OBSAH ROČNÍKU 16/2010 Transfuze a hematologie dnes


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,16, 2010, No. 4, p. 238-240.

Úvodník  Editorial

Masopust J.: Slovo úvodem                                               5

Souhrnné práce  Původní práce  Kazuistiky

Bubanská E., Kaiserová E., Oravkinová I., Horáková J.,

Petržalková D.: Nehodgkinovské lymfómy v detskom veku v Slovenskej republike - výskyt a výsledky liečby                                            6

Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E.,

Procházka V., Kubová Z., Rusiňáková Z., Kučerová L.,

Tichý M., Starostka D., Indrák K.: Neočekávané vedlejší nálezy při 18F-FDG-PET/CT hodnocení léčebné odpovědi či následném sledování pacientů léčených pro nehodgkinský lymfom         17

Mociková H.,Vacková B., Pytlík R.,Obrtlíková P., Trněný M.: Analýza absolutního počtu lymfocytů a dalších faktorů ovlivňujících přežívání pacientů s Hodgkinovým lymfomem po autologní transplantaci periferních kmenových buněk            25

Šváchová H., Pour L., Almáši M., Němec P.,

Králová D., Kovářová L., Penka M., Vorlíček J.,

Hájek R.: Koncentrace HGF a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem                                         30

Marcinek J., Plank L., Szépe P.: Zmeny názvoslovia, klasifikácie a diagnostických kritérií myeloproliferatívnych ochorení podľa WHO klasifikácie 2008                                                 35

Žídková M., Voglová J., Bělohlávková P., Vrbacký F.: Novinky v klasifikaci MDS a stanovení prognózy dle WPSS                                                     42

Šťastný M., Machová Poláková K., Klamová H., Žáčková D., Voglová J., Karas M., Moravcová J., Faber E.: Analýza mutací BCR-ABL u CML pacientů rezistentních k imatinibu umožňuje poskytnout „terapii šitou na míru“                                                     4

Hluší A., Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Indrák K.: Globální hodnocení funkce hemostázy - část I. Trombin generační test                                   65

Kantorová B., Pavlíček J., Plachý R., Papajík T., Jarošová M.: Detekce poškození genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií           71

Kubešová B., Vinklárková J., Komárková J., Procházková D., Matějková E.: Použití chladicích gelových pouzder při zpracování kmenových buněk                                                         78

Mociková H.: Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu              82

Smetana K.: Stručné morfometrické poznámky k heterogenitě lymfocytů periferní krve („minireview“ s vlastními výsledky)    89

Ščudla V., Ordeltová M., Faber E., Minařík J., Pika T., Bačovský J., Rytiková N. , Indrák K., Dušek L.: Vliv vysokodávkované chemoterapie s podporou autologní transplantace kmenových buněk na proliferační a apoptotické vlastnosti plazmatických buněk u mnohočetného myelomu 92

Vokurka S., Lysák D. Karas M., Koza V., Dvořák P., Hrabětová M., Jindra P., Vozobulová V.: Úspěšný odběr periferních krvetvorných buněk u pacientky s chronickou myeloidní leukemií léčenou nilotinibem. Kazuistika                                                101

Hluší A., Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Indrák K.: Globální hodnocení funkce hemostázy - část II. Vlastní zkušenosti s použitím trombin generačního testu u pacientů s trombofilií                                               121

Zemanová M., Ščudla V., Pour L., Gregora E., Pavlíček P., Minařík J., Pika T., Bačovský J., Adam Z., Hájek R.: Přínos režimu CTD (cyklofosfamid, thalidomid, dexametazon) v léčbě relabujících a refrakterních forem mnohočetného myelomu      126

Heřmanová I., Trka J., Starková J.: Odlišné hladiny asparagin syntetázy nejsou zodpovědné za rozdílnou senzitivitu leukemických blastů k L-Asparagináze                                                        133

Król L., Kotus D., Thürner D., Hubáček P., Sedláček P., Hrušák O., Starý J., Kalina T.: Cytomegalovirus-specifická buněčná imunita: stanovení profilu imunitní funkce přináší klinicky relevantní odpověď                                     141

Janíková A., Michalka J., Tichý B., Fabian P., Šupíková J., Mayer J.: Folikulární lymfom a význam nádorového mikroprostředí                      150

Greksák R.: Vlasatobunková leukémia                         158

Marinov I., Mikulenková D., Luxová A., Tkáčová V.: Imunofenotypizace a diagnostika obtížně klasifikovatelných akutních leukemií – nová diagnostická skupina dle WHO klasifikace 2008                                                           166

Sakalová A., Škultétyová D., Konečná Z., Weiglová K., Hrubiško M., Mistrík M., Plank L.: Súčasná klasifikácia a diagnostika primárnych monoklonových gamapatií (paraproteinémií)         193

Rohoň P., Rožmanová Š., Zapletalová J., Skoumalová I., Divoká M., Holzerová M., Indrák K., Faber E.: Výsledky liečby pacientov v chronickej fáze chronickej myelocytovej leukémie na Hemato-onkologickej klinike v Olomouci v rokoch 2000–2009: prognostický význam Sokalovho indexu a kritérií European LeukemiaNet                                                                202

Janíková A., Gombošová J., Čoupková I., Michalka J., Vášová I., Mayer J.: Radioterapie u folikulárního lymfomu. Stará historie v nové perspektivě?   210

Kováč M., Petráčková D., Bezoušková S., Pelková V., Vášková M., Mejstříková E., Kalina T., Weiser J., Starý J., Hrušák O.: Proteomická analýza solubilních proteinů důležitých u dětské leukemie            218

Procházková A.: Vliv dárcovství krve na zásoby železa u dárců: porovnání dvojité erytrocytaferézy a dárcovství plné krve                 224

Doporučené postupy

Doporučení STL. Imunohematologická vyšetření v těhotenství a po porodu                 číslo 1

Kongresy Sympozia Konference Studijní pobyty

XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 24. 6.–26. 6. 2010     172

Zpráva o XX. konferenci dětských hematologů  a onkologů České a Slovenské republiky konané ve dnech 8. – 10. října 2010 v Praze                           235

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Klener P. Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii                                                    56

Hrodek O. Methotrexate /6-mercaptopurine maintenance therapy influences the risk of a second malignant neoplasm after childhood acute lymphoblastic leukemia: results from the NOPHO ALL – 92 study                                              58

Hrodek O. The spectrum of Evans syndrome in adults: new insight into the disease based on the analysis of 68 cases                                         58

Recenze knihy „Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů“ autorského kolektivu vedeného Petrem Cetkovským a Michalem Koubou                                                    104

Hrodek O. Identifying autoimmune lymphoproliferative syndrome in children with Evans syndrome: a multi-institutional study                                            77

Hrodek O. Intravenous PEG-asparaginase during remission induction in children and adolescents with newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia                                                                        100

Hrodek O. New prognostic scoring system for primary myelofibrosis based on a study of the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment                                                              106

Hrodek O. Molecular and clinical features of refractory anemia with ringed sideroblasts associated with marked thrombocytosis                107

Hrodek O. Results and factors influencing outcome after fully haploidentical hematopoietic stem cell transplantation in children with very high–risk acute lymphoblastic leukemia: impact of center size: an analysis on behalf of the Acute Leukemia and Pediatric Disease Working Parties of the European Blood and Marrow Transplant grou                                   174

Hrodek O. Intracranial hemorrhage (ICH) in children with immune thrombocytopenia (ITP): study of 40 cases                 184

Hrodek O. Molecular response to treatment redefines all prognostic factors in children and adolescents with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: results in patients of the AIEOP-BFM ALL 2000 study      185

Hrodek O. Thiopurine methyltransferase genetics is not a major factor for secondary malignant neoplasms after treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia on Berlin-Frankfurt-Münster protocols        186

Hrodek O. Survival and relapse in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura                    186

Hrodek O. Thrombosis in primary myelofibrosis: incidence and risk factors                                          187

Starý J. Recenze monografie Chronická myeloidní leukemie autorů E. Faber et al.                189

Hrodek O. Validation of a predictive model for identifying an increased risk for thromboembolism in children with acute lymphoblastic leukemia: results of a multicenter cohort study                      230

Hrodek O. Thrombotic complications in adult patiens with lymphoma: a meta-analysis of 29 independent cohorts including 18018 patients and 1149 events                                           230

Hrodek O. Risk-adapted treatment of acute promyelocytic leukemia based on all-trans retinoic acid and anthracycline with addition of cytarabine in consolidation therapy for high-risk patiens: further improvements in treatment outcome                                                 231

Hrodek O. Rebalanced hemostasis in patiens with liver disease: evidence and clinical consequences           231

Hrodek O. Oral 6-mercaptopurine versus oral 6-thioguanine and veno-occlusive disease in children with standard-risk acute lymphoblastic leukemia: report of the Childrenęs Oncology Group CCG-1952 clinical trial                                    232

Hrodek O. High incidence of arterial thrombosis in young patiens treated for multiple myeloma: results of a prospective cohort study                     233

Hrodek O. Combination immunosuppressant therapy for patients with chronic refractory immune thrombocytopenic purpura                                       233

Zprávy odborných společností

Malčíková J. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage                                                          109

Pešková G. Hepcidin, the hormon of iron metabolism, is bound specifically to α-2-macroglobulin in blood                                                                        109

Vyhlášení ceny Janssen-Cilag                                         110

Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2009                                                                    110

Konsensuální návrh České lékařské společnosti J.E.Purkyně na novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů                          115

Masopust J. Autotransfuze v České republice v roce 2009                                                                   175

Turek P. Činnost nemocniční transfuzní služby v České republice v roce 2009                                  177

Informace o volbách do České hematologické společnosti ČLS JEP 2010                                         180

Vybrané odborné akce v roce 2011                                238

Dopisy redakci  Diskuse

Neuwirtová R.: Komentář k článku: Novinky v klasifikaci MDS a stanovení prognózy dle WPSS                                                                     181

Žídková M., Voglová J.: Odpověď na komentář Doc. Neuwirtové                                                         181

Česká asociace zdravotních laborantů                          234

Osobní zprávy

Vzpomínka na prof. James R. Mc Arthura                       55

Za docentem MUDr. Zdeňkem Churým, CSc.              111

Vzpomínka na MUDr. Vladimíra Chudomela, CSc.       112

Ostatní

Pokyny autorům                                                                113

Vzdělávací akce IPVZ                                            70, 91, 103

Obsah ročníku 16/2010                                                     238

Supplementum 1

Chronická lymfocytární leukemie

Supplementum 2

XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 24. 6. – 26. 6. 2010

XIV. Konference ošetřovatelských profesí v hematologii

XIII. Konference zdravotních laborantů v hematologii 3rd Symposium on Advances in Molecular Hematology

Supplementum 3

Doporučené léčebné postupy v hematologii

Supplementum 4

X. a XI. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, kongresové centrum ALDIS, 2. a 3. prosince 2010


Štítky
Hematológia Interné lekárstvo Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2010 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa