Transfuze a hematologie dnes - Informácie o časopise

Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Česká hematologická společnost ČLS JEP.

Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

Časopis dále publikuje informace obou společností, organizačně odborné zprávy (např. koncepce oboru, doporučené diagnosticko-terapeutické postupy), zásadní výsledky z jednání společností s důležitými českými i mezinárodními institucemi a významné osobní zprávy.

Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

ISSN 1213-5763 (Print)
ISSN 1805-4587 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

REDAKCE

Složení od roku 2018

REDAKCE (za Českou hematologickou společnost)

MUDr. Jan Blatný, Ph.D., Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc – hlavní redaktor pro hematologii

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav Bratislava

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., Hematoonkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA (za Českou hematologickou společnost)

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzitná nemocnica Bratislava

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D., MBA, Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Jan Starý, CSc., Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice Motol, Praha

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., I. interní klinika - klinika hematologie Všeobecná fakultní nemocnice Praha

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph. D., IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

REDAKCE (za Společnost pro transfuzní lékařství)

Petr Turek, CSc., hlavní redaktor pro transfuziologii, Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D, MBA, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Hana Lejdarová, Transfuzní  a tkáňové oddělení FN Brno

MUDr. Martin Písačka, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

 MUDr.  Vít Řeháček, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA (za Společnost pro transfuzní lékařství)

MUD. Petr Biedermann, Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., Odd. Hematologie, biochemie a krevní transfuze, Ústřední vojenské nemocnice, Praha

doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D, MBA, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr.  Zdenka Gašová, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

MUDr. Růžena Herynková, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Jitka Kracíková, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Libuše Pagáčová, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha

MUDr. Renata Procházková, Ph.D., Transfuzní oddělení Krajská nemocnice Liberec

MUDr. Eva Tesařová, Transfuzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Odpovědná redaktorka

RNDr. Marie Forejtová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - produkční
telefon: +420 225 276 259
email: hrdinova@mf.cz

Bc. Alena Kohoutová - marketing
phone: +420 725 118 877
e-mail: kohoutova@mf.cz

Monika Šnaidrová - making
phone: +420 225 276 392
e-mail: snaidrova@mf.cz

František Bauer - advertising
phone: +420 225 276 393
e-mail: bauer@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 7391.

Rukopisy zasílejte vždy v elektronické i tištěné formě (1 výtisk) na adresy

Transfuzní tematika

jiri.masopust@mnul.cz prim. MUDr. Jiří Masopust Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení Sociální péče 3316/12a401 13 Ústí nad Labem

Hematologická tematika

doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Edgar.Faber@fnol.cz

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění

Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 320 Kč

Jednotlivé číslo 80 Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
Tel.: +420 296 181 805
        +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory

Časopis Transfuze a hematologie dnes informuje lékaře i střední zdravotnické pracovníky o problematice transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

A. Rubriky časopisu

 1. Editorial je komentář odborníka, vybraného redakční radou, k aktuální problematice, obsažené v pracích, uveřejněných v daném čísle časopisu Transfuze a hematologie dnes. Autor by měl uvést širší pohled na danou problematiku. Komentář je pouze osobním autorovým postojem, který nemusí odrážet souhlas redakční rady. Rozsah editorialu je 1-2 stránky, maximálně 10 citací.
 2. Původní práce jsou sdělením o výsledcích a závěrech vlastní výzkumné práce autora (autorů) v uvedených oborech s rozsahem maximálně 12 stran. Maximálně 50 citací.
 3. Souhrnná práce přinášejí přehled problematiky v rozsahu do 16 stran, upřednostňuje se edukační charakter prací. Maximálně 50 citací.
 4. Kazuistika je zprávou o zajímavém případu např. určitého chorobného stavu. V rozsahu do 6 stran. Maximálně 30 citací.
 5. Krátké sdělení vlastními výsledky autorů reaguje na nedávno publikované práce na toto téma. Nemělo by přesáhnout 5 stran.
 6. Doporučené postupy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti.
 7. Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů jsou zpracovány přímými účastníky akcí s přehledem vybraných témat dané akce. V rozsahu do 5 stran.
 8. Výběr z tisku, zprávy o knihách zahrnují rešerše aktuálních článků v renomovaných zahraničních odborných časopisech a recenze nově vyšlých knih především z oblasti transfuzního lékařství a hematologie.
 9. Zprávy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti informují o aktuálním dění, týkajícím se těchto odborných společností. Maximální rozsah 1-3 strany.
 10. Dopisy redakci, diskuse je rubrikou určenou pro komentáře, postřehy, polemiky, týkající se nejen odborné, ale i organizační, etické a jiné problematiky. Maximální rozsah 5 stran.
 11. Osobní zprávy informují o význačných životních jubileích členů obou výše uvedených odborných společností. Maximální rozsah 2 strany a fotografie.

B. Požadavky na rukopisy

1. Obecné požadavky

Rukopisy se přijímají ve spisovné češtině, slovenštině nebo v angličtině.

Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností, nejsou přípustné dodatečné větší změny. Korekturu je nutné provést podle platných korektorských značek (ČSN 88 0410)

Redakce vyžaduje imprimatur vedoucího pracoviště.

K publikaci v časopise Transfuze a hematologie dnes lze přijmout pouze takový rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném odborném časopise. Výjimkami jsou vyžádaný text se souhlasem redakce časopisu, kde byl rukopis primárně publikován (rukopisy v anglickém jazyce upravené do češtiny či slovenštiny), abstrakta a sborníky vědeckých konferencí.

2. Pravopis a zkratky

Rukopis musí (vyjma příspěvků v angličtině) odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu (progresivnímu způsobu). Zkracování slov s výjimkou oficiálních nebo ustálených zkratek se nedoporučuje. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu v textu. Zkratky se však zásadně nepoužívají v nadpisu nebo v souhrnu.

3. Míry, váhy, jednotky

Všechny číselné údaje je nutné vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI, kromě hodnot krevního tlaku či tepové frekvence.

4. Názvosloví

Je nutné používat aktuální odborné názvosloví. U lékových specialit je nutné vedle výrobního názvu uvést i generický název.

5. Použití cizích materiálů

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské/nakladatelské právo. Je vhodné si vyžádat svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, event. osobního sdělení. Písemné potvrzení o svolení se přikládá k rukopisu.

6. Etické aspekty

Při referování o pokusech na lidech je nutné přiložit čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. Na ilustrujícím materiálu se zásadně neuvádějí jména nebo iniciály nemocných, nemocniční nebo protokolová čísla. Časté užívání výrobního názvu léku v textu se považuje za nepřímou reklamu.

7. Zpracování rukopisů

Příspěvky se dodávají v elektronické formě, přednostně elektronickou poštou na adresu hlavního redaktora pro transfuzní lékařství (příspěvky s transfuzní tématikou) a na adresu hlavního redaktora pro hematologii (příspěvky s hematologickou tématikou). Rukopisy se dodávají v textovém editoru Word. Velikost písma 12, druh písma Times New Roman, řádkování 1,5 řádku, okraje shora a zdola 2,5 cm, zleva a zprava 2,5 cm.

V elektronické formě příspěvků se nepoužívají zarážky, neúčelné tvrdé entery na konci řádků (enterem se oddělují pouze odstavce, ne běžný konec řádku), ani automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře je nutné číslice vypisovat).

Obrazová dokumentace zahrnuje grafy, schémata, tabulky, obrázky, fotografie, výstupy z přístrojů apod.

Tabulky - píší se každá na samostatnou stránku. Nad tabulkou se uvádí její legenda, která zahrnuje pořadové číslo (Tab. 1.) a název a pod tabulkou se uvádějí poznámky a vysvětlivky.

Obrázky, fotografie, grafy a schémata - všechny legendy se uvedou na samostatnou stránku za sebou. Grafy v elektronické podobě mají být přednostně zpracovány pro jednobarevný tisk, po dohodě s vedoucím redaktorem nebo jeho zástupcem lze použít i barevnou formu grafů. Sloupce černobílých grafů se rozlišují různým šrafováním. Strukturní chemické vzorce jsou uváděny na zvláštním listě. Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické vzorce arabskými číslicemi v závorce.

Elektronická obrazová dokumentace pro přímé tiskárenské zpracování se zasílá nejlépe ve formátech tiff a eps, pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10–12). Pozor: obrázky vložené do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Taktéž nelze používat obrázky v Power Point: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Skenování barevných obrázků vyžaduje rozlišení minimálně 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny.

Umístění příloh v textu se vyznačí příslušnou zkratkou (tab. 1, graf 1) a tatáž značka je zařazena v závorce v textu.

8. Úprava jednotlivých typů publikací

Původní práce

Jednotlivé části textu se začínají na samostatné straně v následujícím pořadí: titulní strana; souhrn a klíčová slova; vlastní text práce; seznam literatury; poděkování; jednotlivé tabulky; legendy k obrázkům.

a) Titulní strana

Název práce – výstižný a stručný (do 10 slov).

Jména autorů – příjmení autora či autorů a zkratka křestního jména (bez titulů).

Pracoviště – celý název a sídlo pracoviště všech autorů.

b) Souhrny a klíčová slova

V rozsahu do 30 řádků. Souhrn by měl stručně, konkrétně a uceleně vystihnout stav problému, obsah a cíl práce, postup a nejvýznamnější dosažené výsledky a závěr. Souhrn se píše ve 3. osobě a bez použití zkratek.

Souhrn (summary) v anglickém jazyce. Uvádí se název práce (bez jmen autorů), vlastní souhrn ve stejném rozsahu jako v českém či slovenském jazyce.

Klíčová slova – uvádějí se pod souhrny (3-10 slov), oddělená čárkou. Doporučuje se užít hesel uváděných v Index Medicus.

c) Vlastní text

Úvod – zahrnuje nejnutnější úvod do problematiky, vymezení tématu a zachycuje stručně účel práce. Nesmí zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Soubor vyšetřených (nemocných) a metodika nebo Materiál a metodika – uvádí se přesná definice souborů, popis použitých metod, přístrojů, reagencií, materiálů (u přístrojů, materiálů a reagencií se uvádí výrobce), postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků. U známých metod, včetně statistických, stačí odkaz na příslušnou literaturu. Metody nové nebo zásadně modifikované musí být popsány podrobněji.

Výsledky – uvádějí se v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují jen nejdůležitější pozorování.

Diskuse – autoři zaujmou stanovisko k vlastním výsledkům a srovnají je s výsledky jiných autorů (metodické obtíže, problémy interpretace, příčiny odlišných výsledků apod.)

Závěr – nemusí se uvádět, jinak jde o krátké shrnutí práce.

d) Podíl autorů na rukopisu

U všech autorů (stačí uvést pouze iniciály) se uvede jejich aktuální podíl na přípravě rukopisu (např. příprava studie, léčba nemocných, provádění vyšetření, napsání rukopisu, kontrola, revize rukopisu apod.).

e) Poděkování

Před seznamem literatury se uvádějí případné zdroje podpory: sponzoři, granty s jejich čísly.

f) Literatura

Odkazy se číslují v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků se číslují arabskými číslicemi v závorkách. Odkazy citované pouze v tabulkách nebo popisech obrázků se číslují v pořadí podle místa, na němž se v textu příslušná tabulka nebo zobrazení poprvé zmiňuje. Pro všechny druhy citací se používá forma uvedená v Index Medicus.

Pokud není autorů více než 6, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první 3 autoři s dodatkem „et al“.

Citace z časopisu (příklad) - Bláha M, Jebavý L, Široký O, et al. Vedlejší účinky hemaferéz. Vnitř Lék 1989; 10: 972-981.

Elektronická citace (příklad) - Pellicano F, Cilloni D, Saglio G, et al. FOXO transcription factor activity is partially retained in quiescent CML stem cells and induced by tyrosine kinase inhibitors in CML progenitor cells. Blood; publikováno elektronicky 1. prosince 2009. DOI 10.1182/blood-2009-06-226621.

V názvech z časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmem jen slovo názvu, v ostatních slovech se píše malé počáteční písmeno (pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisné označení atd.)

Kapitola v knize (příklad) - Starý J. Transplantace hematopoetických kmenových buněk u nehematologických onemocnění. In: Vaňásek J, Starý J, Kavan P, Vaňásek J Jr. Transplantace kostní dřeně. 1. vyd. Praha, Galén, 1996; 117-126.

g) Adresa

Pod poslední citaci vpravo se napíše celé jméno, tituly, kontaktní adresa (včetně e-mailové adresy) obvykle prvního autora.

h) Přílohy

Zahrnují obrázky (event. fotografie), grafy, schémata, tabulky.

Souhrnná práce, kazuistika, krátké sdělení

Titulní strana

 • krátký, výstižný název práce,
 • zkratka jména, příjmení autora/ů,
 • úřední název pracoviště,
 • 2x souhrn (z toho 1x v angličtině): maximální rozsah do 30 řádků, bez vnitřního členění, zakončeno 3–10 klíčovými slovy

Vlastní text. Seznam použitých zkratek. Poděkování Literatura. Jméno a adresa prvního autora.

Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů

Titulní strana

 • krátký, výstižný název,
 • zkratka křestního jména, příjmení autora/ů,
 • úřední název pracoviště.

9. Redakce nepřijme práce, které

 • neodpovídají uvedeným formálním požadavkům,
 • byly nepříznivě posouzeny recenzenty,
 • není-li v záměru redakce a poslání časopisu danou problematiku publikovat.

V ostatních případech si redakce vyhrazuje právo provést opravy nebo po připomínkách recenzentů vrátit rukopis autorovi k příslušné úpravě.

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa