Česká a slovenská farmacie - Informácie o časopise

Časopis má více než šedesátiletou tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských farmaceutických odborníků.

Zveřejňuje původní práce, odborné přehledy i krátká sdělení z oblasti farmacie a příbuzných oborů, po kladném posouzení recenzentů, či případných úpravách podle jejich připomínek.

Dále informuje o výzkumu léčiv syntetických i přírodních, o farmakokinetice, technologii nových lékových forem, o produkci léčivých rostlin, lékárenství apod.

Rovněž publikuje informace České i Slovenské farmaceutické společnosti, personálie, zajímavé zprávy a informace z mezinárodních farmaceutických společností.

Časopis je důležitým pomocníkem všem farmaceutům, zdravotnickým pracovníkům i odborníkům z oblastí souvisejících s farmacií a lékovou problematikou.

Příspěvky časopisu Česká a slovenská farmacie jsou volně dostupné z databáze PUBMED (po zobrazení abstraktu odkaz na FULL TEXT vpravo nahoře).

ISSN 1210-7816 (Print)
ISSN 1805-4439 (Online)

Redakční rada

Česká farmaceutická společnost

Předseda: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
  Katedra farmaceutrické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Místopředsedové: PharmDr. Pavel Grodza
Lékárna „Panacea“, Jičínská 54, 742 58 Příbor
  PharmDr. Helena Rotterová, MBA
Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Vědecký sekretář: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, 
Nemocniční lékárna FN Motol, Praha

Slovenská farmaceutická společnost

Prezident: prof. RNDr., Dr.h.c. Jozef Čižmárik, PhD.
  FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Viceprezidenti: prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
  RNDr. Roman Smieško
Vědecký sekretář: doc RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Vedoucí redaktor:

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

Redakční rada:

prof. RNDr., Dr.h.c. Jozef Čižmárik, PhD. (Bratislava)

prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. (Bratislava)

prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. (Bratislava)

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (Brno)

doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD. (Praha)

prof. Jindrich Henry Kopecek, Ph.D., D.Sc. (U.S.A.)

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (Hradec Králové)

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. (Bratislava)

prof. PharmDr., ing. Milan Lázniček, CSc. (Hradec Králové)

prof. Mirek Macka, RNDr,PhD, MRACI, MRSC, Cchem (Australia)

prof. Dr. Pharm. Sci. Dariusz Matosiuk (Poland)

prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. (Brno)

prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (Hradec Králové)

doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. (Hradec Králové)

prof. RNDr. Jan Šubert, CSc. (Brno)

doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D. (Brno)

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

Mgr. Helena Glezgová
E-mail: helena.glezgova@seznam.cz

Tisk

Tiskárna Prager – LD s.r.o., Kováků 9, 150 00 Praha 5.

Rozšiřuje

 • V České republice Nakladatelství Olympia, a.s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve Slovenské republice Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O. BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 2 4445 8821
  Fax: +421 2 4445 8819
  E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

LD s.r.o. – Tiskárna Prager
Kováků 9, 150 00 Praha 5
www.prager-print. cz

telefon: +420 602 377 675, +420 251 566 585

Registrační značka MK ČR E 36 14.

Rukopisy zasílejte na adresu

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
Redakce časopisu Česká a slovenská farmacie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta
Palackého 1–3, 612 42 Brno
e-mail: kubovak@vfu.cz

 • Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, korespondující autor obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Vychází 6x ročně.

 • Předplatné na rok 930 Kč
 • Jednotlivé číslo 155 Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

On-line předplatné

Pokyny pro autory a recenzenty

Česká a slovenská farmacie uveřejňuje po kladném posouzení recenzentů či po úpravách podle jejich připomínek: přehledy a odborná sdělení, původní práce, krátká sdělení. Dále zveřejňuje práce z dějin farmacie, zprávy o činnosti farmaceutických společností, o sjezdech, konferencích, sympoziích a jiných důležitých událostech, příspěvky z farmaceutické praxe, recenze knih a krátké informace (excerpta) ze zahraniční literatury. Uveřejňuje také limitované množství abstrakt z odborných akcí pořádaných Českou farmaceutickou společností. Počet a rozsah abstrakt je předem nutné dohodnout s redakcí časopisu.

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu.

Časopis Česká a slovenská farmacie nezpoplatňuje publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, stejně jako jazykovou korekturu anglického textu.

Všechny články v plném znění spolu s anglickými a českými souhrny jsou zveřejňovány i na internetových stránkách časopisů ČLS JEP (www.cls.cz). Příspěvky časopisu Česká a slovenská farmacie jsou volně dostupné z databáze PUBMED (po zobrazení abstraktu odkaz na FULL TEXT vpravo nahoře).

Úprava prací

1. Nadpis výstižně a stručně vyjadřuje obsah práce. U sérií je nutné v poznámce pod čarou citovat předcházející sdělení.

2. Autoři – křestní jméno a příjmení, bez titulů (např. Jan Janák).

3. Pracoviště – nezkrácený název, sídelní město, příp. země.

4. Úvod o předmětu prací a studované problematice – zařazuje se pouze u původních prací.

5. Pokusná část – podrobný popis použitého materiálu a metod. Postupy známé z literatury se nepopisují, stačí příslušný odkaz. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody.

6. Výsledky – stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků, které je rovněž možné uspořádat formou tabulek a grafů. Duplicitní informace je nepřípustná.

7. Diskuze – kritické hodnocení dosažených výsledků a jejich konfrontaci s údaji literatury.

8. Závěr je možné formulovat jako samostatnou kapitolu pouze, liší-li se podstatně od souhrnu.

9. Souhrn (u původních prací, krátkých sdělení, přehledů a prací z historie farmacie) v češtině/slovenštině a angličtině umožňuje pochopení podstaty a výsledků práce, napomáhá publicitě práce prostřednictvím internetu. Píše se ve 3. osobě, rozsah maximálně 200 slov 3 až 5 klíčových slov.

10. Literatura – pouze aktuální literární zdroje nejlépe impaktované, použité prameny se uvádějí v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Citace časopisu se uvádějí s plným zněním názvu článku a se všemi autory.

Vzor citace časopisu 1) , knihy 2, 3), přednášky 4), webu 5, 6).

1)Haxon K. J., Burt H. M. Polymeric drug delivery of platinumloaded anticancer agents. J. Pharm. Sci. 2009; 98, 2299–2316.

2) Perlík F. Základy klinické farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 192 s.

3) Hauser W. A., Annegers J. F. Epidemiology of epilepsy. In: Laidlaw, J. P., Richens, A., Chadwick, D. eds. Textbook of epilepsy, 4th ed. New York: Churchill-Livingstone 1992.

4) Barták N., Zámečník J., Adlerová K. Nové poznatky o intoxikaci kobaltem. In: Sborník XIII. Xenobiochemického sympozia. Praha: ČSBMB 1995; s. 18.

5) Horák J. Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. http://www.ceskahepatologie.cz/index.php?node=43 (21. 12. 2009)

6) Felton L. A. Characterization of coating systems. AAPS PharmSciTech. 2007; 8(4) Article 112. http://aapspharmscitech.org.

11. Autor – celé jméno s tituly, korespondenční adresa, telefon, fax a e-mailová adresa.

12. Krátká sdělení – předběžná, stručná prezentace nových významných výsledků bez diskuze. Souhrn a klíčová slova viz

bod 9; rozsah textu 1200–1500 slov max. se 3 tabulkami nebo obrázky a max. se třemi literárními citacemi.

13. Střet zájmů (uvádět před seznamem literatury):

 • např. příslušnost pracoviště nebo některého z autorů k firmě sponzorující publikovaný výzkum (netýká se grantových projektů)
 • v případě, že není: žádný 

Požadavky na rukopis

Rukopisy se zasílají pouze elektronicky. Na literaturu se odkazuje číselným indexem nahoře se závorkou, např. Tomíček 34).

Je třeba respektovat názvosloví organické chemie podle IUPAC. Odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám, zejména SI.

Fotografie, chemické vzorce, grafy a výstupy z přístrojů přijímá redakce ve formátech tif, jpg a eps (z důvodů kvality nejlépe kompresní poměr 10–12). Barevnou reprodukci obrázků si hradí autoři sami (2000 Kč za tiskovou stranu bez DPH).

Práce předaná redakci se považuje za definitivní, imprimované znění schválené ke zveřejnění vedoucím příslušného pracoviště. Před zveřejněním obdrží autoři text ke korektuře.

Korektury je nutné vrátit obratem do data určeného redakcí. Na pozdější autorské korektury nemůže být brán z časových důvodů zřetel. Při autorské korektuře není dovoleno měnit, eventuálně doplňovat text.

Z výrobních důvodů není možné zajistit autorům separátní otisky. První autor obdrží jeden výtisk časopisu zdarma (netýká se zpráv, diskuzí, recenzí knih apod.).

Časopis, jakožto nevýdělečný, neposkytuje honoráře za otištěné příspěvky s výjimkou těch, které si redakce zvlášť vyžádá.

Rukopisy vyhovující uvedeným požadavkům zasílejte na adresu:

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, PhD.
Redakce časopisu Česká a slovenská farmacie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta
Palackého 1–3, 612 42 Brno
e-mail: kubovak@vfu.cz

Aktualizováno: 12.1.2017

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa