Zpráva o 43. konferenci gynekologie dětí a dospívajících


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(5): 402-403
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 7. až 9. dubna 2011 se konala již 43. konference „Gynekologie dětí a dospívajících“, kterou pořádala – poprvé – Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP, samozřejmě v úzké spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS, dále s lázeňskou organizací Sanatoria Klimkovice a s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN v Ostravě.

Konference měla tradičně část organizační a část odbornou. Proti předchozím létům byla z technických důvodů konference zahájena blokem odborných přednášek pozvaných hostí, organizační část byla ve druhé polovině pátečního dopoledne a pokračovala v pátek odpoledne a v sobotu celé dopoledne.

Organizační část

1. Konference se zúčastnilo celkem 149 lidí, z toho 97 lékařů, 52 SZP.

Konference se zúčastnilo také 16 lékařů ze Slovenska

2. Členská základna: Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP (dále jen ČSGDD) má t.č. 133 členů a zde další 3 přihlášky, Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS (dále jen Sekce) 216 členů.

2. Zpráva o činnosti výborů: Činnost se zaměřovala především (a bohužel zatím bez efektu) na znovuzařazení dětské gynekologie do systému postgraduálního vzdělávání (viz další samostatný bod).

Hořejší napsal dopis všem ředitelům zdravotních pojišťoven, ve kterém jim oznámil založení ČSGDD a požádal je, aby v budoucnu otázky gynekologické péče o dětí a dorost byly projednávány právě s ČSGDD, nikoli s výborem ČGPS, ve kterém není ani jediný odborník v této oblasti.

3. Informace o přípravě voleb výboru Sekce GDD ČGPS: Volby proběhnou korespondenčně jednokolově v době od 1. do 31. května. Výbor ČGPS rozhodl, že předsedou volební komise bude prof. MUDr. A. Martan, členkou výboru dr. A. Stará a jednoho člena volební komise si smí zvolit Sekce. Navrhujeme dr. Janu Skřenkovou z dětské gynekologické ambulance GPK v Apolinářské – návrh byl aklamačním hlasováním přijat, proti nebyl nikdo. Hořejší to oznámí prof. Martanovi.

4. Uznání naší konference v Klimkovicích: Byla schválena do systému kontinuálního vzdělávání s ohodnocením 12 kreditů, a ČAS dává pro SZP 8 kreditů.

4. Proběhly volby prezidia ČLS JEP, Prezidentem byl opět zvolen prof. Blahoš. Prof. Hořejší byl zvolen místopředsedou revizní komise ČLS JEP.

5. Výbory se dále usnesly přijmout výzvu prezidia ČLS JEP o možnosti podílet se na příštím kongresu ČLS JEP 20. října 2011 v Brně připravením odborného programu na téma „Úloha gynekologie dětí a dospívajících v ochraně budoucí ženské plodnosti“. O další spolupráci požádáme Odbornou společnost praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP a Českou pediatrickou společnost ČLS JEP. Hořejší to projedná s dr. Cabrnochovou a s prof. Jandou.

7. Zpráva o mezioborové schůzi o rizikách TEN při HAC – Havlín. Výstup z této schůze se příliš nevydařil.

8. Hořejší J.: Zpráva o změnách v systému postgraduálního vzdělávání v dětské gynekologii a pokusy o řešení stávající situace.

Dětská gynekologie přestala být atestačním oborem a výbor ČGPS nesouhlasil ani se vzdělávacím programem GDD v rámci celoživotního vzdělání. Tím se dětská gynekologie dostala na úroveň hobby, kterým se může zabývat každý, bez ohledu na to, zda se v tom vzdělával a zacvičil. Také proto je hlavní programové zaměření téma Chyby a omyly v gynekologii dětí a dospívajících. Reakce doc. Unzeitiga na Zápis z Bělohradu je nesmyslná a dokládá, že pan docent neví, o čem ta dětská gynekologie je.

Výbor ČSGDD i Sekce budou dále bojovat o navrácení dětské gynekologie do systému postgraduálního vzdělávání, jako „mezicestu“ volíme vzdělávací program DG v rámci celoživotního vzdělávání IPVZ ve spolupráci s náměstkyní dr. Vrbovskou.

O problematice postgraduálního vzdělávání v gynekologii a porodnictví a o situaci výuky v gynekologii dětí a dospívajících referoval v odborné části konference dr. Petr Křepelka, kterého za sebe vyslal pozvaný doc. MUDr. Feyereisl, CSc.

8. Předsedkyně Sekce DG SGPS Nižňanská Z.: Organizační otázky dětské gynekologie na Slovensku. Tam je situace lepší (pojmenováváme ji normální), kdy obor dětská gynekologie je stále certifikovaným kursem.

9. Hořejší J.: Informace o Evropské asociaci gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG), o jejích dosavadních aktivitách a o Evropském kongresu EURAPAG v Plovdivu. Zvoleni delegáti na Assembly of delegates (Havlín, Rohrichová, Kosová a Charvát). Bude volen nový výbor (kandidujeme Hořejšího), bude se volit prezident Elect a budoucí místo konání ECPAG (UK – Glasgow?). Každý aktivní příspěvek do odborného programu ECPAG v Plovdivu bude odměněn částkou 10 000 Kč. Hořejší lituje, že se letos nikdo z ČR nepřihlásil ke zkouškám v programu IFEPAG.

10. Nižňanská Z.: Informace o možném zájezdu na Evropský kongres EURAPAG do Plovdivu; zájezd je ale neatraktivní, drahý a asi se neuskuteční.

11. Feráková N.: Vzpomínka na doktora Ivana Kvietka, který nedávno zemřel. Dr. Kvietok byl seniorem slovenské, ale i české dětské gynekologie.

12. Havlín: První informace o XVI. světovém kongresu gynekologie dětí a dospívajících v Hong Kongu v roce 2014.

13. Novelizace Vyhlášky o preventivních prohlídkách – vzneseny návrhy na drobná doplnění.

15. Novelizace lázeňského indikačního seznamu – nutno opravit místo léčení indikace XXXI na Bělohrad a Klimkovice a naopak vyškrtnout Františkovy Lázně i Mariánské Lázně, neboť tam se již balneoterapie dětí neprovádí vůbec a balneoterapie dorostu jen velmi omezeně a podmínečně.

16. Nabídka časopisu Praktická gynekologie a porodnictví publikovat přednášky z našich konferencí a návody na řešení dětských gynekologických problémů. Příspěvky z konferencí budeme publikovat velmi rádi – bude to práce doc. Koliby, který je členem redakční rady PG. S publikováním návodů nesouhlasíme, solidní vzdělání v oboru to nemůže nahradit. Vyzveme všechny autory odborných příspěvků na konferenci, aby je dali do publikační formy a předali je doc. Kolibovi.

18. Příští konference:

  • kongres ČLS JEP 20. října 2011 v Brně s naší spoluúčastí;
  • v roce 2012 nebudeme organizovat žádnou konferenci v Čechách, budou ji organizovat Slováci;
  • začátkem dubna 2013 bude naše konference v Čechách, datum a místo upřesníme až poté, kdy se dozvíme přesné datum Světového kongresu v Hong Kongu.

19. Při této příležitosti musíme vyjádřit velké rozhořčení nad tím, že ve stejném termínu jako naše Společnosti i Sekce uspořádala konferenci také Sekce perinatální medicíny, což konferenci naší Společnosti zřetelně poškodilo, mnoho lékařů, kteří obvykle na naše konference jezdí, letos nepřijelo. Vzhledem k tomu, že naše sekce oznámila věd. sekretářovi dr. Velebilovi termín naší konference jako první a dostala od dr. Velebila souhlas s navrženým datem, je uspořádání konference perinatologie ve stejném datu hrubou neukázněností v rámci ČGPS.

Odborná část

Přednášky pozvaných speakerů:

Bartfai G. (Szeged, Maďarsko) Contraception for adolescents

Nižňanská Z. (Bratislava): Antikoncepce pro rizikové skupiny adolescentek

Ševčík L. (Ostrava): Možnosti prevence karcinomu děložního hrdla

Hladík M (Ostrava): PhD. Infekce močových cest u dívek

Koliba P. (Ostrava): Urogenitální infekce a probiotika u dětí a jejich benefity i rizika v jednotlivých věkových obdobích

Křepelka P.: Postgraduální výuka v gynekologii a porodnictví, zejména v dětské gynekologii

Hlavní odborný program – chyby a omyly v gynekologii dětí a dospívajících:

Mihula M. (Ostrava): Mýty a omyly v problematice HPV infekce, kazuistiky

Richter V., Geržová H., Slívová I. (Ostrava): Úskalí diagnostiky a léčby cystických útvarů dutiny břišní u novorozenců

Polová A., Geržová H. (Ostrava): Chyby a omyly v diagnostice a léčbě juvenilní metroragie

Feráková N., Rusňák I., Dedinská E. (Bratislava): Problematická diferenciální diagnostika a riešenie. Kazuistika

Hořejší J. (Praha): Zanedbaná torze adnex s cystadenofibromem ovaria

Feráková N. (Bratislava): Chybná diagnóza tumoru adnex. Kazuistika.

Teslík L.: Nediagnostikovaný obrovský nádor v břišní dutině

Kosová H., Hořejší J.: Hormonálně aktivní nádor ovaria

Lhoťanová T. (Ostrava): Antikoncepce a TEN – mýty a skutečnost

Obdržálková Z.(Ostrava): Komplexní přístup v léčbě mentální anorexie, omyly a chyby z pohledu praktického lékaře pro děti a dorost (10 minut)

Koliba P.: Chyby a omyly v sexuální výchově – co víme o koitarché?

Další odborný program - VARIA:

Kuras Z., Geržová H., Machálek Z.(Klimkovice): Balneoterapie v dětské gynekologii

Hořejší J., Lysý J., Kuběna P., Teslík L., Pohl I. (Praha): ELLA-stent v operační korekci složitých vrozených i získaných vad rodidel. Předběžné sdělení

Belan I. (Banská Bystrica): Zdriedkava lokalizácia hemangiomu – kazuistika

Černá R., Drábková I., Hořejší J. (Praha): Veliký a suspektní naevus malého stydkého pysku u 13leté dívky – kazuistika

Havlín M.: Tolerance vaginálního kroužku adolescentkami

Marušáková R., Lasztůwková E. (Ostrava): Edukační práce sestry u adolescentek užívajících hormonální antikoncepci

Sadková T. (SPRSV): Prima Gynda

Geržová H., Polová A, Richter V. (Ostrava): Role laparoskopie u intersexuálních pacientek

Charvát M.: Reprodukční výsledky po laparoskopické transpozici ovarií v dětském věku

Neumannová H., Zmrhalová B., Sehnal B., Halaška M.: Endometrióza v adolescentním věku – kazuistika

Voldánová A., Bielik T., Zelizňák L.: (Žiar nad Hronom a Banská Bystrica): Neobvyklý nález po operácii hematometry pri vrodenej duplicitnej chybe vnútorných rodidiel. Kazuistika

Hrdonková E. (Plzeň): Ulcerace vulvy u 14leté dívky

Hořejší J., Teslík L., Kosová H. (Praha): Co dělat při juvenilní metroragii, když nemáme Agofolin?

Ivanová Z., Rejdová I. (Brno): Léčba menometroragie u dívek s von Willebrandtovou chorobou

Ondrová D. (Olomouc): Možnosti léčby synechia vulvae hyaluronovou kyselinou

Pavlíková K. (Ostrava): Amenorea jako příznak mentální anorexie pohled psychiatra. (10 minut)

Křemenák K.: Gynefix – nový koncept IUD s mědí

Haluza R.: Možnosti preventivního testování aneb uvádíme A-test.

Akci sponzorsky podpořily firmy: ARDEZ PHARMA s.r.o., B.T.L. ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA, GEDEON RICHTER ČR, GENERI BIOTECH, GLAXO SMITH KLINE, LINDE GAS, MEDICOM INTERNATIONAL, MEDIPO-ZT, MERCK, SHARP & DOHME IDEA, VALOSUN, WH Pharma

Jan Hořejší


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Článek Recenze

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2011 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa