Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
3. 10. 2015 Bratislava


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 91, 2016, No. 1, p. 29-30
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Tomáš Kopal, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc., MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Ospravedlnení: MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Peter Kozub, PhD.,  MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Euromelanoma Day (EMD)
 4. XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS. Program bol schválený jednomyseľne.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Prof. Péč – požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia – úloha trvá.
 • Doc. Buchvald – rozoslať členom SDVS list poslaný na MZ SR, podklady na preplácanie fototerapie v odbore dermatovenerológia – úloha splnená.
 • Doc. Buchvald a Dr. Kolátorová odovzdať v lete 2015 Medailu SDVS prim. Hollému – úloha splnená.
 • Doc. Danilla žiada doplniť do uznesení zápisnice, že výbor Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti sa podieľa na organizácii a osvete EMD.
 • Prof. Péč – poslal list prezidentovi SDVS, kde informoval o činnosti sekcie STI, a zoznam 37 lekárov, ktorí sa prihlásili za členov STI. V ďalšom musia byť realizované voľby výboru sekcie.
 • Dr. Kopál informoval o liste, ktorý rozposlal členom sekcie hojenia rán, v ktorom upozorňuje na nutnosť dodržiavania zásad preskripčných a indikačných obmedzení pri predpisovaní vlhkej terapie.
 • Prof. Péč poslal výboru SDVS list, v ktorom navrhuje, aby zdôvodnenie rozšírenia indikačného obmedzenia fototerapeutických výkonov pre odbor dermatovenerológia vypracovala fotobiologická sekcia, a navrhuje, aby toto zdôvodnenie bolo odoslané cez kategorizačnú komisiu MZ SR. Návrh v tomto duchu už poslal na MZ SR doc. Buchvald.
 • Doc. Buchvald informoval o požiadavke VšZP týkajúcej sa možnosti úhrady výkonov fototerapie dermatológom – VšZP požaduje od výboru SDVS zoznam prístrojov, ktorými je možné fototerapiu poskytovať.
 • Dr. Flimer poslal predsedovi SDVS kópiu listu, v ktorom žiadal krajskú pobočku VšZP v Banskej Bystrici o úhradu výkonov fototerapie, ale poisťovňa mu poslala zamietavé stanovisko.
 • Dr. Kolátorová informovala, že vyzvala ambulantných lekárov, ktorí poskytujú fototerapiu, aby jej zaslali, aký typ prístroja vlastnia, ale nikto jej doposiaľ neodpovedal.
 • Doc. Danilla odporúča, aby krajskí odborníci zistili vo svojom regióne zoznam lekárov, ktorí prevádzkujú fototerapiu a aký typ prístroja používajú.
 • Schválenie zápisnice jednomyseľné.

3. Euromelanoma Day (EMD)

 • Prof. Hegyi poslal 11. 3. 2015 výboru SDVS list, v ktorom oznámil, že celá akcia EMD 2015 zostáva výlučne v kompetencii výboru SDVS.
 • Doc. Buchvald požiadal prof. Hegyiho, aby výboru SDVS poskytol zápisnicu zo zasadnutia výboru fotobiologickej sekcie s týmto záverom. Prof. Hegyi zápisnicu predložil.
 • Kampaň pre EMD bola zo strany členov výboru SDVS zabezpečená, verejnosť bola o tejto akcii dostatočne informovaná a propagácia EMD zo strany výboru SDVS je hodnotená kladne.
 • Na vyhodnotení dotazníkov EMD 2015 sa budú podieľať členovia výboru SDVS a doc. Buchvald pripraví záverečné vyhodnotenie dotazníkov na najbližšej schôdzi výboru SDVS v Smrdákoch.
 • Doc. Buchvald informoval, že prim. Lidaj sa 24. 3. 2015 vzdal funkcie zástupcu predsedu fotobiologickej sekcie.
 • Dr. Kolátorová navrhuje na ďalšej schôdzi výboru SDVS v Smrdákoch vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude riešiť EMD.

4. XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Doc. Buchvald informoval, že kongres sa uskutoční 9.–11. 6. 2016 v Grand Hotel Jasná.

5. Rôzne

 • Doc. Buchvald informoval, že dostal zamietavé stanovisko od riaditeľa nemocnice L. Pasteura v Košiciach, aby boli z jedného pracoviska poverení 2 členovia do komisie pre posudzovanie kožných chorôb z povolania. Prof. Jautová navrhla miesto seba do tejto funkcie dr. Sedlárovú.
 • Dr. Kozub písomne informoval prezidenta SDVS o problematike uznávania predatestačnej praxe ukrajinských lekárov. Podľa jeho informácií bola jednému ukrajinskému lekárovi SZU schválená skrátená povinná prax pri lôžku z 2 rokov na 3 mesiace. Výbor SDVS poveruje doc. Buchvalda obrátiť sa na SZU o vysvetlenie tejto situácie.
 • Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD., na základe informácií z rokovania Odbornej pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky skupiny A písomne informovala výbor SDVS o aktivite Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán, zaviesť absolvovanie kurzu certifikovanej činnosti „Hojenie rán“ na SZU ako podmienku možnosti preskripcie vlhkej terapie. Kurz má trvať dva semestre a v prvej vlne ho môže absolvovať 50 lekárov. Výbor SDVS zaujíma k tejto problematike nesúhlasné stanovisko, nakoľko sa jedná o monopol vzdelávania SZU.
 • Na prezidenta SDVS doc. MUDr. D. Buchvalda, PhD., sa obrátila spoločnosť Sanitas Slovaca s návrhom projektu Derma – prevencia kožných nádorov. Spoločnosť zabezpečí sponzorov, prednášateľov, zostaví dotazník, zabezpečí osvetu a edukáciu pacientov. SDVS by sa mala  podieľať na príprave a dohľade nad odbornou stránkou projektu. Výbor predbežne súhlasí a bude sa podieľať na vypracovaní dotazníka.
 • Na základe výzvy z MZ SR boli za členov Katalogizačnej komisie MZ SR pre zdravotné výkony za odbor dermatovenerológia výborom SDVS navrhnutí MUDr. V. Flimer a MUDr. G. Kolátorová, ktorí sa pridajú k jestvujúcim členom prof. Péčovi, MUDr. Kupcovej a MUDr. Olvedyovej.

Na základe požiadavky z MZ SR boli za členov Odbornej pracovnej skupiny D pre dermatologiká výborom SDVS navrhnutí prof. Šimaljaková a MUDr. Flimer, ktorí sa pridajú k jestvujúcim členom prof. Péčovi a MUDr. Polákovej.

Výbor SDVS berie na vedomie

 • Informáciu prof. Péča o počte prihlásených členov sekcie STI.
 • Informáciu dr. Kopála o liste pre členov sekcie hojenia rán vyzývajúcom na nutnosť dodržiavania zásad preskripčných a indikačných obmedzení pri preskripcii vlhkej terapie.
 • Informáciu doc. Buchvalda o požiadavke VšZP na dodanie zoznamu prístrojov, ktorými je možné fototerapiu v dermatovenerológii poskytovať.
 • Informáciu prim. Lidaja o odstúpení z funkcie zástupcu predsedu fotobiologickej sekcie.
 • Informáciu prof. Hegyiho o odstúpení fotobiologickej sekcie z organizácie EMD 2015.

Výbor SDVS schvaľuje

 • Zápisnicu zo zasadnutia výboru 27. 2. 2015.
 • Návrh dr. Kolátorovej na vytvorenie pracovnej skupiny v rámci výboru SDVS, ktorá bude riešiť situáciu ohľadom EMD.
 • Návrh prof. Jautovej na dr. Sedlárovú ako členku regionálnej komisie pre posudzovanie kožných chorôb z povolania pri UNLP Košice.
 • Negatívne stanovisko výboru k aktivite Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán o podmienení možnosti preskripcie vlhkej terapie rán absolvovaním certifikačného kurzu SZU.
 • Účasť SDVS na projekte Derma – prevencia kožných nádorov spoločnosti Sanitas Slovaca.
 • Návrhy na členov Katalogizačnej komisie MZ SR pre zdravotné výkony za odbor dermatovenerológia – MUDr. V. Flimer a MUDr. G. Kolátorová.
 • Návrhy na členov Odbornej pracovnej skupiny D pre dermatologiká – prof. Šimaljaková a MUDr. Flimer.

Výbor SDVS ukladá

 • Prof. Péčovi – požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia – úloha trvá.
 • Prof. Péčovi – realizovať voľby výboru sekcie STI.
 • Dr. Kopálovi – vypracovať riešenie k problematike vlhkej terapie a VAC terapie pre dermatológov.
 • Doc. Buchvaldovi prostredníctvom krajských odborníkov pre dermatovenerológiu zabezpečiť informácie o prístrojoch používaných v ich regiónoch na poskytovanie fototerapeutickýh výkonov.
 • Doc. Buchvaldovi podať informáciu zo SZU o prípade skrátenia povinnej praxe v odbore dermatovenerológia.
 • Doc. Buchvaldovi pripraviť vyhodnotenie akcie EMD 2015 na najbližšej schôdzi výboru SDVS.

V Bratislave 3. 10. 2015

Zapísali MUDr. Ľ. Breznická a MUDr. G. Kolátorová


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa