Volební sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 3, s. 190-192
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 31. ledna 2011

Odbornou společnost ČSARIM zastupovali jako delegáti prof. Cvachovec a doc. Drábková.

Program, představení kandidátů, živá diskuse, volby, nové předsednictvo i revizní komise, usnesení.

Činnost ČLS JEP je podrobně popsána ve zprávách o činnosti ČLS JEP za období let 2007–2010 jednotlivými odpovědnými členy představenstva v brožuře REVUE České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Autorem celkové zprávy je předseda ČLS JEP prof. Blahoš. Jednotlivé úseky a jejich činnost i výsledky dále zhodnotili v abecedním pořadí kolegyně a kolegové představenstva a revizní komise H. Cabrnochová, V. Jindrák, H. Hřibová, J. Horák, V. Marešová, M. Menclová, E. Ponocná a J. Škrha.

Prof. Blahoš zdůraznil zachování trvalých odborných tradic, pevných i v současné nevyvážené době, dále nadstranickost, platnost trvalých etických principů, konsenzuální jednání a zachovávání kolegiality. V současné době zastřešuje ČLS JEP 117 odborných společností – od malých s desítkami členů až po společnosti s velmi početnou členskou základnou, daleko přesahující tisíc řádných členů. ČLS JEP podporuje i 39 aktivních Spolků lékařů.

V průběhu funkčního období byl zdůrazněn vzestup odborné prestiže, vzestup počtu členů i celkového počtu nových odborných společností i vzestup prestiže na mezinárodní úrovni včetně zastoupení čestných členství. Mezinárodně je nejužší trvalá spolupráce se Slovenskou lékařskou společností – její delegáti se volebního sjezdu účastnili.

Mezinárodně je ČLS JEP aktivní – k pracovním skupinám patří i Regionální úřadovna World Medical Association (WMA) a oddělení pro mezinárodní styky, zejména European Forum of Medical Associations (EFMA-WHO), Council for International Organizations of Medical Science (CIOMS-WHO) a Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Byl navázán dialog, vedený snahou získat centrálu EFMA – WHO pro střední a východní Evropu do České republiky a pod ČLS JEP. Aktivity byly zmíněny i v oblasti mezinárodní humanitární problematiky a aktivit.

Vnitřní inovace byla např. zřetelná formálním pořízením identifikačních členských průkazů, pravidelným elektronickým kontaktem se všemi členy ČLS JEP.

V České republice je setrvale velmi početný odborných akcí – více než 400 ročně, které jsou pořádány pod hlavičkou odborných společností a Spolků lékařů se záštitou nebo v přímé garanci s ČLS JEP.

K aktivitám rovněž patří činnost tiskového střediska, vydávání odborných časopisů, tvorba, oponentury a vydávání metodických doporučení správných postupů – standardů v diagnostice a léčbě. Centrální evidence se významně zlepšila, všichni členové jsou informováni e-maily o akcích a dalších významných momentech bez časového prodlení.

Zpráva pokladníka a revizní komise se shodly, že rozpočet byl vyrovnaný, hospodaření transparentní. Schůze předsednictva se konaly vždy jednou měsíčně, realizovaly se i výjezdy do jednotlivých regionů v ČR.

Zvlášť byl projednán vznesený a předem písemně připravený návrh Psychiatrické společnosti. Vztahoval se ke Stanovám ČLS JEP a organizačnímu řádu. Požadoval víceméně zvýšení autonomie jednotlivých odborných společností až po volnější federativní uspořádání suverenních odborných společností. Byl živě prodiskutován; byl uveden význam jednotného uspořádání a vystupování, který převládl zejména pro současnou dobu, a to při řešení připravovaných koncepcí a nastartovaných reformních kroků v českém zdravotnictví a ve výuce a výchově nových lékařů. Návrhy Psychiatrické společnosti byly doporučeny k projednání a k diskusi nově zvolenému předsednictvu a delegáti se usnesli, že budou se zpřesněním a po zapracování připomínek předloženy v programu na dalším sjezdu ČLS JEP; nelze vyloučit, že bude svolán mimořádný sjezd ČLS JEP, protože se bude vyjadřovat i k dalším zásadním návrhům a krokům v české medicíně.

Diskuse proběhla i s ministrem L. Hegerem, který se sjezdu osobně účastnil. O probíhajících jednáních mezi LOK, ČLK a ministrem zdravotnictví podal zprávu i prof. Palička, který se jich za ČLS JEP zúčastnil. ČLS JEP – její představenstvo a delegáti sjezdu uznali legislativní legitimitu postupu v rámci akce Děkujeme, odcházíme, i když její načasování a některé z užitých forem se projevují nepříznivě – ve sdělovacích prostředcích i v populaci; akce je totiž vnímána především jako pekuniární. Do pozadí byly odsunuty výzvy ke komplexním reformám na poli zdravotnictví – vzdělávání, nákup léků a techniky, investice, nutnost tvorby racionální sítě v ČR, a to šířeji než v pouhém rámci nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na tomto směrování diskuse, výměny názorů a na tvorbě celkové, pro lékaře nepříznivé atmosféry se významně podílely i hromadné sdělovací prostředky.

Diskutující akademičtí představitelé hovořili i o klesajícím počtu zájemců o studium medicíny a o zhoršení jejich celkové úrovně a zájmu v průběhu studia. Trend ale odpovídá podobnému vývoji v západních zemích s vyspělým zdravotnictvím, v jehož struktuře se zájemci obracejí k méně náročným specializacím, k právně nenapadaným oborům s menší časovou a osobnostní zátěží atd.

Velmi zbystřenou pozornost vzbudily návrhy dalšího – postgraduálního – vzdělávání lékařů. O nových trendech a rozhodnutích s jejich načasováním a s dalším vývojem referoval prof. Palička. Smlouvy mezi ministerstvem zdravotnictví a lékařskými fakultami se blíží ke konsenzuálnímu vyznění a k podpisům na jaře 2011; jsou uzavírány poslední připomínky.

V rámci IPVZ nadále zůstanou výuka a výchova praktických lékařů, stomatologů, farmaceutických oborů a certifikované kurzy.

Atestační komise bude jmenovat ministerstvo zdravotnictví na návrh IPVZ. Na jaře 2011 budou vypsány termíny a zkoušené okruhy ještě cestou IPVZ, na podzim 2011 převezmou tuto agendu již lékařské fakulty. Jejich střídání nebo mezikrajské sjednocování mezi jednotlivými lékařskými fakultami se ještě stále diskutuje.

Ročně se školí např. 150 praktických lékařů, na něž jsou vypsány vyšší finanční dotace oproti nemocničním lékařům.

V roce 2012 je očekáván nástup DRG (diagnosis related groups) systému plateb, nikoli přetrvávání paušálních plateb nebo platby např. na přímé vykazování TISS bodů. Po roce 2012 se očekává koordinace zdravotnických sítí v krajích i v mezikrajském rozsahu. Finančně se očekává rovněž v roce 2012 po základních reformách vzestup platů lékařů na 2,5násobek oproti průměrné mzdě, což představuje 15% navýšení s úvazkem 8 hodin nadpráce týdně = 416 hodin/rok (mimopracovní doba). V současné době se jedná o první navýšení platů oproti dosavadním tzv. tabulkovým platům u lékařů, pracujících ve státních nemocnicích.

Diskuse se jen obecně dotkla i připravovaných omezení vstupu nových technologií a léků podle celkové finanční situace státu a zdravotnictví.

Volby se účastnilo se správně vyplněnými a odevzdanými volebními lístky 114 lékařů.

Do předsednictva ČLS JEP pro období 2011–2014 byli z představených kandidátů zvoleni jmenovitě s počty hlasů: Škrha (83), Blahoš (82), Raboch (81), Palička (79), Cvachovec (70), Svačina (70), Herber (67), Švihovec (67), Cabrnochová (65), Zima (65), Ryška (55), Anděl (53), Broulík (49), Goetz (48), Arenberger (45).

Předsedou ČLS JEP byl poté předsednictvem zvolen prof. Blahoš; prvním místopředsedou byl zvolen prof. Palička, druhým místopředsedou prof. Škrha, vědeckým sekretářem prof. Zima, pokladníkem se opět stal prof. Švihovec.

Do revizní komise byli zvoleni: Marešová (103 hlasy), Neradílek (72), Österreicher (70), Arnoldová (64), Hořejší (44). Předsedou revizní komise byla opět zvolena kolegyně Marešová a místopředsedou kolega Hořejší.

Blahopřejeme prof. Cvachovcovi ke zvolení do předsednictva ČLS JEP a velmi oceňujeme, kolik hlasů voličů dostal za svou houževnatou a mnoho času si vyžadující aktivní činnost – pro lékařskou komunitu i pro náš obor.

Drábková

Výborová schůze ČSARIM

Praha 8. 3. 2011

Přítomni: Cvachovec, Drábková, Chytra, Kasal, Černý, Herold, Šturma, Nalos, Březina, Horáček, Mixa, Mrozek, Šrámek, Kozlík
Omluveni:
Novák, Ševčík
Hosté:
Somolová a Šojdelová (Guarant)

1. XVIII. kongres ČSARIM

– prohlídka prostor hotelu Clarion. Cvachovec navrhl členy organizačního výboru: Ševčík (předseda organizačního výboru), Cvachovec (člen), Mixa (člen), Somolová (člen) – tento návrh schválen. Vědecký výbor: Šturma (předseda vědeckého výboru), ostatní členové v jednání. Prezident kongresu: Cvachovec navrhl zvolit čestným prezidentem kongresu prof. Pokorného – návrh schválen. Paní Somolová podala informace o přípravě kongresu. Členské poplatky: debata, zda navýšit registrační poplatek nebo ne. Navýšení schváleno (viz materiál od pí Somolové). Kulturní program 1. společenskéhovečera:

  • a) schváleno místo (KD na Vinohradech),
  • b) program večera v jednání.

Kulturní program 2. společenského večera: 2. společenský večer nebude – pouze budou k dispozici různé možnosti kulturního vyžití – schváleno (důležitá je řádná propagace). Sponzoři kongresu – je třeba ještě vyjednat další zlaté partnery. Dohodnuto, že budou na kongres pozvání kolegové ze Slovenska a ze zahraničí.

2. Sponzoring společnosti

Aktuální stav: sponzorů je 11 firem (3 GP, 3 HP, 5 P). Celková přislíbená částka 855.000 Kč.

MediformP30 000 Kč
Fresenius KabiP30 000 Kč
B. BraunGP155 000 Kč
NovoNordiskP30 000 Kč
AbbottGP155 000 Kč
BiomedicaHP80 000 Kč
Saegeling Medizintechnik P30 000 Kč
Linde GasHP80 000 Kč
PfizerP30 000 Kč
CovidienHD80 000 Kč
MSDGP155 000 Kč
Celkem v roce 2011855 000 Kč

3. Finance společnosti

Zjistit kolik financí po zdanění bylo převedeno z minulého roku včetně profitu z kongresu – pí Králová.

4. Oceňování

Umístit na web ČSARIM informaci o oceněných Opitzovou medailí. Dosud ocenění: Pokorný, Lemon, Táborská, Fesl, Miloševský, Drábková, Škarvan.

5. Různé

  • ČRR požádala o spolupráci ČSARIM – schváleno.
  • Organizace práce. Zda považovat za oprávněný a trvale udržitelný tým – lékař a sestra. Jeden lékař má pod sebou 1–2 sestry, nebo jiný model – diskuze, zda otevřít debatní okénko na toto téma na webu – schváleno (debatní okénko na webu ČSARIM, zatím bez vyjádření ČSARIM).
  • Guidelines: Cvachovec navrhuje říci stanovisko k lačnění a žíznění – Herold se ujme zpracování.
  • Černý se ujme zpracování odborných témat do podoby guidelines a position statements.
  • Herold informoval, že společnost MSD má zájem o podporu projektu Czech Anaesthesia Day (CAD).
  • Pozvání na Źaludovy dny 6.–8. dubna 2011 (v rámci kongresu ČSARIM poděkovat za organizaci tohoto kongresu a ÚPV).

6. Návrh školitelů v UZ, RA – schváleno

Doc. Michálek Pavel (VFN Praha), MUDr. Dušan Mach (Nové Město na Moravě), MUDr. Luboš Beňo (Ústí nad Labem), MUDr. David Doležal (Hradec Králové), MUDr. Daniel Nalos (Ústí nad Labem), MUDr. Ivo Křikava (FN Brno), MUDr. Milan Jelínek (FNUSA Brno).

7. Noví členové

MUDr. Polert. MUDr. Pšíkalová, MUDr. Vetešník, MUDr. Vitovská

8. Vykazování

Okénko s vykazováním (parenterální a enterální medicíny) na web – dohodnout s pí Královou, jak dát na web.

9. Nadcházející výborová schůze

Termín bude potvrzen.

Zapsala: Šojdelová
Kontrola: Herold


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa