Jakub Hron Metánovský a jeho stopy v medicíně


Jakub Hron Metánovský and his traces in Czech medicine

Among other serious scientific efforts of revivalists, somewhat distinctive personalities also appeared at the time of the National Revival. Among them was the secondary school teacher, physicist and inventor Jakub Hron Metánovský, whose 100th anniversary of death passed last year. Although he did not complete his studies at the Faculty of Medicine in Prague, which he began at the age of 51, a medical trace can be found in his works, not only in his inventions, but also in professional Czech medical and anatomical terms. Although he has never become a doctor of medicine, it is certainly worth remembering this peculiar figure in our history.

Keywords:

terminology – Jakub Hron Metánovský – Czech medicine


Autori: Vladimír Musil
Pôsobisko autorov: Středisko vědeckých informací 3. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2022; 161: 172-174
Kategória: Dějiny lékařství

Súhrn

Vedle seriózních vědeckých snah a osobností se v době národního obrození objevovaly i postavy poněkud rázovité. Patřil mezi ně rovněž středoškolský učitel, fyzik a vynálezce Jakub Hron Metánovský, od jehož úmrtí v loňském roce uplynulo 100 let. Ačkoliv studium na lékařské fakultě v Praze, které začal ve svých 61 letech, nedokončil, lze v jeho dílech nalézt medicínskou stopu, a to nejen pokud jde o vynálezy, ale i v odborném českém lékařském a anatomickém názvosloví. A přestože se lékařem nakonec nestal, je určitě vhodné si tuto svéráznou postavu našich dějin připomenout.

Klíčová slova:

terminologie – Jakub Hron Metánovský – česká medicína

Obr. 1. Jakub Hron Metánovský
Jakub Hron Metánovský

ÚVOD

V loňském roce uplynulo 100 let od úmrtí středoškolského učitele, fyzika a vynálezce Jakuba Hrona Metánovského, podivínského „bažáka“ a „zpytáka“, který byl spolu s kronikářem, písmákem a naivním malířem Aloise Beerem a řezníkem a „knížetem české naivní poezie“ Václavem Svobodou Plumlovským předobrazem Járy Cimrmana (1).

„DON QUIJOTE STOLETÍ VĚDY“

Jakub Hron Metánovský se narodil 4. června 1840 v jihočeském Metánově poblíž Kamenice nad Lipou jako nejmladší syn ze šesti (někteří autoři uvádějí z osmi) dětí sedláka a metánovského rychtáře Jana Hrona. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích, které musel pro neshody s profesorským sborem opustit a studia pak dokončil na gymnáziu v Jindřichově Hradci, kde v roce 1865 maturoval (2).

Po maturitě studoval matematiku a fyziku na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, studia však dokončil ve Vídni a v roce 1870 získal aprobaci z matematiky a fyziky pro nižší gymnázia, kterou si v roce 1873 rozšířil. V roce 1876 složil zkoušku z filozofické propedeutiky (3).

Poté jako suplent krátce působil na německém gymnáziu v Opavě a na českém gymnáziu v Jindřichově Hradci a dále na gymnáziu v Hradci Králové (1871–1897). Řádným učitelem byl jmenován v roce 1883 a profesorem v roce 1886. Vychoval desítky žáků, mezi nimiž je možno nalézt i takové osobnosti jako prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína, histologa a embryologa profesora Otakara Srdínka, literárního historika profesora Alberta Pražáka či spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Po deseti letech, v roce 1897, žádá ředitel gymnázia jeho předčasné penzionování, údajně po konfliktu se zemským školním inspektorem, a nadřízenými orgány je mu vyhověno, čímž se Jakub Hron stal „výslužníkem“ (3–5).

V roce 1901, tedy v 61 letech, se přihlásil ke studiu medicíny na lékařské fakultě v Praze, kde studoval 5 let. Jeho studia ukončil profesor Jaroslav Hlava, který jej nenechal složit druhou rigorózní zkoušku z patologické anatomie, a to z obav profesorského sboru, „zda by vystavením diplomu nebyla ohrožena prestiž lékařské vědy a především holé životy nemocných, kteří by vyhledali Hronovu péči“ (4).

Po neúspěšném studiu na lékařské fakultě Jakub Hron v roce 1906 přestoupil na právnickou fakultu, kam docházel nepravidelně až do roku 1910, kdy studium ukončil a vrátil se do svého rodného Metánova, kde zemřel 29. dubna 1921 ve věku 80 let (4).

Po jeho smrti, konkrétně 4. května 1921, vydává Karel Čapek v Lidových novinách jeho nekrolog (6), ve kterém mj. píše: „V Metánově zemřel ‚výslužník‘, bývalý profesor a po všech českých vlastech známý podivín, Jakub Hron. Byl to svým způsobem Don Quijote devatenáctého století, ‚století vědy‘, jak se říkalo. (…) Když byl pro své podivínství dán do penze, studoval, ač již starý pán, práva a medicínu stejně neúnavně ve svém dobrodružném životě jako španělský rytíř de la Mancha. Věda byla jeho Dulcineou, jíž sloužil. Nikdy mu nebylo souzeno poznat, že není vždy princeznou, ale také děvečkou.

Krásnou vzpomínku na svého profesora píše v nekrologu Rudolf Těsnohlídek v Lidových novinách (5): „Buňát byl tvarem velmi pěkná roztomilá nestvůra, kterou Hron častěji obdaroval oblíbené žáky a která byla někdy i poslední zbraní při bitkách na bouraných hradbách bývalé pevnosti královehradecké.“

Výše zmíněný buňát nekotitelný, jeden z Hronových vynálezů patentovaných ve Vídni, byl speciální kalamář, kde byla hladina inkoustu udržována atmosférickým tlakem vždy ve stejné výši a ze kterého, pokud by se převrhl, neměla vytéct ani kapka inkoustu. Vlastnil ho například Ignát Herrmann, který s ním měl špatné zkušenosti (7), a také Karel Čapek, který ho nazýval „hranatou nestvůrou“ (8), z níž, jak napsal Karel Scheinpflug, dr. Čapek vymáčel své R.U.R.“ (9).

V roce 1990 byl na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze založen Osvětový spolek Jakuba Hrona (OSJH), který se ve spolupráci s obcí Častrov po sérii jednání v roce 2005 rozhodl založit v Hronově rodné obci Metánov Muzeum profesora Jakuba Hrona Metánovského. Pro účely muzea byla vyčleněna jedna místnost v opravené budově někdejší metánovské školy, na níž také visí pamětní deska, která byla instalována OSJH roku 1995 (10).

„PŘÍNOS“ MEDICÍNĚ

Hronovým vynálezům a novým „lepším“ českým termínům se nevyhnula ani medicína. Navrhl narkózu hudbou, kterýžto nápad se ovšem neujal. Pomocí pro práci na pitevnách měly být jeho další dva vynálezy z roku 1906, a to pitevní čepice a zařízení, které prostřednictvím doutníkového kouře odstraňovalo mrtvolný pach v pitevně, jež nazýval „pitevním dmuchadlem“. Jednalo se o gumový balónek (od rozprašovače Zacherlinu proti hmyzu), do něhož vložil zapálený doutník a jehož stisknutím pak dýmal a vytvářel libopach. Obcházel těla s dmuchadlem v ruce a prohlašoval: „Nekouřím, a přece kouřím.“ (2, 11, 12)

Jakub Hron Metánovský také používal nová česká slova, která sám vymýšlel, ovšem na rozdíl od puristů s jejich klapkobřinkostroji, nosočistoplenami a sestromuži při tvorbě vycházel z překladů slov z latiny. Tak například vznikl bažák (student) z latinského studiare (snažiti se, bažiti), jelikož se domníval, že studenti baží po vědění. Oproti tomu byl vyučující zpyták (4). Pro názornost ještě další příklady Hronových českých slov: libomudravna (filozofie), měravna (geometrie), lepšišťan (optimista), horšišťan (pesimista), souchňapák (policista) či svinstvo jablečné (závin, který se svinuje) (13).

Tvorbě nových termínů se Hron nevyhnul ani v případě, kdy se zabýval odbornými tématy. V díle „Důležitosť kořenů slovných v řeči lidské a duch řeči lidské“ z roku 1908 (14) se nejen věnuje úloze řeči v životě a společenském kontaktu člověka, ale také popisuje gramatiku a fonetiku. Při popisu tvorby zvuku používá i své velmi osobité české anatomické termíny, např.:

 • hlasidlo – hlasivka;
 • dutina mluvidlová, dutina jadebná, dutina dechobná – dutina ústní (lze pojmenovat dle funkce, kterou vykonává);
 • nozdrusy (lat. vibrissae) – chlupy v nose;
 • kark, karok – krk;
 • přepážka poledníková jazykaseptum medianum linguae;
 • chobot hlotanovýventriculus laryngis s. sinus Morgagni, fovea Rosenmülleri;
 • průchod obratlovýcanalis vertebralis;
 • vazy = tkanice = tetivy = řasy (chordae, plicae vocales) – vazy hlasové;
 • vaz jazyko-poklopový postranníligamentum glosso-epiglotticum laterale;
 • hrudní žerďsternum;
 • vrub (údolina)vallecula;
 • výčněl hlasivkový – processus vocalis (14).

Mnohé další pojmy spojené s tělem a medicínou lze nalézt i v dalších částech tohoto díla, např. termín prdel z deníku datovaný do roku 1873, který tehdy ještě nebyl vulgárním výrazem, nebo nedroba (molekula) či bezdílát (atom) z roku 1890 (4), případně v práci „Kořeny slovné řečí slovanských s ohledem na češtinu“ z roku 1907 (15), kde jsou kromě termínů i jejich zajímavé vysvětlivky (uveden výběr):

 • caapcáp – ploska nohy;
 • cec, cic, cecek – bradavka na žláze mlečné;
 • ceva – trubka tenká v těle;
 • cibel – roura močová;
 • čiva – v těle živočišném vlákno spojující ústroj středový (mozek, mícha) s ústrojem obvodovým (nerv);
 • chmorek – vlasy novorozenců – lanugo;
 • moudě – šourek;
 • pijavka, pijan – prso;
 • plesť – vnitřní tuk;
 • zenice – jablko oka (15).

Obr. 2. Ilustrace z knihy „Důležitosť kořenů slovných v řeči lidské a duch řeči lidské“ (14)
Ilustrace z knihy „Důležitosť kořenů slovných v řeči lidské a duch řeči lidské“ (14)

Jakub Hron také skládal básně a písně. Díky MUDr. Alexeji Záhořovi se zachoval fragment Hronovy „Pitvácké básně“ (11), jelikož si ji sám pamatoval. Báseň byla skládána jako mnemotechnická pomůcka.

Pitvácká

1. Nám Asklep pomáhá,

přišla k nám odvaha

rozpitvat ústroje,

hledat vzniku zdroje.

2. Carotis interna

vede nás do černa,

kde opticus vládne

tyče čípky ladné.

3. Ty tu spletl ze čár

choriokapillár;

hyalidka mladá

svoje údy skládá.

4. Schlemm se na ně dívá,

pohledy rozsívá.

Pak se schová v kanál

čerpat moudrost z annál.

ZÁVĚR

Jakub Hron Metánovský byl jistě velmi svéráznou postavou, a i když v oblasti medicíny jako student neuspěl, určitě by nebylo spravedlivé na něj zapomínat. Jeho „přínos“ k odborným termínům, stejně jako k celému českému jazyku, krásně popsal spisovatel Rudolf Těsnohlídek ve svém již zmíněném nekrologu: „Nové výzkumy vyžadovaly přiměřeně zdokonaleného jazyka a Hron upravil si svou češtinu vědeckou i řeč jazyka praktického po svém rozumu. Občas podobalo se to nynější řeči úřední republiky.“ (5)

Adresa pro korespondenci:

PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.

Středisko vědeckých informací 3. LF UK

Ruská 87, 100 00  Praha 10

telefon: 267 102 532

e-mail: vladimir.musil@lf3.cuni.cz


Zdroje
 1. Kroc V. Předobraz Járy Cimrmana – soustružník, básník, filozof i řezník. Český rozhlas Radiožurnál, 13. 9. 2016. Dostupné na: https://radiozurnal.rozhlas.cz/predobraz-jary-cimrmana-soustruznik-basnik-filozof-i-reznik-6229347 
 2. Kol. autorů. Jakub Hron. 1840–1921. Osvětový spolek Jakuba Hrona. Dostupné na: www.osjh.cz/hron_cv.html
 3. Borecký V. Libomudravna, ludická filosofie profesora Hrona. Filosofický časopis 1992; 40: 489–502.
 4. Hron J, Borecký V (eds). Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby. Paseka, Praha, 1995.
 5. Těsnohlídek R. Z historie výslužníka a slůněte. Lidové noviny 1921; 29: 1–2.
 6. Čapek K. Jakub Hron umřel. Lidové noviny 1921; 29: 4.
 7. Herrmann I. Dvě anekdoty ze života Jakuba Hrona. Národní listy 1921; 61: 1–2.
 8. Čapek K. Muž vědy. Národní listy 1918; 58: 2–3.
 9. Scheinpflug K. Podivín. Národní listy 1921; 61: 1–2.
 10. Muzeum J. H. M. Osvětový spolek Jakuba Hrona, 2007. Dostupné na: www.osjh.cz/muzeum/home.html
 11. Záhoř A. Jakub Hron. Praktický lékař 1940; 20: 233–234.
 12. Vzdělanec. Hronoviny 2007; 1: II1–II3.
 13. Jazun. Hronoviny 2007; 1: II1.
 14. Hron J. Důležitosť kořenů slovných v řeči lidské a duch řeči lidské. Vlastní náklad, Praha, 1908.
 15. Hron J. Kořeny slovné řečí slovanských s ohledem na češtinu. Bursík & Kohout, Praha, 1907.
Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodem

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 3-4

2022 Číslo 3-4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa