XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(10): 847
Kategorie: Zprávy

21.–24. 9. 2016, Brno

XXIII. kongres České internistické společnosti se v roce 2016 uskutečnil v prostorách brněnského výstaviště a záštitu nad organizací a programem převzal prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně. Program byl zahájen ve středu 21. 9. 2016 sympoziem společnosti Servier, na němž byla představena nová fixní kombinace atorvastatinu, perindoprilu a amlodipinu pod obchodním názvem Lipertance® a jejím unikátním postavením při snižování kardiovaskulárního rizika u pacientů s hypertenzí a dyslipidemií. Slavnostní zahajovací přednášky se ujal prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., z LF Univerzity Palackého a FN Olomouc a zaměřil se na problematiku mnohočetného myelomu.

V dalších dnech program probíhal ve 3 sálech, zaznělo více než 200 příspěvků, zúčastnilo se jej na 1 500 účastníků a pokrýval všechny aspekty vnitřního lékařství.

V oblasti preventivní kardiologie, i s odkazem na zahajovací sympozium, zazněla řada příspěvků věnujících se snižování kardiovaskulárního rizika zaměřených jak na nové možnosti léčby dyslipidemií (např. PCSK9 inhibitory), tak na studie prokazující dlouhodobou bezpečnost užívání statinů; krom dyslipidemií se pak v řadě příspěvků probírala i nutnost důsledné korekce krevního tlaku, redukce hmotnosti, zanechání kouření, a to jak s návody pro každodenní klinickou praxi, tak i s představením nových a pokročilých metod indikovaných u vysoce rizikových pacientů. Z oblasti kardiologie byly krom jiných témat akutní, či intervenční kardiologie diskutovány nové doporučené postupy léčby chronického srdečního selhání evropské i české kardiologické společnosti, které byly významně ovlivněny pozitivními výsledky studií využívajících novou skupinu léčiv – tzv. ARNI, tj. inhibitory angiotenzinového receptoru a neprilysinu. Rozmanité přednášky, bohaté diskuse a boření mýtů se v různých sekcích odehrávalo nad problematikou nových/přímých antikoagulancií a jejich užití v terapii a prevenci hluboké žilní trombózy, fibrilace síní nebo jejich užití u pacientů indikovaných ke kardioverzi.

V diabetologii byly představeny výsledky velkých studií zaměřených na kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik, ale také na jejich vliv např. na progresi diabetické nefropatie nebo retinopatie.

V gastroenterologii se probíraly novinky v problematice nespecifických střevních zánětů nebo nové možnosti endoskopických vyšetření.

V geriatrické sekci jsme se zaměřili na nutnost komplexního náhledu na geriatrické pacienty a hodnocení jejich výživového statusu, ale v dalších sekcích věnovaných farmakologii pak i na polypragmazii, nevhodné kombinace léků a jejich rizika. Samozřejmě zazněla i řada dalších přednášek v ostatních oborech vnitřního lékařství (ať již šlo o endokrinologii, obezitologii, nefrologii, revmatologii, onkologii, hepatologii, infektologii či jiné obory), avšak s ohledem na rozsah této zprávy a také na rozmanitý obsah jednotlivých příspěvků, který nelze shrnout jen několika slovy, není možné na tomto místě uvést všechny.

S velkým ohlasem a velice pozitivním hodnocením organizátora kongresu se setkaly přednášky zaměřené na diferenciální diagnostiku ve vnitřním lékařství, které se v letošním roce zaměřily na bolesti na hrudi (přednášky se ujal prim. MUDr. Z. Monhart, Ph.D., ze Znojma), anémii (prof. MUDr. J. Malý, CSc., z Hradce Králové), hypokalemii (prof. MUDr. J. Widimský jr, CSc., z Prahy) a na diagnózy, které v diferenciálně diagnostickém algoritmu často opomíjíme (prim. MUDr. L. Kotík, CSc., z Prahy).

Vlastní sekci měly tradičně zdravotní sestry; rozsah i úroveň této sekce se každým rokem zvyšují, a komplementárně tak doplňují program internistických kongresů.

V průběhu kongresu pak zazněla i řada příspěvků mladých internistů a v průběhu jejich sekce probíhající v sobotním dopoledni byly vyhlášeny výsledky Soutěže mladých internistů, v níž na 1. místě se umístil MUDr. J. Novák z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny z Brna s přednáškou zaměřenou na nové diagnostické možnosti u spánkové apnoe (Hladiny cirkulující miR-210 a miR-126 jsou vyšší u hypertoniků s obstrukční spánkovou apnoe než u hypertoniků bez spánkové apnoe – pilotní studie), na 2. místě MUDr. H. Nechutová, Ph.D., z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny z Brna s přednáškou zaměřenou na význam neuromodulace v patofyziologii hypertenze (Neuromodulace u hypertenze – první výsledky) a zároveň posterem popisujícím případ pacienta s nízce diferencovaným adenokarcinomem difuzního typu (Nízce diferencovaný adenokarcinom žaludku difuzního typu – karcinom z buněk pečetního prstenu: kazuistika) a na 3. místě pak MUDr. J. Jirkovská z diabetologického centra Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze s pos­terem představujícím novou metodu jaterní elastografie a jejího využití u pacientů s diabetem (Korelace výše jaterních testů se stupněm tuhosti jater stanoveným pomocí tranzientní elastografie u pacientů s diabetem).

Letošní kongres byl velice vydařený, organizátorům patří velké díky a již nyní se můžeme těšit na jeho další ročník v roce 2017, v Praze od 29. 10. do 1. 11.

MUDr. Jan Novák

jan.novak@fnusa.cz

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Doručeno do redakce 30. 9. 2016


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2016 Číslo 10
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa