Rehabilitace a fyzikální lékařství - Informácie o časopise

Vzrůstající význam rehabilitace v řešení životní problematiky jedince postiženého na zdraví a stoupající podíl léčebné rehabilitace i fyzikálních prostředků v dnešní přetechnizované medicíně si vynutily vznik časopisu, který by se zabýval celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín, které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisí. Jinými slovy se zabývá oblastmi, které představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém.

Časopis přináší jak původní práce, tak práce z terénní praxe, metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky.

Výrazná je složka zaměřená na na postgraduální vzdělávání.

Proto je časopis určen velmi širokému okruhu, ať už to jsou lékaři oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství, zájemci o myoskeletální medicínu, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nebo i psychologové, sociální pracovníci a odborníci z ergonomie.

Snahou redakce je přinášet i články nebo celé soubory článků cizojazyčných (s rozšířenými českými souhrny) v tematice, která je u nás obtížně nebo velmi draho dosažitelná.

Časopis REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ je volným pokračováním Fysiatrického a revmatologického věstníku, na jehož nejlepší tradice navazuje.

ISSN 1211-2658 (Print)
ISSN 1805-4552 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

MUDr. Jan Calta, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

TAJEMNÍK REDAKCE

Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Katedra fyzioterapie FTVS UK
J. Martího 31
162 52 Praha 6

REDAKČNÍ RADA

PhDr. Alena Herbenová
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Rehabilitační oddělení FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Doc. MUDr. Peter Takáč, Ph.D.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice

Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Klinika rehabilitačního lékařství FN HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
Katedra fyzioterapie FTK UP
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora

MUDr. Jan Calta

Odpovědná redaktorka

PhDr. Helena Raušerová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Jana Schrammová - produkční
email: schrammova@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 6869.

Rukopisy zasílejte na adresu

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: jan.vacek@fnkv.cz

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v ČLS JEP.
  • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
  • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
  • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať již mechanickým, nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 404,– Kč

Jednotlivé číslo 101,– Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: +420 296 181 805
       +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ je volným pokračováním Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923. Vychází čtyřikrát ročně a je věnován nejen problematice rehabilitace a fyzikálního lékařství, ale i myoskeletální medicíně a souvisejícím oborům. Publikovány mohou být teoretické studie, informace z praxe a kazuistiky. Přetisknout část časopisu nebo použít obrázky v jiné publikaci lze pouze s citací původu a souhlasem redakce.

Rukopis musí být předán v tištěné podobě, současně je nutná i elektronická forma, přiložte CD. Text musí být uložen v samostatném souboru ve formátu Word (* doc) bez automatického formátování, jiných grafických úprav a bez zabudovaných obrázků, grafů či tabulek, které musejí být uloženy v samostatných souborech. Po jazykové stránce musí práce odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Všechny číselné údaje je nutné vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI.

Příprava rukopisu

Rukopis pište na počítači, formát Times New Roman, typ Normální, velikost písma 12.

Článek má zpravidla tyto části:

1. Hlavička – výstižný a stručný název článku (do 10 slov), je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit výsledek práce. Jména autorů - příjmení, zkratka křestního jména, bez titulů všech autorů. Pracoviště - plný úřední název se sídelním městem a jménem přednosty kliniky, primáře nebo vedoucího pracoviště se všemi tituly. Jméno přednosty či vedoucího není podmínkou. Čísly odlišit jednotlivá pracoviště autorů. Nad jmény a na konci označení pracoviště použít horní index.

2. Souhrn vystihnout co bylo předmětem výzkumu bez obecných prohlášení a perspektiv. Pokud ovládáte angličtinu, připojte také anglický souhrn (Summary), nebo alespoň anglické termíny pro překladatele. Nezapomeňte přeložit i název článku. Souhrny jsou k dispozici na internetu, měla by jim být proto věnována náležitá pozornost. Uveďte rovněž klíčová slova, která mají zahrnovat hlavní pojmy, o kterých se pojednává. Podle nich bude Vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, na internetu a ve věcném rejstříku.

3. Úvod – uveďte jen podstatné informace o problematice a vymezení tématu (obvykle jeden až dva odstavce).

4. Vlastní text článku – metodický postup, diskuse, závěr popište stanovisko k dosaženým poznatkům a srovnejte s výsledky jiných autorů. Pro přehlednost článku se doporučuje členit text na kapitoly.

Na konci odborné části článku může být přiloženo poděkování a zdroje podpory (názvy grantů apod.).

5. Literatura – citované informační prameny jsou číslovány a sestaveny podle abecedy autorů, jména se píší verzálkami (velkými písmeny), příjmení, čárka, iniciála křestního jména, za iniciálou křestního jména se píše tečka, pokud jsou iniciály dvě a více, za každou je nutné udělat tečku a mezi nimi mezeru. Před uvedením názvu díla píšeme dvojtečku. Používáme ČSN ISO 690. V textu článku nepíšeme jména autorů, ale v kulaté závorce pouze čísla, pod kterými jsou v oddílu Literatura jednotliví autoři uvedeni.

Citace monografických publikací - jméno autora (velkými písmeny), zkratka křestního jména (viz výše), název knihy nebo časopisu, místo, rok, strana (označena zkratkou s.). Například:

JANDA, V.: Funkční svalový test. Praha, Grada Publishing, 1996, s. 8-10.

Citace časopiseckých prací - jméno autora (viz výše), plný název práce, tečka, oficiální zkratka časopisu, ročník, rok, číslo časopisu, citované stránky.

NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J.: Ovlivnění poruch dýcháni pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehabil. fyz. Lék., roč. 18, 2011, č. 4, s. 188-192.

V názvech časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píší malá písmena, pokud se nejedná o vlastní jméno, zeměpisný název, národ. U názvů vydavatelství a dalších institucí vždy první písmeno u každého slova velké.

5. Dokumentace – rozlišujte obrázky a grafy. Obrázky musejí být v samostatných souborech ve formátu JPG, TIF, PDF, grafy ve formátu PDF. Každý obrázek nebo graf musí být očíslovaný a opatřený popiskem. Popisky uveďte souhrnně na konci článku za kontaktní adresou autora. Obrázky a grafy vytiskněte, přiložte k rukopisu, u obrázků vyznačte jejich orientaci (horno-dolní okraj). Obrázky a grafy se v textu označují čísly v kulatých závorkách (např. obr. 1, graf 2). Nevkládejte obrázky, grafy a tabulky do textu článku, pouze vyznačte, kde mají být umístěny. Tabulky se tvoří ve formátu Word, každá tabulka musí být zařazena do samostatného souboru a zároveň zvlášť vytištěna. Nevkládejte tabulky do textu, pouze je v textu vyznačte (tab. 1). Každá tabulka musí být opatřena popiskem, který se píše nad tabulkou.

6. Korektury – v souladu s modernizací redakční práce posílá redaktorka autorům korektury pouze elektronicky ve formátu PDF. Pokud některému autorovi činí práce s tímto formátem obtíže, nechť uvede opravy vět v příloze, drobnější připomínky napíše jako součást zprávy. V případě potřeby učinit větší změny, může autor článek upravit, vytisknout a poslat na adresu redaktorky poštou.

Adresa prvního autora, tzv. kontaktní adresa, se uvádí na konci rukopisu (tj. za literaturou). Dbejte na kompletnost a aktuálnost adresy, nezapomeňte na celé křestní jméno, tituly a e-mail. Z důvodu potřebného kontaktu s redakcí uvádějte rovněž telefonní číslo, které nebude uveřejněno v časopisu.

Rukopisy zasílejte v tištěné formě a s přiloženým CD na adresu vedoucího redaktora časopisu MUDr. Jana Vacka, Ph.D. Rukopis je možné poslat i elektronicky, dodatečná tištěná forma je však pro zpětnou kontrolu při zpracování rukopisu redaktorkou a grafikem nutná.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: jan.vacek@fnkv.cz

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

fenix.admin.empty

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa