ZMĚNY V POHYBOVÉM SYSTÉMU PO NORDIC WALKING


Changes in Locomotion System after Nordic Walking

The authors of the pilot study for identification of changes in locomotion system after Nordic Walking used the expert system CK-B-plus. The pilot study confirmed that even after a short period of exercise there are positive changes in the locomotion system. The authors directed their attention to changes of thoracic spine in relation to respiration and segment mobilization.

Key words:
locomotion system, muscular activity, Nordic Walking


Autoři: D. Jandová;  O. Morávek
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV, Praha ;  Centrum zdraví JONA, Pardubice
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 2, pp. 47-49.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autoři pilotní studie pro identifikaci změn v pohybovém systému po Nordic walking použili expertní informační systém CK-B-plus. Pilotní studie potvrdila, že již po krátkém zácviku dochází k pozitivním změnám v pohybovém systému. Autoři se zaměřili na změny hrudní páteře v reflexním vztahu k respiraci a mobilizaci segmentů.

Klíčová slova:
pohybový systém, aktivita svalstva, Nordic walking

ÚVOD

V souladu s odborníky oboru rehabilitační a fyzikální medicína chápeme bipedální chůzi člověka jako fylogenetickou variantu lokomoce, kdy je přítomna polarizace ve prospěch dolních (původně zadních) končetin. Chodidlo nohy se střídavě mění v punctum fixum a punctum mobile v rámci obecně známého pohybového cyklu. Chůze s použitím speciálních hůlek zvaná Nordic walking (dále jen NW) je pohybová aktivita pro každý věk; je ideální pro nesportovce, kdy dominuje NW typu zdravotní pohybové aktivity pro všechny, co chtějí začít s pohybem. Vynikající je pro osoby po delší imobilitě pro onemocnění nebo stavy po úrazu. Stále častěji pozorujeme nemocné po operacích nosných kloubů dolních končetin, kteří provozují NW po rovině jako formu léčebné rehabilitace, setkáváme se s NW u kardiaků, astmatiků a osob s jinými chronickými respiračními onemocněními (terapeuticky je NW použitá zvláště pak cíleně vedená fyzioterapeuty v klimatických lázních – Jeseník, Karlova Studánka aj.) Po nerovném terénu je pohybová terapie NW vhodná pro zdravé osoby jako primární prevence a forma otužování, pro osoby s určitým lehčím vrozeným či získaným zdravotním omezením jako sekundární prevence.

Podle našich referencí (subjektivní výpovědi klientů) a výuky v kurzech NW je klinicky zřetelné, že NW napřimuje páteř, zmírňuje zatížení nosných kloubů, zlepšuje dýchání a subjektivně podporuje krevní pumpu, zlepšuje mízní oběh a zvyšuje nespecifickou odolnost na obecné stresory, včetně typických fyzikálních vlivů (chlad, prudké výkyvy počasí a jiné meteorotropní vlivy).

Rychlost chůze NW je nutné přizpůsobit terénu a individuální kondici chodce, protože každý člověk má svoji optimální zátěž a tu by neměl překračovat. Při chůzi NW platí jednoduchá pomůcka jako vždy platná v oboru RFM: měli bychom jít tak rychle, abychom stačili za chůze plynule mluvit. Zátěž můžeme zvyšovat postupně prodlužováním délky trasy a změnou chůze po rovině na chůzí v mírně nerovném terénu, později v náročném terénu. Speciální hůlky určené pro NW jsou důležité, zvláště pro úchyt by měly hůlky mít správně tvarované madlo a poutko, které dokáže přidržet hůlku u ruky bez nutnosti ji svírat dlaní. Správné nastavení výšky hůlek je obecně známé, a proto je v tomto sdělení nepopisujeme

Autory pilotní studie zaujalo sdělení „ Sledování aktivity vybraných svalů u NW a chůze pomocí povrchové EMG“ autorů: Kračmar B., Vystrčilová M., Psotová D. z FTVS, které publikovali v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství 3/2007. Autoři tehdy vybrali zkřížený lokomoční vzorec a sledovali svaly na pravé straně trupu a horní končetiny a vlevo svaly na pánvi a dolní končetiny povrchovou elektromyografií. Pro objektivizaci změn v pohybovém systému při chůzi a při NW autoři tohoto sdělení využili expertního informačního systému (EIS) CK Bplus.

Cílem pilotní studie je verifikace efektu NW – s hypotézami:

 1. NW zlepšuje funkci hrudní páteře cíleně na oblast segmentu Th3.
 2. NW aktivuje více svalů pletenců do výkonu a působí pozitivně na počty reflexních změn měkkých tkání odpovídající segmentově.

CHARAKTERISTIKA SOUBORU

 • 10 nesportovních osob, dobrovolníků, se sedavým zaměstnáním, bez závažných nemocí, bez medikace, laiků z hlediska NW
 • 5 mužů, 5 žen, zhruba stejného parametru BMI (pásmo 25-27)
 • Zastoupeny všechny dekády v rozmezí 9-57 let

METODIKA

Charakteristika Computer Kinesiology

CK Plus vyšetření počet testů

 • Omezení rozsahů aktivních pohybů ve stoji 36
 • Omezení rozsahů pasivních pohybů 24
 • Reflexních změn měkkých tkání ve stoji 52
 • Celkem testů 112
 • Doba vyšetření, včetně záznamu hodnot (min. 20-30)

1. den skupina 10 probandů absolvovala instruktáž - základní výcvik chůze NW (2 hodiny).

2. den tělesný klid.

3. den prošla tato skupina pod vedením instruktorů NW trasu s celkovou dobou chůze NW 1 hodina.

4. den prošla stejná skupina stejnou trasu ve stejném čase chůzí bez hůlek za 1 hodinu.

 • Probandi byli testováni vždy expertním informačním systémem Computer Kinesiology CK Bplus.
 • Těsně před zahájením chůze či NW chůze s holemi.
 • 1 hodinu po absolvování dané trasy.
 • Výsledky testů byly zaznamenány do písemného protokolu a následně byly údaje vloženy do počítače a vyhodnoceny softwarem CK Bplus.

Sledované parametry velikost nálezu reflexních funkčních změn dle CK Bplus v segmentu Th3 (graf 1, graf 2, graf 3).

Počet reflexních nálezů v segmentu Th3
Graf 1. Počet reflexních nálezů v segmentu Th3

Změny nálezů na svalech.
(Pro názornost zobrazeno v % vstupních hodnot.)
Graf 2. Změny nálezů na svalech. (Pro názornost zobrazeno v % vstupních hodnot.)

Změny reflexních nálezů u vybraných svalů.
Graf 3. Změny reflexních nálezů u vybraných svalů.

ZÁVĚR

Hypotéza 1. Chůze Nordic walking zlepšuje funkci v segmentu oblasti Th3 – hypotéza byla potvrzena.

Hypotéza 2. Chůze Nordic walking aktivuje více svalů pletenců do výkonu a působí pozitivně na počty reflexních změn měkkých tkání této pletencové oblasti – hypotéza byla potvrzena. Největší pozitivní změny funkcí testovaných svalů byly po chůzi NW oproti chůzi bez hůlek sestupně u svalů: m. latissimus dorsi, m. teres maior, m. delto­ideus, m. serratus post. inf., m. gluteus m., m. trapezius, m. pectoralis maior.

Porovnání výsledků obou studií: Výsledky výše uvedených autorů při NW povrchovou EMG prokázaly u NW signifikantní nárůst aktivace m. latissimus dorsi vpravo se souběžným výrazným poklesem aktivace gluteálních svalů vlevo.

Přestože se jedná o nesourodé studie, prokázali jsme shodu ve vyšší aktivaci m. latissimus dorsi a „snížení námahy“ pro musculi glutei.

Rozhodně je potřebné pokračovat v objektivizaci pozitivních změn v pohybovém systému po NW. Využití expertního informačního sytému pro širokou fyzioterapeutickou obec se jeví jako výhodná objektivizující validní metoda

Výhody:

 • jednotný algoritmus vyšetření a hodnocení nálezů
 • ekonomická nenáročnost
 • reprodukovatelnost
 • hodnocení intraindividuální i interindividuální

Hypotéza 3. Chůze Nordic walking aktivně zapojuje více svalů do výkonu – hypotéza potvrzena. Největší zlepšení nálezů na testovaných svalech bylo po chůzi NW oproti chůzi bez hůlek u svalů m. latissimus dorsi, m. teres maior, m. deltoideus, m. serratus post. inf., m. trapezius, m. pectoralis maior.

Hypotéza 4. Chůze Nordic walking prospívá zdraví – hypotéza potvrzena. Reflexně se výrazně zlepšily parametry pro plíce (Th3).

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Klinika rehabilitačního lékařství
3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: djandova@fnkv.cz


Zdroje

1. BUCHOVCEVA, D., BUCHOVCEV, J., KURILOV, V.: Periostal technology and individual correction. Ukrajina, Ukrajinská státní agentura autorských práv č. 38, 1998.

2. BUCHOVCEVA, D., BUCHOVCEV, J., KURILOV, V., ŠEPTALIN, N.: PAK Program –atlas komplex. Ukrajina, Ukrajinská státní agentura autorských práv č. 371998.

3. JANDOVÁ, D.,MORÁVEK, O.: Využití expertních informačních systémů v oboru RFM. Předneseno a publikováno ve Sborníku MKF ČR - Mezinárodní fyzioterapeutické konference ČR - UNIFY ČR, v Brně 4. 9. 2009, sborník - ISSN 1801-4062.

4. JANDOVÁ, D.: Existence expertních informačních systémů ve fyzioterapii. Rehabil. fyz.. Lék., roč. 16, 2009, č. 4, s.165-172.

5. JANDOVÁ, D.: Wellness z pohledu lázeňské medicíny. Předneseno a publikováno ve sborníku na Wellness konferenci VŠ PALESTRY Praha, „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“, 10. 12. 2009. viz www.palestra.cz.

6. KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M., PSOTOVÁ, D: Sledování aktivity vybraných svalů u NW a chůze pomocí povrchové EMG. Rehabil. fyz. Lék., Praha, 2007.

7. MORÁVEK, O.: Sborník přednášek V. mezinárodní konference informačních technologií ve zdravotnictví TELEmedicína, BRNO, 2009, ISBN 978-80-7392-092-0.

8. MORÁVEK. O.: Verifikace efektu chůze s hůlkami NORDIC WALKING pomocí expertního informačního systému COMPUTER KINESIOLOGY, JONA ©2008.

9. STACKEOVÁ, D.: Fitness – trendy a perspektivy. FTVS UK, dostupné z http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2003-11-20/rtf/03-002%20-%20stackeova-e.rtf

10. Active wellness , www.activewellness.cz

11. www.jona.cz nebo jona@jona.cz

12. www.priessnitz.cz

13. Přehled cviků pro protažení svalů, www.strecink.cz

14. Strečink ve sportovním tréninku, http://strecink.prsten.cz

15. Wellness Club, www.wellnessclub.cz

16. Server pro seniory 50 plus, www.50plus.com

Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2011 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa