fSCIG u starších pacientov s PID či SID v reálnej klinickej praxi (1)

27. 3. 2023

Práca tímu nemeckých a holandských autorov predkladá dáta o reálnom klinickom používaní facilitovaného subkutánneho 10 % imunoglobulínu u starších pacientov s primárnou (PID) a sekundárnou (SID) imunodeficienciou.

Špecifiká imunodeficiencií u starších osôb

PID a SID predstavujú skupiny heterogénnych ochorení, pre ktoré je charakteristická dysfunkcia rôznych zložiek imunitného systému. Medzi najčastejšie prejavy imunodeficiencií patrí porucha produkcia tvorby protilátok, kvôli ktorej sú títo pacienti náchylnejší na infekcie. Jedným z riešení tohto problému je substitučná terapia imunoglobulínmi − v závislosti od etiológie imunodeficiencie často dlhodobá.

Staršie osoby predstavujú veľmi zaujímavú skupinu jedincov trpiacich imunodeficenciami. Predstavujú až 9 % všetkých prípadov PID a majú zvýšené riziko rozvoja SID na podklade lymfoproliferačných ochorení alebo expozície chemoterapii či imunosupresívnej liečbe. Platí tiež, že počet starších ľudí s imunodeficienciami celosvetovo narastá. Ďalšou výzvou pri tejto skupine chorých sú aj rôzne pridružené ochorenia.

Sledovaná skupina chorých v reálnej praxi

Autori vo svojej práci zhrnuli retrospektívne získané dáta od 16 chorých starších ako 65 rokov liečených fSCIG (všetci dostali minimálne jednu infúziu prípravku). Údaje boli zbierané v priebehu 2-ročného obdobia v 4 liečebných centrách v Nemecku a Holandsku.

Priemerný vek chorých dosahoval 69,9 roka, u 10 chorých išlo o PID a u 6 o SID. Priemerná dĺžka trvania liečby od začatia aplikácie fSCIG bola 1,6 roka (rozmedzie 0−2,7 roka). 14 chorých už predtým dostalo iný typ substitučnej liečby. Najčastejšími komorbiditami u týchto jedincov boli chronická obštrukčná choroba pľúc, arteriálna hypertenzia, koronárne ochorenie, astma a osteoporóza.

Výsledné zistenia

Väčšina infúzií bola aplikovaná samotnými pacientmi v domácom prostredí (69 %), ostatní dostávali lieky za pomoci sestry či lekára. Jednotlivé dávky boli 20 − 35 g vo frekvencii každé 3 − 4 týždne. Infúzie boli podávané pomocou pumpy s maximálnou rýchlosťou 300 ml/hod. Väčšina chorých si tiež aplikovala prípravok do jednej oblasti, na ktorú boli zvyknutí, spravidla do brucha.

Celková priemerná sérová hladina IgG u chorých dostávajúcich fSCIG bola 10,0 g/l, čo väčšina ošetrujúcich lekárov považovala za uspokojivý výsledok.

Najčastejšie opisovanými lokálnymi nežiaducimi príhodami boli začervenanie, vyrážka či bolesť v mieste podania infúzie.

Záver

Táto práca poskytla dáta z reálnej klinickej praxe ukazujúce, že fSCIG je ľahko uskutočniteľnou a dobre tolerovanou liečebnou možnosťou u starších pacientov s imunodeficienciami vrátane aplikácie v domácom prostredí. Aplikácia môže byť upravená podľa aktuálnych potrieb chorého s ohľadom na objem infúzie, liečebný interval a ďalšie faktory majúce vplyv na spôsob podávania liečby.

(eza)

Zdroj: 1. Van Paassen P., Pittrow D., Schidegger C. et al. Use of recombinant human hyaluronidase-facilitated subcutaneous immunoglobulin in elderly patients. Immunotherapy 2020; 12 (2): 131 − 139, doi: 10.2217/imt-2019-0175.

   C-ANPROM/CZ/PO/0028 Február 2023Štítky
Alergológia a imunológia Detská otorinolaryngológia Detská pneumológia Hematológia Otorinolaryngológia Pediatria Pneumológia a ftizeológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa