Rady kolegům ve specializačním vzdělávání a informace ze Specializační oborové rady (SOR) oboru anesteziologie a intenzivní medicína (AIM)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 2, s. 136-137
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Absolvováním šestiletého studia na lékařské fakultě se získává odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře. Specializovaná způsobilost, která je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře, se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání v oboru atestační zkouškou.

Specializační vzdělávání v 46 základních oborech včetně anesteziologie a intenzivní medicíny (AIM) s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost se uskutečňuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2011 mezi Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně a Ministerstvem zdravotnictví na jednotlivých lékařských fakultách těchto univerzit (1., 2., 3. LF UK v Praze, LF UK v Hradci Králové, v Plzni, LF UP v Olomouci, LF MU v Brně) podle výběru školence. Žádost o zařazení do oboru se proto podává na oddělení specializačního vzdělávání zvolené fakulty, písemně i elektronicky! Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo Ministerstva zdravotnictví (MZ) – Evidence zdravotnických pracovníků (EZP, https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare). Při splnění podmínek pro zařazení do oboru definovaných příslušným vzdělávacím programem pak uchazeč nejpozději do 30 dnů obdrží oznámení o zařazení do oboru a dále průkaz odbornosti („specializační index“), do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru, a příslušný „logbook“ (Seznam provedených výkonů). Do nich se chronologicky a přehledně zaznamenává absolvovaná praxe.

Vlastní specializační vzdělávání probíhá výhradně v akreditovaných zařízeních (jejich seznam je na MZ: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html, stav k 29.4.2015) podle vzdělávacího programu příslušného oboru. Děje se tak formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu, než je stanovená pracovní doba, přičemž celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Akreditované zařízení přidělí každému školenci školitele se specializovanou způsobilostí, jenž pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti školence specializačního vzdělávání a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti nejméně jednou za 6 měsíců. V závěru specializačního vzdělávání školitel zapíše celkové hodnocení školence a doporučí přistoupení k atestaci.

Vzdělávací program stanovuje požadavky na specializační výcvik – minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah a obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru a doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a výkony a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky a její části. Vzdělávacích programů v oboru anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) podle zákona č. 95 z roku 2004 je v současné době několik – z roku 2005 (ještě anesteziologie a resuscitace), 2009 (změna názvu oboru na ane­steziologie a intenzivní medicína), 2011 (vydán v roce 2010), nejnovější je z roku 2015. Vzdělávací programy se zveřejňují ve Věstníku ministerstva zdravotnictví, jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Institutu pro postgraduální vzdělávání (IPVZ) nebo ministerstva zdravotnictví (MZ):

  • 2005: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/specializace-pro-lekare-z-roku-2005
  • 2009: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/specializace-pro-lekare-zakladni-obory-185-2009
  • 2010: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/1159-anesteziologie-a-intenzivni-medicina-vestnik-2011-castka-4-duben-2011.pdf
  • 2015: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekari_3263_3.html

Specializační vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu platného v době zařazení do oboru nebo novějšího, do přihlášky k atestaci je třeba uvést, podle jakého programu příprava probíhala. Vzdělávací program z roku 2005 platí pro ty, kteří byli zařazeni do oboru před 30. 6. 2009, pro zařazené do oboru po 1. 7. 2009 platí programy z let 2009, 2011 a 2015, které zavedly dvouletý základní kmen.

Absolvování základního kmene v rámci speciali­zační přípravy v délce minimálně 24 měsíců je podmíněno splněním všech předepsaných požadavků podle vzdělávacího programu a je nezbytné k pokračování v další části specializačního vzdělávání. Prokazuje se certifikátem o absolvování základního kmene, který vydá studijní oddělení příslušné lékařské fakulty, na níž je školenec registrován. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo nahttps://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

Atestační zkouška probíhá podle vyhlášky č. 188/2009 Sb. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání (minimálně 2 termíny pro každý obor každý rok) stanovuje Ministerstvo zdravotnictví na návrh Koordinační rady pro specializační vzdělávání (KOR, je tvořena předsedy jednotlivých specializačních oborových rad [SOR], které tvoří přednostové oborových klinik sedmi lékařských fakult zajišťujících specializační vzdělávání, mezi sebou volí předsedu SOR na 1 rok, v 2015 prof. Pachl, 3. LF UK). Termíny atestací se zveřejňují na stránkách MZ ČR a jednotlivých lékařských fakult nejpozději do 31. ledna kalendářního roku.

Přihlášku k atestaci je třeba odeslat nejméně 90 dnů před termínem atestační zkoušky studijnímu oddělení té lékařské fakulty, kterou si uchazeč zvolí z fakult, na nichž v daném zkušebním termínu atestace probíhají. Později podaná přihláška nemusí být přijata. Tento předstih je nezbytný k tomu, aby studijní oddělení a garant specializačního vzdělávání v oboru AIM, přednosta kliniky zvolené fakulty, mohli posoudit, zda uchazeč splnil a řádně doložil všechny požadavky předepsané vzdělávacím programem. Uchazeč může být vyzván k doplnění údajů na přihlášce. Pozvánku k atestační zkoušce (místo a termín) obdrží uchazeč, který splnil všechny náležité podmínky, nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem konání atestační zkoušky.

Atestační zkouška v oboru AIM má praktickou (rozbor kazuistiky nebo jiné řešení praktického problému) a teoretickou část (tři odborné otázky). Praktická část se zkouší nejdříve, pokud v ní uchazeč neprospěl, v teoretické části se již nepokračuje, výsledek je neprospěl. Po vylosování otázek teoretické části zkoušky atestační komise poskytne uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědí, nejméně však 15 minut. Teoretické otázky jsou dostupné na stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html, kde klik na Okruhy zkušebních otázek, dopor. lit (PDF, 610Kb)), resp. IPVZ https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/atestacni-otazky, kde je uvedena i doporučená literatura. V případě, že v teoretické části atestační zkoušky nebyla odpověď na některou ze zadaných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může atestační komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze jednou v celém průběhu atestační zkoušky. Znění doplňující otázky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce. Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový výsledek jsou hodnoceny prospěl, nebo neprospěl.

Atestační zkouška probíhá před zkušební komisí (minimálně 3 členové, kteří si ze svého středu volí předsedu) jmenovanou ministrem zdravotnictví ČR (seznam členů atestačních komisí k 1.6.2015 v jednotlivých oborech je na stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html), nebo IPVZ (https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/zkusebni-komise). Atestační zkouška je veřejně přístupná pro zdravotnické pracovníky, účast školitele je vítána. O výsledku atestační zkoušky rozhoduje komise neveřejným hlasováním, v případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise. V případě neúspěchu lze atestační zkoušku opakovat nejdříve po 12 měsících a nejvýše dvakrát v témže oboru.

Pokud se uchazeč nemůže ke zkoušce dostavit v termínu, na který je pozván, musí se písemně omluvit Ministerstvu zdravotnictví, případně pověřené organizaci (tj. příslušná LF) před termínem, nebo v případě závažného důvodu do 10 dnů po termínu. V případě omluvy lze ke zkoušce přistoupit za půl roku. Pokud se uchazeč neomluví, je hodnocení neprospěl. Od zkoušky (praktické i teoretické) lze odstoupit před jejím zahájením, tj. před vytažením otázek.

Test před ukončením základního kmene je zahrnut jako jeden z předpokladů pro získání certifikátu.

MUDr. Michal Horáček

e-mail: michal.horacek@fnmotol.cz


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa