COVID-19 jako nemoc z povolání – stručná informace ke stavu v ČR


Autori: Milan Tuček 1;  Marie Nakládalová 2
Pôsobisko autorov: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze 1;  Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 157
Kategória: Aktuality

Dne 1. března 2020 bylo oznámeno, že v České republice se vyskytly první případy nemoci označované COVID-19. Jedná se o vysoce infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2, jež se přenáší z člověka na člověka. Existuje rovněž možnost jeho přenosu v rámci výkonu povolání, tj. při práci.

Pro uznání COVID-19 za nemoc z povolání podle současné legislativy mají být splněny následující podmínky: onemocnění klinicky manifestní a potvrzené laboratorním vyšetřením a hygienickým/epidemiologickým šetřením, ověřené splnění podmínek práce uvedených v seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/95 Sb., kap. V, pol. 1 a 3). Onemocnění je komplexně popsáno (včetně klinických příznaků, hodnocení jeho tíže a laboratorních vyšetřovacích metod) v posledním čísle Časopisu lékařů českých (1).

U chorob přenosných z člověka na člověka je v seznamu nemocí z povolání uvedeno, že vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy (slovním spojením „riziko nákazy“ se rozumí vyšší pravděpodobnost přenosu nákazy při vlastním výkonu práce než v jiném obvyklém kontaktu s jinými osobami, a to i při epidemickém výskytu onemocnění). Za riziko nákazy je považována též práce s infekčním materiálem (u laboratorního pracovníka, uklízečky v nemocnici apod.). Pokud osoba – zdravotník i nezdravotník – byla pozitivně testována na přítomnost viru (v nazofaryngeálním výtěru nebo sérologicky), avšak neonemocněla klinicky manifestním onemocněním COVID-19, tzn. neměla žádné (ani lehké) klinické příznaky, například byla pouze v karanténě, pak nejsou splněna současná platná kritéria a o nemoc z povolání se nejedná.

Nemoci z povolání uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali k této činnosti povolení Ministerstva zdravotnictví ČR (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání). Jejich seznam je uveden na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Tito poskytovatelé, kteří mají přesně danou svou teritoriální působnost, jsou povinni při důvodném podezření na nemoc z povolání žádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici) o ověření podmínek práce, v tomto případě o hygienicko-epidemiologické šetření. Stanovisko toho orgánu je pro poskytovatele závazné. Principy posuzování a uznávání nemocí z povolání byly rovněž shrnuty v Časopisu lékařů českých (2, 3).

Uznávání ohrožení nemocí z povolání u tohoto onemocnění na základě platné legislativy není možné. Ohrožením nemocí z povolání se totiž podle § 347 zákoníku práce rozumí „takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání“ (4).

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00  Praha 2

Tel.: 224 968 546

e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz


Zdroje
  1. Trojánek M, Grebenyuk V, Herrmannová K a kol. Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19. Časopis lékařů českých 2020; 159: 55–66.
  2. Fošum P. Princip posuzování a uznávání nemocí z povolání v České republice. Časopis lékařů českých 2019; 158: 332–336.
  3. Pelclová D. Aktuality a úskalí v diagnostice a uznávání nemocí z povolání. Časopis lékařů českých 2018; 157: 396–399.
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 347.
Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa