Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu?


How many adolescents in the Czech Republic are endangered by brain damage due to alcohol abuse?

The brain of adolescents is much more vulnerable by alcohol than in the years to follow. Drinking of alcohol, especially intermittent drinking of high doses (bender, binge drinking) represent a high risk for the brain of adolescents, their education and professional fulfillment in the society. Based on representative data collected in the Czech Republic within the framework of the ESPAD study in 2011 it may be noted that at least 22.8% of adolescents have participated in binge drinking three or more times during the last month. That would be almost 50 thousand individuals in the population born in the years 1994 and 1995. Almost 40% of adolescents at the age of 15 and 16 years first experienced alcohol even before they were 12, which increases brain vulnerability even further. The disturbing observation indicates that absolutely most adolescents drink alcohol regularly despite the fact that it is unlawful.

The given observations have far-reaching consequences in the health, economic and social area. It should motivate all those involved to better prevention in the family (Nešpor and Csémy, 2013), at school, and especially on the level of society as a whole.

Key words:


alcohol, adolescence, binge drinking, brain, cognitive functions


Autoři: L. Csémy 1;  K. Nešpor 2
Působiště autorů: Oddělení léčby závislostí – muži, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Prahaprimář MUDr. K. Nešpor, CSc. 2;  Laboratoř sociální psychiatrie, Psychiatrické centrum Prahavedoucí PhDr. L. Csémy 11
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2013; 68 (6): 380-384.
Kategorie: Aktuální téma

Souhrn

Mozek dospívajících je ve vztahu k alkoholu mnohem zranitelnější než v pozdějších letech. Pití alkoholu, zejména nárazové pití vysokých dávek (pití v tazích, binge drinking), představuje velké riziko pro mozek dospívajících, jejich vzdělání a uplatnění ve společnosti. Na základě reprezentativních dat shromážděných v Česku v rámci studie ESPAD v roce 2011 lze konstatovat, že nejméně 22,8 % dospívajících pilo v tazích třikrát nebo častěji během posledního měsíce. To by v populaci dospívajících narozených v letech 1994 a 1995 činilo téměř 50 tisíc osob. Necelých 40 % dospívajících ve věku 15 až 16 let mělo první zkušenost s alkoholem už před 12. rokem věku, což zranitelnost mozku ještě zvyšuje. Zneklidňující je už skutečnost, že naprostá většina dospívajících pije alkohol pravidelně, ačkoliv je to v rozporu se zákonem.

Uvedená zjištění mají dalekosáhlé důsledky ve zdravotní, ekonomické i sociální oblasti. Měla by motivovat k lepší prevenci na úrovni rodiny (Nešpor a Csémy, 2013), školy a zejména na celospolečenské úrovni.

Klíčová slova:
alkohol, adolescence, pití v tazích, mozek, kognitivní funkce

Úvod

Během dospívaní dochází k rychlému vývoji šedé hmoty těch částí mozku, které souvisejí s exekutivními funkcemi, jako jsou řešení problémů, plánování, pracovní paměť nebo zvládání emocí. Objem bílé hmoty mozku se zvětšuje ještě po 30. roce věku [4].

Pokusy na zvířatech i výzkumy prováděné u lidí jasně prokazují, že alkohol a jiné psychoaktivní látky včetně marihuany [7, 13] poškozují dospívající mozek mnohem více než v pozdějších letech. V případě alkoholu se za zvláště rizikové považuje pití vysokých dávek najednou a pití v tazích. Americká literatura považuje za pití v tazích (binge drinking) dávku odpovídající asi 58 gramům 100% alkoholu nebo vyšší. To platí u dospělých a tím spíše u dětí a dospívajících. Při pití v tazích se popisují strukturální abnormality mozku, např. menší objem hippocampu (tato oblast úzce souvisí s pamětí) i další změny. U dospívajících a mladých dospělých zneužívajících alkohol dochází k četným problémům. K nim patří zhoršená pozornost, poruchy verbální, prostorové a pracovní paměti, zpomalené psychomotorické tempo, horší schopnost se ovládat a rozhodovat [9, 12]. Kromě toho zneužívání alkoholu souvisí s antisociálním chováním a impulzivitou. Ještě více než u dospělých zhoršuje u dětí a dospívajících kognitivní funkce odvykací stav.

Na kognitivní funkce působí nepříznivě i úrazy hlavy. Úrazy jsou u dospívajících relativně časté i ve střízlivém stavu. Důvodem bývá větší tendence riskovat a nedostatek dovedností. Alkohol riziko úrazu ještě pronikavě zvyšuje. Podle autorů Jacobus a spol. [3] existuje souvislost mezi postižením bílé hmoty a rizikovým chováním u dospívajících. Může tak docházet k bludnému kruhu, kdy alkohol poškodí bílou hmotu, to zvýší riziko úrazu, což vede k většímu poškození mozku a k dalšímu pití alkoholu.

Pití v tazích a další ukazatele spotřeby alkoholu u českých dospívajících

Nálezy neurobiologického výzkumu mozku dokládají u dospívajících negativní dopady zneužívání alkoholu. V Česku dosud obdobný výzkum nebyl proveden, máme však data o konzumních zvyklostech českých dospívajících, která mohou naznačit, u jak velké části z nich je ohrožen normální vývoj mozku v důsledku zneužívání alkoholu.

Naše analýza se opírá o reprezentativní data shromážděná v ČR v rámci studie ESPAD v roce 2011. Ze shromážděných dat jsme pro účely tohoto sdělení vybrali dospívající narozené v letech 1994 a 1995, tedy dospívající, kteří v roce 2011 dovršili 16 a 17 let věku (n = 8223). Konzumní zvyklosti tohoto souboru jsou shrnuty v tabulce 1. Z dat v tabulce je zřejmá velká rozšířenost pití velkých dávek alkoholu mezi dospívajícími. Více než čtvrtina chlapců pila v tazích třikrát nebo častěji během posledního měsíce, u děvčat to bylo v 17 % případů. Přitom hranice pro pití v tazích byla ve studii ESPAD vyšší než v amerických nebo australských pracích, na něž jsme se v předchozím textu odvolávali (80 nebo více gramů 100% alkoholu při jedné konzumní epizodě oproti 58 gramům). Trvalá abstinence od alkoholu byla vzácná, uvedla ji méně než 4 % dotázaných. Z hlediska poškození mozku alkoholem v mladém věku můžeme za rizikovou pokládat téměř čtvrtinu dospívajících. Zmíněná literatura, zejména pak přehledná práce Hermense a spol. [2], uvádí i další faktory, které spolu s pitím v tazích mohou negativně ovlivnit dozrávání mozku. Je to raný začátek pití alkoholu a dlouhodobá expozice působení alkoholu (časté pravidelné pití). Proto jsme do tabulky 1 uvedli ještě procenta dospívajících, kteří měli první zkušenost s alkoholem v dětském věku (do 12 let), a procenta těch, kteří pravidelně a často konzumovali alkohol během posledních 12 měsíců a také posledních 30 dnů. Za vysoce rizikové můžeme považovat dospívající, kteří splňují všechna zmiňovaná kritéria, tj. začali pít alkohol v dětském věku, pili alkohol často a také často pili v tazích. Takto vysoce rizikových jedinců jsme identifikovali ve sledovaném vzorku 5,6 %, výrazně více mezi chlapci (8,5 % oproti 2,7 % u děvčat). Vybrané ukazatele spotřeby alkoholu u dospívajících zachycuje tabulka 1. Tabulka 2 uvádí, o jaký počet dospívajících by se jednalo vztaženo k celé populaci dospívajících narozených v letech 1994 a 1995.

Tab. 1. Vybrané ukazatele spotřeby alkoholu u dospívajících.
Vybrané ukazatele spotřeby alkoholu u dospívajících.
a první zkušenost s alkoholem před 12. rokem věku b odpovídá kategorii 40krát nebo častěji c pití týdně nebo častěji d spotřeba 80 gramů alkoholu 3krát a častěji za posledních 30 dnů e respondenti, kteří současně splňují kritéria v řádcích B, C, D a E

Tab. 2. Prevalence rizikových jedinců z tabulky 1 převedená na počet dospívajících.
Prevalence rizikových jedinců z tabulky 1 převedená na počet dospívajících.
a první zkušenost s alkoholem před 12. rokem věku b odpovídá kategorii 40krát nebo častěji c pití týdně nebo častěji d spotřeba 80 gramů alkoholu 3krát a častěji za posledních 30 dnů e respondenti, kteří současně splňují kritéria v řádcích B, C, D a E

Přinejmenším u 22,8 % (tj. téměř 50 tisíc dospívajících narozených v letech 1994 a 1995) je neurokognitivní vývoj ovlivněn alkoholem. Za maximálně ohrožené lze považovat 5,6 % (asi 12 tisíc osob) českých dospívajících, u nichž se výše zmíněné rizikové faktory kumulují.

Důsledky zneužívání alkoholu v dětství a dospívání

Důsledky zneužívání alkoholu u dětí a dospívajících jsou závažné a týkají se jich samých, jejich rodin i celé společnosti. Lze např. jmenovat následující rizika:

Důsledky pro jedince

 • Vyšší riziko úrazů.
 • Postižení kognitivních funkcí a z toho vyplývající nižší vzdělání, horší pracovní uplatnění a obtížnější adaptace ve společnosti.
 • Poruchy chování, vyšší sklon k násilí. Agresivní jednání pod vlivem alkoholu vůči druhým i vůči sobě [10, 11].
 • Později sociální problémy včetně bezdomovectví.

Rizika pro rodinu

 • Vyšší riziko domácího násilí ve vztahu k rodičům, sourozencům, později i manželkám a vlastním dětem.
 • Krádeže v domácnosti.
 • Vyšší riziko požárů a poškozování společného majetku.
 • Častější onemocnění související se stresem u osob ve společné domácnosti.
 • Menší soběstačnost a péče o sebe. V pozdějších letech zanedbávání rodiny, rozvody, neplacení výživného atd.

Rizika pro širší společnost

 • Častější šikanování.
 • Horší vzdělání, nižší kvalifikace a pracovní uplatnění. Horší adaptace na trhu práce a obtížnější rekvalifikace.
 • Vyšší riziko selhávání v zaměstnání, nezaměstnanosti a s ní související problémy.
 • Vyšší násilná a majetková kriminalita [1].
 • Vyšší riziko nemoci, invalidizace nebo předčasné smrti (tzv. roky ztracené v důsledku nemoci nebo smrti kvůli pití alkoholu).
 • S výše uvedenými faktory souvisí i zhoršená produktivita práce a obrovské ekonomické škody.

Závěry pro praxi

Velký význam pro rozvoj kognitivních funkcí má v dospívání abstinence od alkoholu nebo alespoň to, že se začátek pití alkoholických nápojů posune do vyšších věkových kategorií. Z tohoto hlediska je situace u nás v evropském i světovém kontextu mimořádně nepříznivá. Ceny alkoholu jsou nízké a jeho dostupnost pro děti a dospívající je vysoká. To se děje soustavně v rozporu se zákonem.

Kromě opatření na celospolečenské úrovni má význam prevence v rodině (doma není alkohol dětem na očích ani dostupný, striktní zákaz pití alkoholu, dostatek času na dítě, přiměřená vřelost) [5]. Prevenci u dětí podstatně usnadňuje i léčba na alkoholu závislého rodiče. Ve školním prostředí se za efektivní považují soustavné a interaktivní programy zaměřené na nácvik relevantních dovedností. Každý zdravotník pracující s dětmi a dospívajícími by měl být schopen problémy působené alkoholem diagnostikovat a měl by v případě škodlivého užívání a závislosti provádět krátkou intervenci, případně předat dospívajícího ke specializované léčbě. Krátká intervence a včasná léčba může předejít postižení kognitivních funkcí i dalším škodám.

Zdá se, že kromě léčby a abstinence od alkoholu je pro vývoj mozku prospěšná i nějaká bezpečná fyzická aktivita. To se ale netýká např. fotbalu, tance nebo boxu, které riziko problémů s alkoholem zvyšují [6]. Při léčbě škodlivého užívání a závislosti na alkoholu u dospívajících může být kromě obvyklých způsobů léčby užitečná i rehabilitace kognitivních funkcí. Ta je prospěšná sama o sobě i jako prevence relapsů [2].

PhDr. Ladislav Csémy

Laboratoř sociální psychiatrie

Psychiatrické centrum Praha

Ústavní 91

181 03 Praha

e-mail: csemy@pcp.lf3.cuni.cz


Zdroje

1. Dietze P, Jenkinson R, Aitken C, Stoové M, Jolley D, et al. The relationship between alcohol use and injecting drug use: impacts on health, crime and wellbeing. Drug Alcohol Depend 2013; 128 (1–2): 111–115.

2. Hermens DF, Lagopoulos J, Tobias-Webb J, De Regt T, Dore G, et al. Pathways to alcohol-induced brain impairment in young people: a review. Cortex 2013; 49 (1): 3–17.

3. Jacobus J, Thayer RE, Trim RS, Bava S, Frank LR, Tapert SF. White matter integrity, substance use, and risk taking in adolescence. Psychol Addict Behav 2013; 27 (2): 431–442.

4. Krista M. Lindahl, Erika R. Gilbart, Natasha E. Wright and Skyler Shollenbarger: Dare to delay? The impacts of adolescent alcohol and marijuana use onset on cognition, brain structure, and function. Front Psychiatry, 01 July 2013. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00053.

5. Nešpor K. Prevence návykových nemocí v rodině. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2012; 47 (2): 115–120. Volně dostupné na www.drnespor.eu.

6. Nešpor K, Csémy L. Tělesná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění. Bulletin praktických lékařů ČR 2012; 22 (6): 52–54.

7. Nešpor K, Csémy L. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo trvalým poškozením poznávacích funkcí v důsledku kouření marihuany? Prakt Lék 2013; 93 (1): 21–22.

8. Nešpor K, Csémy L. Prevence problémů působených alkoholem v rodině – nová zjištění. Prakt Lék 2013; 93: 57–58.

9. Parada M, Corral M, Mota N, Crego A, Rodríguez Holguín S, Cadaveira F. Executive functioning and alcohol binge drinking in university students. Addict Behav 2012; 37 (2): 167–172.

10. Scholes-Balog KE, Hemphill SA, Kremer P, Toumbourou JW. A longitudinal study of the reciprocal effects of alcohol use and interpersonal violence among Australian young people. J Youth Adolesc 2013, Jan 26. [Epub ahead of print].

11. Wong SS, Zhou B, Goebert D, Hishinuma ES. The risk of adolescent suicide across patterns of drug use: a nationally representative study of high school students in the United States from 1999 to 2009. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2013, Jun 7. [Epub ahead of print].

12. Xiao L, Bechara A, Gong Q, Huang X, Li X, et al. Abnormal affective decision making revealed in adolescent binge drinkers using a functional magnetic resonance imaging study. Psychol Addict Behav 2013; 27 (2): 443–454.

13. Zalesky A, Solowij N, Yücel M, Lubman DI, Takagi M, et al. Effect of long-term cannabis use on axonal fibre connectivity. Brain 2012; 135 (Pt 7): 2245–2255.

Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa