MUDr. Vlastimil Dostálek – zakladatel oddělení ORL v Novém Jičíně – a jeho žáci


Vlastimil Dostálek, MD – the founder of the ENT department in Nový Jičín – and his followers

Vlastimil Dostálek was born on January 18th, 1910, in the village of Včelary. Within his university studies in Brno, he was interested in otorhinolaryngology and subsequent the graduating from the medical faculty of Masaryk University, dr. Dostálek began to devote himself entirely to this field. He worked in various ENT departments led by important protagonists of his time. After the end of the Second World War, he was entrusted with building the ENT department in Nový Jičín, which he succeeded and led this department for over three decades until 1976 when he was dismantled for political reasons. Vlastimil Dostálek contributed to the development of the field in the entire district and educated many expert doctors, making him one of the prominent personalities of the Nový Jičín region. He died in 1988 at the age of 78.

Keywords:

history – Czech otorhinolaryngology – Vlastimil Dostálek – Nový Jičín


Autori: Ivan Kalivoda 1;  Pavel Večeřa 2
Pôsobisko autorov: Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s. 1;  emeritní lékař ORL, Nový Jičín 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2023; 162: 167-171
Kategória: Dějiny lékařství

Súhrn

Vlastimil Dostálek se narodil 18. ledna 1910. Již během studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zajímal o otorinolaryngologii a po promoci se tomuto oboru začal plně věnovat. Pracoval na různých odděleních ORL vedených význačnými odborníky své doby. Po skončení druhé světové války byl pověřen vybudováním oddělení ORL v Novém Jičíně, což se mu podařilo. Toto oddělení vedl přes 30 let do roku 1976, kdy byl odvolán z politických důvodů. Primář Dostálek se zasloužil o rozvoj oboru v celém okrese a vychoval řadu odborných lékařů, čímž se řadí mezi významné osobnosti Novojičínska. Zemřel ve věku 78 let v roce 1988.

Klíčová slova:

historie – česká otorinolaryngologie – Vlastimil Dostálek – Nový Jičín

Věnováno prim. MUDr. Robinu Zachařovi k jeho 70. narozeninám.

ÚVOD

Vlastimil Dostálek se narodil 18. ledna 1910 v obci Včelary (v současnosti část obce Bílovice v okrese Uherské Hradiště) do rodiny Ignáce Dostálka, místního mistra stolaře a jeho manželky Josefy. V roce 1929 maturoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, po středoškolských studiích nastoupil na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Mladý Vlastimil Dostálek
Obr. 1. Mladý Vlastimil Dostálek

Počátek jeho lásky k otolaryngologii se zrodil v 5. semestru studia, kdy byl léčen pro akutní tonzilitidu na klinice ORL prof. Františka Ningera. Dle stávajících studijních poměrů zde začal fiškusovat a v r. 1934 byl odeslán profesorem Ningerem jako praktikující medik na celou tehdejší sezonu do lázní Luhačovice. Tato stáž definitivně rozhodla o jeho dalším medicínském životním zaměření (1, 2).

ODDĚLENÍ ORL BRNO-ZÁBRDOVICE

V roce 1935 promoval a po absolvování školy na důstojníky zdravotnictví v záloze v Praze bylo vyhověno jeho žádosti a byl přidělen do vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích na oddělení ORL plk. MUDr. Karla Sázavského, kde strávil celou zbývající dvouletou vojenskou službu. Vedení tohoto oddělení i celkový život zde dle jeho pamětí postrádal přísně vojenský ráz, takže benevolencí primáře Sázavského bylo mladému dr. Dostálkovi umožněno čas od času navštěvovat kliniku ORL a rozvíjet své odborné znalosti. U prim. Sázavského, který byl zaměřen na operace nosní a krční, méně na ušní, nabyl dr. Dostálek značné rutiny (1, 2).

ODDĚLENÍ ORL UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Po ukončení prezenční vojenské služby v roce 1937 přešel na nové pracoviště, kterým bylo oddělení ORL Zemské nemocnice v Uherském Hradišti prim. MUDr. Františka Tetery. Zde se mohl již velkou měrou podílet na odborné práci a operativě. Jelikož spádová oblast Zemské nemocnice tehdy byla značně rozsáhlá (patřila k ní i značná část západního Slovenska), byla i operační činnost velmi rušná a pestrá. V roce 1941 se dr. Dostálek stal úředně uznaným odborným lékařem pro choroby ušní, nosní a krční a po roce dosáhl titulu asistenta (1, 2).

O vítězství čestnosti a pravdy za válečného chaosu byl dr. Dostálek posilován a přesvědčen nesmlouvavým stanoviskem prof. Ningera, který byl nacisty zbaven vedení kliniky v Brně a velmi často zajížděl do Uherského Hradiště ke svému bratrovi. Tato idea vítězství pravdy byla dr. Dostálkovi mohutnou posilou při ukrývání profesora Vlastimila Kaprála, skladatele a profesora brněnské Akademie múzických umění, jemuž se podařilo utéct z koncentračního tábora ve Svatobořicích, na oddělení ORL v roce 1942. Do této vlastenecké akce byl dr. Dostálek zasvěcen a přibrán primářem Teterou (1, 2).

Během války, 25. září 1943, se v Nezdenicích oženil s Dagmar Markovou, dcerou Karla Marka, ředitele gymnázia v Levoči, a Gabriely Stříškové, majitelky místního kamenolomu. Manželka Dagmar byla dr. Dostálkovi celoživotní oporou (1, 2).

Novomanželé Dostálkovi
Obr. 2. Novomanželé Dostálkovi

ODDĚLENÍ ORL MORAVSKÁ OSTRAVA

V roce 1943 byl dr. Dostálek v rámci totálního nasazení určen ke službě do Sudet. Těsně před nástupem ale bylo přidělení změněno na oddělení ORL Městské nemocnice v Ostravě náhradou za onemocnělého lékaře z kliniky ORL v Brně.

Přijetí na oddělení ORL v Moravské Ostravě prim. MUDr. Karlem Ježkem bylo velmi srdečné, takže na toto období dr. Dostálek velmi rád vzpomínal. Operačního „materiálu“ bylo velmi mnoho a to přispělo dr. Dostálkovi k dovršení operační praxe středouší. Později vzpomínal, že ač doba byla tehdy dusná, veselá letora primáře Ježka dovedla vždy v pravou chvíli vyvolat na pracovišti trochu jasu a vytvářet dobrou náladu.

V listopadu 1944 byl dr. Dostálek nucen oddělení i Moravskou Ostravu opustit na dlouhodobou zdravotní dovolenou, kterou prožíval u Uherského Brodu. Tam se zapojil do odboje a po dobu 4 měsíců ošetřoval npor. Dimitrije Kuriněnka, sovětského velitele partyzánského oddílu Jana Žižky, jenž po uprchnutí z německého zajateckého tábora tento oddíl v rámci brigády zorganizoval a vedl (1, 2).

Po skončení války uposlechl všeobecné výzvy a nastoupil vojenskou službu ve Slavičíně, ale po 3 týdnech byl uvolněn na své dřívější pracoviště, tj. pro oddělení ORL Městské nemocnice v Ostravě. Krátce nato byl dr. Dostálek dekretem Zemského národního výboru určen do Městské nemocnice v Novém Jičíně k vybudování oddělení ORL (1, 2).

ODDĚLENÍ ORL V NOVÉM JIČÍNĚ

Primář Dostálek zpočátku do Nového Jičína dojížděl. Počátky byly velmi svízelné po stránce personální i nástrojového a přístrojového vybavení. Co bylo k dispozici, bylo zastaralé a nepotřebné. Ze svých vlastních prostředků a z dodávek Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA) se mu však během celkem krátké doby podařilo situaci zlepšit. Oddělení mělo 48 postelí, z toho 10 dětských.

První lékař byl pracovišti přidělen až 1. března 1946. Byl to dr. Alois Rumler, který však po dosažení atestace 1. stupně 1. října 1950 odešel jako odborný lékař pro choroby ušní, nosní a krční do Orlové. Po jeho odchodu prošlo oddělením na různě dlouhou dobu 14 dalších lékařů, ale oboru zůstali věrní MUDr. Mojmír Nezval, MUDr. Jaroslav Topiář (později odešel do Opavy), MUDr. Boris Votava a MUDr. Pavel Večeřa (1, 2).

Primář Vlastimil Dostálek s pacienty oddělení ORL v Novém
Jičíně; vpravo dr. Alois Rumler, vlevo vrchní sestra Achilla
Obr. 3. Primář Vlastimil Dostálek s pacienty oddělení ORL v Novém Jičíně; vpravo dr. Alois Rumler, vlevo vrchní sestra Achilla

Na novojičínském pracovišti se prováděly adenotomie, tonzilektomie, bronchoskopie, operace paranazálních dutin a středouší. Primář Dostálek rovněž získal kratším pobytem na klinice plastické chirurgie v Praze na Vinohradech dobrou průpravu k provádění plastických operací nosu a ušních boltců. Pro rozšíření a získání nových poznatků v oboru ORL se zúčastnil všech 4 cyklů školení pro primáře v Ústavu pro další vzdělávání lékařů v Praze (1, 2).

Primář Dostálek při operaci, asistuje mu dr. Pavel Večera,
uprostřed sestra Ivana Beierová
Obr. 4. Primář Dostálek při operaci, asistuje mu dr. Pavel Večera, uprostřed sestra Ivana Beierová

Odborné a společenské styky udržovalo oddělení s klinikou ORL Univerzity Palackého v Olomouci a s oddělením ORL KÚNZ v Ostravě. Primář Dostálek projevoval celoživotní oddanost brněnské ORL klinice, se kterou byl v trvalém kontaktu a pojilo jej také důvěrné přátelství s profesory Robertem Hladkým a Františkem Brohmem. Pravidelně se účastnil měsíčních seminářů kliniky, kde přednesl i několik odborných přednášek, účastnil se vizit profesora Ningera a sledoval práci na operačním sále při předvádění nových operačních metod profesorem Hladkým (doprovázenou vždy vzornou instruktáží). Díky těmto zkušenostem začal primář Dostálek již v roce 1958 na ORL oddělení v Novém Jičíně provádět tympanoplastické operace a stal se také členem komise pro výzkum otosklerózy při Československé akademii věd (ČSAV) (1, 2).

Dr. Dostálek vedl novojičínské oddělení ORL do roku 1976, kdy byl z primariátu odstaven z politických důvodů. Tuto skutečnost nesl těžce a nějakou dobu ještě ordinoval na ambulanci ORL na poliklinice v Novém Jičíně na Marxově ulici (dnešní ul. Monsignora Šrámka) (1, 2).

OSOBNOST PRIMÁŘE DOSTÁLKA

Primář Dostálek byl vnímán jako autorita a těšil se velké úctě kolegů i pacientů. Nezapomněl na svůj rodný kraj a ze Slovácka za ním do Nového Jičína dojížděli pacienti k operacím (zejména na tonzilektomie).

MUDr. Vlastimil Dostálek – portrét
Obr. 5. MUDr. Vlastimil Dostálek – portrét

Mimo primariát působil i jako dlouhodobý předseda Československého červeného kříže v Okresním ústavu národního zdraví Nový Jičín a zasloužil se o rozkvět této skupiny a uvědomoval si její potřebnost. Byl známý svým pedantstvím, osobně kontroloval bílou rukavičkou čistotu oddělení, chuť a teplotu stravy pro pacienty. Vždy vyžadoval přesnost a řád, oddělení i poskytovaná péče musely být ve špičkovém stavu. Jeho pozorné oči odhalily například i o půl milimetru vychýlené kukačkové hodiny, u kterých vyžadoval přesný nátah. Nebyl však despota, obvykle po obědě již v dobré náladě konverzoval se svými kolegy, dovedl je pochválit a při odpolední kávě předčítal z „Dekameronu“ (1, 2).

Hlavním povahovým rysem primáře Dostálka bylo estetické cítění. V tomto směru také vyznívaly jeho soukromé záliby – divadlo, hudba, výtvarné umění a estetika životního prostředí. Společně s manželkou obýval nádherně vybavenou vilu (známou jako Dostálkova vila) nedaleko nemocnice, s krásnou zahradou. Rád cestoval, pěstoval turistiku (v mládí taky horolezectví) a oplýval láskou ke psům, zejména irským setrům. Zemřel v Novém Jičíně 3. srpna 1988 ve věku 78 let na následky mozkové příhody (1, 2).

Dostálkova vila
Obr. 6. Dostálkova vila

Paní Dagmar Dostálková s irským setrem Dorou Madlenkou
Obr. 7. Paní Dagmar Dostálková s irským setrem Dorou Madlenkou

ŽÁCI PRIMÁŘE DOSTÁLKA

MUDr. Alois Rumler (1917, Vídeň – 1991, Ostrava)

Byl vídeňský rodák, který ale mládí prožil v Brně. Vysokoškolské studium ukončil na LF MU v Brně těsně po druhé světové válce v roce 1945. Nastoupil jako sekundární lékař na oddělení ORL u primáře Dostálka. Po získání atestace v roce 1950 byl určen vedoucím lékařem ambulance ORL nově otevřeného zdravotnického hornického střediska v Orlové, kde pracoval až do roku 1958. Zaměřil se na problematiku audiologie a foniatrie. Po půlročním školení na foniatrické klinice prof. Miloslava Seemana v Praze v roce 1953 začal pracovat jako foniatr v Městské nemocnici v Ostravě, od roku 1958 jako ordinář pro foniatrii Krajského ústavu národního zdraví Ostrava-Zábřeh. MUDr. Rumler se tak stal druhým foniatrem v Severomoravském kraji, vybudoval foniatrické pracoviště a vyškolil několik foniatrů. Přednášel na foniatricko-logopedických kursech pro pediatry a staral se o zřizování logopedických poraden na okresech. Stál u zrodu léčebny pro děti s vadami sluchu v Místku (2).

MUDr. Alois Rumler
Obr. 8. MUDr. Alois Rumler

MUDr. Mojmír Nezval (1923, Blansko – 1974, Olomouc)

Medicínu vystudoval na LF MU v Brně a po promoci v roce 1952 nastoupil jako sekundární lékař na oddělení ORL v Novém Jičíně, kde pracoval 22 let. Odborně se zaměřil na bronchoskopickou problematiku. Byl to velice svědomitý lékař a milý člověk, nadšenec do lidové architektury Valašska a Slovenska. V poměrně mladém věku zemřel na onkologické onemocnění, které u něj rychle progredovalo (3).

MUDr. Mojmír Nezval
Obr. 9. MUDr. Mojmír Nezval

MUDr. Jaroslav Topiář (1923, Orlová – 2013, Opava)

Pocházel z rodiny poštovního zaměstnance. Vystudoval Matiční gymnázium v Ostravě, po maturitě dále pokračoval ve studiu na ošetřovatelské škole v Hrušově, což jej nalákalo ke studiu medicíny. Promoval na LF UK v Praze v roce 1950 a následně byl přidělen pro chirurgické oddělení Okresního ústavu národního zdraví v Novém Jičíně; po odchodu dr. Rumlera byl převeden na oddělení ORL. Zde pracoval do roku 1955, kdy přešel na oddělení ORL v Opavě vedené primářem MUDr. Soldátem. V tomto roce rovněž složil atestační zkoušku a začal působit jako ambulantní lékař ORL na poliklinice na náměstí Slezského odboje v Opavě. Jeho bratr, MUDr. Albert Topiář, působil jako primář psychiatrické léčebny v Opavě (4).

MUDr. Jaroslav Topiář
Obr. 10. MUDr. Jaroslav Topiář

MUDr. Boris Votava (1927, Ubušínek – 2009, Nový Jičín)

Narodil se do učitelské rodiny z Vysočiny. Medicínu absolvoval na LF MU v Brně, kde studium ukončil v roce 1953. Po absolvování vojenské prezenční služby nastoupil na oddělení ORL v Novém Jičíně, kde profesně působil celý život, mimo jiné i jako zástupce primáře Dostálka. Odborně se zaměřil na audiologii, profesní poškození sluchu a rehabilitaci sluchu pomocí sluchadel. Mimo práci lékaře také vyučoval somatologii na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně, kde byl velmi oblíbeným pedagogem. Zajímal se o historii a vedl kroniku oddělení ORL (3).

MUDr. Boris Votava
Obr. 11. MUDr. Boris Votava

MUDr. Pavel Večeřa (1942, Pardubice)

Pocházel z rodiny veterináře, vystudoval LF UJEP v Brně, kde promoval v roce 1965 a školu ukončil s titulem promovaný lékař (v roce 1966 mu byl zpětné přidělen titul MUDr.) Prezenční vojenskou službu absolvoval v Čáslavi pod vedením majora Remka, otce prvního československého kosmonauta. Po vojně nastoupil na umístěnku na oddělení ORL v Litomyšli u primáře MUDr. Otakara Tardyho, kde pracoval v období 19661971. V letech 19712005 pracoval na oddělení ORL v Novém Jičíně, nejdříve pod vedením primáře MUDr. Vlastimila Dostálka, později prim. MUDr. Dušana Jalůvky a prim. MUDr. Robina Zachaře. Od roku 1993 až do roku 2011 současně pracoval na částečný úvazek na soukromé ambulanci ORL v Kopřivnici a Příboru.

MUDr. Pavel Večeřa
Obr. 12. MUDr. Pavel Večeřa

Poděkování

Děkujeme Ing. Pavlu Kytlicovi, současnému majiteli vily primáře Dostálka, za fotografie z pozůstalosti a prohlídku objektu, Mgr. Olze Votavové za fotografie jejího manžela a vzpomínku na něj, primáři MUDr. Richardu Lenertovi, Ph.D., za materiály o dr. Topiářovi a MUDr. Robinu Zachařovi, emeritnímu primáři oddělení ORL v Novém Jičíně, za vzpomínky na primáře Dostálka.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Ivan Kalivoda, MBA

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.

Purkyňova 2138/16, 741 01  Nový Jičín

e-mail: ivan.kalivoda@nnj.agel.cz


Zdroje
  1. Dostálek V. Curriculum vitae. Předneseno na semináři ve Frýdku – Místku v roce 1975 MUDr. Pavlem Večeřou.
  2. Kalivoda I, Komínek P, Chrobok V. Historie ORL – 100 let. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2021.
  3. Kronika ORL oddělení Nemocnice Nový Jičín.
  4. Topiář J. Životopis.
Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 4

2023 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa