IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 234-235
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS), o.z., Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) v úzkej spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského (FaF UK) usporiadali v dňoch 4.–6. 9. 2014 v priestoroch FaF UK v Bratislave IX. zjazd SFS.

Program zjazdu bol venovaný 95. výročiu založenia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a jeho nosnou témou bolo zameranie: Od molekulových základov vo vývoji a výskume liečiv a liekov po uplatnenie v klinickej praxi.

Rokovanie zjazdu otvoril a moderoval prof. RNDr.  Daniel Grančai, CSc., viceprezident SFS. Vstupné informácie k rokovaniu zjazdu o súčasnom stave vo farmaceutických vedách predniesol Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident SFS. V ďalšom vystúpení prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK, prítomných informoval o súčasnom stave vo výchovno-vzdelávacej činnosti, prestavbe farmaceutického štúdia a uplatnení absolventov FaF UK v Bratislave. Nosnú prednášku zjazdu na tému „Bunkové a molekulové základy vo výskume liečiv, predniesol doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., vysokoškolský učiteľ Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK v Bratislave.

V ďalšej časti programu zjazdu bolo udeľovanie ocenení SFS. Diplomom a titulom Čestný člen SFS boli ocenení: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. (FaF UK, Hradec Králové), prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (FaF UK, Hradec Králové), prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava), prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava), doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava), doc. RNDr. Mária Blahová, CSc. (FaF UK, Bratislava), doc. Ing. Oľga Švajlenová, CSc. (FaF UK, Bratislava) a doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. (FaF UK, Bratislava). Lauerátmi Weberovej ceny SFS sa stali: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava), prof. RNDr.  Jarmila Vinšová, CSc. (FaF UK, Hradec Králové), prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. (FaF UK, Bratislava), Dr.h.c, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Lekárska fakulta UK, Bratislava), doc. Ing. Milan Karvaš, CSc. (Synkola, s.r.o., Bratislava), PharmDr. Silvia Plačková, PhD. (Národné toxikologické a informačné centrum SR, Bratislava) a RNDr. Roman Smieško (viceprezident SFS a farmaceut samosprávneho kraja Žilina). Medaila PhMr. Vladimíra Jána Žuffu bola udelená týmto odborníkom: PharmDr. Allan Dudinský (lekáreň, Levoča), doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, CSc. (generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska), PharmDr. Igor Minarovič, PhD. (lekárnik Čadca a Turzovka), Ing. Viliam Oravec, CSc. (VILORA, Stará Lubovňa), Mgr. Miloš Pagáč (lekárnik Púchov) a PharmDr. Štefan Krchňák (prezident PGEU) (Zväz lekárnikov Európskej únie) a Medailou PhMr. Jána Halašu bol ocenený RNDr. Tomislav Jurik (generálny riaditeľ Unipharma, akciová spoločnosť Bojnice).

V ďalšej časti programu venovanej príhovorom hostí vystúpil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý vysoko pozitívne ocenil prínos farmaceutických vied do výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a i organizátorskej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá ako najstaršia a najväčšia vzdelávacia inštitúcia na Slovensku podporuje ich vývoj a výskum najmä na FaF UK. Rámcove zhodnotil ich výsledky za uplynulé roky a načrtol aj smer, ako sa bude na ich vývoji podielať UK v nasledovnom období. Za spoluorganizátorov zjazdu ďalej zdravicu a poďakovanie za doterajšiu aktívnu spoluprácu vyslovil prezident SLeK PharmDr. Tibor Czuľba. Za ocenených odborníkov sa poďakovala doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., vedecká sekretárka SFS Bratislava.

V záverečnej časti otváracieho programu zjazdu vystúpil RNDr. Tomislav Jurik, CSc., generálny riaditeľ Unipharmy, a.s., ktorý analyzoval situáciu, aká je v lekárnickej distribúcii, ktorá je stabilným partnerom lekárnikov na Slovensku.

Odborný program zjazdu bol otvorený 43. konferenciou Syntéza a analýza liečiv, v ktorej bolo 25 prednášok a prezentovaných 32 posterov, ďalej 23. sympóziom klinickej farmácie Lívie Magulovej, ktoré bolo venované aj 40. výročiu výučby klinickej farmácie na FaF UK v Bratislave. Jeho témou boli zvláštnosti farmakoterapie rizikových skupín pacientom. V rámci toho podujatia odznelo 14 prednášok a bolo prezentovaných 10 posterov. Ďalej sa uskutočnilo 18. sympózium dejín farmácie, na ktorom bolo prezentovaných 7 prednášok. Ďalším podujatím bol Deň technologickej sekcie v rámci, ktorého odznelo 6 prednášok a bolo prezentovaných 13 posterov. Následným podujatím zjazdu bol 19. pracovný deň sekcie prírodných liečiv v rámci ktorého bolo prednesených 14 prednášok a prezentované 4 postery. Bohatý odborný program mali i 40. lekárnické dni venované doc. RNDr. PhMr. Milanovi Lehkému, CSc., spojené s 31. sympóziom o nových liekoch, ktoré boli zamerané na problematiku onkologických ochorení, ich prevencie a terapie. V rámci tejto časti bolo prednesených 21 prednášok a prezentovaných 6 posterov.

Posledný deň zjazdu sa konala panelová diskusia, ktorú moderovala doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. V rámci tejto časti programu vystúpil dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., ktorý hovoril o efektívnej lekárenskej praxi na FaF UK, ďalej PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., z Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK Bratislava, ktorá zhodnotila lekárenskú prax na FaF UK, ďalej RNDr. Tibor Zonnenschein, ktorý analyzoval mechanickú, reflexívnu a kreatívnu 6-mesačnú prax študentov FaF UK v lekárni sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. V programe pokračovali predstavitelia SLeK prezident Tibor Czuľba a viceprezident PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorí analyzovali stav v otázkach lekárnickej cti, etike, výmene generácii a predaja lekární v SR, a RNDr. Jozef Slaný, CSc., pracovník Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý analyzoval aktuálne zmeny v legislatíve v lekárenstve SR.

Zhodnotenie IX. zjazdu SFS uskutočnil Dr.h.c. prof.  RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý prítomných oboznámil so súčasným stavom v SFS a plnení jej úloh v zdravotníctve a vo farmácii. Obsah tohto zjazdu porovnal s predchádzajúcimi zjazdmi (VII. a VIII.) a konštatoval, že zjazd komplexne ilustroval pokrok a výsledky vo farmaceutických vedách na Slovensku za ostatných 5 rokov. Dosiahnuté výsledky rámcove porovnal s niektorými najmä stredoeurópskými krajinami. V ďalšej časti vystúpenia definoval hlavné úlohy SFS do budúcnosti u nás, ale i v medzinárodných organizáciách, ako sú FIP a EUFPS a národnou, akou je Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločnostiach, Bratislava. Záverom svojho vystúpenia pripomenul, že všetky abstrakta z prednášok a posterov budú publikované v časopise Farmaceutický obzor, správy o zjazde v časopisoch Česka a slovenská farmacie, Lekárnik a Lekárnické listy, a poďakoval všetkým členom organizačného výboru za aktívnu prácu pri jeho organizovaný.

Na zjazd bolo prihlásených 352 aktívnych odborníkov zo všetkých súčastí farmaceutických vied.

Ďalší X. zjazd SFS sa plánuje uskutočniť v roku 2019.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa