Profesor MU Dr. František Pór a profesor Dr. Med. Robert Klopstock, poslucháči Lekárskych fakúlt v Budapešti a v Prahe


Professor Frantisek Por MD and Professor Robert Klopstock MD, students at Budapest and Prague Faculties of Medicine

Professor Frantisek Por MD and Professor Robert Klopstock MD were contemporaries, both born in 1899, one in Zvolen, the other in Dombovar, at the time of Austro‑Hungarian Monarchy. Prof. Por attended the Faculty of Medicine in Budapest from 1918 to 1920, and Prof. Klopstock studied at the same place between 1917 and 1919. From 1920 until graduation on 6th February 1926, Prof. Por continued his studies at the German Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Prof. Klopstock had to interrupt his studies in Budapest due to pulmonary tuberculosis; he received treatment at Tatranske Matliare where he befriended Franz Kafka. Later, upon Kafka’s encouragement, he changed institutions and continued his studies at the German Faculty of Medicine, Charles University in Prague, where he graduated the first great go. It is very likely that, during their studies in Budapest and Prague, both professors met repeatedly, even though their life paths later separated. Following his graduation, Prof. Por practiced as an internist in Prague, later in Slovakia, and from 1945 in Ko­sice. In 1961, he was awarded the title of university professor of internal medicine at the Faculty of Medicine, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, where he practiced until his death in 1980. Prof. Klopstock continued his studies in Kiel and Berlin. After his graduation in 1933, he practiced in Berlin as a surgeon and in 1938 left for USA. In 1962, he was awarded the title of university professor of pulmonary surgery in New York, where he died in 1972.

Key words:
Professor Frantisek Por MD –  Professor Robert Klopstock MD –  Faculty of Medicine, Budapest University –  German Faculty of Medicine, Charles University in Prague –  internal medicine –  pulmonary surgery


Autoři: M. Mydlík 1,2;  K. Derzsiová 1
Působiště autorů: IV. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika, prednosta prof. MU Dr. Ivan Tkáč, Ph. D. 1;  Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Slovenská republika, prednosta MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(11): 1198-1200
Kategorie: Z historie medicíny

Souhrn

Profesor MU Dr.
František Pór a profesor Dr. Med. Robert Klopstock boli rovesníci, narodili sa roku 1899, vo Zvolene a v Dombovári, v čase Rakúsko- Uhorskej monarchie. Prof. Pór študoval v rokoch 1918– 1920 na Lekárskej fakulte v Budapešti a prof. Klopstock študoval na tej istej fakulte v rokoch 1917– 1919. V roku 1920 prof. Pór odišiel študovať na Nemeckú lekársku fakultu UK do Prahy, kde pokračoval v štúdiu až do promócie, t.j. 6. februára 1926. Prof. Klopstock prerušil štúdium v Budapešti pre tuberkulózu pľúc, liečil sa v Tatranských Matliaroch, kde sa stal priateľom Franza Kafku. Neskôr na jeho podnet prestúpil na Nemeckú lekársku fakultu UK v Prahe, kde absolvoval 1. rigorózum. Na štúdiách v Budapešti a v Prahe sa prof. Pór a prof. Klopstock s veľkou pravdepodobnosťou opakovane stretli, napriek tomu, že neskôr sa ich osudy rozdelili. Profesor Pór po promócii pôsobil ako internista v Prahe, neskôr na Slovensku a od roku 1945 v Košiciach. V roku 1961 sa stal univerzitným profesorom vnútorného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde pôsobil až do svojej smrti roku 1980. Prof. Klopstock pokračoval v štúdiu v Kieli a v Berlíne. Po promócii roku 1933 pôsobil v Berlíne ako chirurg, neskôr roku 1938 emigroval do USA a roku 1962 sa stal profesorom pľúcnej chirurgie v New Yorku, kde aj zomrel roku 1972.

Kľúčové slová:
prof. MU Dr. František Pór –  prof. Dr. Med. Robert Klopstock –  Lekárska fakulta Univerzity v Budapešti –  Nemecká lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe –  vnútorné lekárstvo –  pľúcna chirurgia

Práca bola prednesená 12. apríla 2010 na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach, pri príležitosti XVII. memoriálu prof. MUDr. Františka Póra.

Profesor MUDr. František Pór a profesor Dr. Med. Robert Klopstock boli rovesníci, narodili sa roku 1899, vo Zvolene a Dombovári, v Rakúsko-Uhorskej monarchii (tab. 1) a začali študovať na Lekárskej fakulte v Budapešti a neskôr pokračovali v štúdiu na Nemeckej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej (UK) v Prahe.

Tab. 1. Základné životopisné údaje profesora Póra a profesora Klopstocka.
Základné životopisné údaje profesora Póra a profesora Klopstocka.

Profesor MUDr. František Pór začal štúdium na Lekárskej fakulte, na Univerzite v Budapešti v roku 1918 a v roku 1920 pokračoval na Nemeckej lekárskej fakulte UK v Prahe. Profesor Dr. Med. Robert Klopstock, ktorý sa narodil v tom istom roku ako profesor Pór, študoval na Lekárskej fakulte budapeštianskej univerzity v rokoch 1917–1919. Prof. Pór po prestupe do Prahy vykonal dielčie skúšky 1. rigoróza do 7. júla 1922, 2. rigoróza do 21. mája 1925 a 3. rigoróza do 3. februára 1926. Promoval 6. februára 1926 na Nemeckej lekárskej fakulte UK v Prahe [1–3]. Jeho rovesník, profesor Klopstock, neskorší profesor pľúcnej chirurgie, prerušil svoje štúdium na Lekárskej fakulte v Budapešti pre tuberkulózu pľúc, na ktorú sa liečil v Tatranských Matliaroch a v Tatranskej Kotline vo Vysokých Tatrách. Počas svojho liečebného pobytu vo Vysokých Tatrách, roku 1921 sa zoznámil v Tatranských Matliaroch s Franzom Kafkom, na podnet ktorého neskôr pokračoval v štúdiu na Nemeckej lekárskej fakulte UK v Prahe [4]. Prof. Klopstock študoval na uvedenej fakulte od letného semestra (3. semestra štúdia) roku 1922 do konca letného semestra školského roku 1925/1926 (obr. 1). Dielčie skúšky 1. rigoróza absolvoval v nasledujúcom poradí: všeobecná bio­lógia: 15. decembra 1922 (výborne), chémia: 14. decembra 1923 (dostatočne), anatómia: 29. mája 1925 (dostatočne), fyziológia: 19. júna 1925 (dostatočne) a histológia: 26. júna 1925 (dostatočne). Po smrti Franza Kafku 3. júna 1924 v Kierlingu, v Rakúsku a neskôr po ukončení 1. rigoróza 26. júna 1925 (obr. 1) prof. Klop­stock prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity v Kieli, v Nemecku a po jednoročnom štúdiu na tamojšej lekárskej fakulte, prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity v Berlíne, kde promoval 26. júna 1933 [1–3]. Bývali poslucháči – rovesníci prof. Pór a prof. Klopstock, bezpodmienečne museli dokonale ovládať maďarčinu a nemčinu, aby mohli študovať približne v rovnakom období v Budapešti a v Prahe. Je pravdepodobné, že sa títo budúci profesori stretli počas štúdia 1. rigoróza na vyššie spomínaných lekárskych fakultách obidvoch univerzít. Štúdium na obidvoch lekárskych fakultách bolo ekonomicky veľmi náročné, prednášky neboli povinné, ale k 1. rigorózu bolo nutné absolvovať k jednotlivým predmetom príslušné kolokvia (zápočty). Poslucháči na lekár­skej fakulte mali relatívne veľa voľného času, ktoré využívali k nadväzovaniu kontaktov a priateľských vzťahov s kolegami a osobným záľubám.

Potvrdenie o odchode Roberta Klopstocka z Nemeckej univerzity v Prahe dňa 10. mája 1926.
Obr. 1. Potvrdenie o odchode Roberta Klopstocka z Nemeckej univerzity v Prahe dňa 10. mája 1926.

Prof. Pór po promócii roku 1926 začal pracovať na III., neskôr na II. internej klinike vo Všeobecnej nemocnici v Prahe, v rokoch 1930/1931–1932/1933 bol 4. odborným asistentom na II. internej klinike Nemeckej lekárskej fakulty v Prahe (obr. 2). V roku 1932 sa stal primárom Interného oddelenia Mestskej nemocnice v Ružomberku, kde pôsobil do roku 1940. Počas II. svetovej vojny prof. Pór pôsobil ako súkromný odborný lekár pre choroby vnútorné v Novom Meste nad Váhom. 26. januára 1945 ho zaistilo gestapo spolu aj s manželkou a boli deportovaní do koncentračného tábora v Seredi, odtiaľ do Terezína a tam 8. mája 1945 boli oslobodení Červenou armádou. Dňa 3. júla 1945 nastúpil ako primár Interného oddelenia Štátnej nemocnice v Košiciach. Od 1. októbra 1948 bol poverený vedením Internej kliniky, ktorá vznikla na novozaloženej Lekár­skej fakulte v Košiciach. I. internú kliniku viedol až do roku 1971. Interná klinika sa stala pod jeho vedením významnou súčasťou klinickej medicíny na Slovensku. MUDr. F. Pór bol 1. apríla 1948 vymenovaný za docenta vnútorného lekárstva a v roku 1961 za profesora pre obor vnútorné lekárstvo. Po odchode do dôchodku ešte mnoho rokov dochádzal, skoro denne, na kliniku a zapájal sa do jej činnosti [5,6].

Potvrdenie o pôsobení MUDr. Františka Póra vo Všeobecnej nemocnici v Prahe v školskom roku 1930/1931– 1932/1933. MUDr. František Pór bol v tom čase 4. asistentom na II. internej klinike Nemeckej lekárskej fakulty v Prahe.
Obr. 2. Potvrdenie o pôsobení MUDr. Františka Póra vo Všeobecnej nemocnici v Prahe v školskom roku 1930/1931– 1932/1933. MUDr. František Pór bol v tom čase 4. asistentom na II. internej klinike Nemeckej lekárskej fakulty v Prahe.

Prof. Robert Klopstock po promócii roku 1933 pracoval ako chirurg na viacerých pracoviskách v Berlíne. V roku 1938 emigroval so svojou manželkou, ktorá pochádzala z Maďarska, do USA a tam pracoval na rôznych chirurgických pracoviskách a nakoniec roku 1962 sa stal profesorom pľúcnej chirurgie v Down State Medical Center v New Yorku. Prof. Klopstock zo­mrel 15. júna 1972 v New Yorku.

Obidvaja univerzitní profesori, prof. MUDr. František Pór a prof. Dr. Med. Robert Klopstock, napriek tomu, že sa ich životné cesty rozišli po roku 1926 v Prahe, sa obidvaja počas svojho života radi vracali do Budapešti a do Vysokých Tatier, aspoň počas svojich dovoleniek. Prof. Pór bol zakladateľom Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, ktoré sa v jeho intenciách organizujú dodnes. V roku 2011 sa pripravuje 50. výročie ich založenia. Prof. Robert Klopstock navštívil Tatranské Matliare vo Vysokých Tatrách naposledy roku 1936, kde sa roku 1921 zoznámil so svojím životným priateľom, Franzom Kafkom.

prof. MU Dr. Miroslav Mydlík, DrSc.
www.fnlp.sk
e-mail: k.derzsiova@fnlp.sk


Zdroje

1. Fond Lékařské fakulty Nemecké univerzity v Praze: Katalogy poslucháčů.

2. Fond Lékařské fakulty Nemecké univerzity v Praze: Rigorózní protokol Lékařské fakulty.

3. Fond Lékařské fakulty Nemecké univerzity v Praze: Matrika doktorů.

4. Mydlík M, Derzsiová K. Robert Klop­stock and Franz Kafka the friends from Tatranské Matliare (The High Tatras). Prague Med Report 2007; 108: 191– 195.

5. Mydlík M, Derzsiová K. 105. výročie narodenia a XI. memoriál profesora MU Dr. Františka Póra. Vnitř Lék 2005; 51: 752– 754.

6. Hlaváčková L, Svoboda P. Biografisches Lexikon der Deutschen Medicinischer Fakultät in Prag, 1883– 1945. Praha: Karolinum 1998.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2010 Číslo 11
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa