RECENZE


Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(4): 78

Dvořáček J, Babjuk M et al. Onkourologie. 1. ed. Praha: Karolinum, Galén 2005, 589s. ISBN 80-246-1108-2.


Letos v říjnu vyšla publikace Onkouro-­logie autorského kolektivu vedeného prof. MUDr. J. Dvořáčkem, DrSc. (další in­for­mace jsou dostupné na www.galen.cz). Autory textů jsou nejen urologové, ale do autor­s­kého kolektivu byli též přizváni i od­borníci z oboru biologie, patologie, onkologie, gy­ne­­kologie, chirurgie, endokrinologie a anes­­teziologie a resuscitace. Publikaci re­cenzovali prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., a doc. MUDr. Luboš Petruželka,CSc.

V prologu monografie si autoři kladou za cíl přinést ucelený přehled poznatků z oblasti onkourologie, který bude mít dlou­hodobou platnost a bude obohacen o poznatky a závěry aktuální v době odevzdání rukopisu. Obsah a členění monografie je koncipováno tak, aby směřovalo ke čtenářům z řad mladých onkourologů, poskytujíc jim nezbytné základy oboru. Přehledem diagnostických a léčebných schémat zaujme i neonkologicky zamě­ře­né urology, včetně těch, kteří pracují v ambulantní sféře a chtějí svým pacientům nabídnout informace o současných léčebných modalitách jejich onkologic­kého onemocnění.

Publikace o 589 stranách je rozčleněna do 11 kapitol. Úvodní kapitola definuje pojmy z molekulární genetiky a genové terapie, další jsou věnovány orgánově rozčleněnému popisu nádorů.

Nádory nadledvin a retroperitonea jsou popsány s ohledem na patologické členění, diagnostické testy u endokrinně funkčních nádorů a klinickou proble­ma­ti­ku (V. Ciprová, C. Povýšil, L. Stárka, T. Zelin­ka). Zmíněny jsou oba chirurgické přístupy léč­by: otevřený a laparoskopický (L. Šafařík).

Kapitola o nádorech ledvin začíná opět patologickým úvodem (M. Podhola). Jsou popsány histopatologické varianty, jejichž poznání umožní klinikovi lepší interpretaci histologického nálezu. P. Morávek zasvěce­ně rozebírá diagnostiku a terapii této sku­piny nádorů. Kromě základního ope­rač­ního postupu, nefrektomie, jsou textem a obrazově dokumentovány resekční techniky a odstranění nádorového trombu z dol­ní duté žíly, podložené mnohaletými vlastními zkušenostmi autora. Strategie systémové léčby metastatického karcinomu ledviny je dodnes rozporuplným téma­tem, ke kterému autor (B. Melichar) předkládá svůj ná­zor. Podkapitola nádorů hor­ních močových cest zpracovaná O. Köhle­rem vysvětluje endoskopické techniky jejich léčby a je precizně fotograficky dokumentována.

Celých 125 stran je věnováno nádo­rům močového měchýře. Tato obsáhlá sta pojednává o patologické klasifikaci, epidemiologii a etiologii včetně genetických aspektů. V diagnostické pasáži zmiňuje M. Babjuk méně užívané vyšetřovací me­tody včetně vlastních zkušeností. Nedílnou součástí léčebného přístupu je posouzení prognostických faktorů, jež stejný autor přehledně rozebírá a vztahuje k intra­vezi­kální instilační terapii a radikální operační léčbě. V závěru kapitoly nechybí zmínka o radioterapii nádorů měchýře, která v posledních letech nabídkou nových technik může v určitých případech přinést pacientovi prospěch.

Oddíl o karcinomu prostaty je J. Dvo­řáč­kem podán v přehledném členění epidemiologie, etiologie a patologie. Přiro­ze­ný vývoj nádoru autor dokumentuje na řadě studií, které jsou dobře okomentovány. Kontroverzní postavení nádorových mar­kerů pro karcinom prostaty na počátku 21. století je rozebráno v samostatné podkapitole. Systematicky jsou shromážděny diagnostické a předpovědní nomogramy (Vídeňský, Partinovy, Kattanovy, Hanovy). Přehled léčebných možností je zakončen vysvětlením přístupu pozorného sledování, které se může při správné indikaci stát hodnotnou alternativou léčby. Následuje souhrn o terapii lokálně pokročilého a di­se­minujícího adenokarcinomu prostaty. Po­jed­nání o hormonálně refrakterním a vysoce rizikovém karcinomu kapitolu uzavírá.

Následující blok o karcinomu penisu sepsali brněnští spoluautoři. A. čermák a D. Pacík po úvodu popisují chirurgickou léčbu. Text je provázen množstvím kvalitních nákresů operačních postupů při odstra­nění vlastního nádoru a při provádění lymfa­den­ekto­mie. Brněn­ský ra­diotera­peut P. Šlam­­pa přináší informace o způsobu zevní radioterapie a brachyradioterapie.

Autory kapitoly pojednávající o nádo­rech varlat jsou I. Pavlík a J. Abrahámová. Po úvodu následuje systematický přehled lé­čebných postupů jednotlivých typů nádorů dle jejich stadií. Tabulkově přehledně jsou zpracována léčebná schémata.

Tématem mezioborové spolupráce se zabývají závěrečné kapitoly monografie: urologické komplikace gynekologických a chirurgických nádorů (P. Feitag, T. Hanuš), urologické nádory dětského věku (M. Kro­lupper) a léčba bolesti u onkourologických nemocných (K. Novák, J. Podsedníčková).

Celá publikace je výborně didakticky zpracována a jednotliví autoři respektují základní strukturu kapitol. Cenné jsou rozbory současného stavu poznání přísluš­ného tématu. Ocenit je třeba přepečlivě zpracované literární odkazy a jejich kvalitu danou dodržováním pravidla, že jsou pou­ze z impaktovaných časopisů a nejsou starší pěti let (s výjimkou klasických citací). čte­ná­ře potěší jistě i dokonalé grafické uspo­řá­dání knihy, schémat, tabulek, kreseb a barevných fotografií, jež jsou účelně za­čle­něny do textu a jejich bohaté zastoupení zvyšuje přehlednost a výstižnost předkládaných dat. Používání ustálené terminologie a závěrečný přehled mezinárodně užívaných zkratek v závěru dokládají precizní přístup autorů při zpracování knihy.

Publikaci Onkourologie lze na závěr popřát, aby se stala hojně používaným textem při postgraduálním studiu a aby byla užitečná pro každodenní klinickou praxi. Výchozí záměr autorů, jeho zpracování a konečné provedení vydavatelem dávají k tomu všechny předpoklady.

MUDr. Ivan Anděl


Štítky
Detská urológia Urológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa