvara R. Rozpouštění infekčních konkrementů irigací dutého systému ledvin. Rozhl chir 1985; 64(11): 759–766.

Kočvara R., Hanuš T., Dvořáček J., Kříž J. Instabilní detruzor a vezikoureterální reflux (soubor 20 dětí). Čs Pediat 1988; 43(11): 667– 670.

Kočvara R., Ptáček V., Ťuíková J., Louženský G., Koblížková L. Metafylaxe urolitiázy, způsoby a výsledky. Čas Lék čes 1989; 128(9): 266–269.

Kočvara R., Louženský G., Ptáček V. Určení metabolické poruchy jako příčiny urolitiázy v klinické praxi. Čas Lék čes 128, 1989; 10): 295–298.

Kočvara R., Louženský G., Ptáček V.Dodávání magnézia v metafylaxi recidivující urolitiázy. Slovakofarma Rev 1991; 1(1): 30–34.

Kočvara R., Dvořáček J. Jednodobá plastika hypospadie živeným lalokem z předkožky. Rozhl Chir 1992; 71(11): 606–614.

Kočvara R., Louženský G., Ťuíková J. Development of Metaphylaxis in Calcium Urolithiasis: A Restriction of Conventional Drug Therapy. Int Urol Nephrol 1994; 26(3): 269–275.

Kočvara R., Dvořáček J. Hypospadie uretry – nové trendy v léčbě. Čs Pediat 1995; 50(10): 657–659.

Kočvara, R., Dvořáček, J. Chirurgická úprava hypospadie živeným lalokem onlay. Rozhl Chir 1995; 74(7): 322–326.

Kočvara R., Dvořáček J. Inlay-onlay flap urethroplasty for hypospadias and urethral stricture repair. J Urol 1997; 158(6): 2142–2145.

Kočvara R. Vrozené vady dolních močových cest. In Urologie, Dvořáček a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 571–602.

Kočvara R. Urolitiáza. In: Urologie, Dvořáček a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 823–856.

Kočvara R. Kryptorchizmus. In Urologie, Dvořáček a spol. Praha 1998, ISV nakladatelství) 1267–1280.

Kočvara R. Pediatrická andrologie. In: Urologie, Dvořáček a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 1387–1402.

Kočvara R., Všetička J. Laparoskopie a retroperitoneoskopie v urologii. In Urologie, Dvořáček a spol. Praha: ISV nakladatelství 1998; 1705–1720.

Kočvara R., Dvořáček J., Kříž J. Uretroplastika stopkatým lalokem onlay v léčbě striktury uretry. Rozhl Chir 1998; 77(11) 493–496.

Kočvara R., Dvořáček J., Kříž J. Použití bukální sliznice v rekonstrukci uretry. Česká urologie 1999; 3(1) 18–21.

Kočvara R., Plasgura P., Petřík A., Louženský G., Bartoníčková K., Dvořáček J. A prospective study of nonmedical prophylaxis after a first kidney stone. BJU International 1999; 84: 393–398.

Kočvara R., Novák K., Doležal J., Kříž J., Kubíček V., Staněk Z., Hampl R. Klinické a hormonální nálezy u dětí a dospívajících s varikokélou. Česká urologie 2000; 4(1): 27–31.

Kočvara R., Plasgura P., Petřík A., Louženský G., Bartoníčková K. Metafylaxe primourolitiázy. Čas Lék čes 2000; 139(Suppl 1): 15–17.

Kočvara R. Varikokéla u dětí a dospívajících. Andrologie 2000; 1: 53–54.

Kočvara R., Novák K., Doležal J., Kříž J., Kubíček V., Staněk Z., Hampl R. Klinické a hormonální nálezy u dětí a dospívajících s varikokélou. Česká urologie 2000; 4: 27–31.

Kočvara R., Dvořáček J. Inlay-Onlay flap urethroplasty in the absence of the urethral plate. Eur Urol Video J 2001; 8(1).

Kočvara R. Die kontinente Vesikostomie (Mitrofanoff–Prinzip). In. Rekonstruktive urologische Chirurgie. Berlin: Pabst Science Publishers 2002; 333–342.

Kočvara R, Doležal J., Hampl R., Povýšil C., Dvořáček J, Hill M., Dítě Z, Staněk Z., Novák K. Division of lymphatic vessels at varicocelectomy leads to testicular oedema and decline in testicular function according to the LH-RH analogue stimulation test. Eur Urol 2003; 43: 430–435.

Kočvara R., Sedláček J., Vraný M., Dvořáček J., Dítě Z. Laparoskopická a retroperitoneoskopická pyeloplastika. Česká urologie 2003; 7: 4.

Kočvara, Radim: Kryptorchizmus. Urologie pro praxi 2004; 5(5): 194–197.

Kočvara, R., Dvořáček, J., Sedláček, J., Dítě, Z., Novák, K. Lymphatic sparing laparoscopic varicocelectomy: a microsurgical repair. Lymfatika šetřící laparoskopická va rikocoelektomie:mikrochirurgická operace. J Urol 2005; 173(5): 1751–1754.

Kočvara, R., Hanuš, M., Stárka, L. Endokrinní problematika v urologii. In: Blahoš, J., Zamrazil V. Endokrinologie Interdisciplinární obor. 1 vyd. Praha 2006; 241–263.

Kočvara R. Kryptorchizmus. In. Novitates Paediatricae. Vybrané kapitoly z nefrologie. Eds. Bánovčin, Buchanec, Zibolen. Martin: Osveta 2006; 61–68.

Kočvara, R. Poranění mužské uretry – časné a odložené řešení. Urethral Trauma in Males – Immediate and Delayed Treatment. Urologické listy 2005; 3(5): 26–32.

Kočvara, R., Dvořáček, J., Dítě, Z., Sedláček, J., Molčan, J. Dlouhodobé výsledky rekonstrukce hypospadie pomocí vaskularizovaných laloků a tubulizace incidované ploténky – 588 případů. Comprehensive Long–term Analysis of Hypospadias Repair Using Island Flaps and Tubularized Incized Plate – Report on 588 Cases. Čas Lék čes 2005; 144(Suppl 2): 7–11.

Kočvara, R., Sedláček, J., Doležal, J., Staněk, Z., Dítě, Z., Dvořáček, J. Mikrochirurgická subingvinální varikokélektomie u dětí a dospívajících. Čas Lék Čes 2007; 146(10): 763–766.

Kočvara R. Varikokéla: kdy načasovat a jakou léčbu provést. Urologické listy 2007; 5(1): 26–29.

Kočvara R. Kryptorchizmus: kdy načasovat a jakou léčbu provést. Urologické listy 2007; 5(1): 30–33.

Kočvara R. Kryptorchizmus In: Pokroky v endokrinologii, ed. Stárka a kol. Maxdorf: Praha 2007; 570–578.

Kočvara Radim. Ureterokéla. In: Nemoci močovodu ed.T. Hanuš a K. Novák. Galén: Praha 2008; 77–82.

Kočvara R., Sedláček J., Molčan J., Dítě Z. Testicular Size And Catch-Up Growth After Lymphatic–Sparing And Lymphatic Non– Sparing Varicocele Repair In Children And Adolescents. In. Actual problem of pediatric nephrology and urology. Eds Jan Janda, Radim Kočvara, Zdeněk Doležel, University of South Bohemia Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice 2009; 70–71.

Kočvara R.Varicocele in children and adolescents. In Update on Paediatric Urology. Chapter 9, ed. Pedro Lopez Pereira, Hemocopy, Madrid 2009; 69–71.

Kočvara R. Hypospádia. In: Urologické operácie, ed. Vladimír Zvara a Michal Horňák, Martin: Osveta 2009; 140–152.

Kočvara R. Edukační program Dětská urologie. Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze [online], Praha 22.4.2009; http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-857-edukacniprogram- detska-urologie. ISSN 1803–6619

Kočvara R. Commentary to „One-stage repair of severe hypospadias using modified tubularized transverse preputial island flap with V-incision suture by K. Aoki, K. Fujimoto, K. Yoshida, Y. Hirao, K. Ueoka. J Pediatr Urol 2008; 4: 438–441“. J Pediatr Urol 2009; 5: 426–427.

Kočvara R. Kryptorchizmus. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči. Ped/4; Verlag Dashöfer, Praha 2009; 1–9.

Kočvara R., Sedláček J. Laparoskopické rekonstrukční operace na horních močových cestách u dětí – technické aspekty. Urologické listy 2010.

Kočvara R., Sedláček J., Dítě Z., Zvěřina J., Zvárová J., Dvořáček J. Mikrochirurgická operace varikokély u dětí a dospívajících – prospektivní srovnání laparoskopické a otevřené subingvinální operace. Česká urologie 2010.

Petřík R., Kočvara R. Septikémie v urologii. Prakt Lék 1978; 58(19): 809–812.

Hradec E., Kočvara R., Schnitzer L. Endoskopická discize hrdla měchýře a zevní sfinkterotomie. Rozhl Chir 1982; 61(11): 762–769.

Vránková J., Kočvara R. Léčba močové infekce kombinací amoxycillinu a kyseliny clavulové. Čas Lék čes 1983; 122(37): 1144.

Dvořáček J., Kočvara R., Hanuš T. Operační léčba megaureteru v dětském věku. Rozhl Chir 1983; 62(10): 678–684.

Hradec E., Kočvara R., Louženský G. Výskyt metabolických poruch podle závislosti na klinice závažnosti urolitiázy. Brat lék Listy 1984; 81(4): 393–404.

Dvořáček J, Kočvara R., Kříž J. Ergebnisse der chirurgischen Therapie des vesikoureteralen Refluxes im Kindesalter. Z Urol Nephrol 1987; 80(8): 467–475.

Dvořáček J., Kočvara R., Kříž J. Výsledky léčby primárních megaureterů u dětí. Rozhl Chir 1987; 66: 768–774.

Dvořáček J., Hradec E., Kočvara R. Operativnoje lečenie puzyrno–močetočnikovovo refljuxa modificirovanym metodou Gil-Verneta u dětěj. Urol Nefrol (Moskva) 1988; 3: 14–16.

Kolínská, J., Moderová, M., Dvořáček, J., Kočvara, R. Diuretická radionuklidová nefrografie v diagnostice obstrukcí horních močových cest. Čs Pediat 1988; 43(11): 664–666.

Hradec E., Dvořáček J., Kočvara R. Možnosti diagnostiky a léčby vrozených anomálií močových cest v dětském věku. Prakt Lék 1988; 68(23): 880–883.

Dvořáček J., Kočvara R., Kříž J. Mikrochirurgická rekonstrukce horních močových cest. Rozhl Chir 1988; 67(10). 659–665.

Kočí K., Kočvara R., Taraba O. Urychlení chemolýzy ledvinových kamenů působením ultrazvuku. Čas Lék čes 1989; 128(9): 270–272.

Ťuíková J., Kočvara R. K některým nežádoucím účinkům medikamentozní metafylaxe. Čas Lék čes 1989; 128(10): 299–302.

Moderová M., Vránková J., Kočvara R. Komplikace kandidových infekcí. Prakt Lék 1990; 70(21): 793–794.

Dvořáček J., Kočvara R. Mikrochirurgische Pyeloplastik bei den Kindern. Z Urologie Poster 1991; 4: 200–201.

Dvořáček J., Kočvara R., Dítě Z., Jarolím L. Surgical treatment of urinary incontinence in children and adolescents with neuropathic bladder. In: Reconstructive surgery of the lower urinary tract in children, edit. Thüroff, Hohenfellner, Oxford: Isis Medical Media 1995; 225–229.

Dvořáček J., Kočvara R. Appendix vermiformis a jeho využití v urologii. Rozhl Chir 1995; 74(4): 176–179.

Hanuš T., Dvořáček J., Kočvara R. Umělý svěrač močové trubice u mužů. Rozhl Chir 1997; 76(1) 17–21.

Dvořáček J., Kočvara R., Dítě Z. Gastrocystoplasty. Eur Urol Video J 2000; 7: 3.

Novák K., Kočvara R., Dítě Z., Dvořáček J., Kříž J. Surgical repair of the urinary bladder neck in children and adolescents. Česká urologie 1999; 3: 30–34.

Riedmiller H., Androulakakis P, Beurton D., Kocvara R., Gerharz E. EAU Guidelines on Paediatric Urology. Eur Urol 2001; 40: 589–599.

Pešl, M., Kočvara, R., Babjuk, M., Dvořáček, J., Langer, J. Syndrom akutního skrota u pacientů s Henoch-Schoenleinovou purpurou. Česká urologie 2004; 8(1): 8–10.

Tekgul S., Riedmiller H., Beurton D., Gerharz E., Hoebecke P., Kocvara R., Radmayr Chr., Rohrmann D. Guidelines on Paediatric Urology EAU and ESPU. In European Association of Urology Guidelines, 2006 edition, European Association of Urology, ISBN– 10:90–70244–37–3; 13: 978–90–70244–37–8, Arhem 2006, 1–61.

Dítě, Z., Kočvara, R., Smičková, Z., Sedláček, J., Dvořáček, J. Efekt biofeedbacku v léčbě nonneurogenních dysfunkcí dolních močových cest u dětí. Čas Lék čes 2005; 144(Suppl 2): 48–52.

Sedláček J., Kočvara R. Rekonstrukční laparoskopie v urologii. Urologické listy ČR, 1210–7832, 2005; 3(3): 22–28.

Sobotka R., Kočvara R. Dlouhodobé výsledky uretroplastik s použitím bukální sliznice v různých modifikacích. Čas Lék čes 2007; 146(10): 781–787.

Dítě, Z., Kočvara, R., Dvořáček, J., Langer J., Sedláček J. Endoskopická a konzervativní léčba vezikoureterálního refluxu. Čas Lék čes 2007; 146(10): 817–821.

Sedláček J., Kočvara R. Fimóza v dětském věku. Urologické listy 2007; 5(1): 34–36.

Hanuš T., Babjuk M.,Kočvara R. Laboratorní diagnostika v urologii. In: Laboratorní diagnostika, ed. T. Zima. Praha: Galén Karolinum 2007; 477–497.

Sedláček J.,Kočvara R., Langer J., Dítě Z., Dvořáček J., Jiskrová H. Výsledky léčby neonatální hydronefrózy. Čes-slov Pediat 2008; 63(12): 653–659.

Novák K., Kočvara R. Laboratorní diagnostika urolitiázy. In: Laboratorní diagnostika, ed. T. Zima, II.doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén Karolinum 2008; 477–497.

Tekgul S., Riedmiller H., Gerharz E., Hoebecke P., Kočvara R., Nijman R., Radmayr Chr., Stein R. Guidelines on Paediatric Urology EAU and ESPU. In: European Association of Urology Guidelines, 2008 edition, European Association of Urology, ISBN–13: 978–90–70244–91–0, Arhem 2008, 1–78.

Tekgul S., Riedmiller H., Gerharz E., Hoebecke P., Kočvara R., Nijman R., Radmayr Chr., Stein R. Guidelines on Paediatric Urology EAU and ESPU. In: European Association of Urology Guidelines, 2009 edition, European Association of Urology, ISBN–13: 978–90–79754–09–0, Arhem 2009, 1–72.

Sedláček J , Kočvara R, Dítě Z., Dvořáček J. Transmesocolic laparoscopic pyeloplasty in children – a standard approach for the leftside repair. J Pediat Urol 2010; 6: 171–177.

Sedláček J., Kočvara R. Poruchy vývoje pohlaví. Postgrad Med 2011; 123: 97–103.


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa