Závěs dolní třetiny uretry ambulantně -minimálně invazivní léčba stresovéinkontinence moči - technika a první zkušenosti


Závěs dolní třetiny uretry ambulantně -minimálně invazivní léčba stresovéinkontinence moči - technika a první zkušenosti

Cíl studie:
Cílem předkládaného příspěvku je prezentace nové miniinvazivní metody k léčbě stre-sové inkontinence moči - TVT (volná vaginální páska).Typ studie: Do studie jsme zařadili prospektivně 10 náhodně po sobě jdoucích pacientek.Název a sídlo pracoviště: Práce vychází z Urogynekologické ambulance Gynekologicko-porodnic-ké kliniky 1. LF a VFN v Praze.Metodika: Pacientky, u kterých byla stanovena diagnóza uretrální inkompetence, byly - bez ohle-du na to, zda byly již předtím operovány - operovány metodou TVT. Uvádíme techniku operace,plán předoperačního vyšetření včetně prioritního použití dynamického zobrazení magnetickourezonancí před a po operaci, dosavadní zkušenosti, subjektivní a objektivní údaje o stavu analyzo-vané skupiny a všech dosavadních operantek s malým odstupem od výkonu, porovnáváme para-metry mobility uretrovezikální junkce v obraze magnetické rezonance a jejich význam prostanovení nového mechanismu dosažení kontinence u této metody.Výsledky: Všechny pacientky zařazené do studie jsou 10 - 18 měsíců po operaci TVT kontinentní.Závěr: Po posouzení dosavadních zkušeností vlastních i jiných autorů s přihlédnutím k možnýmkomplikacím, a zejména k výsledkům nové operační metody, lze říci, že svědčí jednoznačně veprospěch TVT.

Klíčová slova:
stresová inkontinence moči, operační léčba, miniinvazivní metoda


Suspension of the Lower Third of the Urethra in Out -patient Practice - Minimally Invasive Treatment ofStress Incontinence of Urine - Technique and InitialExperience

Objective:
The aim of the article is the presentation of a new, miniinvasive method for the treat-ment of urethral incompetence in women - TVT (tension-free vaginal tape).Design and setting: The design was a prospective comparison of the first 10 patients at the Depar-tment of Obstetrics and Gynaecology of the 1 st Medical Faculty and General Faculty Hospital inPrague where urethral incompetence = genuine stress incontinence regardless of their historywas diagnosed consecutively.Methods: We present the technique of the operation, examination procedure including the appli-cation of dynamic magnetic resonance before and after operation at rest and under Valsalva, thesubjective and objective outcome in the analyzed group. We compare also the parameters ofurethrovesical junction mobility in the MR image and discuss their importance for the newcontinence mechanism in the TVT method.Results: All patients are 10 - 18 months after the operation continent. The functional morphologyof the lower urinary tract and of the pelvic floor on the MR image after TVT did not reveal anyrelevant changes in bladder neck dynamic mobility.Conclusion: The experience of other authors concerning possible complications, postoperativecare and results are evaluated; they are without exception positive.

Key words:
genuine stress urinary incontinence, surgery, miniinvasive method


Autoři: M. Halaška 1;  M. Otčenášek 1;  R. Havel 2;  A. Martan 1 ;  R. Voigt 3;  J. Feyreisl 4;  J. Mašata 1
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Urogynekologická ambulance, Praha 3 Gynek. -porod. oddělení, Apolda, přednosta prof. Dr. med. R. Voigt 4 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel Ing. V. Vollmuth 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 4-9
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem předkládaného příspěvku je prezentace nové miniinvazivní metody k léčbě stre-sové inkontinence moči - TVT (volná vaginální páska).Typ studie: Do studie jsme zařadili prospektivně 10 náhodně po sobě jdoucích pacientek.Název a sídlo pracoviště: Práce vychází z Urogynekologické ambulance Gynekologicko-porodnic-ké kliniky 1. LF a VFN v Praze.Metodika: Pacientky, u kterých byla stanovena diagnóza uretrální inkompetence, byly - bez ohle-du na to, zda byly již předtím operovány - operovány metodou TVT. Uvádíme techniku operace,plán předoperačního vyšetření včetně prioritního použití dynamického zobrazení magnetickourezonancí před a po operaci, dosavadní zkušenosti, subjektivní a objektivní údaje o stavu analyzo-vané skupiny a všech dosavadních operantek s malým odstupem od výkonu, porovnáváme para-metry mobility uretrovezikální junkce v obraze magnetické rezonance a jejich význam prostanovení nového mechanismu dosažení kontinence u této metody.Výsledky: Všechny pacientky zařazené do studie jsou 10 - 18 měsíců po operaci TVT kontinentní.Závěr: Po posouzení dosavadních zkušeností vlastních i jiných autorů s přihlédnutím k možnýmkomplikacím, a zejména k výsledkům nové operační metody, lze říci, že svědčí jednoznačně veprospěch TVT.

Klíčová slova:
stresová inkontinence moči, operační léčba, miniinvazivní metoda

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa