Praha je již etablovaným zkušebním centrem pro Evropský diplom z intenzivní medicíny (EDIC) v novém formátu


Autori: Balík Martin 1;  Duška František 2
Pôsobisko autorov: EDIC Subcommittee, ESICM, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha 1;  EDIC Subcommittee, ESICM, Adult Intensive Care Unit, Nottingham University Hospitals NHS Trust, Velká Británie 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 4, s. 337-338
Kategória: Dopis redakci

Nový model zkoušení Evropského diplomu z intenzivní medicíny (EDIC) má za cíl jeho jasné zakotvení jako „exit exam“ po ukončení kvalifikačního kurikula v intenzivní medicíně (podle CoBaTriCE sylabu), s ambicí stát se do roku 2020 plnohodnotnou alternativou národních atestací ve všech 28 zemích EU a ve Švýcarsku, a tím přispět ke standardizaci úrovně oboru v Evropě a usnadnit mobilitu pracovní síly. První část zkoušky probíhá formou testu mnohočetného výběru (MCQ), kterého se za rok účastní cca 700 kandidátů s úspěšností kolem 50 %. Model zkoušení druhé, ústní části EDIC byl do počátku roku 2013 realizován v množství lokálních národních center se značnou variabilitou výsledků a s nedostatečnou kapacitou. V září 2012 schválil výkonný výbor Evropské společnosti intenzivní medicíny (ESICM) návrh EDIC komise spočívající ve změně formátu zkoušení na tzv. OSCE (Objective Structured Clinical Examination [1]), které standardizovanou formou testuje spíše klinické rozhodování než znalost guidelines. Zkoušení probíhá v anglickém jazyce, paralelně v 8 schválených centrech v Evropě a v jednom centru na Blízkém východě dvakrát ročně. Každý z 200–300 kandidátů v jarním a podzimním termínu je exponován 9 kvalifikovaným examinátorům v průběhu celkem 135minutové zkoušky, kdy kandidáti rotují a jsou skórováni při řešení tří různých klinických scénářů a tří na počítači generovaných klinických situací. Každému z kandidátů ve všech centrech jsou kladeny stejné otázky a rovněž hodnocení odpovědí je standardizováno. Nový model má zajistit nejvyšší standard zkoušky tj. férovost, objektivitu, reproducibilitu a kontrolovatelnost [2–4]. Zkušební materiály jsou pečlivě připravovány a interně oponovány panelem expertů v rámci EDIC komise ESICM. V průběhu vlastní zkoušky jsou data zkoušejícími zadávána do tabletů a online přenášena k vyhodnocení, potřeba tištěných materiálů je minimalizována. Vyhodnocení se provádí anonymně a centrálně ve spolupráci s edukacionalisty na univerzitě v Heidelbergu a výsledky jsou validizovány na společném setkání zástupců ESICM a Švýcarské společnosti intenzivní medicíny.

Praha se od podzimu 2013 etablovala jako jedno ze zkušebních  center s primárním cílem pokrýt oblast střední a východní Evropy a částečně Německa. Tým examinátorů je sestaven jak z českých držitelů EDIC, tak externích examinátorů z ostatních evropských zemí a zahrnuje špičkové odborníky v oboru včetně dvou prezidentů národních intenzivistických společností (české a britské). Všichni examinátoři jsou řádně proškoleni.

Po vyhodnocení prvních 3 kol nového systému zkoušení EDIC se zdá, že se daří etablovat zkoušku jako respektovanou, standardizovanou a reprodukovatelnou tak, že všichni kandidáti mají stejné podmínky a možnosti získat EDIC. Počet zkušebních center pokrývá kapacitně potřeby zkoušky. Po třech kolech nového modelu zkoušení EDIC se procento neúspěšných kandidátů pohybuje mezi 30 a 40 % a dosahovaná hodnota Cronbachovo alfa [5] přes 0,8 svědčí o excelentní vnitřní konzistenci výsledků.

Diplom EDIC sice není v České republice (na rozdíl např. od Nizozemí, Irska či Švýcarska) zatím uznáván jako ekvivalent národní atestace, přesto představuje velkou selekční výhodu případným uchazečům o práci v zahraničí a je rovněž příležitostí, jak nechat své znalosti a schopnosti v oblasti intenzivní péče projít prubířským kamenem mezinárodního srovnání. Nový model zkoušení EDIC by se mohl stát inspirací pro zkoušení českých národních atestací. Domníváme se, že zavedení analogického modelu zkoušení národních atestací v České republice je žádoucí ze stejných důvodů, ze kterých se přistoupilo ke změně formátu EDIC v celoevropském měřítku.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Martin Balík

KARIM 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

120 00 Praha 2

email: martin.balik@vfn.cz


Zdroje

1. Harden, R. M., Stevenson, M., Downie, W., Wilson, G. M. Assessment of Clinical Competence using Objective Structured Examination. British Medical Journal, 1975, 1, p. 447–451.

2. Wass, V., Van der Vleuten, C., Shatzer, J., Jones, R. Assessment of clinical competence. The Lancet, 2001, 357, p. 945–949.

3. Epstein, R. M., Hundert, E. M. Defining and assessing clinical competence. JAMA, 2002, 387, p. 226–235.

4. Van der Vleuten, C. P. Validity of final examination in undergraduate medical traning. BMJ, 2000, 321, p. 1217–1219.

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach’s_alpha [poslední přístup 17.6.2014].

Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa