Rehabilitační metoda KLIM-THERAPY – úvahy o mechanismech klinického efektu


Rehabilitation Method KLIM-THERAPY – Reflections on the Mechanisms of Clinical Effect

The authors submit to the expert public their views on a combination of intensive individual therapeutic exercise according to spouses Koscielny from Poland with balneotherapy iodine-bromine brine in Spa Klimkovice. The authors are of the opinion that this combination of medicinal effects can shift the treatment of congenital and acquired disorders in motion control to the next level. This therapeutic approach is also the representative of a comprehensive treatment in the field of psycho-neuro-immuno-endocrinology.

Keywords:
physiotherapy, balneotherapy, neurology, autonomic nervous system, KLIM-THERAPY


Autoři: D. Jandová;  Z. Machálek 1 2
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Lázeňská sanatoria Klimkovice 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 21, 2014, No. 2, pp. 63-67.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autoři předkládají odborné veřejnosti své názory na kombinaci intenzivní individuální LTV dle manželů Koscielny z Polska s balneoterapií jódobromovou solankou v LS Klimkovice. Autoři jsou názoru, že tato kombinace léčivých vlivů posunuje léčbu vrozených nebo získaných poruch řízení pohybu na vyšší úroveň a je reprezentantem komplexní léčby v pojetí oboru psycho-neuro-imuno-endokrinologie.

Klíčová slova:
fyzioterapie, balneoterapie, neurologie, autonomní nervový systém, KLIM-THERAPY

1. ÚVOD

Lázeňská sanatoria Klimkovice (LS Klimkovice) zavedla za osobní přítomnosti lektorů manželů Izabely a Richarda Koscielny (původem z Polska) na jaře v r. 2012 pohybovou terapii formou nové individuální léčebné tělesné výchovy ( iLTV) a integrovala ji s klasickou balneoterapií jódobromovou solankou v léčbě dětí a dospělých s  vrozenou či získanou neurologickou organickou lézí centrálního nervového systému.

2. POPIS METODY KLIM-THERAPY

2.1 Pohybová terapie KLIM-THERAPY

Pohybová terapie KLIM-THERAPY probíhá v místnosti, jejíž součástí je mimo jiné i speciální UEU cvičební box, stabilizační oblečky a další pomůcky, které využívá fyzioterapeut při:

  • zahřívacím cvičení a hluboké masáži tkání,
  • mobilizaci kloubů horních i dolních končetin,
  • změně svalového tonu,
  • potlačení patologických pohybových návyků,
  • nácviku a zapamatování si nových pohybových návyků – funkčních aktivit, tj. nácviku rovnováhy, koordinace pohybů, vytrvalostní trénink, pohyby pro ADL.

2.2 Balneoterapie přírodní minerální vodou s jódem

V systému KLIM-THERAPY se v LS Klimkovice používá celkových klidových mírně hypertermních (37,5 °C - 38,5 °C) vanových koupelí po dobu 20 min. s následným celkovým suchým ovinem (15 min.) jako předehřívací procedura. V individuálně indikovaných případech se používá perličková nebo vířivá celková koupel o teplotě 37 °C - 37,5 °C po dobu 15 - 20 min. dle indikace lékaře.

3. MOŽNÝ MECHANISMUS ÚČINKŮ METODY KLIM-THERAPY

3.1 Úloha propriocepce, vestibulárního aparátu a cerebella

KLIM-THERAPY vychází z praxe manželů Izabely a Richarda Koscielny, původem z Polska, kteří využívají mechanickou energii s kinetickou energií nemocného samotného a kineziterapií fyzioterapeutem. Principem je upnutí (tlaky, tahy, trakce….) v určitých individuálně indikovaných posturálních situacích (pozicích vsedě, vkleče, ve stoji, při nácviku lokomoce, při nácviku aktivit všední denní činnosti....). Upnutí jsou sice dostatečně pevná proti pádům a úrazům, ale přitom jsou dostatečně volná pro spontánní či vynucenou změnu pohybu či lokomoci.

Pohybová terapie systému KLIM-THERAPY využívá intenzivní stimulaci vestibulárního aparátu v součinnosti s  osvojováním nových cerebelárních reflexních reakcí na podkladě vysoce intenzivní propriocepční multistimulace (svaly, klouby, šlachy, úpony v periostu, fascie). Léčba se děje v nových, tj. individuálně doposud neznámých posturálních  pozicích (obr. 1) s pomocí kladek a závěsů, což podle názoru autorů vede k tvorbě nových polysynaptických spojů v CNS korově-podkorových, vestibulo-cerebellárních a cerebro-cerebellárních. Ostatně obdobně reaktivitu a mozkovou plasticitu popisují všechny publikované a internetové údaje o využívání kosmického oblečku (viz např. informace o ADELI MEDICAL CENTRU v Německu, nebo nám bližším Rehabilitačním centru ADELI v Piešťanech).

Obr. 1. Ilustrační fotografie upevnění dítěte do systému kladek, závěsů a tahů pružných lan.
Ilustrační fotografie upevnění dítěte do systému kladek, závěsů a tahů pružných lan.

Obr. 2. Ukázka kombinace vlivů propriocepčních a kinezioterapie fyzioterapeuta.
Ukázka kombinace vlivů propriocepčních a kinezioterapie fyzioterapeuta.

Obr. 3. Ilustrační fotografie: posilování svalstva trupu a zad, nácvik pohybové koordinace v labilních polohách, nácvik stabilizace sedu.
Ilustrační fotografie: posilování svalstva trupu a zad, nácvik pohybové koordinace v labilních polohách, nácvik stabilizace sedu.

3.2 Informační úloha kůže, podkoží a cévního systému

Při hledání souvislostí možného mechanismu účinku efektu terapie KLIM-THERAPY si autoři uvědomili, že neurofyziologický výklad efektu užití KLIM-THERAPY (anebo kosmického oblečku a vlastně celého komplexu programu léčby v ADELI CENTRU v Piešťanoch) se pracuje s důležitým informačním zdrojem, a to s ohromnou percepční plochou kůže a podkoží. Nejen, že v kůži a podkoží se nachází množství mechanoreceptorů, termoreceptorů, nociceptorů a volných nervových vláken, což dohromady tvoří ohromnou informační síť stimulovanou právě „ oblečkem“ s upínajícími pásy a manuálním vedením terapie fyzioterapeuty, ale pro dosažené klinické účinky se nabízí i hlubší souvislost přenosu informací přes bohatou cévní pleteň s asynaptickou sympatickou nervovou sítí (s  tím pracuje vlastně většina metod reflexoterapie, klasická akupunktura a jiné terapeutické postupy). Autoři se domnívají, že na mimořádném efektu uceleného terapeutického programu KLIM-THERAPY se významnou měrou podílí i periferní autonomní nervový systém (ANS) a následně centrální mechanismy regulace ANS.

V kůži a podkoží je bohatá cévní pleteň (krevní i lymfatická) inervovaná sympatickou asynaptickou sítí, vzruch se z místa podráždění šíří sympatickými nervovými vlákny oběma směry. Vzruch se může po sympatické síti přepojovat různě přes truncus sympatikus i vertikálně vzdáleně od místa původu - až se informace dostane nejen obecně známou cestou přenosu vzruchů segmentově míchou do mozku k odpovědným centrům - analyzátorům, ale může dojít k přenosu informací i mimosegmentově přes informační systém autonomního nervového systému. Pro dobrou funkci neuromuskulárního řízení v procesu učení je absolutně nutná perfektní funkce logistiky (okysličení, přísun živin, dostatečný příjem cukru, stopových prvků, zabezpečení pH aj.) jak v periferii tak v CNS. K tomu slouží předehřívací část procedury KLIM-THERAPY s hyperémií a jejími všemi terapeutickými efekty: vazodilatace, účinek spasmolytický, analgetický, trofický, z nich zdůrazňujeme přímý vliv tepla na pojivové tkáně, kdy teplo vede ke změně viskozity ve smyslu pozitivním, tedy ke snížení tonu, k zvýšení elasticity, zvýšení distenzibility, a přitom mechanické odolnosti pojivové tkáně.

3.3 Úloha informací z viscerálních orgánů

Tlak, tahy, vibrace, změna dýchání (funkce bránice), navozená vertikalizací a různými polohami zaujímané klientem při upnutí ve cvičebním boxu, nutně působí rovněž na nervová zakončení autonomního nervového systému (ANS) a ostatní nervová zakončení u viscerálních orgánů, tj. nutně bude reagovat např. i n. vagus a senzitivní nervy. Všechny informační aferentní vstupy informací z vnitřních orgánů a tkání uložených v hloubi, vedou k mnohočetné stimulaci CNS, včetně změny chování systému sympatiku a parasympatiku a propojení ANS na hypotalamus.

3.4 Úloha hypotalamu

Autoři proklamují, že pro dané dítě či dospělého s poruchou centrálního nervového systému je každý takový naprosto nový, nezvyklý, dosud neznámý posturálně-lokomoční impulz určitou zátěžovou čili stresovou situací. Dochází při ní k intenzivním zpětnovazebním reflexním dějům autonomního nervového systému ( ANS) v oblasti kardiorespirace, dále pak vertikalizace dosud nevertikalizovaných dětí nebo dospělých osob zákonitě nutí reagovat vyšší etáže ANS, např. při ortostatických reakcích (mozkový kmen, mesencefalon, hypotalamus). Autoři se proto domnívají, že právě stimulace funkcí hypotalamu, o kterém je známo, že je místem přepojení stresových reakcí na ANS a endokrinní osu, je v léčbě poruch CNS vysoce důležitá. Autoři z tohoto zorného úhlu pohledu připomínají propojení hypotalamu s limbickým systémem, s gama-systémem (tonus svalů), cerebellem, včetně ovlivnění kognitivních funkcí a dále komunikační propojení na části cortexu velkého mozku. Autoři předkládají názor, že jedním z hlavních hybatelů komplexního úspěchu rehabilitačního postupu KLIM-THERAPY je právě ovlivnění ANS, resp. hypotalamu, s následnou regulací subsystémů gama-motoriky, ANS, endokrinia, cerebella a limbického systému ve smyslu novotvorby adaptačních mechanismů.

4. BALNEOTERAPIE JÓDOBROMOVOU SOLANKOU JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST KLIM-THERAPY

4.1 Obecné účinky jódu v lidském organismu

Jód se z jódobromové solanky sorbuje kůží a sliznicemi. Obecně na všechny tkáně a orgány v těle působí jód trofotropně, antiflogisticky, protidegenerativně, způsobuje mírnou vazodilataci přímým účinkem na cévní stěnu. Koupelemi v jódové PMV se zvyšuje až trojnásobně množství jódu v organismu, z toho v 50 % se pak sorbovaný jód nalézá ve svalech (intracelulární metabolismus). Jód se deponuje ve štítné žláze, kde jej nacházíme ve 20 % z celkového příjmu z jódové PMV. Zlepšení funkce štítné žlázy významně pozitivně působí na funkci buněk centrální nervové soustavy, pozitivně se mění regulace endokrinní osy, přes hypotalamus a jeho neurosteroidní hormony se pak výrazně ovlivní funkce ANS. Přes tyroxin se výrazně ovlivňuje metabolismus tuků, cukrů i bílkovin v celém těle. Jód přímo ovlivňuje stav chrupavek, kostí, zvyšuje distenzibilitu pojiva, zlepšuje elasticitu intersticiálního pojiva i šlach a úponů svalů, kvalitu fascií a pojivových vláken uvnitř svalstva (v.s. sekundárně snížení svalového napětí). Jód mění hemodynamiku krve, tj. snižuje její vazkost, brání aterosklerotickým procesům, zlepšuje pružnost a permeabilitu cévní stěny, což je pro funkci mozku a tkání v těle opět velmi důležité, zvláště u dospělých osob.

4.2 Možný specifický vliv jódu v rámci KLIM-THERAPY léčby

Vedle sorbce aktivního jódu s jeho všemi výše popsanými obecnými i specifickými pozitivními účinky, dochází po celkové koupeli ke zvýšení funkcí logistiky (ANS, humorální složka řízení). Jód způsobuje pomalou vazodilataci cévního systému, působí zvýšení průtoku okysličené krve mozkem, s přísunem živin a ostatních látek. Významný je jeho roborující vliv pro všechny buňky a tkáně v celém těle, včetně CNS. Autoři jsou podle dlouholetých zkušeností v balneoterapii přesvědčeni, že díky významně troficky působícímu jódu se snadněji vytvářejí v CNS podmínky pro spuštění procesů plasticity v CNS: pro tvorbu nových synapsí na těle neuronů, pro navýšení počtu dendritů a zvýšení funkčních spojů (tvorbě nových spojení) mezi oblastmi mozku pro řízení pohybu (cerebellum + korová + podkorová centra řízení pohybu) a hypotalamem. Následné zvýšení hladin neurosteroidů hypotalamu při balneoterapii (jako pozitivní reakci na určitou stresovou zátěž ANS) se navodí v CNS změny, které významně pozitivně ovlivní procesy učení, paměti, adaptace na nové reakce motorické i reakce emoční. Autoři se domnívají, že na výborném celkovém efektu terapeutického postupu KLIM-THERAPY se právě význačnou měrou podílí příjem aktivního jódu z přírodní minerální vody (PMV).

5. DISKUSE

Studiem dostupných materiálů o nových trendech v léčebné rehabilitaci těžce neurologicky nemocných dětí a dospělých (včetně internetových zdrojů a osobních sdělení kolegů) dospěli autoři k závěru, že neurofyziologické podklady proklamovaných nových léčebných postupů nezohledňují dostatečně reaktibilitu organismu ve smyslu oboru psycho- neuro-imuno-endokrinologie. Autoři se domnívají, že integrace 2 různých vstupů oboru RFM, tj. léčebné rehabilitace neuromotoriky a balneoterapie jódobromovou solankou do jednoho celku KLIM-THERAPY, působí na organismus komplexně ve smyslu souběžného ovlivnění řízení organismu nervově- humorálně- hormonálně. Příjem jódu z jódobromové solanky při balneoterapeutických procedurách pokládají autoři za důležitou součást efektu KLIM-THERAPY.

Autoři předpokládají, že v blízké budoucnosti se v LS Klimkovice použije metoda SAVTF (spektrální analýza variability tepové frekvence, slangově nazývaná měřením R-R intervalů) k průkazu změn reakcí ANS v průběhu a po ukončení léčbou metody KLIM-THERAPY. Lze předpokládat, že u souboru dospělých i starších dětí neurologicky nemocných s organickou  centrální lézí (stavy po neurochirurgických operacích, posttraumatické stavy, děti s DMO a podobnými syndromy) prokáže výzkum výrazné změny v nastavení tonu sympatiku a parasympatiku a jejich vzájemné reaktibilitě na konci léčení proti vstupnímu vyšetření a že změny chování ANS budou korelovat s pozitivními motorickými klinickými nálezy. Autoři pokládají za nutné pečlivě ve smyslu vědecko - výzkumných průkazů vyšetřovat a dokumentovat spasticitu a předpokládají, že videozáznamy probandů zachytí pozitivní změny v motorice a koordinaci pohybů, které lze u centrálních poruch obtížně dokumentovat. U probandů schopných stoje po více minut by byla plně indikována posturografie jako validní doklad efektivity apikované KLIM-THERAPY (obr. 4).

Obr. 4. Kombinace vlivů techniky dle manželů Koscielny s cvičením na labilní ploše míče.
Kombinace vlivů techniky dle manželů Koscielny s cvičením na labilní ploše míče.

6. ZÁVĚR

Dle autorů je koncept KLIM-THERAPY mimořádně cenný unikátním součinem (nikoliv jen součtem) klinických efektů individuální léčebné rehabilitace organicky neurologických nemocných s použitím nové individuální léčebné tělesné výchovy dle manželů Koscielnych a účinků přírodní minerální léčivé jódové vody. KLIM-THERAPY spojením neurofyziologického programu terapie poruch řízení pohybu s nefarmakologickým ovlivněním funkcí všech řídících systémů přírodním léčivým zdrojem, tj. přírodní minerální vodu jódobromovou solankou, dodává léčbě neurologicky nemocných nový rozměr. KLIM-THERAPY integrací dvou zdánlivě velmi odlišných terapií, tj. komplexu intenzivní individuální léčebné rehabilitace na neurofyziologickém podkladě a balneoterapie, dosahuje mnohočetné klinické účinky. KLIM-THERAPY se podle názoru autorů stala reprezentantem léčebné rehabilitace ve smyslu oboru psycho- neuro- imuno-endokrinologie. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče v Lázeňských sanatoriích Klimkovice zařazením novinky KLIM- THERAPY v rehabilitaci poruch funkcí (vrozených či získaných) centrálního nervového systému, se dostává na přední místo v rehabilitační péči v ČR. Přáním autorů je, aby mladší kolegové oboru RFM, a zvl. balneologové, v následujících létech úspěšně dokázali vědecko- výzkumnými pracemi dle pravidel evidence based mediciny to, co si autoři dovolili tímto sdělením prezentovat .

Adresa pro korespondenci:

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Dr.h.c.

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha-10

e-mail: dobroslava.jandova@seznam.cz


Zdroje

1. adeli-method.com/cz/

2. http://adeli-center.com/sk/o-nas/rehabilitacia-dmo/ viz odkaz Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Franz Gerstenbrand.

3. http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/specializovany-lecebny-program-klim-therapy-novinka/

4. https://www.facebook.com/Klimtherapy

5. http://old.lf3.cuni.cz/physio/Physiology/education/materialy/srdce/br.doc

6. http://www.biology.estranky.cz/clanky/fyziologie/centralni-ovlivneni-barorecepcniho-reflexu.html

7. http://fzs.ujep.cz/o-nas/osobni-stranky-zamestnancu/mgr-lucie-doncevova/99

8. http://www.therasuit.com/

9. http://www.suittherapy.com/

10. Jandova, D.: Balneologie. Grada Publish, Praha, 2009, s. 404.

11. Jandová, D., Bičíková, M., Hill, M., Hampl, R.: Health resort treatment improved the neurosteroid profil in thyreoidectomized woman. Eur. Regul., 42, 2008, 1, s. 17-22.

12. Jandová, D., Machálek, Z.: Vegetativní nervový systém z pozice oboru FBLR. Prakt. Lék., 78, 1998, 11, s. 608-611.

13. Mikula, Z.:Význam přírodního jódu a jeho uplatnění v balneorehabilitaci. Reh. a Fyz. Lék., 2001, č. 4.

14. Mravec, B.: Mozoček–strukutra–funkcie a jeho úloha při neuropsychiatrických ochoreniach. Psychiatr., 12, 2008, 1, s. 18-27.

15. Opavský, J.: Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie. Klinické aspekty a diagnostika. Praha,Galén, 2002, s. 304.

16. prohuman.sk/socialna-praca/pohybova-metoda-therasuit?page=59

17. sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/historie

18. seniortip.cz/?module=article&id_article=3202

19. specialparentconnections.com/traditional-therapies.html

20. spcsrdceopava.blogspot.cz/2012/02/suit-therapy.html

21. suittherapy.com/ABOUT US.htm Therasuit LLC was established in 2002 by Izabela and Richard Koscielny.

22. uzayterapisi.net/therasuit

Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa