Anesteziologie a intenzivní medicína - Informácie o časopise

Časopis Anesteziologie & intenzivní medicína je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Je indexován v EMBASE/Excerpta medica a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR a excerptován v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus a jsou zahrnuty v databázi Academic Search Complete dispozici prostřednictvím výzkumu HOST EBSCO platformě.

Časopis vychází od roku 1990. Do roku 2002 vycházel jako Anesteziolgie a neodkladná péče, pod současným názvem Anesteziologie a intenzivní medicína vychází od roku 2003.

K publikaci jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině jako původní práce, kasuistiky a přehledové články z anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicíny a resuscitace. Informuje o nových poznatcích v příbuzných oborech a historii medicíny. U intervenčních studií je vyžadován souhlas etické komise před jejich zahájením. Časopis přináší aktuální doporučení a guidelines odborných společností (ČSARIM, ČSIM), a další informace se zaměřením na vzdělávání, informace ze sjezdů a odborných konferencí.

Vychází 6x ročně. Roční předplatné vychází na 624 Kč (EUR 41.40), jedno číslo stojí 104 Kč (EUR 6.90). Příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce jsou přijaty k publikaci jako díla původní, případové studie a šetření předmětů anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicína, a resuscitaci.Časopis publikuje nové informace v souvisejících odvětvích a historii medicíny. Souhlas Etického výboru je zapotřebí před zahájením intervenčních studií. Časopis zpracovává aktuální doporučení a pokyny odbornými společnostmi (ČSARIM, CSIM) a dalších informací se zaměřením na vzdělávání, informace z konferencí a odborných konferencí.

Publikované práce jsou recenzované. Recenzní řízení probíhá elektronicky, pro autory je zaslepené. Definitivní rozhodnutí o publikaci záleží na vedoucím redaktorovi. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu textů. Zaslané příspěvky se nevracejí. Pokyny pro autory jsou na publikovány v časopise a dále na http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-pokyny. Elektronická verse časopisu neprochází redakční korekturou.

Elektronické vydání časopisu neprochází redakční revizí a korekturou.

Práce jsou zasílány v elektronické formě na adresu milan.adamus@seznam.cz.

ISSN: 1214-2158
e-ISSN: 1805-4412

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Praha

jiri.malek@fnkv.cz

ZÁSTUPCI VEDOUCÍHO REDAKTORA

Vladimír Černý

Ústí nad Labem/Hradec Králové

cernyvla1960@gmail.com

Emeritní vedoucí redaktor

Ivan Herold

Mladá Boleslav

REDAKČNÍ RADA

Martin Balík, Praha

Jan Beneš, Plzeň

Karel Cvachovec, Praha

Jarmila Drábková, Praha

Jozef Firment, Košice, Slovensko

Ivan Herold, Mladá Boleslav

Ivan Chytra, Plzeň

Antonín Jabor, Praha

Martin Matějovič, Plzeň

Daniel Nalos, Ústí nad Labem

Antonín Pařízek, Praha

George Silvay, New York, USA

Bronislav Stibor, Baden, Rakousko

Pavel Ševčík, Ostrava

Karel Škarvan, Basilej, Švýcarsko

Vladimír Šrámek, Brno

Štefan Trenkler, Košice, Slovensko

Roman Záhorec, Bratislava, Slovensko

Redaktoři rubrik

Celková anestezie Tomáš Vymazal (Praha)
Regionální anestezie Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
Ultrazvukové metody Martin Balík (Praha)
Anestezie v porodnictví a gynekologii Petr Štourač (Brno)
Intenzivní medicína Jan Beneš (Plzeň)
Jan Máca (Ostrava)
Peter Sklienka (Ostrava)
Dětská anestezie a intenzivní medicína     Vladimír Mixa (Praha)
Urgentní medicína Roman Škulec (Ústí nad Labem/Beroun/Hradec Králové)
Léčba bolesti Tomáš Gabrhelík (Zlín)
Etika a právo Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
Igor Piňos (Praha)
Problematika dýchacích cest Pavel Michálek (Praha)
Atestační otázky Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
Nová doporučení Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
Klinická fyziologie David Astapenko (Hradec Králové), Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
EKG v klinické praxi Jozef Jakabčin (Ústí nad Labem)
Zajímavosti, tipy a triky Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)

Aktualizace 27.2.2018

Předplatné

Vychází 6krát ročně.

Předplatné na rok 660,– Kč / SR 44,40 €

Jednotlivé číslo 110,– Kč / SR 7,40 €

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
e-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro autory ve formátu pdf ke stažení zde.

Redakce časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína přijímá k publikaci odborné práce z oblasti anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, neodkladné péče a urgentní medicíny, přehledové články z oborové tematiky, historie oboru, zprávy týkající se činnosti ČSARIM a ČSIM, informace o připravovaných a proběhlých kongresech, sympoziích, jubileích předních osobností oboru a recenze nových oborových publikací.

Odborné práce zahrnují vědecká sdělení, jimiž jsou původní práce a kazuistiky. Přehledové články a speciální články postgraduálního edukačního charakter (např. pravidelné rubriky) jsou přijímány na výzvu redakce nebo po předchozí domluvě s vedoucím redaktorem nebo editorem rubriky postgraduálního vzdělávání. Specifika jednotlivých forem je třeba respektovat, příspěvky je nutno posílat výhradně elektronicky na adresu vedoucího redaktora:

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA (milan.adamus@seznam.cz).

Rukopisy se přijímají v češtině, slovenštině a angličtině (britská je preferována). Rukopis je jazykově a redakčně zpracován.

Zaslané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo zaslanou práci odmítnout, pokud nevyhovuje formátem nebo obsahem publikačnímu záměru a provést nezbytné jazykové úpravy, pokud je autor neprovede sám během korektury.

ZÁKLADNÍ TYPY ČLÁNKŮ

 • původní práce
 • kazuistika
 • přehledový článek
 • systematický přehledový článek
 • metaanalýza
 • krátké sdělení
 • speciální článek
 • editorial
 • edukační článek
 • dopis redakci, korespondence
 • zprávy z kongresů, akce, osobní zprávy

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA RUKOPISU - TEXT

Formát: Word 2003 a novější (doc, docx). V celém textu se používá pouze obyčejný typ písma černé barvy, beze změny velikosti fontu nebo proložení. Jedinou povolenou změnou formátu je tučné písmo, kurzíva a horní nebo dolní index. Jiné změny písma nepoužívat (např. podtržení nebo funkci VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ).

Stránka: A4 na výšku, všechny okraje 2,5 cm (nahoře, dole, vlevo, vpravo)

Písmo: Times New Roman 12 pt, obyčejný typ písma, černé

Odstavec: jednoduché řádkování, zarovnání doleva, bez odsazení žádná mezera před i za řádkem, enter pouze na konci odstavce

Odrážky: pro definování výčtu nebo seznamů je možno použít odrážky

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA RUKOPISU – OBRÁZKY

Umístění: Obrázky se přikládají jako samostatné soubory, nevkládají se do textu rukopisu. V textu rukopisu se pouze vyznačí, kam by měly být do textu vloženy. Počet obrázků by měl být přiměřený a odpovídat rozsahu a/nebo povaze práce. Barevné obrázky lze zařadit v odůvodnitelných případech, nemá-li černobílý obrázek dostatečnou výpovědní hodnotu, a musí mít pro kvalitní tisk vysoké rozlišení (min. 600 x 600 dpi). 

Formát: jpg nebo png (popř. tif nebo eps), minimální rozlišení jpg je 300 dpi, ideální velikost obrázku je 8 cm na šířku. Konzultaci nestandardních formátů obrázků zprostředkuje odpovědná redaktorka časopisu (Mgr. Daniela Kučmašová, kucmasova@mf.cz). Obrázky zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně v souboru WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) – tento formát pro obrázky nelze použít pro tisk.

Copyright: Obrázky musí být původní, publikace převzatých obrázků je možná pouze se souhlasem držitele autorských práv (nutno uvést) nebo po překreslení s uvedením poznámky: volně podle... (jméno původního autora a číslo reference v hranaté závorce, odkaz uveden v Literatuře)

Název a legenda: Každý obrázek musí mít vlastní název a popř. legendu, které jsou přiloženy v samostatném souboru WORD. Název není vložen do obrázku. 

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA RUKOPISU – GRAFY, SCHÉMATA

Umístění: Grafy a schémata se přikládají jako samostatné soubory, nevkládají se do textu rukopisu. V textu rukopisu se pouze vyznačí, kam by měly být do textu vloženy. Počet grafů/schémat by měl být přiměřený a odpovídat rozsahu a/nebo povaze práce. Ke grafu, který vyjadřuje číselné výsledky, je nutno v samostatném souboru (formát Excel) přiložit zdrojová data.

Formát: jpg nebo png (popř. tif nebo eps), minimální rozlišení jpg je 300 x 300 dpi. Konzultaci nestandardních formátů grafů/schémat zprostředkuje odpovědná redaktorka časopisu (Mgr. Daniela Kučmašová, kucmasova@mf.cz). Grafy/schémata zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně v souboru WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) – tento formát pro grafy/schémata nelze použít pro tisk.

Copyright: Grafy musí být původní, publikace převzatých grafů je možná pouze se souhlasem držitele autorských práv nebo po překreslení s uvedením poznámky: volně podle ... (jméno původního autora a číslo reference v hranaté závorce, odkaz uveden v Literatuře)

Název a legenda: Každý graf/schéma musí mít vlastní název a popř. legendu, které jsou přiloženy v samostatném souboru WORD. Název není vložen do obrázku. 

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA RUKOPISU – TABULKY

Umístění: Tabulky se přikládají na konec rukopisu, nevkládají se do textu rukopisu. V textu rukopisu se pouze vyznačí, kam by měly být do textu vloženy. Počet tabulek by měl být přiměřený a odpovídat rozsahu a/nebo povaze práce.

Formát: Doporučený formát je tabulka vytvořená v programu WORD. Tabulky nemohou být ve formátu obrázků.

Copyright: Tabulky musí být původní, publikace převzatých tabulek je možná pouze s uvedením pramene (číslo reference v hranaté závorce, odkaz uveden v Literatuře).

Název a legenda: Každá tabulka musí mít vlastní název a popř. legendu s vysvětlením zkratek.

Obsah tabulky musí být pochopitelný, aniž by bylo nutné nahlížet do vlastního textu rukopisu. 

 

PRVNÍ STRANA RUKOPISU

Název článku česky Musí vystihovat základní obsah článku, neměl by být delší, než 200 znaků včetně mezer. Neobsahuje zkratky.

Autor/autoři

Uvádí se ve formátu Příjmení Iniciála křestního jména s tečkou. Uvádějte všechny autory. Odkaz na pracoviště je arabskou číslicí v horním indexu za iniciálou křestního jména. Doporučené pořadí autorů je takové, že na prvním místě by měl být autor, která má na vzniku článku největší podíl, dále je třeba uvést korespondujícího autora, který reaguje na případné komentáře a dopisy čtenářů (může jím být kterýkoliv člen autorského kolektivu), a na posledním je uveden tzv. senior autor, který má největší podíl na ideovém podkladu článku.

Příklad: Málek J.1, Černý V.2-6, Adamus M.7 

Pracoviště autora/autorů

Používejte pouze oficiální názvy tak, jak jsou uvedeny na stránkách pracoviště. Pokud je více autorů z různých pracovišť, odkaz na pracoviště se přepíše ze seznamu autorů a uvede arabskou číslicí v horním indexem před název pracoviště.

Příklad pracovišť vztahujících se k příkladu autorů z předchozí sekce:

1 Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha
2 Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
3 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
4 Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
5 Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
6 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
7 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

DRUHÁ STRANA RUKOPISU

Souhrn/Abstrakt: Články v češtině/slovenštině musí být dodány se dvěma Souhrny/Abstrakty (českým/slovenským a anglickým). Články v angličtině jsou se Souhrnem/Abstraktem pouze v angličtině. Souhrn/Abstrakt neobsahuje zkratky, odkazy na obrázky a tabulky.

Klíčová slova: Uveďte 3–6 klíčových slov, která umožňují zařadit článek do odkazů dle MeSH (https://www.ncbi.nlm.nih. gov/mesh).

Anglický název rukopisu: přesný překlad českého názvu

Summary: přesný překlad českého souhrnu

Keywords: přesný překlad českých klíčových slov

POŽADAVKY NA SOUHRN/ABSTRAKT 

STAVBA STRUKTUROVANÉHO ABSTRAKTU (ABSTRACT)

Cíl studie (Objective): charakterizuje problematiku, která je v práci řešena, co je účelem práce, hypotézu apod.

Typ studie (Design): např. observační, prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená apod.

Typ pracoviště (Setting): např. JIP fakultní nemocnice (neuvádět adresu a název).

Materiál a metoda (Material and methods): charakteristika sledovaného souboru, indikační a vylučovací kritéria, použité statistické metody.

Výsledky (Results): dosažené výsledky včetně číselných hodnot a statistické významnosti.

Závěr (Conclusion): závěry vyvozené autorem z předložené práce, shrnutí hlavních bodů.

 

TŘETÍ A DALŠÍ STRANY RUKOPISU

= vlastní rukopis 

ROZSAH VLASTNÍHO TEXTU A MAXIMÁLNÍ POČET REFERENCÍ (LITERATURA)

FORMÁT RUKOPISU

1. Původní práce

Autor předkládá své poznatky, které jsou výsledkem experimentální nebo klinické studie. Práce je uvedena strukturovaným souhrnem a jeho anglickým překladem a klíčovými slovy.

Je členěna na:

 • Úvod - seznámení s problematikou, důvody, které vedly k zájmu o problematiku, cíl práce. U prací výzkumného charakteru uvádí hypotézu, která má být prací potvrzena nebo vyvrácena.
 • Soubor a metoda - přináší informaci o vzorku sledované populace/experimentálních subjektech, přesný popis použitých metod, použité statistické metodě a způsobu hodnocení. U intervenčních studií je třeba doplnit vyjádření o souhlas etické komise (i když je souhlas EK uveden na poslední straně) a pacientů se zařazením do studie, eventuálně uvést důvody, proč nebyl souhlas vyžádán.
 • Výsledky - uvádí výsledky v souladu s popsanou metodou/metodami.
 • Diskuse - uvádí hlavní výsledek a jeho interpretaci, analýzu dosažených výsledku, zhodnocení případných „slabých míst“ metodiky studie, vlastní komentář a srovnání s pracemi jiných autorů, kteří se zabývali stejnou problematikou.
 • Závěr - shrnutí významu studie a zhodnocení, zda bylo dosaženo cílů studie. 

2. Kazuistika

Jde o odborné sdělení, uvedené krátkým volně psaným souhrnem do 15 řádků (200 slov) a jeho věrným anglickým překladem a klíčovými slovy. Skládá se z úvodu, popisu vlastního případu (případů), diskuse a seznamu literatury. Maximální rozsah textu kazuistiky je 1 800 slov a maximálně 10 citací.

3. Přehledový článek

Přehledové články jsou zpracovány zkušeným odborníkem v dané problematice, většinou na přímé zadání redakce časopisu nebo po konzultaci s vedoucím redaktorem. Jejich obsahem je přehled současných poznatků včetně kontroverzních názorů. Uvádí je krátký souhrn v češtině a s věrným anglickým překladem a klíčová slova. Maximální rozsah přehledového článku je 4 500 slov a maximálně 50 citací.

4. Práce edukačního charakteru

Jsou zpracovány zkušeným odborníkem v dané problematice, na přímé zadání redakce nebo vedoucího rubriky postgraduálního vzdělávání.

Kontakt:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com

5. Metodická doporučení

V časopise jsou uveřejňována doporučení odborné společnosti jako Metodické listy, Pokyny a Doporučení ČSARIM, ČSIM, případně doporučení dalších odborných společností.

6. Dopisy redakci

Dopisy redakci – uvedené odkazem na článek, k němuž se dopis vztahuje a oslovením Vážená redakce.

7. Zprávy ze života odborné společnosti, informace výborů ČSARIM a ČSIM

Zprávy z kongresů ČSARIM, ČSIM a dalších významných odborných akcí obsahují vybrané souhrny volných sdělení a postery (neprochází recenzním řízením, jen jazykovou úpravou).

Literatura

Odkazy na zdroje jsou v textu označeny arabským číslem v hranatých závorkách [] podle pořadí, v jakém jsou citovány. Literatura na konci rukopisu je řazena podle pořadí číselného odkazu v textu, autoři citovaní v textu musí být uvedeni v seznamu literatury a nejméně třetina citací by neměla být starší 5 let. Uvádějte všechny autory.

Z technických důvodů nelze seznam Literatury uvádět pomocí manažerů citací (např. software Endnote, Reference Manager, ProCite, Biblioscape, Zotero). Pokud jsou tyto manažery autorem používány, v konečné verzi odeslaného rukopisu musí být reference transformovány do prostého textu. Kromě odkazů na elektronické dokumenty neobsahují jednotlivé položky v Literatuře hypertextové odkazy. V číslování literatury je třeba číslice vypisovat, přednastavení a automatické číslování seznamů zrušit, a dále je třeba dodržovat níže uvedený formát.

Jednotlivé položky v seznamu Literatury se na konci rukopisu se uvádí ve formátu, který používá Pubmed (www.pubmed.com), nutno dodržovat interpunkci (tečky, čárky, středníky, mezery). Seznam časopisů a jejich oficiálních zkratek je dostupný např. na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ sites/entrez?db=journals

PŘÍKLADY REFERENCÍ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZDROJŮ

(článek v časopise, kniha, kapitola v knize, elektronický dokument, článek na webu před tištěnou verzí). Kompletní seznam vzorů referencí je dostupný na: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

1. článek v časopise

šablona citace: Příjmení Iniciály Křestního jména. Název článku. Časopis Rok;Ročník(Číslo): Rozsah stran. doi nepovinně

Příklad citace: Michalek P, Doherty JT, Vesela MM. Anesthetic management of a child with Langer-Giedion (TRPS II) syndrome. J Anesth. 2009;23(3):456-9. doi: 10.1007/s00540-009-0779-7.

2. kniha

šablona citace: Příjmení Iniciály jména. Název knihy. Vydání. Místo: Vydavatel; Rok vydání, ISBN.

Příklad citace: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

3. kapitola v knize

šablona citace: Příjmení Iniciály jména. Název kapitoly. In: Příjmení Iniciály pořadatele knihy, editors. Název knuhy. Vydání. Místo: Vydavatel; Rok vydání, Strany kapitoly. ISBN (pokud je k dispozici).

Příklad citace: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 10th ed. New York: McGraw-Hill; 2002. p.93-113.

4. elektronický dokument

šablona citace: Příjmení Iniciály jména. Název článku. Časopis [online]. Rok [cit. rok-měsíc-den]; Ročník (Číslo): Rozsah stran. Dostupné z: webová adresa. doi nepovinně

Příklad citace: Miller M, Groombridge C, Lyon R. Haemodynamic changes to a midazolam-fentanyl-rocuronium protocol for pre-hospital anaesthesia following return of spontaneous circulation after cardiac arrest. Anaesthesia [Internet]. 2017 Feb 15 [cit. 2017 Feb 20] doi: 10.1111/anae.13809. [Epub ahead of print]. Dostupné z http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.13809/full

5. článek publikovaný elektronicky před tištěnou verzí

šablona citace: Příjmení Iniciály jména. Název článku. Časopis Rok; Ročník (Číslo): Rozsah stran. Epub Rok Datum. doi nepovinně

Příklad citace: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

POSLEDNÍ SAMOSTATNÝ LIST RUKOPISU

(nutné vyplnit všechny položky, pokud položka není relevantní, autor uvede N/A):

Korespondující autor

 • Jméno Příjmení, Tituly
 • Korespondenční adresa (nebude zveřejněna v časopise, slouží k zaslání autorských výtisků)
 • E-mail
 • Mobilní telefon (nebude zveřejněn v časopise, slouží k rychlému kontaktu mezi redakcí a autorem při nejasnostech)

Datum

Prohlášení o původnosti uvést: Práce je původní a nebyla publikována ani není zaslána k recenznímu řízení do jiného média. Je vhodné uvést, zda předběžné výsledky byly prezentovány formou přednášky, posteru nebo abstraktu konference.

Střet zájmů uvést: Autoři prohlašují, že nemají střet zájmů v souvislosti s tématem práce. 

Podíl autorů uvést: Všichni autoři rukopis četli, souhlasí s jeho zněním a zasláním do redakce časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

uvést: jak se jednotliví autoři (uvést iniciálami) podíleli na vytvoření článku

Financování uvést: např. žádné, institucionální podpora, zdroje pracoviště, grantový projekt

Poděkování uvést: poděkování těm, kteří přispěli ke vzniku práce, ale nesplňují kritéria spoluautorství

Registrace v databázích, např. ClinicalTrials.gov (registrační číslo)

Projednání etickou komisí název komise, registrační číslo

Zařazení do rubriky časopisu

 • rubrika:
 • redaktor rubriky:

Pozn. Nutno vyplnit všechny položky, některé z nich nemusí být podle rozhodnutí redakce uvedeny v tištěné verzi

Recenzní řízení

 • Recenzní řízení probíhá elektronicky a trvá zpravidla 4–6 týdnů. O výsledku recenzního řízení jsou autoři vyrozuměni elektronicky, zasláním zpravidla dvou recenzních komentářů od externích recenzentů. Autoři jsou vyzváni k zapracování doporučení recenzentů do upraveného textu a zaslání průvodního dopisu každému recenzentovi (Covering Letter) k objasnění nejasností a otázek recenzentů. Definitivní rozhodnutí o publikaci na konci recenzního řízení přísluší vedoucímu redaktorovi. O výsledku recenzního řízení budou autoři vyrozuměni do 3 měsíců.
 • V souladu s Helsinskou deklarací a požadavkem ICMJE (International Commitee of Medical Journal Editors) je doporučeno klinické intervenční studie, zařazující pacienty po 1. 1. 2015, registrovat v některé z existujících databází (např. ClinicalTrials.gov).
 • Souhlas etické komise musí být získán vždy před zahájením jakékoliv intervenční či neintervenční studie. Výjimkou mohou být observační studie, výsledky auditu, epidemiologická sledování apod., sledované ukazatele však musí být jednoznačně rutinní součástí zdravotnické dokumentace sledované populace. Nicméně i v těchto případech redakční rada získání stanoviska etické komise před zahájením studie doporučuje.
 • Informovaný souhlas s účastí ve studii a s případnou diagnostickou nebo léčebnou intervencí by měl být získán od všech osob (nebo jejich zákonných zástupců), které jsou předmětem klinické studie. Rozhodnutí autorů studie nevyžadovat Informovaný souhlas musí být důkladně a přesvědčivě zdůvodněno v textu práce v části Soubor a metody.
 • V případě kazuistik je doporučeno získání písemného souhlasu pacienta s publikací, zvláště v případech, kde povaha případu či forma dokumentace (např. fotografie) nese riziko možné identifikace pacienta. Nemožnost získání písemného souhlasu a její zdůvodnění (úmrtí, nemožnost kontaktu apod.) musí být písemně uvedeny mimo vlastní text práce.
 • Existence souhlasu etické komise nevylučuje odmítnutí práce redakční radou v recenzním řízení z etických důvodů.
 • V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností týkajících se etických aspektů plánované studie lze požádat Redakční radu o její stanovisko.
 • Příspěvky nejsou honorovány, po přijetí práce bude autorům zaslána autorská smlouva. 

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V RUKOPISECH

Obecně

 • Nedodržování obvyklých zásad struktury jednotlivých formátů prací.
 • Nedodržování Pokynů pro autory.
 • Nadměrná délka textu.
 • Používání vágních, slangových a nedostatečně definovaných pojmů.
 • Nevysvětlení zkratky při prvním objevení se v textu.
 • Rozvláčnost textu bez jasné a logické struktury.

Název práce

 • Nereflektuje obsah práce či studie.
 • Obsahuje zkratky a slangové výrazy.
 • Nadměrně dlouhý.

Úvod

 • Neobsahuje zdůvodnění, proč byla práce provedena/sepsána.
 • Neobsahuje cíl práce.
 • Neobsahuje hypotézu.
 • Je zdlouhavý a zabíhá do nepodstatných detailů.

Soubor a metody

 • Popis metody neumožňuje opakování studie, tj. není přesně popsán.
 • Obsahuje metody, které nejsou v práci dále zmíněny.
 • Neobsahuje popis metod, které jsou dále uváděny v části Výsledky.
 • Nedostatečný popis zvolených statistických metod.

Výsledky

 • Nekompletní s ohledem na popsané metody.
 • Zdvojení výsledků v textu i tabulkách.
 • Prezentované výsledky jsou diskutovány.

Diskuse

 • Chybí logické členění a obvyklá struktura diskuse.
 • Nevysvětluje hlavní nálezy práce.
 • Neuvádí omezení a limity studie a použitých metod.
 • Uvádí údaje, které nemají přímý vztah k interpretaci výsledků.
 • Nedostatečně porovnává výsledky s jinými pracemi.
 • Nedostatečně vystihuje (obvykle nadhodnocuje) přínos získaných výsledků.

Závěr

 • Opakuje již předchozí text.
 • Formuluje závěry, které neodpovídají získaným výsledkům.
 • Obsahuje údaje, které nemají vztah k účelu závěru.

Literatura

 • Zastaralá (doporučení – nejméně třetina citací má být mladší 5 let).
 • Nerelevantní.
 • Počet citací větší než doporučený pro daný typ článku.

Aktualizováno: 20. února 2017

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Informace o předplatném podává a objednávky předplatitelů přijímá:
ČLS JEP
Sokolská 31,
120 26 Praha 2,
tel.: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa