Rehabilitace a fyzikální lékařství - Informácie o časopise

Vzrůstající význam rehabilitace v řešení životní problematiky jedince postiženého na zdraví a stoupající podíl léčebné rehabilitace i fyzikálních prostředků v dnešní přetechnizované medicíně si vynutily vznik časopisu, který by se zabýval celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín, které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisí. Jinými slovy se zabývá oblastmi, které představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém.

Časopis přináší jak původní práce, tak práce z terénní praxe, metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky.

Výrazná je složka zaměřená na postgraduální vzdělávání.

Časopis je určen velmi širokému okruhu, ať již to jsou lékaři oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství, zájemci o myoskeletální medicínu, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nebo i psychologové, sociální pracovníci a odborníci z ergonomie.

Snahou redakce je přinášet i články nebo celé soubory článků cizojazyčných (s rozšířenými českými souhrny) v tematice, která je u nás obtížně nebo velmi draho dosažitelná.

Časopis REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ je volným pokračováním Fysiatrického a revmatologického věstníku, na jehož nejlepší tradice navazuje.

ISSN 1211-2658 (Print)

ISSN 1805-4552 (Online)

Registrační značka MK ČR E-6869.

Redakční rada

Vedoucí redaktor:

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Zástupce vedoucího redaktora:

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
Rehabilitační klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Sekretář redakce:

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Katedra fyzioterapie FTVS UK
J. Martího 31
162 52 Praha 6

Seznam členů redakce:

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 7
128 00 Praha 2

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UN LP
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

PhDr. Alena Herbenová
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Rehabilitační oddělení
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Viničná 9
128 01 Praha 2

doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

MUDr. Martina Kövári, MHA
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Rehabilitační oddělení, FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 7
128 00 Praha 2

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
UN L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
Slovenská republika

doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Rehabilitační klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc.
Radiodiagnostické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37
150 30 Praha 5

PhDr. Elena Žiaková, Ph.D.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Katedra fyzioterapie, SZU Bratislava
Limbová 12
833 03 Bratislava
Slovenská republika

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Markéta Zbranková

Grafická úprava: Karel Zlevor

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 600 Kč

Distributor: MailFinish a.s., oddělení předplatné
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha
e-mail: predplatne@mailfinish.cz
telefon: +420 720 823 388

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 28 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826

www.ipredplante.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Text musí být uložen v samostatném souboru ve formátu Word (* doc) bez automatického formátování, jiných grafických úprav a bez zabudovaných obrázků, grafů či tabulek, které musejí být uloženy v samostatných souborech. Po jazykové stránce musí práce odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Všechny číselné údaje je nutné vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI.

Příprava rukopisu

Rukopis pište ve formátu Times New Roman, typ Normální, velikost písma 12. Řádkování 1.

Článek má zpravidla tyto části:

1. Hlavička:

Název – výstižný a stručný název článku (5–6 slov), je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit výsledek práce. Redakce si vyhrazuje právo název po dohodě s autorem zkrátit či upravit. Jména autorů – zkratka křestního jména, příjmení, bez titulů všech autorů.

Pracoviště – plný úřední název se sídelním městem a jménem přednosty kliniky, primáře nebo vedoucího pracoviště se všemi tituly. Jméno přednosty či vedoucího není podmínkou. Čísly odlišit jednotlivá pracoviště autorů. Nad jmény a na konci označení pracoviště použít horní index.

2. Souhrn U každé původní práce je vyžadován tzv. strukturovaný souhrn v češtině či slovenštině a angličtině, který má vystihnout co bylo předmětem výzkumu bez obecných prohlášení a perspektiv. Souhrn nesmí obsahovat odkazy na obrázky ani literaturu a tabulky, rozsah je doporučen na 180–300 slov. Připojte také anglický souhrn (Summary) a klíčová slova (Key words). Nezapomeňte přeložit i název článku. Souhrny jsou k dispozici na internetu, měla by jim být proto věnována náležitá pozornost.
Uveďte rovněž klíčová slova, která mají zahrnovat hlavní pojmy, o kterých se pojednává, v počtu 3–8 klíčových slov, z toho minimálně 3 vybírá autor z databáze Index Medicus a jejich českého ekvivalentu MeSH-CZ. Podle nich bude Vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, na internetu a ve věcném rejstříku.

3. Úvod – uveďte jen podstatné informace o problematice a vymezení tématu (obvykle jeden až dva odstavce).

4. Vlastní text článku – metodický postup, diskuze, závěr popište stanovisko k dosaženým poznatkům a srovnejte s výsledky jiných autorů. Pro přehlednost článku se doporučuje členit text na kapitoly.

Na konci odborné části článku může být přiloženo poděkování a je nutné uvést zdroje podpory (názvy grantů apod.), pokud byly poskytnuty.

5. Literatura – Literární odkazy jsou číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, bez mezer – viz [3,9] nebo [5–8]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání. Pokud existuje, uveďte prosím na konci citace doi.

Citace monografických publikací – příjmení, zkratka křestního jména, název knihy nebo časopisu, místo, rok, strana. Příklad:

Janda V. Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing 1996: 8–10.

Neumannová K, Zatloukal J. Ovlivnění poruch dýcháni pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehab Fyz Lék 2011; 18(4): 188–192.

V názvech časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píší malá písmena, pokud se nejedná o vlastní jméno, zeměpisný název, národ.

Citace organizace jako autora

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5): 282–284.

Názvy organizací se píší velkým písmenem ve všech částech názvu kromě spojek.

Citací článků v tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

Citace kapitoly v knize

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–478.

Citace ze sborníku z konference

Kimura J, Shibasaki H (eds). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology 1995, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996: 15–19.

Citace abstraktu

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

Citace elektronicky dostupného materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [online]. Dostupné z: www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.

6. Dokumentace – rozlišujte obrázky, grafy, schémata a tabulky. Označují se v textu čísly v kulatých závorkách (např. obr. 1, graf 2, tab. 2, schéma 3).

Obrázky musejí být v samostatných souborech ve formátu JPG, TIF, PDF. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

– obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce min. šířka 700 pixelů (6 cm);

– obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců min. šířka 1 500 pixelů (12,5 cm);

– obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců min. šířka 2 200 pixelů (18,5 cm).

Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Tabulky se tvoří ve formátu Word nebo Excel, každá tabulka musí být zařazena do samostatného souboru. Neposílejte v needitovatelné podobě.

Grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoli v rastrové podobě.

Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např. emf, wmf, svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word.

Každý dokument (obr., graf atd.) musí být očíslovaný a opatřený popiskem. Každá řada dokumentů má vlastní číslování (obr., 1, tabulka 1 atd.). Popisky uveďte souhrnně na konci článku za kontaktní adresou autora. Obrázky přiložte k rukopisu, vyznačte jejich orientaci (horno-dolní okraj).

Nevkládejte obrázky, grafy, schémata a tabulky do textu článku, pouze vyznačte, kde mají být umístěny.

Popisky obrázků, grafů i schémat je potřeba přeložit do anglického jazyka.

7. Adresa prvního autora, tzv. kontaktní adresa, se uvádí na konci rukopisu (tj. za literaturou) a slouží také jako korespondenční adresa pro redaktora. Dbejte na kompletnost a aktuálnost adresy, nezapomeňte na celé křestní jméno, tituly a e-mail. Z důvodu potřebného kontaktu s redakcí uvádějte rovněž telefonní číslo, které nebude uveřejněno v časopisu.

8. Prohlášení o konfliktech zájmů nebo finanční podpoře uveďte na konci odborné části textu.

Rukopisy zasílejte v elektronické formě a pro kontrolu v tištěné formě s přiloženým CD na adresu vedoucího redaktora časopisu MUDr. Jana Vacka, Ph.D.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

e-mail: jvck@seznam.cz

Korektury – redaktorka posílá autorům korektury pouze elektronicky ve formátu PDF. Pokud některému autorovi činí práce s tímto formátem obtíže, nechť uvede opravy vět v příloze, drobnější připomínky napíše jako součást zprávy.

Kontakt

Nakladatel:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
e-mail: info@carecomm.cz
IČO: 091 40 549
DIČ: CZ09140549

Tisk, distribuce, inzerce

Nakladatel:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
tel: +420 737 178 313
e-mail: info@carecomm.cz
IČO: 091 40 549
DIČ: CZ09140549

On-line verze časopisu je přístupná na adrese Odborný časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství | proLékaře.cz (prolekare.cz)

Registrační značka MK ČR E 6869.

Rukopisy zasílejte na adresu:

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: jvck@seznam.cz

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v ČLS JEP.

  • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.

  • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.

  • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.

  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať již mechanickým, nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: 

Kateřina Hanáková 
e-mail: katerina.hanakova@carecomm.cz 

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa