Jubileum doc. MUDr. Dariny Jarčuškovej, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 2, p. 69
Kategorie: Osobní zprávy

Čas beží, aj keď na jubilantke doc. MUDr. Darine Jarčuškovej, CSc., zanecháva minimálne stopy. Doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., sa narodila 4. 7. 1937 v Osturni. Po absolvovaní Gymnázia v Kežmarku v r. 1955 bola prijatá na Fakultu všeobecného lekárstva UPJŠ v Košiciach. Po promócii v r. 1961 rok pracovala ako sekundárny lekár v Liečebni pre TBC vo Vyšných Hágoch. V r. 1962 nastúpila na Kožnú kliniku v Košiciach, kde prednostom bol prof. MUDr. Eugen Malý, DrSc., na ktorého si s veľkou úctou dodnes spomína. V r. 1966 získala atestáciu I. stupňa a v r. 1969 atestáciu II. stupňa z odboru dermatovenerológie. V januári 1969 sa stala odbornou asistentkou Katedry chorôb kožných a pohlavných LF UPJŠ v Košiciach. V r. 1980 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu. V rokoch 1971–1973 absolvovala postgraduálne štúdium pedagogiky, ktoré ukončila záverečným kolokviom. Od 1. 1. 1989 pracovala ako primárka Kožného oddelenia FNsP v Košiciach. Vedenie LF UPJŠ v Košiciach jej umožnilo odprednášať habilitačnú prednášku na tému: „Zmeny prekrvenia kože pri vredoch predkolenia a ich liečba“. Po habilitácii a obhajobe habilitačnej práce s názvom: „Flebotropná a vazoaktívna liečba pri vredoch predkolenia cievneho pôvodu“ sa 30. 1. 1991 po konkurznom pokračovaní stala prednostkou Kliniky dermatovenerológie LF UPJŠ a FNsP v Košiciach, v ktorej zotrvala do r. 2000, do odchodu do dôchodku.


V odbornom zameraní začala pracovať od r. 1968 na úseku imunoalergológie. Niektoré vyšetrovacie metódy, ktoré v tej dobe zaviedla, majú dodnes aktuálne použitie (imunofluorescenčná diagnostika dermatóz, in vitro test na dôkaz liekových antigénov – bazofilodegranulačný test). V r. 1975 ju vedenie kliniky zaradilo na úsek angiodermatológie. Publikovala množstvo odborných a vedeckých prác doma i v zahraničí, prednášala na domácich aj medzinárodných odborných podujatiach (71 prác, 113 prednášok). Aj naďalej s klinikou spolupracuje a rada sa aktívne zúčastňuje regionálnych odborných seminárov. Bola riešiteľom viacerých výskumných projektov. Za svoju prácu je držiteľkou rady ocenení (bronzová, strieborná a zlatá medaila SLS).

Jubilantka bola členkou komisie pre obhajoby kandidátskych a dizertačných prác, členkou Redakčnej rady časopisu Česko- -Slovenská dermatológia (1991–2004), vedúcou redaktorkou časopisu Derma 3. tisícročia (2000–2006), členkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (1990–2006) a jeho viceprezidentkou (1995–1999) a členkou výboru SSEDK od r. 2000 doteraz.

Aj napriek tomu, že doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., vo svojom živote na pracovisku musela prekonávať veľa prekážok, nikdy nestratila elán. Svojou príkladnou starostlivosťou, obetavosťou a skromnosťou je obľúbená nielen u bývalých spolupracovníkov Kliniky dermatovenerológie, ale aj u dermatovenerológov na Slovensku. Som veľmi rada, že sa pani docentke Jarčuškovej darí dobre, pretože som pod jej vedením vyrastala od svojich študentských rokov až dodnes.

Aj napriek tomu, že manžel MUDr. Jozef Jarčuška, CSc., po ťažkej chorobe v r. 2009 zomrel, významné miesto v jej živote majú jej dvaja synovia – doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. (I. interná klinika UPJŠ LF) a prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF), ktorí sú jej oporou a ona im naďalej starostlivou matkou.

Drahá vzácna jubilantka, milá priateľka Darinka, máme úprimnú radosť z Tvojich ľudských a odborných úspechov. V menej kolektívu Kliniky dermatovenerológie, ako aj v mene svojom, ďakujem za všetky vedomosti a skúsenosti, odborné aj životné a prajem Ti aj naďalej dobré zdravie, hojné Božie požehnanie, teplo rodinného krbu a nech sa Ti stále dobre darí.

Ad multos annos!

Jagienka Jautová


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa