První zkušenosti s biluminální fibrooptickou kanylou Vivasight ETView ® v hrudní chirurgii


Initial experience with the Vivasight ETView®double-lumen fibreoptic tube in thoracic surgery

Objective:
The double-lumen fibreoptic tube Vivasight ETView® is a new tool that allows lung isolation without the use of a fibrescope. The aim of the study was to evaluate the success and complication rates of its insertion in thoracic surgery procedures.

Design:
Prospective observational study (clinical audit).

Settings:
Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital.

Material and methods:
We evaluated the success rate, speed of insertion, incidence of malposition and other complications associated with the insertion of a fibreoptic double-lumen tube in 65 patients scheduled for thoracic surgery requiring separation of the lungs.

Results:
The tube was successfully inserted in 64 of 65 patients (98.5%). One patient (1.5%) experienced tube dislocation requiring subsequent repositioning using a flexible bronchoscope. The average speed of insertion was 23.4 (± 4.67) seconds. We did not observe any significant differences in the insertion success rates between experienced anaesthesiologists and trainees.

Conclusion:
The double-lumen Vivasight ETView® fibreoptic cannula is a good tool for the separation of the lungs in thoracic anaesthesia. It is also suitable for educational purposes.

Keywords:
thoracic anaesthesia – double-lumen fibreoptic tube – Vivasight ETView® – insertion success rate


Autoři: Bicek Vladimír;  Krečmerová Martina;  Ungermannová Veronika;  Vymazal Tomáš
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK ve FN v Motole
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 4, s. 274-276
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Biluminální fibrooptická kanyla Vivasight ETView® je nová pomůcka, která umožňuje selektivní intubaci plic bez použití fibroskopu. Naším cílem bylo zhodnocení úspěšnosti jejího zavedení a komplikací u výkonů v hrudní chirurgii.

Typ studie:
Prospektivní observační studie (klinický audit).

Typ pracoviště:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice.

Materiál a metodika:
Sledovali jsme úspěšnost a rychlost zavedení, malpozice a ostatní komplikace v souvislosti se zavedením fibrooptické biluminální rourky u 65 pacientů, kteří byli indikováni k hrudním výkonům s nutností separace plic.

Výsledky:
Rourka byla úspěšně zavedena u 64 z 65 pacientů (98,5 %). U jednoho pacienta (1,5 %) došlo k dislokaci rourky s následnou repozicí flexibilním bronchoskopem. Průměrná rychlost zavedení byla 23,4 (± 4,67) sekundy. Nepozorovali jsme zásadní rozdíly v rychlosti zavedení mezi zkušenými anesteziology a lékaři v tréninku.

Závěr:
Biluminální fibrooptická kanyla Vivasight ETView® je kvalitní pomůckou pro separaci plic v hrudní anestezii. Je vhodná i pro edukační účely.

Klíčová slova:
hrudní anestezie – biluminální kanyla – Vivasight ETView® – úspěšnost zavedení

ÚVOD

Rutinním zajištěním dýchacích cest u většiny výkonů v hrudní chirurgii je zavedení biluminální endobronchiální kanyly a selektivní ventilace plic s řízeným kolapsem plíce na operované straně. Mezi tyto výkony patří především lobektomie, pneumonektomie, neanatomické resekce, revize hrudní dutiny pro pneumotorax nebo hemotorax, stenózy trachey, resekční výkony na jícnu, transplantace plic a řada dalších. Správné umístění a bezpečná poloha biluminální kanyly vyžaduje velkou erudici a zkušenost anesteziologa, který se často neobejde bez fibroskopické kontroly. To klade nároky na materiálové vybavení flexibilními bronchoskopy vhodných velikostí a zvyšuje i časové nároky. Cílem této práce je zhodnotit úspěšnost a rychlost zavedení nové biluminální kanyly Vivasight ETView®, která má zavedenou optiku pod úrovní tracheálního lumen rourky.

SOUBOR A METODIKA

Práce popisuje zkušenost u 65 po sobě jdoucích pacientů, kteří byli od července 2013 do konce listopadu 2013 intubováni biluminální kanylou Vivasight ETView®. Jednalo se o klinický audit registrované zdravotnické pomůcky, Etická komise nemocnice byla informována a nepožadovala informovaný souhlas. Všichni pacienti podstoupili torakochirurgický operační výkon s nutností biluminální intubace a selektivní ventilace plic. Vivasight ETView® – DL (ETView Ltd., Misgav, Izrael) je levostranná endobronchiální kanyla s dvojím lumen (obr. 1), s přidaným video zařízením pro zpracování obrazů, se světelným zdrojem na hrotu a s integrovaným kabelem s konektorem. Zařízení je kompatibilní s ETView monitory a se zdravotnickými NTSC video monitory. Reálný obraz z dýchacích cest (obr. 2) je přenášen na obrazovku monitoru. Všem pacientům byla podána identická kombinovaná anestezie 1% propofolem na úvod, sufentanilem, rokuroniem a izofluranem ve vydechované koncentraci 0,6–1,0 % a 0,1% bupivakainem podaným do epidurálního katétru. Dávky intravenózních anestetik a bupivakainu byly podávány podle tělesné hmotnosti pacientů. Jejich základní demografické údaje jsou souhrnně uvedeny v tabulce 1. Pacienti byli po ukončení operačního výkonu buď extubováni na sále, nebo přeintubováni klasickou jednoluminnou endotracheální kanylou a přeloženi k pokračující umělé plicní ventilaci na resuscitační oddělení. Sledovali jsme počet selhání při zavedení a čas do definitivního usazení kanyly.

Obr. 1. Biluminální levostranná fibrooptická rourka Vivasight ETView®
Biluminální levostranná fibrooptická rourka Vivasight ETView®

Obr. 2. Kamera umístěná pod tracheálním ústím rourky snímá bifurkaci a odstup pravého hlavního bronchu
Kamera umístěná pod tracheálním ústím rourky snímá bifurkaci a odstup pravého hlavního bronchu

VÝSLEDKY

Základní charakteristika pacientů je uvedena v tabulce 1. Intubace biluminální kanylou Vivasight ETView® je – podobně jako s klasickou DL kanylou – technicky nenáročná. Obraz z dýchacích cest je přenášen na monitor v dobré kvalitě. Dává přehledné informace o anatomii dýchacích cest i o místě definitivního usazení. S kanylou se dobře manipuluje. Nevyžaduje následnou fibroskopickou kontrolu. Čas do definitivního usazení se u erudovaného anesteziologa a anesteziologa v přípravě zásadně nelišil a nepřesáhl 30 sekund. V jednom případě došlo z důvodu nedostatečné fixace kanyly při polohování pacienta k její dislokaci, správná poloha byla následně upravena pod bronchoskopickou kontrolou.

Tab. 1. Údaje o pacientech (průměrná hodnota a SD)
Údaje o pacientech (průměrná hodnota a SD)

DISKUSE

Prokázali jsme, že kanylu Vivasight ETView® je možné použít jako alternativu klasické biluminální kanyly v hrudní anestezii. Není nutné použít fibroskop a pro méně zkušené anesteziology je pravděpodobně vhodnější technickou i výukovou variantou ke klasické biluminální kanyle. Doposud nebyla publikována žádná práce, se kterou by bylo možné naše pozorování srovnat. V současné době probíhají 2 studie (Prospective, Randomized Clinical Trial Evaluating the ETView Double-Lumen Tube a Assesment of the ETView Double-Lumen Tube – www.clinicaltrials.gov), jejichž výsledky však nejsou v tuto chvíli k dispozici. Limitací naší práce je relativně malý počet pacientů a absence kontrolní skupiny k přesnějšímu porovnání s klasickou biluminální kanylou. Z tohoto důvodu bude provedena ve spolupráci s KARIM 1. LF UK VFN prospektivní multicentrická randomizovaná studie, která tyto nedostatky odstraní.

Největší nevýhodou nejčastěji používaného postupu – intubace biluminální endobronchiální kanylou je především nutnost verifikace její správné pozice optickou kontrolou bronchoskopem. To je jednak časově náročné a vyžaduje to i adekvátní přístrojové vybavení [1]. Fibrooptická biluminální kanyla spojuje výhody klasické biluminální kanyly a bronchoskopu. Díky videozařízení na hrotu kanyly má intubující lékař po celou dobu zavádění kanyly až do jejího definitivního usazení vizuální kontrolu anatomických poměrů v dýchacích cestách [2, 3]. Fibrooptickou SL (single lumen) kanylu lze zavádět také skrz laryngeální masku Fastrach, což může být přínosné v situacích s primárně obtížnější laryngoskopií [4]. Mezi nevýhody rourky Vivasight ETView® patří nedostatečně účinný způsob čištění optiky bočním ostřikem, především u pacientů s velkým množstvím vazkého hlenu v dýchacích cestách (např. cystická fibróza) nebo při krvavé sekreci.

ZÁVĚR

Kanyla Vivasight ETView® je vhodnou alternativou k zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii. K jejímu bezpečnému usazení není potřeba fibroskop, což velmi zjednodušuje manipulaci v dýchacích cestách a zkracuje dobu přípravy pacienta do chirurgické incize. Je velmi cennou pomůckou v edukaci selektivního zajištění dýchacích cest.

Konflikt zájmů: V průběhu psaní tohoto článku nedošlo ze strany autora a spoluautorů ke konfliktu zájmů.

Certifikace kanyly Vivasight ETView ®: FDA, CE (MDD 93/42/EEC), ISO 9001:2000, ISO 13485:2003.

Do redakce došlo dne 31. 1. 2014.

Do tisku přijato dne 2. 4. 2014.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.

KARIM 2. LF UK ve FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

e-mail: tomas.vymazal@fnmotol.cz


Zdroje

1. Seymour, A. H., Prasat B., McKenzie, R. J. Audit of double-lumen endobronchial intubation, Br. J. Anaesth., 2004, 93, p. 525–527.

2. Giglio, M., Oreste, D., Oreste, N. Usefulness of ETView TVT endotracheal tube for correct posi-tioning of bronchial blockers in left lobectomy: an easy and safe combination, Minerva Anestesiol., 2009, 75, p. 1–4.

3. Huitink, J. M., Koopman, E. M., Bouwman, R. A., Craenen, A., Verwoert, M., Krage, R., Visser, I. E., Erwteman, M., van Groeningen, D., Tinino, R., Schauer, A. Tracheal intubation with a camera embedded in the tube tip (Vivasight(™)). Anaesthesia., 2013, 68, p. 74–78.

4. Gaitini, L. A., Yanovski, B., Mustafa, S., Hagberg, C. A., Mora, P. C., Vaida S. J. A feasibility study using the VivaSight Single Lumen™ to intubate the trachea through the Fastrach laryn-geal mask airway: a preliminary report of 50 cases. Anesth. Analg., 2013, 116, p. 604–608.

Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa