Liečba bolesti po jednodňovej chirurgii

8. 6. 2022

U pacientov po bolestivom chirurgickom zákroku je dôležitou súčasťou rekonvalescencie rovnako účinná kontrola bolesti. V klinickej praxi sa bežne používa kombinovaná analgézia využívajúca paracetamol a nesteroidné protizápalové liečivá (NSAIDs), ktoré však nie sú až pre štvrtinu pacientov vhodné. Alternatívou môže byť metamizol. Práca publikovaná v European Journal of Anaesthesiology hodnotila noninferioritu kombinácie paracetamol/metamizol voči paracetamolu/ibuprofénu v liečbe bolesti u pacientov po jednodňovej chirurgii.

Kontrola bolesti po ambulantnom chirurgickom zákroku

Adekvátna pooperačná analgézia pacientov po jednodňovom chirurgickom zákroku naráža na dva hlavné problémy. Pacienti musia bolesť riešiť doma sami a spôsob podania je obmedzený v porovnaní s možnosťami počas hospitalizácie. Aj napriek pokrokom terapie bolesti v ostatných rokoch uvádza stredne ťažké až ťažké bolesti po prepustení 9−40 % pacientov.  

Po zákrokoch jednodňovej chirurgie sa odporúča nasadiť kombináciu perorálneho paracetamolu, NSAID, slabých opiátov a lokálnych anestetík. NSAIDs však nie sú z dôvodu kontraindikácií vhodné až u 25 % pacientov. Potenciálnou náhradou tak môže byť metamizol. Ide o neopiátovú zlúčeninu s analgetickým, antipyretickým a spazmolytickým efektom. Jej nasadenie môže vo veľmi vzácnych prípadoch spôsobiť agranulocytózu, a preto táto modalita v súčasnosti nie je tak široko rozšírená. Účinnosť metamizolu (pri intravenóznom či intramuskulárnom podaní) v potláčaní bolesti po chirurgickom zákroku je dobre opísaná, avšak pre kombináciu s paracetamolom máme zatiaľ menej dát.

Metodika a priebeh štúdie

Citovaná štúdia prebehla na 1 belgickom pracovisku a bolo do nej zaradených 200 pacientov vo veku 18–70 rokov. Účastníci podstúpili elektívne zákroky jednodňovej chirurgie: operáciu hemeroidov (n = 50), artroskopickú operáciu ramena (n = 50) či kolena (n = 50), prípadne operáciu slabinovej prietrže (n = 50). Pacienti boli randomizovaní v pomere 1 : 1 na užívanie kombinácie paracetamolu (1 g 4× denne) s metamizolom (1 g 3× denne) alebo paracetamolu (1 g 4× denne) s ibuprofénom (600 mg 3× denne) počas 4 dní. Prvá dávka bola pacientom podaná 30 minút pred zákrokom. Záchrannú terapiu predstavoval tramadol v dávke 50 mg až 3× denne. Intenzita bolesti bola meraná pomocou vizuálnej analógovej škály na pooperačnej jednotke, a ďalej 1.–3. pooperačný deň. Za noninferioritu bol považovaný rozdiel < 1 bod. Telefonicky sa tiež kontrolovali výskyt nežiaducich účinkov a spokojnosť pacientov s analgetickou liečbou.

Výsledné zistenia

Na pooperačnom oddelení bol rozdiel v priemere skóre bolesti (± SD) medzi kombináciami paracetamol/metamizol a paracetamol/ibuprofén 0,85 ± 0,78 bodu. Rozdiel < 1 bol zistený aj v každom z 3 pooperačných dní.

Použitie záchrannej liečby na pooperačnej jednotke a počas 1. a 3. dňa po operácii sa medzi skupinami nelíšilo. Druhý pooperačný deň bola zaznamenaná významne vyššia spotreba záchrannej medikácie v skupine užívajúcej kombináciu paracetamol/ibuprofén (p = 0,042).      

V skupine, ktorá dostávala ibuprofén, nahlásilo nežiaduce účinky 48 pacientov a v skupine, ktorej bol podávaný metamizol, 56 pacientov. Medzi skupinami tak nebol pozorovaný významný rozdiel v bezpečnosti liečby (p = 0,252). V priebehu štúdie tiež nedošlo k nahláseniu výskytu agranulocytózy alebo závažných nežiaducich účinkov. Spokojnosť pacientov s liečbou bola v oboch skupinách porovnateľná. 

Záver

Kombinácia paracetamol/metamizol a paracetamol/ibuprofén vykázali porovnateľnú účinnosť v liečbe pooperačnej bolesti u pacientov po zákroku v rámci jednodňovej chirurgie do 3. pooperačného dňa. 

(eko)

Zdroj: Stessel B., Boon M., Pelckmans C. et al. Metamizole vs. ibuprofen at home after day case surgery: a double-blind randomised controlled noninferiority trial. Eur J Anaesthesiol 2019; 36 (5): 351−359, doi: 10.1097/EJA.0000000000000972.Štítky
Chirurgia plastická Chirurgia všeobecná Interné lekárstvo Kardiochirurgia Kardiológia Neurochirurgia Onkológia Zdravotnický záchranář Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa