Volně prodejné přípravky s obsahem kyseliny lipoové mohou pomoci zmírnit atrofii mozku u sekundárně progredující roztroušené sklerózy

29. 11. 2016

Na neurologickém kongresu ECTRIMS 2016 byly prezentovány výsledky klinické studie zaměřené na možnost zmírnění progrese mozkové atrofie u pacientů se sekundárně progredující roztroušenou sklerózou při podávání kyseliny lipoové.

Kyselina lipoová

Kyselina lipoová je antioxidant. Její R-stereoizomer je endogenně produkován v mitochondriích, kde hraje roli v dýchacím řetězci. Ve zvířecích modelech bylo prokázáno, že kyselina lipoová snižuje zánětlivou reakci organismu a také makulární a spinální atrofii.

Sledovaná kohorta pacientů

Pilotní klinická studie zahrnovala 51 pacientů se sekundárně progredující roztroušenou sklerózou (SPMS − secondary progressive multiple sclerosis), kteří užívali buď kyselinu lipoovou v dávce 1200 mg 1× denně (n = 27), nebo placebo (n = 24). Průměrný věk nemocných činil 58,5 roku, ženy tvořily 61 %, běloši měli 96% zastoupení. Onemocnění roztroušenou sklerózou u těchto pacientů trvalo v průměru 29,6 roku, průměrné skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) dosahovalo 5,5. 

Výsledky

Atrofie mozku byla hodnocena dle výsledků vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), a to jako roční změna objemu mozku. Na základě MRI snímků bylo zhodnoceno, že v aktivně léčené skupině došlo k 66% redukci progrese mozkové atrofie a tito pacienti vykázali rovněž zlepšení chůze (test chůze na 25 stop), ačkoli tato změna nebyla statisticky signifikantní. Nebyly zjištěny rozdíly mezi oběma skupinami v objemu šedé hmoty, tloušťce korové vrstvy ani změnách skóre EDSS. Nežádoucí účinky hlášené v obou skupinách byly téměř shodné, u aktivně léčených pacientů bylo pouze zaznamenáno více případů podráždění trávicího traktu (17 % oproti 3 % ve skupině léčené placebem). 

Závěr

Kyselina lipoová prokázala v malé klinické studii snížení progrese mozkové atrofie dle MRI u pacientů se SPMS. Výhodou je, že tato potenciální podpůrná léčba je finančně velmi nenáročná. Slibná data je však třeba prověřit prostřednictvím větší klinické studie a také jinou metodou hodnocení atrofických změn mozku. Zatím je plánována další studie se zapojením 115 pacientů. 

(imt) 

Zdroj: Brauser D. OTC supplement may reduce brain atrophy in SPMS. Medscape Medical News 2016 Sep 23. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/869188Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa